logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਾਨਸ ਪੂਜਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ- Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram


ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਮਾਨਸਪੂਜਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ |

ਕੈਲਾਸੇ ਕਮਨੀਯਰਤ੍ਨਖਚਿਤੇ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮੂਲੇ ਸ੍ਥਿਤਂ 
ਕਰ੍ਪੂਰਸ੍ਫਟਿਕੇਨ੍ਦੁਸੁਨ੍ਦਰਤਨੁਂ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਸੇਵਿਤਮ | 
ਗਙ੍ਗਾਤੁਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਰਞ੍ਜਿਤ ਜਟਾਭਾਰਂ ਕ੍ੜੁਪਾਸਾਗਰਂ 
ਕਣ੍ਠਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤਸ਼ੇਸ਼ਭੂਸ਼ਣਮਮੁਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਂ ਭਾਵਯੇ ||੧|| 

ਆਗਤ੍ਯ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇ | 
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਕਾਮਧੇਨੋ ਪ੍ਰਸੀਦ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ||੨|| 

ਭਾਸ੍ਵਨ੍ਮੌਕ੍ਤਿਕਤੋਰਣੇ ਮਰਕਤਸ੍ਤਮ੍ਭਾਯੁਤਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤੇ 
ਸੌਧੇ ਧੂਪਸੁਵਾਸਿਤੇ ਮਣਿਮਯੇ ਮਾਣਿਕ੍ਯਦੀਪਾਞ੍ਚਿਤੇ | 
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਾਮਰਯੋਗਿਪੁਙ੍ਗਵਗਣੈਰ੍ਯੁਕ੍ਤੇ ਚ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮੈਃ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸੁਸ੍ਥਿਰੋ ਭਵ ਵਿਭੋ ਮਾਣਿਕ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨੇ ||੩|| 

ਮਨ੍ਦਾਰਮੱਲੀਕਰਵੀਰਮਾਧਵੀਪੁੰਨਾਗਨੀਲੋਤ੍ਪਲਚਮ੍ਪਕਾਨ੍ਵਿਤੈਃ | 
ਕਰ੍ਪੂਰਪਾਟੀਰਸੁਵਾਸਿਤੈਰ੍ਜਲੈਰਾਧਤ੍ਸ੍ਵ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪਾਦ੍ਯਮੁੱਤਮਮ ||੪|| 

ਸੁਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਕਰੈਃ ਸੁਵਾਸਿਤੈਰ੍ਵਿਯੰਨਦੀਸ਼ੀਤਲ਼ਵਾਰਿਭਿਃ ਸ਼ੁਭੈਃ | 
ਤ੍ਰਿਲੋਕਨਾਥਾਰ੍ਤਿਹਰਾਰ੍ਘ੍ਯਮਾਦਰਾਦ੍ਗ੍ੜੁਹਾਣ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਦਿਤ ||੫|| 

ਹਿਮਾਮ੍ਬੁਵਾਸਿਤੈਸ੍ਤੋਯੈਃ ਸ਼ੀਤਲ਼ੈਰਤਿਪਾਵਨੈਃ |
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ੁੱਧਾਚਮਨਮਾਚਰ ||੬|| 

ਗੁਡਦਧਿਸਹਿਤਂ ਮਧੁਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਂ ਸੁਘ੍ੜੁਤਸਮਨ੍ਵਿਤਧੇਨੁਦੁਗ੍ਧਯੁਕ੍ਤਮ | 
ਸ਼ੁਭਕਰ ਮਧੁਪਰ੍ਕਮਾਹਰ ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਮ੍ੜੂਤ੍ਯੁਹਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕਵਨ੍ਦ੍ਯ ||੭|| 

ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸ਼ਾਨ੍ਤ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯ ਪਞ੍ਚਪਾਤਕਸਂਹਰ |
ਪਞ੍ਚਾਮ੍ੜੁਤਸ੍ਨਾਨਮਿਦਂ ਕੁਰੁ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪ੍ਰਭੋ||੮| 

ਜਗਤ੍ਰਯੀਖ੍ਯਾਤਸਮਸ੍ਤਤੀਰ੍ਥਸਮਾਹ੍ੜੁਤੈਃ ਕਲ੍ਮਸ਼ਹਾਰਿਭਿਸ਼੍ਚ | 
ਸ੍ਨਾਨਂ ਸੁਤੋਯੈਃ ਸਮੁਦਾਚਰ ਤ੍ਵਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਨਨ੍ਤਗੁਣਾਭਿਰਾਮ ||੯|| 

ਆਨੀਤੇਨਾਤਿਸ਼ੁਭ੍ਰੇਣ ਕੌਸ਼ੇਯੇਨਾਮਰਦ੍ਰੁਮਾਤ | 
ਮਾਰ੍ਜਯਾਮਿ ਜਟਾਭਾਰਂ ਸ਼ਿਵ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪ੍ਰਭੋ ||੧੦|| 

ਨਾਨਾਹੇਮਵਿਚਿਤ੍ਰਾਣਿ ਚਰਿਚੀਨਾਮ੍ਬਰਾਣਿ ਚ 
ਵਿਵਿਧਾਨਿ ਚ ਦਿਵ੍ਯਾਨਿ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸੁਧਾਰਯ ||੧੧||

ਵਿਸ਼ੁੱਧਮੁਕ੍ਤਾਫਲਜਾਲਰਮ੍ਯਂ ਮਨੋਹਰਂ ਕਾਞ੍ਚਨਹੇਮਸੂਤ੍ਰਮ | 
ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਂ ਪਰਮਂ ਪਵਿਤ੍ਰਮਾਧਤ੍ਸ੍ਵ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯ ||੧੨|| 

ਸ਼੍ਰੀਗਨ੍ਧਂ ਘਨਸਾਰਕੁਙ੍ਕੁਮਯੁਤਂ ਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਪੂਰਿਤਂ 
ਕਾਲੇਯੇਨ ਹਿਮਾਮ੍ਬੁਨਾ ਵਿਰਚਿਤਂ ਮਨ੍ਦਾਰਸਂਵਾਸਿਤਮ | 

ਦਿਵ੍ਯਂ ਦੇਵ ਮਨੋਹਰਂ ਮਣਿਮਯੇ ਪਾਤ੍ਰੇ ਸਮਾਰੋਪਿਤਂ 
ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇਸ਼ੁ ਵਿਲੇਪਯਾਮਿ ਸਤਤਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸ਼੍ਰੀਵਿਭੋ ||੧੩|| 

ਅਕ੍ਸ਼ਤੈਰ੍ਧਵਲ਼ੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ਤਿਲਸਮਨ੍ਵਿਤੈਃ | 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਪੂਜਯਾਮਿ ਵ੍ੜੁਸ਼ਧ੍ਵਜ ||੧੪|| 

ਚਮ੍ਪਕਪਙ੍ਕਜਕੁਨ੍ਦੈਃ ਕਰਵੀਰਮੱਲਿਕਾਕੁਸੁਮੈਃ | 
ਵਿਸ੍ਤਾਰਯ ਨਿਜਮੁਕੁਟਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪੁਣਡਰੀਕਨਯਨਾਪ੍ਤ ||੧੫||

ਮਾਣਿਕ੍ਯਪਾਦੁਕਾਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇ ਮੌਨਿਹ੍ੜੁਤ੍ਪਦ੍ਮਮਨ੍ਦਿਰੇ | 
ਪਾਦੌ ਸਤ੍ਪਦ੍ਮਸਦ੍ੜੁਸ਼ੌ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਨਿਵੇਸ਼ਯ ||੧੬|| 

ਮਾਣਿਕ੍ਯਕੇਯੂਰਕਿਰੀਟਹਾਰੈਃ ਕਾਞ੍ਚੀਮਣਿਸ੍ਥਾਪਿਤਕੁਡ੍ਮਲੈਸ਼੍ਚ |
ਮਞ੍ਜੀਰਮੁਖ੍ਯਾਭਰਣੈਰ੍ਮਨੋਜ੍ਞੈਰਙ੍ਗਾਨਿ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਭੂਸ਼ਯਾਮਿ ||੧੭|| 

ਗਜਵਦਨ ਸ੍ਕਨ੍ਦਧ੍ੜੁਤੇਨਾਤਿਸ੍ਵੱਛੇਨ ਚਾਮਰਯੁਗੇਨ | 
ਗਲਦਲਕਾਨਨਪਦ੍ਮਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਭਾਵਯਾਮਿ ਹ੍ੜੁਤ੍ਪਦ੍ਮੇ ||੧੮|| 

ਮੁਕ੍ਤਾਤਪਤ੍ਰਂ ਸ਼ਸ਼ਿਕੋਟਿਸ਼ੁਭ੍ਰਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਂ ਕਾਞ੍ਚਨ ਦਣ੍ਡਯੁਕ੍ਤਮ | 
ਮਾਣਿਕ੍ਯਸਂਸ੍ਥਾਪਿਤਹੇਮਕੁਮ੍ਭਂ ਸੁਰੇਸ਼ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਤੇऽਰ੍ਪਯਾਮਿ ||੧੯|| 

ਮਣਿਮੁਕੁਰੇ ਨਿਸ਼੍ਪਟਲੇ ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਗਢਾਨ੍ਧਕਾਰਸਪ੍ਤਾਸ਼੍ਵੇ | 
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਸਦ੍ੜੁਸ਼ਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪਸ਼੍ਯ ਵਦਨਮਾਤ੍ਮੀਯਮ ||੨੦|| 

ਕਰ੍ਪੂਰਚੂਰ੍ਣਂ ਕਪਿਲਾਜ੍ਯਪੂਤਂ ਦਾਸ੍ਯਾਮਿ ਕਾਲੇਯਸਮਨ੍ਵਿਤੈਸ਼੍ਚ | 
ਸਮੁਦ੍ਭਵਂ ਪਾਵਨਗਨ੍ਧਧੂਪਿਤਂ ਮ੍ੜੂਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਙ੍ਗਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ||੨੧|| 

ਵਰ੍ਤਿਤ੍ਰਯੋਪੇਤਮਖਣ੍ਡਦੀਪ੍ਤ੍ਯਾ ਤਮੋਹਰਂ ਬਾਹ੍ਯਮਥਾਨ੍ਤਰਂ ਚ | 
ਰਾਜ੍ਯਂ ਸਮਸ੍ਤਾਮਰਵਰ੍ਗਹ੍ੜੁਦ੍ਯਂ ਸੁਰੇਸ਼ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਵਂਸ਼ਦੀਪਮ ||੨੨||

ਰਾਜਾੰਨਂ ਮਧੁਰਾਨ੍ਵਿਤਂ ਚ ਮ੍ੜੁਦੁਲ਼ਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਪਾਤ੍ਰੇ ਸ੍ਥਿਤਂ 
ਹਿਙ੍ਗੂਜੀਰਕਸਨ੍ਮਰੀਚਮਿਲਿਤਃ ਸ਼ਾਕੈਰਨੇਕੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ | 
ਸ਼ਾਕਂ ਸਮ੍ਯਗਪੂਪਪੂਪਸਹਿਤਂ ਸਦ੍ਯੋਘ੍ੜੁਤੇਨਾਪ੍ਲੁਤਂ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਿਯ ਵਿਭੋ ਸਾਪੋਸ਼ਨਂ ਭੁਜ੍ਯਤਾਮ ||੨੩|| 

ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਵਾਰ੍ਤਾਕਪਟੋਲਿਕਾਨਾਂ ਫਲਾਨਿ ਰਮ੍ਯਾਣਿ ਚ ਕਾਰਵੇੱਲ੍ਯਾਃ | 
ਸੁਪਾਕਯੁਕ੍ਤਾਨਿ ਸਸੌਰਭਾਣਿ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਭਕ੍ਸ਼ਯੇਸ਼ ||੨੪||

ਸ਼ੀਤਲ਼ਂ ਮਧੁਰਂ ਸ੍ਵੱਛਂ ਪਾਵਨਂ ਵਾਸਿਤਂ ਲਘੁ | 
ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਵੀਕੁਰੁ ਪਾਨੀਯਂ ਸ਼ਿਵ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪ੍ਰਭੋ||੨੫|| 

ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਮਿਲਿਤਂ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਂ ਦੁਗ੍ਧਾੰਨਂ ਗੋਘ੍ੜੁਤਾਨ੍ਵਿਤਮ | 
ਕਦਲ਼ੀਫਲਸਂਮਿਸ਼੍ਰਂ ਭੁਜ੍ਯਤਾਂ ਮ੍ੱੜੁਤ੍ਯੁਸਂਹਰ ||੨੬|| 

ਕੇਵਲਮਤਿਮਾਧੁਰ੍ਯਂ ਦੁਗ੍ਧੈਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੈਸ਼੍ਚ ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਮਿਲਿਤੈਃ | 
ਏਲਾਮਰੀਚਮਿਲਿਤਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਦੇਵ ਭੁਙ੍ਕ੍ਸ਼੍ਵ ਪਰਮਾੰਨਮ ||੨੭|| 

ਰਮ੍ਭਾਚੂਤਕਪਿੱਥਕਣ੍ੜ੍ਟਕਫਲੈਰ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸ੍ਵਾਦੁਮਤ-
ਖਰ੍ਜੂਰੈਰ੍ਮਧੁਰੇਕ੍ਸ਼ੁਖਣ੍ਡਸ਼ਕਲੈਃ ਸੰਨਾਰਿਕੇਲਾਮ੍ਬੁਭਿਃ | 
ਕਰ੍ਪੂਰੇਣ ਸੁਵਾਸਿਤੈਰ੍ਗੁਡਜਲੈਰ੍ਮਾਧੁਰ੍ਯਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਵਿਭੋ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪੂਰਯ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਾਧਾਰਂ ਵਿਸ਼ਾਲੋਦਰਮ ||੨੮|| 

ਮਨੋਜ੍ਞਰਮ੍ਭਾਵਨਖਣ੍ਡਖਣ੍ਡਿਤਾਨ ਰੁਚਿਪ੍ਰਦਾਨ੍ਸਰ੍ਸ਼ਪਜੀਰਕਾਂਸ਼੍ਚ | 
ਸਸੌਰਭਨ੍ਸੈਨ੍ਧਵਸੇਵਿਤਾਂਸ਼੍ਚ ਗ੍ੜੁਹਾਣ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਲੋਕਵਨ੍ਦ੍ਯ ||੨੯|| 

ਹਿਙ੍ਗੂਜੀਰਕਸਹਿਤਂ ਵਿਮਲਾਮਲਕਂ ਕਪਿੱਥਮਤਿਮਧੁਰਮ | 
ਬਿਸਖਣ੍ਡਾਂੱਲਵਣਯੁਤਾਨ੍ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਤੇऽਰ੍ਪਯਾਮਿ ਜਗਦੀਸ਼ ||੩੦|| 

ਏਲਾਸ਼ੁਣ੍ਠੀਸਹਿਤਂ ਦਧ੍ਯੰਨਂ ਚਾਰੁ ਹੇਮਪਾਤ੍ਰਸ੍ਥਮ | 
ਅਮ੍ੜੁਤਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਮਾਢ੍ਯਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਭੁਜ੍ਯਤਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ ||੩੧|| 

ਜਮ੍ਬੀਰਨੀਰਾਞ੍ਚਿਤਸ਼੍ੜੁਙ੍ਗਬੇਰਂ ਮਨੋਹਰਾਨਮ੍ਲਸ਼ਲਾਟੁਖਣ੍ਡਾਨ | 
ਮ੍ੜੁਦੂਪਦਂਸ਼ਾਨ੍ਸਹਿਤੋਪਭੁਙ੍ਕ੍ਸ਼੍ਵ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸ਼੍ਰੀਕਰੁਣਾਸਮੁਦ੍ਰ ||੩੨|| 

ਨਾਗਰਰਾਮਠਯੁਕ੍ਤਂ ਸੁਲਲਿਤਜਮ੍ਬੀਰਨੀਰਸਂਪੂਰ੍ਣਮ | 
ਮਥਿਤਂ ਸੈਨ੍ਧਵਸਹਿਤਂ ਪਿਬ ਹਰ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਕ੍ਰਤੁਧ੍ਵਂਸਿਨ ||੩੩

ਮਨ੍ਦਾਰਹੇਮਾਮ੍ਬੁਜਗਨ੍ਧਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀਨਿਰ੍ਮਲਪੁਣ੍ਯਤੋਯੈਃ | 
ਗ੍ੜੁਹਾਣ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਾਪੋਸ਼ਨਮਭ੍ਰਕੇਸ਼ ||੩੪|| 

ਗਗਨਧੁਨੀਵਿਮਲਜਲੈਰ੍ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪਦ੍ਮਰਾਗਪਾਤ੍ਰਗਤੈਃ | 
ਮ੍ੜੁਗਮਦਚਨ੍ਦਨਪੂਰ੍ਣਂ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ਼ਯ ਚਾਰੁਹਸ੍ਤਪਦਯੁਗ੍ਮਮ ||੩੫|| 

ਪੁੰਨਾਗਮੱਲਿਕਾਕੁਨ੍ਦਵਾਸਿਤੈਰ੍ਜਾਹ੍ਨਵੀਜਲੈਃ 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਪੁਨਰਾਚਮਨਂ ਕੁਰੁ ||੩੬|| 

ਮੌਕ੍ਤਿਕਚੂਰ੍ਣਸਮੇਤੈਰ੍ਮ੍ੜੁਗ ਮਦਘਨਸਾਰਵਾਸਿਤੈਃ ਪੂਗੈਃ | 
ਪਣੈਂਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਮਾਨੈਰ੍ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਤੇऽਰ੍ਪਯਾਮਿ ਤਾਮ੍ਬੂਲਮ ||੩੭|| 

ਨੀਰਾਜਨਂ ਨਿਰ੍ਮਲਦੀਪ੍ਤਿਮਦ੍ਭਿਰ੍ਦੀਪਾਙ੍ਕੁਰੈਰੁੱਜਵਲਮੁੱਛ੍ਰਿਤੈਸ਼੍ਚ | 
ਘਣ੍ਟਾਨਿਨਾਦੇਨ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਾਯ || ੩੮|| 

ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਮੁਖ੍ਯਾਮਰਵ੍ੜੁਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤੇ ਸਰੋਜਮਤ੍ਸ੍ਯਾਙ੍ਕਿਤਚਕ੍ਰਚਿਹ੍ਨਿਤੇ | 
ਦਦਾਮਿ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪਾਦਪਙ੍ਕਜੇ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ੇ ਪੁਨਰਰ੍ਘ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰ ||੩੯|| 

ਪੁੰਨਾਗਨੀਲੋਤ੍ਪਲਕੁਨ੍ਦਜਾਤੀਮਨ੍ਦਾਰਮੱਲੀਕਰਵੀਰਪਙ੍ਕਜੈਃ | 
ਪੁਸ਼੍ਪਾਞ੍ਜਲਿਂ ਬਿਲ੍ਵਦਲ਼ੈਸ੍ਤੁਲ਼ਸ੍ਯਾ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਙ੍ਘ੍ਰੌ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ਯਾਮਿ ||੪੦|| 

ਪਦੇ ਪਦੇ ਸਰ੍ਵਤਮੋਨਿਕ੍ੜੁਨ੍ਤਨਂ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਯਕਮ | 
ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਭਕ੍ਤਿਯੁਤੇਨ ਚੇਤਸਾ ਕਰੋਮਿ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ ||੪੧|| 

ਨਮੋ ਗੌਰੀਸ਼ਾਯ ਸ੍ਫਟਿਕਧਵਲ਼ਾਙ੍ਗਾਯ  ਚ ਨਮੋ ਨਮੋ 
ਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਸ੍ਤੁਤਵਿਬੁਧਲੋਕਾਯ ਚ ਨਮਃ | 
ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਯ ਕ੍ਸ਼ਪਿਤਪੁਰਦੈਤ੍ਯਾਯ ਚ ਨਮੋ ਨਮੋ 
ਭਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਸ੍ਮਰਮਦਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਚ ਨਮਃ ||੪੨|| 

ਸਂਸਾਰੇ ਜਨਿਤਾਪਰੋਗਸਹਿਤੇ ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਕ੍ਰਨ੍ਦਿਤੇ  
ਨਿਤ੍ਯਂ ਪੁਤ੍ਰਕਲ਼ਤ੍ਰਵਿੱਤਵਿਲਸਤ੍ਪਾਸ਼ੈਰ੍ਨਿਬੱਧਂ ਦ੍ੜੁਢਮ | 
ਗਰ੍ਵਾਨ੍ਧਂ ਬਹੁਪਾਪਵਰ੍ਗਸਹਿਤਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਵਿਭੋ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਿਯ ਸਦਾ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ || ੪੩|| 

ਸੌਧੇ ਰਤ੍ਨਮਯੇ ਨਵੋਤ੍ਪਲਦਲ਼ਾਕ੍ਰੀਰ੍ਣੇ ਚ ਤਲ੍ਪਾਨ੍ਤਰੇ 
ਕੌਸ਼ੇਯੇਨ ਮਨੋਹਰੇਣ ਧਵਲ਼ੇਨਾੱਛਾਦਿਤੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਃ | 
ਕਰ੍ਪੂਰਾਞ੍ਚਿਤਦੀਪਦੀਪ੍ਤਿਮਿਲਿਤੇ ਰਮ੍ਯੋਪਧਾਨਦ੍ਵਯੇ 
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾਃ ਕਰਪਦ੍ਮਲਾਲਿਤਪਦਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਂ ਭਾਵਯੇ ||੪੪|| 

ਚਤੁਸ਼੍ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਦ੍ਵਿਲਸਦੁਪਚਾਰੈਰਮਿਮਤੈਰ੍ਮਨਃਪਦ੍ਮੇ 
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬਹਿਰਪਿ ਚ ਪੂਜਾਂ ਸ਼ੁਭਕਰੀਮ ਕਰੋਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ 
ਨਿਸ਼ਿ ਦਿਵਸਮਧ੍ਯੇऽਪਿ ਚ ਪੁਮਾਨ੍ਪ੍ਰਯਾਤਿ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਪਦਮਨੇਕਾਦ੍ਭੁਤਪਦਮ ||੪੫|| 

ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਲਿਙ੍ਗਮੁਮਾਪਤੇਰਹਰਹਃ ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ਸ੍ਵਰ੍ਗਦਂ 
ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਹਯਮੇਧਤੁਲ੍ਯਫਲਦਂ ਸਾਯਨ੍ਤਨੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਮ | 
ਭਾਨੋਰਸ੍ਤਮਯੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਸਮਯੇ ਪਞ੍ਚਕ੍ਸ਼ਰਾਰਾਧਨਂ 
ਤਤ੍ਕਾਲਤ੍ਰਯਤੁਲ੍ਯਮਿਸ਼੍ਟਫਲਦਂ ਸਦ੍ਯੋऽਨਵਦ੍ਯਂ ਦ੍ੜੁਢਮ ||੪੬|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ 
ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ 
ਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਾਨਸਪੂਜਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram