logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਅਪਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਹਰੰ ਮਹਾਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram

Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram

 

ਅਪਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਹਰੰ ਮਹਾਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ੴ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ਰੁਸ਼਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਦੇਵਤਾ ਗੌਰੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਮਮ ਸਰ੍ਵਾਰਿਸ਼਼੍ਟਸਮਸ੍ਤਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ ਸਕਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ
ਚ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਾਗ੍ਨਿਵਿਲੋਚਨੰ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੰ ਪਦ੍ਮਦ੍ਵਯਾਨ੍ਤਃ ਸ੍ਥਿਤੰ
ਮੁਦ੍ਰਾਪਾਸ਼ਮ੍ਰੁਗਾਕ੍ਸ਼਼ਸਤ੍ਰਵਿਲਸਤ੍ਪਾਣਿੰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੁਪ੍ਰਭੁਮ੍ ।

ਕੋਟੀਨ੍ਦੁਪ੍ਰਗਲਤ੍ਸੁਧਾਪ੍ਲੁਤਤਨੁੰ ਹਾਰਾਦਿਭੂਸ਼਼ੋੱਜ੍ਵਲੰ
ਕਾਨ੍ਤੰ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਮੋਹਨੰ ਪਸ਼ੁਪਤਿੰ ਮ੍ਰੂਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੰ ਭਾਵਯੇਤ੍ ।

ੴ ਰੁਦ੍ਰੰ ਪਸ਼ੁਪਤਿੰ ਸ੍ਥਾਣੁੰ ਨੀਲਕਣ੍ਠਮੁਮਾਪਤਿਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯ਼ਤਿ ॥1॥

ਨੀਲਕਣ੍ਠੰ ਕਾਲਮੂਰ੍ਤਿੰ ਕਾਲਜ੍ਞੰ ਕਾਲਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯ਼ਤਿ ॥2॥

ਨੀਲਕਣ੍ਠੰ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼਼ੰ ਨਿਰ੍ਮਲੰ ਨਿਲਯਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥3॥

ਵਾਮਦੇਵੰ ਮਹਾਦੇਵੰ ਲੋਕਨਾਥੰ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥4॥

ਦੇਵਦੇਵੰ ਜਗੰਨਾਥੰ ਦੇਵੇਸ਼ੰ ਵ੍ਰੁਸ਼਼ਭਧ੍ਵਜਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥5॥

ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੰ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤੰ ਜਟਾਮਕੁਟਧਾਰਿਣਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 6॥

ਭਸ੍ਮੋੱਧੂਲਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੰ ਨਾਗਾਭਰਣਭੂਸ਼਼ਿਤਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 7॥

ਅਨਨ੍ਤਮਵ੍ਯਯੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤੰ ਅਕ੍ਸ਼਼ਮਾਲਾਧਰੰ ਹਰਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 8॥

ਆਨਨ੍ਦੰ ਪਰਮੰ ਨਿਤ੍ਯੰ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 9॥

ਅਰ੍ੱਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰੰ ਦੇਵੰ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 10॥

ਪ੍ਰਲਯਸ੍ਥਿਤਿਕਰ੍ੱਤਾਰਮਾਦਿਕਰ੍ੱਤਾਰਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 11॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੰ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼਼ੰ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ੱਧਕ੍ਰੁਤਸ਼ੇਖਰਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 12॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰੰ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਨਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥ 13॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰੰ ਮਹਾਦੇਵੰ ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼਼ਿਤਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥6॥

ਅਨਾਧਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੰ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਗਾਮਿਨਿ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥7॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾਤਾਰੰ ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਵਿਨਾਸ਼ਕਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥8॥

ਉਤ੍ਪੱਤਿਸ੍ਥਿਤਿਸੰਹਾਰੰ ਕਰ੍ਤਾਰਮੀਸ਼੍ਵਰੰ ਗੁਰੁਮ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵੰ ਕਿੰ ਨੋ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ॥9॥

ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਕ੍ਰੁਤੰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਯਃ ਪਠੇੱਛਿਵਸੰਨਿਧੌ ।
ਤਸ੍ਯ ਮ੍ਰੂਤ੍ਯੁਭਯੰ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਗ੍ਨਿਚੌਰਭਯੰ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥10॥

ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤੰ ਪ੍ਰਕਰ੍ਤਵ੍ਯੰ ਸਙ੍ਕਟੇ ਕਸ਼਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਸਰ੍ਵਸਿੱਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥11॥

ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰਾਹਿ ਮਾਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਮ੍ ।
ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਜਰਾਰੋਗੈਃ ਪੀਡਿਤੰ ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਨੈਃ ॥12॥

ਤਾਵਤਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਗਤਪ੍ਰਾਣਸ੍ਤ੍ਵੱਚਿੱਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸਦਾ ਮ੍ਰੁਡ ।
ਇਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ੰ ਤ੍ਰ੍ਯੰਬਕਾਖ੍ਯੰ ਮਨੁੰ ਜਪੇਤ੍ ॥13॥

ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਸਾਮ੍ਬਾਯ ਹਰਯੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਪ੍ਰਣਤਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਾਯ ਯੋਗਿਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥14॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਰ੍ਕਣਡੇਯਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਕ੍ਰੁਤਮਪਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਹਰੰ
   ਮਹਾ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram