logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Sadashiva Mahendra Stutih

Sadashiva Mahendra Stutih


ਸਦਾਸ਼ਿਵਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਿਃ |

ਪਰਤੱਤ੍ਵਲੀਨਮਨਸੇ ਪ੍ਰਣਮਦ੍ਭਵਬਨ੍ਧਮੋਚਨਾਯਾਸ਼ੁ | 
ਪ੍ਰਕਟਿਤਪਰਤੱਤ੍ਵਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧|| 

ਪਰਮਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਕਰਾਮ੍ਬੁਜਸਂਭੂਤਾਯ ਪ੍ਰਣਮ੍ਰਵਰਦਾਯ | 
ਪਦਧੂਤਪਙ੍ਕਜਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨|| 

ਵਿਜਨਨਦੀਕੁਞ੍ਜਗ੍ੜੁਹੇ ਮਞ੍ਜੁਲ਼ਪੁਲਿਨੈਕਮਞ੍ਜੁਤਰਤਲ੍ਪੇ | 
ਸ਼ਯਨਂ ਕੁਰ੍ਵਾਣਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩|| 

ਕਾਮਾਹਿਦ੍ਵਿਜਪਤਯੇ ਸ਼ਮਦਮਮੁਖਦਿਵ੍ਯਰਤ੍ਨਵਾਰਿਧਯੇ | 
ਸ਼ਮਨਾਯ ਮੋਹਵਿਤਤੇਃ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੪|| 

ਨਮਦਾਤ੍ਮਬੋਧਦਾਤ੍ਰੇ ਰਮਤੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਤੱਤ੍ਵਸੌਧਾਗ੍ਰੇ | 
ਸਮਬੁੱਧਯੇऽਸ਼੍ਮਹੇਮ੍ਨੋਃ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੫|| 

ਗਿਲਿਤਾਵਿਦ੍ਯਾਹਾਲਾਹਲਹਤਪੁਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਾਯ ਬੋਧੇਨ | 
ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਰਵਯੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੬||

ਸ਼ਮਮੁਖਸ਼ਟ੍ਕਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਾਵਿਵੇਕਵੈਰਾਗ੍ਯਦਾਨਨਿਰਤਾਯ | 
ਤਰਸਾ ਨਤਜਨਤਤਯੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੭|| 

ਸਿੱਧਾਨ੍ਤਕਲ੍ਪਵੱਲੀਮੁਖਕ੍ੜੁਤਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਕਪਾਲਿਭਕ੍ਤਿਕ੍ੜੁਤੇ | 
ਕਰਤਲਮੁਕ੍ਤਿਫਲਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੮|| 

ਤ੍ੜੁਣਪਙ੍ਕਲਿਪ੍ਤਵਪੁਸ਼ੇ ਤ੍ੜੁਣਤੋऽਪ੍ਯਧਰਂ ਜਗਦ੍ਵਿਲੋਕਯਤੇ | 
ਵਨਮਧ੍ਯਵਿਹਰਣਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੯|| 

ਨਿਗ੍ੜੁਹੀਤਹ੍ੜੁਦਯਹਰਯੇ ਪ੍ਰਗ੍ੜੁਹੀਤਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਰਤ੍ਨਾਯ | 
ਪ੍ਰਣਤਾਬ੍ਧਿਪੂਰ੍ਣਸ਼ਸ਼ਿਨੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੦|| 

ਅਜ੍ਞਾਨਤਿਮਿਰਰਵਯੇ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਾਂਭੋਧਿਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ | 
ਪ੍ਰਣਤਾਘਵਿਪਿਨਸ਼ੁਚਯੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੧|| 

ਮਤਿਮਲਮੋਚਨਦਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕ੍ਯਦਾਨਨਿਰਤਾਯ | 
ਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿਮਾਤ੍ਰਤੁਸ਼੍ਟਮਨਸੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੨|| 

ਨਿਜਗੁਰੁਪਰਮਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਲਾਘਿਤਵਿਜ੍ਞਾਨ ਕਾਸ਼੍ਠਾਯ | 
ਨਿਜਤੱਤ੍ਵਨਿਸ਼੍ਚਲਹ੍ੜੁਦੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੩|| 

ਪ੍ਰਵਿਲਾਪ੍ਯ ਜਗਦਸ਼ੇਸ਼ਂ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਖਣ੍ਡਵਸ੍ਤੁਨਿਰਤਾਯ | 
ਆਸ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾੰਨਭੁਜੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੪|| 

ਉਪਧਾਨੀਕ੍ੜੁਤਬਾਹੁਃ ਪਰਿਰਬ੍ਧਵਿਰਕ੍ਤਿਰਾਮੋ ਯਃ | 
ਵਸਨੀਕ੍ੜੁਤਖਾਯਾਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੫|| 

ਸਕਲਾਗਮਾਨ੍ਤਸਾਰਪ੍ਰਕਟਨਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮ੍ਰਪਕ੍ਸ਼ਾਯ | 
ਸੱਚਿਤ੍ਸੁਖਰੂਪਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੬|| 

ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਚਤੁਰਵ੍ਯਾਹਾਰਾਯ ਪ੍ਰਭੂਤਕਰੁਣਾਯ | 
ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਪਾਵਿਤਜਗਤੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੭|| 

ਯੋऽਨੁਤ੍ਪੰਨਵਿਕਾਰੋ ਬਾਹੌ ਮ੍ਲੇੱਛੇਨ ਛਿੰਨਪਤਿਤੇऽਪਿ | 
ਅਵਿਦਿਤਮਮਤਾਯਾਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੮|| 

ਨ੍ਯਪਤਨ੍ਸੁਮਾਨਿ ਮੂਰ੍ਧਨਿ ਯੇਨੋੱਚਰਿਤੇਸ਼ੁ ਨਾਮਸੂਗ੍ਰਸ੍ਯ | 
ਤਸ੍ਮੈ ਸਿੱਧਵਰਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੧੯|| 

ਯਃ ਪਾਪੋਨੋऽਪਿ ਲੋਕਾਨ ਤਰਸਾ ਪ੍ਰਕਰੋਤਿ ਪੁਣ੍ਯਃ ਨਿਸ਼੍ਠਾਗ੍ਰ੍ਯਾਨ | 
ਕਰੁਣਾਮ੍ਬੁਰਾਸ਼ਯੇऽਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੦|| 

ਸਿੱਧੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਬੁੱਧੇਃ ਸ਼ੁੱਧਿਪ੍ਰਦਪਾਦਪਦ੍ਮਨਮਨਾਯ | 
ਬੱਧੇ ਪ੍ਰਮੋਚਕਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੧|| 

ਹ੍ੜੁਦ੍ਯਾਯ ਲੋਕਵਿਤਤੇਃ ਪਦ੍ਯਾਵਲਿਦਾਯ ਜਨ੍ਮਮੂਕੇਭ੍ਯਃ | 
ਪ੍ਰਣਤੇਭ੍ਯਃ ਪਦਯੁਗਲ਼ੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ || ੨੨|| 

ਜਿਹ੍ਵੋਪਸ੍ਥਰਤਾਨਪ੍ਯਾਹ੍ਵੋੱਚਾਰੇਣ ਜਾਤੁ ਨੈਜਸ੍ਯ | 
ਕੁਰ੍ਵਾਣਾਯ ਵਿਰਕ੍ਤਾਨ੍ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੩|| 

ਕਮਨੀਯਕਵਨਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼ਮਨੀਯਭਯਾਪਹਾਰਚਤੁਰਾਯ | 
ਤਪਨੀਯਸਦ੍ਰੁਸ਼ਵਪੁਸ਼ੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੪|| 

ਤਾਰਕਵਿਦ੍ਯਾਦਾਤ੍ਰੇ ਤਾਰਕਪਤਿਗਰ੍ਵਵਾਰਕਾਸ੍ਯਾਯ | 
ਤਾਰਜਪਪ੍ਰਵਣਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੫|| 

ਮੂਕੋऽਪਿ ਯਤ੍ਕ੍ੜੁਪਾ ਚੇੱਲੋਕੋੱਤਰਕੀਰ੍ਤਿਰਾਸ਼ੁ ਜਾਯੇਤ | 
ਅਦ੍ਭੁਤਚਰਿਤਾਯਾਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੬|| 

ਦੁਰ੍ਜਨਦੂਰਾਯ ਤਰਾਂ ਸੱਜਨਸੁਲਭਾਯ ਹਸ੍ਤਪਾਤ੍ਰਾਯ | 
ਤਰੁਤਲਨਿਕੇਤਨਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੭|| 

ਭਵਸਿਨ੍ਧੁਧਾਰਯਿਤ੍ਰੇ ਭਵਭਕ੍ਤਾਯ ਪ੍ਰਣਮ੍ਰਵਸ਼੍ਯਾਯ | 
ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਰਹਿਤਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੮|| 

ਤ੍ਰਿਵਿਧਸ੍ਯਾਪਿ ਤ੍ਯਾਗਂ ਵਪੁਸ਼ਃ ਕਰ੍ਤੁਂ ਸ੍ਥਲਤ੍ਰਯੇ ਯ ਇਵ | 
ਅਕਰੋਤ੍ਸਮਾਧਿਮਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੨੯|| 

ਕਾਮਿਨਮਪਿ ਜਿਤਹ੍ੜੁਦਯਂ ਕ੍ਰੂਰਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਜਡਂ ਸੁਧਿਯਮ | 
ਕੁਰੁਤੇ ਯਤ੍ਕਰੁਣਾऽਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ || ੩੦|| 

ਵੇਦਸ੍ਮ੍ੜੁਤਿਸ੍ਥਵਿਦ੍ਵੱਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਨ੍ਦਿਹਾਨਾਨਾਮ | 
ਨਿਸ਼੍ਚਯਕ੍ੜੁਤੇ ਵਿਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩੧|| 

ਬਾਲਾਰੁਣਨਿਭਵਪੁਸ਼ੇ ਲੀਲਾਨਿਰ੍ਧੂਤਕਾਮਗਰ੍ਵਾਯ | 
ਲੋਲਾਯ ਚਿਤਿਪਰਸ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩੨|| 

ਸ਼ਰਣੀਕ੍ੜੁਤਾਯ ਸੁਗੁਣੈਣੀਕ੍ੜੁਤਰਕ੍ਤਪਙ੍ਕਜਾਤਾਯ | 
ਧਰਣੀਸਦ੍ਰੁੱਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩੩|| 

ਪ੍ਰਣਤਾਯ ਯਤਿਵਰੇਣ੍ਯੈਰ੍ਗਣਨਾਥੇਨਾਪ੍ਯਸਾਧ੍ਯਵਿਘ੍ਨਹ੍ੜੁਤੇ | 
ਗੁਣਦਾਸੀਕ੍ੜੁਤਜਗਤੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩੪|| 

ਸਹਮਾਨਾਯ ਸਹਸ੍ਰਾਣ੍ਯਪ੍ਯਪਰਾਧਾਨ੍ਪ੍ਰਣਮ੍ਰਜਨਰਚਿਤਾਨ | 
ਸਹਸੈਵ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩੫|| 

ਧ੍ੜੁਤਦੇਹਾਯ ਨਤਾਵਲਿਤੂਣਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪ੍ਰਦਾਨਵਾਞ੍ਛਾਤਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਪ੍ਰਣਤਿਂ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ||੩੬|| 

ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਰ੍ਤਹ੍ੜੁਦਯਸ੍ਤਾਪਤ੍ਰਯਹਾਰਦਕ੍ਸ਼ਨਮਨਮਹਮ | 
ਗੁਰੁਵਰਬੋਧਿਤਮਹਿਮਨ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਸ੍ਯੇ ਤਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਮਲਯੁਗਮ || ੩੭|| 

ਸਦਾਤ੍ਮਨਿ ਵਿਲੀਨਹ੍ੜੁਤ੍ਸਕਲਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਿਤ ਸਰਿੱਤਟਵਿਹਾਰਕ੍ੜੁਤ ਸਕਲਲੋਕਹ੍ੜੁੱਤਾਪਹ੍ੜੁਤ | 
ਸਦਾਸ਼ਿਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਪ੍ਰਣਤਲੋਕਲਭ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ ਸਦਾਸ਼ਿਵਯਤੀਟ ਸਦਾ ਮਯਿ ਕ੍ੜੁਪਾਮਪਾਰਾਂ ਕੁਰੁ ||੩੮|| 

ਪੁਰਾ ਯਵਨਕਰ੍ਤਨਸ੍ਰਵਦਮਨ੍ਦਰਕ੍ਤੋऽਪਿ ਯਃ ਪੁਨਃ ਪਦਸਰੋਰੁਹਪ੍ਰਣਤਮੇਨਮੇਨੋਵਿਧਿਮ | 
ਕ੍ੜੁਪਾਪਰਵਸ਼ਃ ਪਦਂ ਪਤਨਵਰ੍ਜਿਤਂ ਪ੍ਰਾਪ ਯਤ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਯਤੀਟ ਸ ਮੱਯਨਵਧਿਂ  ਕ੍ੜੁਪਾਂ ਸਿਞ੍ਚਤੁ ||੩੯|| 

ਹ੍ੜੁਸ਼ੀਕਹ੍ੜੁਤਚੇਤਸਿ ਪ੍ਰਹ੍ੜੁਤਦੇਹਕੇ ਰੋਗਕੈਰਨੇਕਵ੍ੜੁਜਿਨਾਲਯੇ ਸ਼ਮਦਮਾਦਿਗਨ੍ਧੋਜ੍ਝਿਤੇ | 
ਤਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਤਿਤੇ ਯਤੌ ਯਤਿਪਤੇ ਮਹਾਯੋਗਿਰਾਟ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕ੍ੜੁਪਾਂ ਮਯਿ ਪ੍ਰਕੁਰੁ ਹੇਤੁਸ਼ੂਨ੍ਯਾਂ ਦ੍ਰੁਤਮ ||੪੦|| 

ਨ ਚਾਹਮਤਿਚਾਤੁਰੀਰਚਿਤਸ਼ਬ੍ਦਸਙ੍ਘੈਃ ਸ੍ਤੁਤਿਂ ਵਿਧਾਤੁਮਪਿ ਚ ਕ੍ਸ਼ਮੋ ਨ ਚ ਜਪਾਦਿਕੇऽਪ੍ਯਸ੍ਤਿ ਮੇ | 
ਬਲਂ ਬਲਵਤਾਂ ਵਰ ਪ੍ਰਕੁਰੁ ਹੇਤੁਸ਼ੂਨ੍ਯਾਂ ਵਿਭੋ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕ੍ੜੁਪਾਂ ਮਯਿ ਪ੍ਰਵਰ ਯੋਗਿਨਾਂ ਸਤ੍ਵਰਮ ||੪੧|| 

ਸ਼ਬ੍ਦਾਰ੍ਥਵਿਜ੍ਞਾਨਯੁਤਾ ਹਿ ਲੋਕੇ ਵਸਨ੍ਤਿ ਲੋਕਾ ਬਹਵਃ ਪ੍ਰਕਾਮਮ | 
ਨਿਸ਼੍ਠਾਯੁਤਾ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਵਾ ਬਿਨਾ ਭਵਨ੍ਤਂ ਯਤਿਰਾਜ ਨੂਨਮ ||੪੨|| 

ਸ੍ਤੋਕਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਹ੍ੜੁਦਮ੍ਬੁਜਾਯ ਪਾਦਾਬ੍ਜਚੂਡਾਪਰਰੂਪਧਰ੍ਤ੍ਰੇ | 
ਸ਼ੋਕਾਪਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਤਰਸਾ ਨਤਾਨਾਂ ਪਾਕਾਯ ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਯ ਨਮੋ ਵਤੀਸ਼ ||੪੩|| 

ਨਾਹਂ ਹ੍ੜੁਸ਼ੀਕਾਣਿ ਵਿਜੇਤੁਮੀਸ਼ੋ ਨਾਹਂ ਸਪਰ੍ਬਾਭਜਨਾਦਿ ਕਰ੍ਤੁਮ | 
ਨਿਸਰ੍ਗਯਾ ਤ੍ਵਂ ਦਯਯੈਵ ਪਾਹਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇਮਂ ਕਰੁਣਾਪਯੋਧੇ ||੪੪|| 

ਕ੍ੜੁਤਯਾऽਨਯਾਨਤਾਵਲਿਕੋਟਿਗਤੇਨਾਤਿਮਨ੍ਦਬੋਧੇਨ | 
ਮੁਦਮੇਹਿ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ੜੁਪ੍ਤਪ੍ਰਵਰ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯਾਸ਼ੁ ||੪੫|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਜਗਦ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ੜੁਙ੍ਗਗਿਰਿ ਸ਼੍ਰੀਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ਼ਿਵਾਭਿਨਵਨ੍ੜੁਸਿਂਹਭਾਰਤੀਸ੍ਵਾਮਿਭਿਰ੍ਵਿਰਚਿਤਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ||

 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram