logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਕਾਸ਼ੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shri Kashivishvanatha Stotram

Shri Kashivishvanatha Stotram


ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਕਣ੍ਠੇ ਯਸ੍ਯ ਲਸਤ੍ਕਰਾਲ਼ਗਰਲ਼ਂ ਗਙ੍ਗਾਜਲਂ ਮਸ੍ਤਕੇ 
ਵਾਮਾਙ੍ਗੇ ਗਿਰਿਰਾਜਰਾਜਤਨਯਾ ਜਾਯਾ ਭਵਾਨੀ ਸਤੀ | 
ਨਨ੍ਦਿਸ੍ਕਨ੍ਦਗਣਾਧਿਰਾਜਸਹਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਪ੍ਰਭੁਃ 
ਕਾਸ਼ੀਮਨ੍ਦਿਰਸਂਸ੍ਥਿਤੋऽਖਿਲਗੁਰੁਰ੍ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧|| 

ਯੋ ਦੇਵੈਰਸੁਰੈਰ੍ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯੈਰ੍ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਯਕ੍ਸ਼ੋਰਗੈ-
ਰ੍ਨਾਗਰ੍ਭੂਤਲਵਾਸਿਭਿਰ੍ਦ੍ਵਿਜਵਰੈਃ ਸਂਸੇਵਿਤਃ ਸਿੱਧਯੇ | 
ਯਾ ਗਙ੍ਗੋੱਤਰਵਾਹਿਨੀ ਪਰਿਸਰੇ ਤੀਰ੍ਥੈਰਸਙ੍ਖ੍ਯੈਰ੍ਵ੍ੜੁਤਾ 
ਸਾ ਕਾਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਰਾਜਨਗਰੀ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੨|| 

ਤੀਰ੍ਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਵਰਾ ਮਨੋਰਥਕਰੀ ਸਂਸਾਰਪਾਰਾਪਰਾਨਨ੍ਦਾ 
ਨਨ੍ਦਿਗਣੇਸ਼੍ਵਰੈਰੁਪਹਿਤਾ ਦੇਵੈਰਸ਼ੇਸ਼ੈਃ ਸ੍ਤੁਤਾ | 
ਯਾ ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲੈਕਕਣਿਕਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋਸ੍ਤਪੋਦੀਰ੍ਘਿਕਾ 
ਸੇਯਂ ਸ਼੍ਰੀਮਣਿਕਰ੍ਣਿਕਾ ਭਗਵਤੀ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੩||

ਏਸ਼ਾ ਧਰ੍ਮਪਤਾਕਿਨੀ ਤਟਰੁਹਾਸੇਵਾਵਸੰਨਾਕਿਨੀ 
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਪਾਤਕਿਨੀ ਭਗੀਰਥਤਪਃਸਾਫਲ੍ਯਦੇਵਾਕਿਨੀ | 
ਪ੍ਰੇਮਾਰੂਢਪਤਾਕਿਨੀ ਗਿਰਿਸੁਤਾ ਸਾ ਕੇਕਰਾਸ੍ਵਾਕਿਨੀ 
ਕਾਸ਼੍ਯਾਮੁੱਤਰਵਾਹਿਨੀ ਸੁਰਨਦੀ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੪|| 

ਵਿਘ੍ਨਾਵਾਸਨਿਵਾਸਕਾਰਣਮਹਾਗਣ੍ਡਸ੍ਥਲਾਲਮ੍ਬਿਤਃ 
ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਪੁਞ੍ਜਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰਣਪ੍ਰੱਛਾਦਿਨਾਗਾੱਛਵਿਃ 
ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਵੱਲਭੋ ਗਿਰਿਜਯਾ ਸਾਨਨ੍ਦਕਾਨਨ੍ਦਿਤਃ 
ਸ੍ਮੇਰਾਸ੍ਯਸ੍ਤਵ ਢੁਣ੍ਢਿਰਾਜਮੁਦਿਤੋ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੫|| 

ਕੇਦਾਰਃ ਕਲਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਧਰ੍ਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਧ੍ਯਮੋ 
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੇਸ਼ੋ ਪਸ਼ੁਪਸ਼੍ਚ ਕਨ੍ਦੁਕਸ਼ਿਵੋ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰੋ ਜਮ੍ਬੁਕਃ |
ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਸ਼ੋ ਹ੍ਯਮ੍ੜੁਤੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭ੍ੜੁਗੁਸ਼ਿਵਃ ਸ਼੍ਰੀਵ੍ੜੁੱਧਕਾਲੇਸ਼੍ਵਰੋ 
ਮਧ੍ਯੇਸ਼ੋ ਮਣਿਕਰ੍ਣਿਕੇਸ਼੍ਵਰਸ਼ਿਵੋ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੬|| 

ਗੋਕਰ੍ਣਸ੍ਤ੍ਵਥ ਭਾਰਭੂਤਨੁਦਨੁਃ ਸ਼੍ਰੀਚਿਤ੍ਰਗੁਪ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰੋ 
ਯਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਤਿਲਪਰ੍ਣਸਙ੍ਗਮਸ਼ਿਵੋ ਸ਼ੈਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਸ਼੍ਯਪਃ | 
ਨਾਗੇਸ਼ੋऽਗ੍ਨਿਸ਼ਿਵੋ ਨਿਧੀਸ਼੍ਵਰਸ਼ਿਵੋऽਗਸ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਾਰਕ-
ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼ੋऽਪਿ ਪਿਤਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸ਼ਿਵੋ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ || ੭|| 

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਂ ਸਕਲਂ ਮਨੋਸ਼ਿਤਰਸੈ ਰਤ੍ਨੈਃ ਪਯੋਭਿਰ੍ਹਰਂ 
ਖੇਲੈਃ ਪੂਰਯਤੇ ਕੁਟੁਮ੍ਬਨਿਲਯਾਨ ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਵਿਲਾਸਪ੍ਰਦਾ | 
ਨਾਨਾਦਿਵ੍ਯਲਤਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਵਪੁਃ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰਾਧੀਸ਼੍ਵਰੀ 
ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੮|| 

ਯਾ ਦੇਵੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਪ੍ਰਮਥਨੀ ਯਾ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਪਹਾ
ਯਾ ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਸੁਰਰਕ੍ਤਬੀਜਦਮਨੀ ਸ਼ਕ੍ਰਾਦਿਭਿਃ ਸਂਸ੍ਤੁਤਾ | 
ਯਾ ਸ਼ੂਲਾਸਿਧਨੁਃਸ਼ਰਾਭਯਕਰਾਦੁਰ੍ਗਾਦਿਸਨ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ- 
ਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਵਿਘ੍ਨਸ਼ਂਸਮਯਤੁ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ || ੯|| 

ਆਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਵਿਕਟਾ ਤਤਸ੍ਤੁ ਵਿਰਜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਙ੍ਗਲ਼ਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ 
ਵਿਖ੍ਯਾਤਾ ਕਮਲਾ  ਵਿਸ਼ਾਲਨਯਨਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਨਨਾ | 
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਘਣ੍ਟਘਣ੍ਟਾਦਿਕਾ 
ਮੌਰ੍ਯਾ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਸਹਸ੍ਰਮਾਤ੍ੜੁਸਹਿਤਾ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ || ੧੦|| 

ਆਦੌ ਪਞ੍ਚਨਦਂ ਪ੍ਰਯਾਗਮਪਰਂ ਕੇਦਾਰਕੁਣ੍ਡਂ ਕੁਰੁ-
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਮਾਨਸਕਂ ਸਰੋऽਮ੍ੜੁਤਜਲਂ ਸ਼ਾਵਸ੍ਯ ਤੀਰ੍ਥਂ ਪਰਮ | 
ਮਤ੍ਸ੍ਯੋਦਰ੍ਯਥ ਦਣ੍ਡਖਾਣ੍ਡਸਲਿਲਂ ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਜਮ੍ਬੁਕਂ 
ਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣਸਮੁਦ੍ਰਕੂਪਸਹਿਤੋ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ || ੧੧||

ਰੇਵਾਕੁਣ੍ਡਜਲਂ ਸਰਸ੍ਵਤਿਜਲਂ ਦੁਰ੍ਵਾਸਕੁਣ੍ਡਂ ਤਤੋ 
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਤੀਰ੍ਥਲਵਾਙ੍ਕੁਸ਼ਸ੍ਯ ਸਲਿਲਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੁਣ੍ਡਂ ਤਥਾ | 
ਦੁਰ੍ਗਾਕੁਣ੍ਡਮਸੀਜਲਂ ਹਨੁਮਤਃ ਕੁਣ੍ਡਪ੍ਰਤਾਪੋਰ੍ਜਿਤਃ 
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਮੁਖਾਨਿ ਵਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧੨|| 

ਆਦ੍ਯਃ ਕੂਪਵਰਸ੍ਤੁ ਕਾਲਦਮਨਃ ਸ਼੍ਰੀਵ੍ੜੁੱਧਕੂਪੋऽਪਰੋ 
ਵਿਖ੍ਯਾਤਸ੍ਤੁ ਪਰਾਸ਼ਰਸ੍ਤੁ ਵਿਦਿਤਃ ਕੂਪਃ ਸਰੋ ਮਾਨਸਃ | 
ਜੈਗੀਸ਼ਵ੍ਯਮੁਨੇਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਨ੍ੜੁਪਤੇਃ ਕੂਪਸ੍ਤੁ ਧਰ੍ਮੋਦ੍ਭਵਃ 
ਖ੍ਯਾਤਃ ਸਪ੍ਤਸਮੁਦ੍ਰਕੂਪਸਹਿਤੋ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧੩|| 

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਯਕਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਹਰਿਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ੜੁਸਿਂਹਸ੍ਤਤੋ 
ਗੋਵਿਨ੍ਦਸ੍ਤ੍ਵਥ ਗੋਪਿਕਾਪ੍ਰਿਯਤਮਃ ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦਃ ਕੇਸ਼ਵਃ 
ਗਙ੍ਗਾਕੇਸ਼ਵਵਾਮਨਾਖ੍ਯਤਦਨੁ ਸ਼੍ਵੇਤੋ ਹਰਿਃ ਕੇਸ਼ਵਃ 
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਾਦਿਸਮਸ੍ਤਕੇਸ਼ਵਗਣੋ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧੪||  

ਲੋਲਾਰ੍ਕੋਵਿਮਲਾਰ੍ਕਮਾਯੁਖਰਵਿਃ ਸਂਵਰ੍ਤਸਞ੍ਜ੍ਞੋ 
ਰਵਿਰ੍ਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਦ੍ਰੁਪਦੁਃਖਸ੍ਵੋਲ੍ਕਮਰੁਣਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋੱਤਰਾਰ੍ਕੋ ਰਵਿਃ | 
ਗਙ੍ਗਾਰ੍ਕਸ੍ਤ੍ਵਥ ਵ੍ੜੁੱਧਵ੍ੜੁੱਧਿਵਿਬੁਧਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀਸਂਸ੍ਥਿਤਾਃ 
ਸੂਰ੍ਯਾ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸਂਜ੍ਞਕਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ || ੧੫||

ਆਦ੍ਯੋ ਢੁਣ੍ਢਿਵਿਨਾਯਕੋ ਗਣਪਤਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਃ ਸਿੱਧਿਦਃ 
ਸੇਨਾਵਿਘ੍ਨਪਤਿਸ੍ਤੁ ਵਕ੍ਤ੍ਰਵਦਨਃ ਸ਼੍ਰੀਪਾਸ਼ਪਾਣਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ | 
ਆਸ਼ਾਪਕ੍ਸ਼ਵਿਨਾਯਕਾਪ੍ਰਸ਼ਕਰੋ ਮੋਦਾਦਿਕਃ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੋ 
ਲੋਲਾਰ੍ਕਾਦਿਵਿਨਾਯਕਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧੬|| 

ਹੇਰਮ੍ਬੋ ਨਲਕੂਬਰੋ ਗਣਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਭੀਮਚਣ੍ਡੀਗਣੋ 
ਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਮਣਿਕਰ੍ਣਿਕਾਗਣਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਸਿੱਧਿਦੋ ਵਿਘ੍ਨਪਃ| 
ਮੁਣ੍ਡਸ਼੍ਚਣ੍ਡਮੁਖਸ਼੍ਚ ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਃ ਸ਼੍ਰੀਦਣ੍ਡਹਸ੍ਤੋ ਗਣਃ 
ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਖ੍ਯਗਣਾਧਿਪਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧੭|| 

ਆਦ੍ਯੋ ਭੈਰਵਭੀਸ਼ਣਸ੍ਤਦਪਰਃ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਰਾਜਃ ਕ੍ਰਮਾ- 
ੱਛ੍ਰੀਸਂਹਾਰਕਭੈਰਵਸ੍ਤ੍ਵਥ ਰੁਰੁਸ਼੍ਚੋਨ੍ਮੱਤਕੋ ਭੈਰਵਃ | 
ਕ੍ਰੋਧਸ਼੍ਚਣ੍ਡਕਪਾਲਭੈਰਵਵਰਃ ਸ਼੍ਰੀਭੂਤ ਨਾਥਾਦਯੋ 
ਹ੍ਯਸ਼੍ਟੌ ਭੈਰਵਮੂਰ੍ਤਯਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੧੮|| 

ਆਧਾਤੋऽਮ੍ਬਿਕਯਾ ਸਹ ਤ੍ਰਿਨਯਨਃ ਸਾਰ੍ਧਂ ਗਣੈਰ੍ਨਨ੍ਦਿਤਾਂ 
ਕਾਸ਼ੀਮਾਸ਼ੁ ਵਿਸ਼ਨ ਹਰਃ ਪ੍ਰਥਮਤੋ ਵਾਰ੍ਸ਼ਧ੍ਵਜੇऽਵਸ੍ਥਿਤਃ | 
ਆਯਾਤਾ ਦਸ਼ ਧੇਨਵਃ ਸੁਕਪਿਲਾ ਦਿਵ੍ਯੈਃ ਪਯੋਭਿਰ੍ਹਰਂ 
ਖ੍ਯਾਤਂ ਤਦ੍ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਧ੍ਵਜੇਨ ਕਪਿਲਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ || ੧੯|| 

ਆਨਨ੍ਦਾਖ੍ਯਵਨਂ ਹਿ ਚਮ੍ਪਕਵਨਂ ਸ਼੍ਰੀਨੈਮਿਸ਼ਂ ਖਾਣ੍ਡਵਂ 
ਪੁਣ੍ਯਂ ਚੈਤ੍ਰਰਥਂ ਤ੍ਵਸ਼ਾਕਵਿਪਿਨਂ ਰਮ੍ਭਾਵਨਂ ਪਾਵਨਮ | 
ਦੁਰ੍ਗਾਰਣ੍ਯਮਥੋऽਪਿ ਕੈਰਵਵਨਂ ਵ੍ੜੁਨ੍ਦਾਵਨਂ ਪਾਵਨਂ 
ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਨਿ ਵਨਾਨਿ ਵਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੨੦||

ਅਲਿਕੁਲਦਲਨੀਲਃ ਕਾਲਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲ਼ਃ  
ਸਜਲਜਲਦਨੀਲੋ ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਃ | 
ਅਭਯਵਰਦਹਸ੍ਤੋ ਡਾਮਰੋੱਦਾਮਨਾਦਃ 
ਸਕਲਦੁਰਿਤਭਕ੍ਸ਼ੋ ਮਙ੍ਗਲ਼ਂ ਵੋ ਦਦਾਤੁ || ੨੧|| 

ਅਰ੍ਧਾਙ੍ਗੇ ਵਿਕਟਾ ਗਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯੋ ਗੌਰੀ ਸਤੀ ਸੁਨ੍ਦਰੀ 
ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ਵਿਲਸਦ੍ਵਿਭੂਤਿਧਵਲ਼ੋ ਕਾਲੋ ਵਿਸ਼ਾਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ 
ਵੀਰੇਸ਼ਃ ਸਹਨਨ੍ਦਿਭ੍ੜੁਙ੍ਗਿਸਹਿਤਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਃ ਪ੍ਰਭੁਃ 
ਕਾਸ਼ੀਮਨ੍ਦਿਰਸਂਸ੍ਥਿਤੋऽਖਿਲਗੁਰੁਰ੍ਦੇਯਾਤ੍ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮ ||੨੨||  

ਯਃ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪ੍ਰਯਤਃ ਪ੍ਰਸੰਨਮਨਸਾ ਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰਮੋਦਾਕੁਲਃ 
ਖ੍ਯਾਤਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪਾਦਭੁਵਨੇਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਭਿਰ੍ਯਤ੍ਸ੍ਤੁਤਮ | 
ਪ੍ਰਾਤਃ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਖਮਾਸਨੋੱਤਮਗਤੋ ਬ੍ਰੁਯਾੱਛ੍ੜੁਣੋਤ੍ਯਾਦਰਾਤ 
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਮੁਖਾਨ੍ਯਵਾਪ੍ਯ ਸਤਤਂ ਪ੍ਰੀਤੇ ਸ਼ਿਵੇ ਧੂਰ੍ਜਟਿਃ ||੨੩|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਕਾਸ਼ੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram