logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shivanandalahari Stotram

Shivanandalahari Stotram


ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ | 

ਪੁਰੇ ਪੌਰਾਨ੍ਪਸ਼੍ਯੰਨਰਯੁਵਤਿਨਾਮਾਕ੍ੜੁਤਿਮਯਾਨ ਸੁਵੇਸ਼ਾਨ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਲਙ੍ਕਰਣਕਲਿਤਾਞ੍ਚਿਤ੍ਰਸਦ੍ਰੁਸ਼ਾਨ | 
ਸ੍ਵਯਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੇਤ੍ਯਪਿ ਚ ਕਲਯਂਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਰਮਨ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧|| 

ਵਨੇ ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਪਸ਼੍ਯਨ ਦਲਫਲਭਰਾੰਨਮ੍ਰਮੁਸ਼ਿਖਾਨ੍ਘਨੱਛਾਯਾਛੰਨਾਨ ਬਹੁਲਕਲਕੂਜਦ੍ਵਿਜਗਣਾਨ | 
ਭਕ੍ਸ਼ਨ ਘਸ੍ਰੇ ਰਾਤ੍ਰਾਵਵਨਿਤਲਤਲ੍ਪੈਕਸ਼ਯਨੋ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੨||

ਕਦਾਚਿਤ੍ਪ੍ਰਾਸਾਦੇ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਤੁ ਸੌਧੇ ਚ ਧਵਲ਼ੇ ਕਦਾਕਾਲੇ ਸ਼ੈਲੇ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਕੂਲੇ ਚ ਸਰਿਤਾਮ | 
ਕੁਟੀਰੇ ਦਾਨ੍ਤਾਨਾਂ ਮੁਨਿਜਨਵਰਾਣਾਮਪਿ ਵਸਨ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੩||  

ਕ੍ਵਚਿਦ੍ਵਾਲੈਃ ਸਾਰ੍ਧੇ ਕਰਤਲਜਤਾਲੈਸ਼੍ਚ ਹਸਿਤੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦ੍ਵੈ ਤਾਰੁਣ੍ਯਾਙ੍ਕਿਤਚਤੁਰਨਾਰ੍ਯਾ ਸਹ ਰਮਨ |
ਕ੍ਵਚਿਦ੍ਵ੍ੜੈੱਧਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਂ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਤਦਨ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਵਿਲਪਨ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੪||

ਕਦਾਚਿਦ੍ਵਿਦ੍ਵਦ੍ਭਿਰ੍ਵਿਵਿਧਸੁਪੁਰਾਨਨ੍ਦਰਸਿਕੈਃ ਕਦਾਚਿਤ੍ਕਾਵ੍ਯਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤਰਸਰਸਾਲੈਃ ਕਵਿਵਰੈਃ | 
ਵਦਨ੍ਵਾਦਾਂਸ੍ਤਕੈਂਰਨੁਮਿਤਿਪਰੈਸ੍ਤਾਰ੍ਕਿਕਵਰੈਰ੍ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ || ੫|| 

ਕਦਾ ਧ੍ਯਾਨਾਭ੍ਯਾਸੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਸਪਰ੍ਯਾ ਵਿਕਸਿਤੈਃ ਸੁਗਨ੍ਧੈ ਸਤ੍ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਦਲੈਰੇਵ ਵਿਮਲੈਃ |
ਪ੍ਰਕੁਰ੍ਵਨ੍ਦੇਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮੁਦਿਤਮਨਾਃ ਸਂਸ੍ਤੁਤਿਪਰੋ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੬|| 

ਸ਼ਿਵਾਯਾਃ ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਵਾ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਪਿ ਕਦਾ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਪਿ ਪ੍ਰਕਟਤਪਨਸ੍ਯਾਪਿ ਚ ਕਦਾ | 
ਪਠਨ੍ਵੈ ਨਾਮਾਲਿਂ ਨਯਨਰਚਿਤਾਨਨ੍ਦਸਲਿਲੋ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੭|| 

ਕਦਾ ਗਙ੍ਗਾਂਭੋਭਿਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਕੂਪੋੱਥਿਤਜਲੈਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ਕਾਸਾਰੋੱਥੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਸਦੁਸ਼੍ਣੈਸ਼੍ਚ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰੈਃ |
ਭਜਨ੍ਸ੍ਨਾਨੈਰ੍ਭੂਤ੍ਯਾ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਕਰ੍ਪੂਰਨਿਭਯਾ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੮||

ਕਦਾਚਿੱਜਾਗ੍ੜੁਤ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼ਯਕਰਣੈਃ ਸਂਵ੍ਯਵਹਰਨ ਕਦਾਚਿਤ੍ਸ੍ਵਨਸ੍ਥਾਨਪਿ ਚ ਵਿਸ਼ਯਾਨੇਵ ਚ ਭਜਨ |
ਕਦਾਚਿਤ੍ਸੌਸ਼ੁਪ੍ਤਂ ਸੁਖਮਨੁਭਵੰਨੇਵ ਸਤਤਂ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੯||

ਕਦਾਪ੍ਯਾਸ਼ਾਵਾਸਾਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯੋੱਥਾਂ ਤ੍ਵਚਮਪਿ ਦਧਾਨਃ ਕਟਿਤਟੇ | 
ਮਨਸ੍ਵੀ ਨਿਃਸ਼ਙ੍ਕਃ ਸ੍ਵਜਨਹ੍ੜੁਦਯਾਨਨ੍ਦਜਨਕੋ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੦|| 

ਕਦਾਚਿਤ੍ਸੱਤ੍ਵਸ੍ਥਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਰਜੋਵ੍ੜੁੱਤਿਯੁਗਤਸ੍ਤਮੋਵ੍ੜੂੱਤਿਃ ਕ੍ਵਾਪਿ ਤ੍ਰਿਤਯਰਹਿਤਃ ਕ੍ਵਾਪਿ ਚ ਪੁਨਃ | 
ਕਦਾਚਿਤ੍ਸਂਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਥਵਿਹਾਰੀ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੧|| 

ਕਦਾਚਿਨ੍ਮੌਨਸ੍ਥਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਨਿਰਤਃ ਕਦਾਚਿਤ੍ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਹਸਤਿ ਰਮਸਤ੍ਯਕ੍ਤਵਚਸਾ | 
ਕਦਾਚਿੱਲੋਕਾਨਾਂ ਵ੍ਯਵਹ੍ੜੁਤਿਸਮਾਲੋਕਨਪਰੋ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੨|| 

ਕਦਾਚਿੱਛਕ੍ਤੀਨਾਂ ਵਿਕਚਮੁਖਪਦ੍ਮੇਸ਼ੁ ਕਵਲਾਨ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪਂਸ੍ਤਾਸਾਂ ਕ੍ਵਾਪਿ ਸ੍ਵਯਮਪਿ ਚ ਗ੍ੜੁਹ੍ਵਨ੍ਸ੍ਵਮੁਖਤਃ |
ਮਹਾਦ੍ਵੈਤਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਪਰਵਿਹੀਨਂ ਪ੍ਰਕਟਯਨ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੩|| 

ਕ੍ਵਚਿੱਛੈਵੈਃ ਸਾਰ੍ਧਂ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਸ਼ਾਕ੍ਤੈਃ ਸਹ ਵਸਨ ਕਦਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਭਕ੍ਤੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਸੌਰੈਃ ਸਹ ਵਸਨ | 
ਕਦਾਗਾਣਾਪਤ੍ਯੈਰ੍ਗਤ ਸਕਲਭੇਦੋऽਦ੍ਵਯਤਯਾ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੪||

ਨਿਰਾਕਾਰਮ ਕ੍ਵਾਪਿ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਸਾਕਾਰਮਮਲਮ ਨਿਜਂ ਸ਼ੈਵਂ ਰੂਪਂ ਵਿਵਿਧਗੁਣਭੇਦੇਨ ਬਹੁਧਾ | 
ਕਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਕਿਮਿਦਮਿਤਿ ਹ੍ੜੂਸ਼੍ਯੰਨਪਿ ਕਦਾ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੫|| 

ਕਦਾ ਦ੍ਵੈਤਂ ਪਸ਼੍ਯੰਨਖਿਲਮਪਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਮਯਂ ਮਹਾਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਾਨਾਮਵਗਤਸਮਭ੍ਯਾਸਵਸ਼ਤਃ | 
ਗਤਦ੍ਵੈਤਾਭਾਵਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵੇਤ੍ਯੇਵ ਵਿਲਪਨ ਮੁਨਿਰ੍ਨ ਵ੍ਯਾਮੋਹਂ ਭਜਤਿ ਗੁਰੁਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਤਮਾ ||੧੬|| 

ਇਮਾਂ ਮੁਕ੍ਤਾਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰਮਸ਼ਿਵਸਂਸ੍ਥਾਂ ਗੁਰੁਕ੍ੜੁਪਾਸੁਧਾਪਾਙ੍ਗਾਵਾਪ੍ਯਾਂ ਸਹਜਸੁਖਵਾਪ੍ਯਾਮਨੁਦਿਨਮ |
ਮੁਹੁਰ੍ਮੱਜਨ੍ਮੱਜਨ ਭਜਤਿ ਸੁਕ੍ੜੁਤੀ ਚੇੰਨਰਵਰਸ੍ਤਦਾ ਯੋਗੀ ਤ੍ਯਾਗੀ ਕਵਿਰਿਤਿ ਵਦਨ੍ਤੀਹ ਕਵਯਃ ||੧੭|| 

ਮੌਨੇ ਮੌਨੀ ਗੁਣਿਨਿ ਗੁਣਵਾਨ ਪਣ੍ਡਿਤੇ ਪਣ੍ਡਿਤਸ਼੍ਚ ਦੀਨੇ ਦੀਨਃ ਸੁਖਿਨਿ ਸੁਖਵਾਨ ਭੋਗਿਨਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਭੋਗਃ | 
ਮੂਰ੍ਖੇ ਮੂਰ੍ਖੋ ਯੁਵਤਿਸ਼ੁ ਯੁਵਾ ਵਾਗ੍ਮਿਨਿ ਪ੍ਰੌਢਵਾਗ੍ਮੀ ਧਨ੍ਯਃ ਕੋऽਪਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਜਯੀ ਯੋऽਵਧੂਤੇऽਵਧੂਤਃ ||੧੮|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਂ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram