logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਅਭਯਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Abhayankaram Shivarakshaastotram

Abhayankaram Shivarakshaastotram


ਅਭਯਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ |

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯ ੜੁਸ਼ਿਃ, 
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵੋ ਦੇਵਤਾ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ ਛਨ੍ਦਃ, 
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ || 

ਚਰਿਤਂ ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਯ ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਯ ਪਾਵਨਮ | 
ਅਪਾਰਂ ਪਰਮੋਦਾਰਂ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਸਾਧਨਮ ||੧|| 

ਗੌਰੀਵਿਨਾਯਕੋਪੇਤਂ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਕਮ | 
ਸ਼ਿਵਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਦਸ਼ਭੁਜਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪਠੇੰਨਰਃ ||੨|| 

ਗਙ੍ਗਾਧਰਃ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਭਾਲਮਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਃ | 
ਨਯਨੇ ਮਦਨਧ੍ਵਂਸੀ ਕਰ੍ਣੌ ਸਰ੍ਪਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ||੩|| 

ਘ੍ਰਾਣਂ ਪਾਤੁ ਪੁਰਾਰਾਤਿਰ੍ਮੁਖਂ ਪਾਤੁ ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ | 
ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਕਨ੍ਧਰਾਂ ਸ਼ਿਤਿਕਨ੍ਧਰਃ ||੪|| 

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਤੁ ਮੇ ਕਣ੍ਠਂ ਸ੍ਕਨ੍ਧੌ ਵਿਸ਼੍ਵਧੁਰਨ੍ਧਰਃ | 
ਭੁਜੌ ਭੂਭਾਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਰੌ ਪਾਤੁ ਪਿਨਾਕਧ੍ੜੁਕ ||੫|| 

ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪਾਤੁ ਜਠਰਂ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਃ | 
ਨਾਭਿਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਃ ਪਾਤੁ ਕਟੀ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਾਮ੍ਬਰਃ ||੬|| 

ਸਕ੍ਥਿਨੀ ਪਾਤੁ ਦੀਨਾਰ੍ਤਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਃ | 
ਊਰੂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਜਾਨੁਨੀ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ||੭|| 

ਜਙ੍ਘੇ ਪਾਤੁ ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਗੁਲ੍ਫੌ ਪਾਤੁ ਗਣਾਧਿਪਃ | 
ਚਰਣੌ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਨਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ||੮|| 

ਏਤਾਂ ਸ਼ਿਵਬਲੋਪੇਤਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਯਃ ਸੁਕ੍ੜੁਤੀ ਪਠੇਤ | 
ਸ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਕਲਾਨ੍ਕਾਮਾਨ ਸ਼ਿਵਸਾਯੁਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ ||੯|| 

ਗ੍ਰਹਭੂਤਪਿਸ਼ਾਚਾਦ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇ ਵਿਚਰਨ੍ਤਿ ਯੇ | 
ਦੂਰਾਦਾਸ਼ੁ ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮਾਭਿਰਕ੍ਸ਼ਣਾਤ ||੧੦|| 

ਅਭਯਙ੍ਕਰਨਾਮੇਦਂ ਕਵਚਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇਃ | 
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬਿਭਰ੍ਤਿ ਯਃ ਕਣ੍ਠੇ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼੍ਯਂ ਜਗਤ੍ਰਯਮ ||੧੧|| 

ਇਮਾਂ ਨਾਰਾਯਣਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਯਥਾਦਿਸ਼ਤ | 
ਪ੍ਰਾਤਰੁੱਥਾਯ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੋ ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯਸ੍ਤਥਾऽਲਿਖਤ ||੧੨|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਭਯਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram