logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਲਿਕੁਚਿਸੂਰਿਸੂਨੁ ਨਾਰਯਣ ਪਣ੍ਡਿਤਾਚਾਰ੍ਯ ਵਿਰਚਿਤਾ) - Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita)

Shiva Stutih 
(Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita)


ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ |
(ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਲਿਕੁਚਿਸੂਰਿਸੂਨੁ ਨਾਰਯਣ ਪਣ੍ਡਿਤਾਚਾਰ੍ਯ ਵਿਰਚਿਤਾ)

ਸ੍ਫੁਟਂ ਸ੍ਫਟਿਕਸਪ੍ਰਭਂ ਸ੍ਫੁਟਿਤਹਾਰਕਸ਼੍ਰੀਜਟਂ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਦਲਸ਼ੇਖਰਂ ਕਪਿਲਫੁੱਲਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਮ | 
ਤਰਕ੍ਸ਼ੁਵਰਕ੍ੜੁੱਤਿਮਦ੍ਭੁਜਗਭੂਸ਼ਣਂ ਭੂਤਿਮਤ੍ਕਦਾ ਨੁ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠ ਤੇ ਵਪੁਰਵੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਮ ||੧||

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਵਿਲੋਚਨੇ ਲਸਤਿ ਤੇ ਲਲਾਮਾਯਿਤੇ ਸ੍ਮਰੋ ਨਿਯਮਘਸ੍ਮਰੋ ਨਿਯਮਿਨਾਮਭੂਦ੍ਭਸ੍ਮਸਾਤ | 
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਿਲਤਯਾ ਵਸ਼ੀਕ੍ੜੁਤਵਤੀ ਸਤੀਯਂ ਸਤੀ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਵਸ਼ਤੋ ਭਵਾਨਪਿ  ਵਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਭੋ ||੨|| 

ਮਹੇਸ਼  ਮਹਿਤੋऽਸਿ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਪੂਰੁਸ਼ਾਗ੍ਰ੍ਯੋ ਭਵਾਨਘੋਰਰਿਪੁਘੋਰ ਤੇऽਨਵਮ ਵਾਮਦੇਵਾਞ੍ਜਲਿਃ | 
ਨਮਃ ਸਪਦਿਜਾਤ ਤੇ ਤ੍ਵਮਿਤਿ ਪਞ੍ਚਰੂਪੋਚਿਤਪ੍ਰਪਞ੍ਚਚਯਪਞ੍ਚਵ੍ੜੁਨ੍ਮਮ ਮਨਸ੍ਤਮਸ੍ਤਾਡਯ  ||੩|| 

ਰਸਾਘਨਰਸਾਨਲਾਨਿਲਵਿਯਦ੍ਵਿਵਸ੍ਵਦ੍ਵਿਧੁਪ੍ਰਯਸ਼੍ਟ੍ੜੁਸ਼ੁ ਨਿਵਿਸ਼੍ਟਮਿਤ੍ਯਜ ਭਜਾਮਿ ਮੂਰ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਮੁਤ ਭੀਸ਼ਣਂ ਭੁਵਨਮੋਹਨਂ ਚੇਤ੍ਯਹੋ ਵਪੂਂਸ਼ਿ ਗੁਣਭੂਸ਼ਿਤੇऽਹਮਹਮਾਤ੍ਮਮੋਹਮ੍ਭਿਦੇ ||੪|| 

ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਪਰਮਾਧ੍ਵਨਾਂ ਤਵ ਸ਼ਡਧ੍ਵਨਾਮਾਸ੍ਪਦਂ ਪਦਂ ਨਿਗਮਵੇਦਿਨੋ ਜਗਤਿ ਵਾਮਦੇਵਾਦਯਃ | 
ਕਥਞ੍ਚਿਦੁਪਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਭਗਵਤੈਵ ਸਂਵਿਦ੍ਰਤੇ ਵਯਂ ਤੁ ਵਿਰਲਾਨ੍ਤਰਾਃ ਕਥਮੁਮੇਸ਼ ਤਨ੍ਮਨ੍ਮਹੇ ||੫|| 

ਕਠੋਰਿਤਕੁਠਾਰਯਾ ਲਲਿਤਸ਼ੂਲਯਾ ਵਾਹਯਾ ਰਣੱਡਮਰੁਣਾ ਸ੍ਫੁੱਧਰਿਣਯਾ ਸਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਯਾ | 
ਚਲਾਭਿਰਚਲਾਭਿਰਪ੍ਯਗਣਿਤਾਭਿਰੁੰਨਤ੍ਯਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ ਜਗਨ੍ਤਿ ਤੇ ਜਯ ਜਯੇਤ੍ਯਯੁਰ੍ਵਿਸ੍ਮਯਮ ||੬|| 

ਪੁਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਰਨ੍ਧਨਂ ਵਿਵਿਧਦੈਤ੍ਯਵਿਧ੍ਵਂਸਨਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮਪਰਂਪਰਾ ਅਪਿ ਪਰਾ ਨ ਤੇ ਵਿਸ੍ਮਯਃ | 
ਅਮਰ੍ਸ਼ਿਬਲਹਰ੍ਸ਼ਿਤਕ੍ਸ਼ੁਭਿਤਵ੍ੜੁੱਤਨੇਤ੍ਰੋੱਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਲਨਹੇਲਯਾ ਸ਼ਲਭਿਤਂ ਹਿ ਲੋਕਤ੍ਰਯਮ ||੭|| 

ਸਹਸ੍ਰਨਯਨੋ ਗੁਹਃ ਸਹਸਹਸ੍ਰਰਸ਼੍ਮਿਰ੍ਵਿਧੁਰ੍ਬ੍ੜੁਹਸ੍ਪਤਿਰੁਤਾੱਪਤਿਃ ਸਸੁਰਸਿੱਧਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾਃ |
ਭਵਤ੍ਪਦਪਰਾਯਣਾਃ ਸ਼੍ਰਿਯਮਿਮਾਂ ਯਯੁਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾਂ ਭਵਾਨ ਸੁਰਤਰੁਰ੍ਭ੍ੜੁਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵਾਵੱਲਭ ||੮|| 

ਤਵ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਦਤਿਪ੍ਰਿਯਤਮ ਸਦੈਵਾਨ੍ਤਰਂ ਪਯਸ੍ਯੁਪਹਿਤਂ ਘ੍ੜੁਤਂ ਸ੍ਵਯਮਿਵ ਸ਼੍ਰਿਯੋ ਵੱਲਭਮ | 
ਵਿਬੁਧ੍ਯ ਲਘੁਬੁੱਧਯਃ ਸ੍ਵਪਰਪਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯਿਤਂ ਪਠਨ੍ਤਿ ਹਿ ਲੁਠਨ੍ਤਿ ਤੇ ਸ਼ਠਹ੍ੜੁਦਃ ਸ਼ੁਚਾ ਸ਼ੁਣ੍ਠਿਤਾਃ ||੯|| 

ਨਿਵਾਸਨਿਲਯਾ ਚਿਤਾ ਤਵ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤਤੇਰ੍ਮਾਲਿਕਾ ਕਪਾਲਮਪਿ ਤੇ ਕਰੇ ਤ੍ਵਮਸ਼ਿਵੋऽਸ੍ਯਨਨ੍ਤਰ੍ਧਿਯਾਮ | 
ਤਥਾਪਿ ਭਵਤਃ ਪਦਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਿਵੇਤ੍ਯਦੋ ਜਲ੍ਪਤਾਮਕਿਞ੍ਚਨ ਨ ਕਿਞ੍ਚਨ ਵ੍ੜੁਜਿਨਮਸ੍ਤਿ ਭਸ੍ਮੀਭਵੇਤ ||੧੦|| 

ਤ੍ਵਮੇਵ ਕਿਲ ਕਾਮਧੁਕ ਸਕਲਕਾਮਮਾਪੂਰਯਨ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਨਯਨੋ ਭਵਾਨ ਵਹਤਿ ਚਾਰ੍ਚਿ ਨੇਤ੍ਰੋਦ੍ਭਵਮ | 
ਵਿਸ਼ਂ ਵਿਸ਼ਧਰਾਨ੍ਦਧਤ੍ਪਿਬਸਿ ਤੇਨ ਚਾਨਨ੍ਦਵਾਨ੍ਵਿਰੁੱਧਚਰਿਤੋਚਿਤਾ ਜਗਦਧੀਸ਼ ਤੇ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਤਾ ||੧੧|| 

ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਸ਼ਿਵਾਸ਼ਿਵਾਸ਼ਿਵਾਰ੍ਥਕ੍ੜੂਨ੍ਤਾਸ਼ਿਵਂ  ਨਮੋ ਹਰਹਰਾਹਰਾਹਰ ਹਰਾਨ੍ਤਰੀਂ ਮੇ ਦ੍ਰੁਸ਼ਮ | 
ਨਮੋ ਭਵ ਭਵਾਭਵਪ੍ਰਭਵਭੂਤਯੇ ਮੇ  ਭਵਾੰਨਮੋ ਮ੍ੜੁਡ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ ||੧੨|| 

ਸਤਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣਪੱਧਤਿਂ ਸਰਤੁ ਸੰਨਤੋਕ੍ਤੇਤ੍ਯਸੌ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਕਰੁਣਙ੍ਕੁਰਾਤ੍ਪ੍ਰਤਿਕ੍ੜੁਤਾਤ੍ਸਦਾ ਸੋਚਿਤਾ | 
ਇਤਿ ਪ੍ਰਥਿਤਮਾਨਸੋ ਵ੍ਯਧਿਤ ਨਾਮ ਨਾਰਾਯਣਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਮਿਮਾਂ ਸ਼ਿਵਂ ਲਿਕੁਚਿਸੂਰਿਸੂਨੁਃ ਸੁਧੀਃ ||੧੩|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਲਿਕੁਚਿਸੂਰਿਸੂਨੁਨਾਰਯਣਪਣ੍ਡਿਤਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram