logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਪਸ਼ੁਪਤਿ ਅਸ਼਼੍ਟਕਮ੍- Pashupati Ashtakam

Pashupati Ashtakam


ਪਸ਼ੁਪਤਿ ਅਸ਼਼੍ਟਕਮ੍ ।

ਪਸ਼ੁਪਤੀਨ੍ਦੁਪਤਿੰ ਧਰਣੀਪਤਿੰ ਭੁਜਗਲੋਕਪਤਿੰ ਚ ਸਤੀਪਤਿਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਤਭਕ੍ਤਜਨਾਰ੍ਤਿਹਰੰ ਪਰੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍ ॥1॥

ਨ ਜਨਕੋ ਜਨਨੀ ਨ ਚ ਸੋਦਰੋ ਨ ਤਨਯੋ ਨ ਚ ਭੂਰਿਬਲੰ ਕੁਲਮ੍ ।
ਅਵਤਿ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਨ ਕਾਲਵਸ਼ੰ ਗਤੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍ ॥2॥

ਮੁਰਜਡਿਣ੍ਡਿਮਵਾਦ੍ਯਵਿਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਮਧੁਰਪਞ੍ਚਮਨਾਦਵਿਸ਼ਾਰਦਮ੍ ।
ਪ੍ਰਮਥਭੂਤਗਣੈਰਪਿ ਸੇਵਿਤੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍  ॥3॥

ਸ਼ਰਣਦੰ ਸੁਖਦੰ ਸ਼ਰਣਾਨ੍ਵਿਤੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਨਤੰ ਨ੍ਰੁਣਾਮ੍ ।
ਅਭਯਦੰ ਕਰੁਣਾਵਰੁਣਾਲਯੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍  ॥4॥

ਨਰਸ਼ਿਰੋਰਚਿਤੰ ਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲੰ ਭੁਜਗਹਾਰਮੁਦੰ ਵ੍ਰੁਸ਼਼ਭਧ੍ਵਜਮ੍ ।
ਚਿਤਿਰਜੋਧਵਲੀਕ੍ਰੁਤਵਿਗ੍ਰਹੰ ਭਜਤ ਰੇ  ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍  ॥5॥

ਮਖਵਿਨਾਸ਼ਕਰੰ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰੰ ਸਤਤਮਧ੍ਵਰਭਾਜਿਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਪ੍ਰਲ਼ਯਦਗ੍ਧਸੁਰਾਸੁਰਮਾਨਵੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍  ॥6॥

ਮਦਮਪਾਸ੍ਯ ਚਿਰੰ ਹ੍ਰੁਦਿ ਸੰਸ੍ਥਿਤੰ ਮਰਣਜਨ੍ਮਜਰਾਮਯਪੀਡਿਤਮ੍ ।
ਜਗਦੁਦੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਸਮੀਪਭਯਾਕੁਲੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍  ॥7॥

ਹਰਿਵਿਰਞ੍ਚਿਸੁਰਾਧਿਪਪੂਜਿਤੰ ਯਮਜਨੇਸ਼ਧਨੇਸ਼ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੂਤਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਨਯਨੰ ਭੁਵਨਤ੍ਰਿਤਯਾਧਿਪੰ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ੍  ॥8॥

ਪਸ਼ੁਪਤੇਰਿਦਮਸ਼਼੍ਟਕਮਦ੍ਭੁਤੰ ਵਿਰਚਿਤੰ ਪ੍ਰੁਥਿਵੀਪਤਿਸੂਰਿਣਾ ।
ਪਠਤਿ ਸੰਸ਼੍ਰੁਣੁਤੇ ਮਨੁਜਃ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀਂ ਵਸਤੇ ਲਭਤੇ ਮੁਦਮ੍ ॥9॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਸ਼ੁਪਤ੍ਯਸ਼਼੍ਟਕਮ੍ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram