logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਾਦਿਪਾਦਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram


ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਾਦਿ ਪਾਦਾਨ੍ਤ ਵਰ੍ਣਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਦੇਯਾਸੁਰ੍ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਰਾਜਤ੍ਸਰਸਸੁਰਸਰਿਤ੍ਪਾਰਪਰ੍ਯਨ੍ਤਨਿਰ੍ਯਤ-
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ਬਾਃ ਪਿਸ਼ਙ੍ਗਾਸ੍ਤੁਲਿਤਪਰਿਣਤਾਰਕ੍ਤਸ਼ਾਲੀਲਤਾ ਵਃ | 
ਦੁਰ੍ਵਾਰਾਪੱਤਿਗਰ੍ਤਸ਼੍ਰਿਤਨਿਖਿਲਜਨੋੱਤਾਰਣੇ ਰੱਜੁਭੂਤਾ 
ਘੋਰਾਘੋਰ੍ਵੀਰੁਹਾਲੀਦਹਨਸ਼ਿਖਿਸ਼ਿਖਾਃ ਸ਼ਰ੍ਮ ਸ਼ਾਰ੍ਵਾਃ ਕਪਰ੍ਦਾਃ ||੧|| 

ਕੁਰ੍ਵੰਨਿਰ੍ਵਾਣਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਗਮਪਰਿਲਸਦ੍ਰੂਪ੍ਯਸੋਪਾਨਸ਼ਙ੍ਕਾਂ  
ਸ਼ਕ੍ਰਾਰੀਣਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤ੍ਰਯਵਿਜਯਕ੍ੜੁਤਸ੍ਪਸ਼੍ਟਰੇਖਾਯਮਾਣਮ | 
ਅਵ੍ਯਾਦਵ੍ਯਾਜਮੁੱਚੈਰਲਿਕਹਿਮਧਰਾਧਿਤ੍ਯਕਾਨ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਿਧੋਦ੍ਯ-
ੱਜਾਹ੍ਨਵ੍ਯਾਭਂ ਮ੍ੜੁਡਾਨੀਕਮਿਤਰੁਡੁਪਰੁਕ੍ਪਾਣ੍ਡਰਂ ਵਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਮ ||੨|| 

ਕ੍ਰੁਧ੍ਯਦ੍ਗੌਰੀਪ੍ਰਸਾਦਾਨਤਿਸਮਯਪਦਾਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਲਾਕ੍ਸ਼ਾ-
ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਪਰ੍ਧਿ ਸ੍ਮਰਾਰੇਃ ਸ੍ਫਟਿਕਮਣਿਦ੍ੜੁਸ਼ਨ੍ਮਗ੍ਨਮਾਣਿਕ੍ਯਸ਼ੋਭਮ | 
ਮੂਰ੍ਧ੍ਨ੍ਯੁਦ੍ਯੱਦਿਵ੍ਯਸਿਨ੍ਧੋਃ ਪਤਿਤਸ਼ਫਰਿਕਾਕਾਰਿ ਵੋ ਮਸ੍ਤਕਂ 
ਸ੍ਤਾਦਸ੍ਤੋਕਾਪੱਤਿਕ੍ੱੜੁੱਤ੍ਯੈ ਹੁਤਵਹਕਣਿਕਾਮੋਕ੍ਸ਼ਰੂਕ੍ਸ਼ਂ ਸਦਾਕ੍ਸ਼ਿ ||੩|| 

ਭੂਤ੍ਯੈ ਦ੍ੜੁਗ੍ਭੂਤਯੋਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਯਦਹਿਮਹਿਮਰੁਗ੍ਬਿਮ੍ਬਯੋਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਵਰ੍ਣੋ
ਦੈਤ੍ਯੌਘਧ੍ਵਂਸਸ਼ਂਸੀ ਸ੍ਫੁਟ ਇਵ ਪਰਿਵੇਸ਼ਾਵਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵਿਭਾਤਿ | 
ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਵ੍ੜੁੱਤਿਰ੍ਮਯਿ ਸਮੁਪਗਤੇऽਤੀਵ ਨਿਰ੍ਵ੍ੜੂੱਤਗਰ੍ਵਂ 
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀਭਰ੍ਤੁਰੁੱਚੈਰ੍ਯੁਗਲ਼ਮਥ ਦਧਦ੍ਵਿਭ੍ਰਮਂ ਤਦ੍ਭ੍ਰੁਵੋਰ੍ਵਃ ||੪|| 

ਯੁਗ੍ਮੇ ਰੁਕ੍ਮਾਞ੍ਜਪਿਙ੍ਗੇ ਗ੍ਰਹ ਇਵ ਪਿਹਿਤੇ ਦ੍ਰਾਗ੍ਯਯੋਃ ਪ੍ਰਾਗ੍ਦੁਹਿਤ੍ਰਾ 
ਸ਼ੈਲਸ੍ਯ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਨੀਲਾਮ੍ਬਰਰਚਿਤਬ੍ੜੁਹਤ੍ਕਞ੍ਚੁਕੋऽਭੂਤ੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਃ  | 
ਤੇ ਤ੍ਰੈਨੇਤ੍ਰੇ ਪਵਿਤ੍ਰੇ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਵਰਘਟਾਮਿਤ੍ਰਜੈਤ੍ਰੋਗ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੇ 
ਨੇਤ੍ਰੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਭਵੇਤਾਂ ਦ੍ਰੁਤਮਿਹ ਭਵਤਾਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਵਾੰਨਿਯਨ੍ਤੁਮ ||੫|| 

ਚਣ੍ਡੀਵਕ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਪਣੇੱਛੋਸ੍ਤਦਨੁ ਭਗਵਤਃ ਪਾਣ੍ਡੁਰੁਕ੍ਪਾਣ੍ਡੁਗਣ੍ਡ-
ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਕਣ੍ਡੂਂ ਵਿਨੇਤੁਂ ਵਿਤਨੁਤ ਇਵ ਯੇ ਰਤ੍ਨਕੋਣੈਰ੍ਵਿਘ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਮ |
ਚਣ੍ਡਾਰ੍ਚਿਰ੍ਮਣ੍ਡਲਾਭੇ ਸਤਤਨਤਜਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਖਣ੍ਡਾਤਿਸ਼ੌਣ੍ਡੇ 
ਚਾਣ੍ਡੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰਿਯੇ ਸ੍ਤਾਮਧਿਕਮਵਨਤਾਖਣ੍ਡਲੇ ਕੁਣ੍ਡਲੇ ਵਃ ||੬|| 

ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੋਦਗ੍ਰਪਾਣੇਃ ਸ੍ਫੁਟਵਿਕਟਪੁਟੋ ਵਕ੍ਤ੍ਰਰਨ੍ਧ੍ਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਪ੍ਰੇਪ੍ਸੂਦਞ੍ਚਤ੍ਫਣੋਰੁਸ਼੍ਵਸਦਤਿਧਵਲ਼ਾਹੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਙ੍ਕਾਂ ਦਧਾਨਃ |
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਂ ਕਮ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਰੁਹਪਰਿਲਸਤ੍ਕਰ੍ਣਿਕਾਕਾਰਸ਼ੋਭਃ 
ਸ਼ਸ਼੍ਵੱਤ੍ਰਾਣਾਯ ਭੂਯਾਦਲਮਤਿਵਿਮਲੋੱਤੁਙ੍ਗਕੋਣਃ ਸ ਘੋਣਃ ||੭|| 

ਕੁਧ੍ਯਤ੍ਯੱਧਾ ਯਯੋਃ ਸ੍ਵਾਂ ਤਨੁਮਤਿਲਸਤੋਰ੍ਬਿਮ੍ਬਿਤਾਂ ਲਕ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤੀ 
ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸ੍ਪਰ੍ਧਾਤਿਵਿਘ੍ਨਾ ਮੁਹੁਰਿਤਰਵਧੂਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯਾ | 
ਯੁਸ਼੍ਮਾਂਸ੍ਤੌ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦੁੱਚੈਰਬਹੁਲਦਸ਼ਮੀਸ਼ਰ੍ਵਰੀਸ਼ਾਤਿਸ਼ੁਭ੍ਰਾ-
ਵਵ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਦਿਵ੍ਯਸਿਨ੍ਧੋਃ ਕਮਿਤੁਰਵਨਮੱਲੋਕਪਾਲੌ ਕਪੋਲੌ ||੮|| 

ਯੋ ਭਾਸਾ ਭਾਤ੍ਯੁਪਾਨ੍ਤਸ੍ਥਿਤ ਇਵ ਨਿਭ੍ੜੁਤਂ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਿੱਛਨ
ਸੋੱਥਸ੍ਨੇਹਾੰਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਗਲਗਤਗਰਲ਼ਂ ਪਤ੍ਯੁਰੁੱਚੈਃ ਪਸ਼ੂਨਾਮ | 
ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ ਯਮਾਰ੍ਦ੍ਰਾ ਪਿਬਤਿ ਗਿਰਿਸੁਤਾ ਸਂਪਦਃ ਸਾਤਿਰੇਕਾ 
ਲੋਕਾਃ ਸ਼ੋਣੀਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਾ ਯਦਧਰਮਹਸਾ ਸੋऽਧਰੋ ਵੋ ਵਿਧੱਤਾਮ ||੯|| 

ਅਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਰਾਜਤੇ ਯਾ ਵਦਨਸ਼ਸ਼ਧਰਾਦੁਦ੍ਗਲੱਚਾਰੁਵਾਣੀ-
ਪੀਯੂਸ਼ਾਮ੍ਭਃਪ੍ਰਵਾਹਪ੍ਰਸਰਪਰਿਲਸਤ੍ਫੇਨਬਿਨ੍ਦ੍ਵਾਵਲੀਵ | 
ਦੇਯਾਤ੍ਸਾ ਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚਿਰਮਿਹ ਦਨੁਦਾਯਾਦਦੌਵਾਰਿਕਸ੍ਯ 
ਦ੍ਯੁਤ੍ਯਾ ਦੀਪ੍ਤੇਨ੍ਦੁਕੁਨ੍ਦੱਛਵਿਰਮਲਤਰਪ੍ਰੋੰਨਤਾਗ੍ਰਾ ਮੁਦਂ ਵਃ ||੧੦|| 

ਨ੍ਯੱਕੁਰ੍ਵੰਨੁਰ੍ਵਰਾਭ੍ੜੁੰਨਿਭਘਨਸਮਯੋੱਧੁਸ਼੍ਟਮੇਘੌਘਘੋਸ਼ਂ 
ਸ੍ਫੂਰ੍ਜਦ੍ਵਾਰ੍ਧ੍ਯੁੱਥਿਤੋਰੁਧ੍ਵਨਿਤਮਪਿ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਤੋ ਗਭੀਰਃ | 
ਸੁਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਮੂਰ੍ਤੇਃ ਪ੍ਰਕਟਿਤਕਰਣਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਾਃ 
ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਵਃ ਸਂਵਿਦਧ੍ਯਾਤ੍ਫਲਵਿਕਲਮਲਂ ਜਨ੍ਮ ਨਾਦਃ ਸ ਨਾਦਃ ||੧੧||

ਭਾਸਾ ਯਸ੍ਯ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਲਸਤਿ ਪਰਿਲਸਤ੍ਫੇਨਬਿਨ੍ਦ੍ਵਰ੍ਣਵਾਨ੍ਤਰ-
ਵ੍ਯਾਮਗ੍ਰੇਵਾਤਿਗੌਰਸ੍ਤੁਲਿਤਸੁਰਸਰਿਦ੍ਵਾਰਿਪੂਰਪ੍ਰਸਾਰਃ | 
ਪੀਨਾਤ੍ਮਾ ਦਨ੍ਤਭਾਭਿਰ੍ਭ੍ੜੁਸ਼ਮਹਹਹਕਾਰਾਤਿਭੀਮਃ ਸਦੇਸ਼੍ਟਾਂ 
ਪੁਸ਼੍ਟਾਂ ਤੁਸ਼੍ਟਿਂ ਕ੍ੜੁਸ਼ੀਸ਼੍ੜ੍ਟ ਸ੍ਫੁਟਮਿਹ ਭਵਤਾਮੱਟਹਾਸੋऽਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੇਃ ||੧੨|| 

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਖ੍ਯਮਾਪ੍ਯਂ ਯਦੁਵਿਮਲਮੁਦਗ੍ਵਰ੍ਤਿ ਯਦ੍ਵਾਮਦੇਵਂ 
ਨਾਮ੍ਨਾ ਹੇਮ੍ਨਾ ਸਦ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਂ ਜਲਦਨਿਭਮਘੋਰਾਹ੍ਵਯਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਯਤ |  
ਯਦ੍ਬਾਲਾਰ੍ਕਪ੍ਰਭਂ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਨਿਗਦਿਤਂ ਪੂਰ੍ਵਮੀਸ਼ਾਨਸਂਜ੍ਞਂ 
ਯੱਦਿਵ੍ਯਂ ਤਾਨਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਭਵਦਭਿਲਸ਼ਿਤਂ ਪਞ੍ਚ ਦਦ੍ਯੁਰ੍ਮੁਖਾਨਿ ||੧੩|| 

ਆਤ੍ਮਪ੍ਰੇਮ੍ਣੋ ਭਵਾਨ੍ਯਾ ਸ੍ਵਯਮਿਵ ਰਚਿਤਾਃ ਸਾਦਰਂ ਸਾਂਵਨਨ੍ਯਾ 
ਮਸ਼੍ਯਾ ਤਿਸ੍ਰਃ ਸੁਨੀਲਾਞ੍ਜਨਨਿਭਗਰਰੇਖਾਃ ਸਮਾਭਾਨ੍ਤਿ ਯਸ੍ਯਾਮ | 
ਆਕਲ੍ਪਾਨਲ੍ਪਭਾਸਾ ਭ੍ੜੁਸ਼ਰੁਚਿਰਤਰਾ ਕਮ੍ਬੁਕਲ੍ਪਾऽਮ੍ਬਿਕਾਯਾਃ 
ਪਤ੍ਯੁਃ ਸਾਤ੍ਯਨ੍ਤਮਨ੍ਤਰ੍ਵਿਲਸਤੁ ਸਤਤਂ ਮਨ੍ਥਰਾ ਕਨ੍ਧਰਾ ਵਃ ||੧੪|| 

ਵਕ੍ਤ੍ਰੇਨ੍ਦੋਰ੍ਦਨ੍ਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਸ਼੍ਚਿਰਮਧਰਮਹਾਕੌਸ੍ਤੁਭਸ੍ਯਾਪ੍ਯੁਪਾਨ੍ਤੇ 
ਸੋੱਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ ਯ ਸ੍ਥਿਤਿਮਚਲਭੁਵੇ ਵਾਰਯਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਿਵੇਸ਼ਮ | 
ਪ੍ਰਾਯੁਙ੍ਕ੍ਤੇਵਾਸ਼ਿਸ਼ੋ ਯਃ ਪ੍ਰਤਿਪਦਮਮ੍ੜੁਤਤ੍ਵੇ ਸ੍ਥਿਤਃ ਕਾਲਸ਼ਤ੍ਰੋਃ  
ਕਾਲਂ ਕੁਰ੍ਵਨ ਗਲਂ ਵੋ ਹ੍ੜੁਦਯਮਯਮਲਂ ਕ੍ਸ਼ਾਲਯੇਤ੍ਕਾਲਕੂਟਃ ||੧੫|| 

ਪ੍ਰੌਢਪ੍ਰੇਮਾਕੁਲਾਯਾ ੱਦਢਤਰਪਰਿਰਮ੍ਭੇਸ਼ੁ ਪਰ੍ਵੇਨ੍ਦੁਮੁਖ੍ਯਾਃ 
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾਸ਼੍ਚਾਰੁਚਾਮੀਕਰਵਲਯਪਦੈਰਙ੍ਕਿਤਂ ਕਾਨ੍ਤਿਸ਼ਾਲਿ | 
ਰਙ੍ਗੰਨਾਗਾਙ੍ਗਦਾਢ੍ਯਂ ਸਤਤਮਵਿਹਿਤਂ ਕਰ੍ਮ ਨਿਰ੍ਮੂਲਯੇੱਤ-
ਦੋਰ੍ਮੂਲਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਯੱਧ੍ੜੁਦਿ ਦੁਰਿਤਮਪਾਸ੍ਯਾਰ੍ਜਿਤਂ ਧੂਰ੍ਜਟੇਰ੍ਵਃ ||੧੬|| 

ਕਣ੍ਠਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਾਰ੍ਥਮਾਪ੍ਤਾ ਦਿਵ ਇਵ ਕਮਿਤੁਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸਿਨ੍ਧੋਃ ਪ੍ਰਵਾਹਾਃ 
ਕ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਸਂਸਾਰਸਿਨ੍ਧੋਃ ਸ੍ਫਟਿਕਮਣਿਮਹਾਸਙ੍ਕ੍ਰਮਾਕਾਰਦੀਰ੍ਘਾਃ | 
ਤਿਰ੍ਯਗ੍ਵਿਸ਼੍ਕਮ੍ਭਭੂਤਾਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਸਤੇਰ੍ਭਿੰਨਦੈਤ੍ਯੇਭਦੇਹਾ 
ਬਾਹਾਵਸ੍ਤਾ ਹਰਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁਤਮਿਹ ਨਿਵਹਾਨਂਹਸਾਂ ਸਂਹਰਨ੍ਤੁ||੧੭|| 

ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਿਸ਼ੋऽਲਂ ਸ੍ਮਰਭਰਵਿਨਮੱਦਕ੍ਸ਼ਜਾਕ੍ਸ਼ੀਣਵਕ੍ਸ਼ੋਜਾਨ੍ਤਰ-
ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਸ਼ੁਮ੍ਭਨ੍ਮਲਯਜਮਿਲਿਤੋਦ੍ਭਾਸਿ ਭਸ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਯਤ | 
ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਤਦ੍ਰੂਕ੍ਸ਼ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਗਣਫਣਰਤ੍ਨੌਘਭਾਭੀਕ੍ਸ਼੍ਣਸ਼ੋਭਂ 
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਂ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦੇਨਃ ਸ੍ਫਟਿਕਮਣਿਸ਼ਿਲਾਮਣ੍ਡਲਾਭਂ ਕ੍ਸ਼ਿਣੋਤੁ ||੧੮|| 

ਮੁਕ੍ਤਾਮੁਕ੍ਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਕੁਲਵਲਿਲਹਰੀਜਾਲਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯਵਾਞ੍ਚਨ-
ਨਾਭ੍ਯਾਵਰ੍ਤੇ ਵਿਲੋਲਦ੍ਭੁਜਗਵਰਯੁਤੇ ਕਾਲਸ਼ਤ੍ਰੋਰ੍ਵਿਸ਼ਾਲੇ | 
ਯੁਸ਼੍ਮੱਚਿੱਤਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਪ੍ਰਤਿਨਵਰੁਚਿਰੇ ਮਨ੍ਦਿਰੇ ਕਾਨ੍ਤਿਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਃ 
ਸ਼ੇਤਾਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਗੌਰੇ ਚਿਰਤਰਮੁਦਰਕ੍ਸ਼ੀਰਸਿਨ੍ਧੌ ਸਲੀਲਮ ||੧੯|| 

ਵੈਯਾਘ੍ਰੀ ਯਤ੍ਰ ਕ੍ੜੁੱਤਿਃ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਹਿਮਗਿਰੇਰ੍ਵਿਸ੍ਤ੍ੜੁਤੋਪਤ੍ਯਕਾਨ੍ਤਃ 
ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਾਵਸ਼੍ਯਾਯਮਿਸ਼੍ਰਾ ਪਰਿਤ ਇਵ ਵ੍ੜੁਤਾ ਨੀਲਜੀਮੂਤਮਾਲਾ | 
ਆਬੱਧਾਹੀਨ੍ਦ੍ਰਕਾਞ੍ਚੀਗੁਣਮਤਿਪ੍ੜੁਥੁਲਂ ਸ਼ੈਲਜਾਕੀਡਭੂਮਿਸ੍ਤਦ੍ਵੋ 
ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਸ੍ਯਾੱਜਘਨਮਤਿਘਨਂ ਬਾਲਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਮੌਲੇਃ ||੨੦|| 

ਪੁਸ਼੍ਟਾਵਸ਼੍ਟਮ੍ਭਭੂਤੌ ਪ੍ੜੁਥੁਤਰਜਘਨਸ੍ਯਾਪਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕ੍ਯਾਃ 
ਸਮ੍ਯਗ੍ਵ੍ੜੁੱਤੌ ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਦ੍ਵਿਰਦਵਰਕਰੋਦਾਰਕਾਨ੍ਤਿਂ ਦਧਾਨੌ | 
ਸਾਰਾਵੂਰੂ ਪੁਰਾਰੇਃ ਪ੍ਰਸਭਮਰਿਘੜ੍ਟਾਘਸ੍ਮਰੌ ਭਸ੍ਮਸ਼ੁਭ੍ਰੌ
ਭਕ੍ਤੈਰਤ੍ਯਾਰ੍ਦ੍ਰਚਿੱਤੈਰਧਿਕਮਵਨਤੌ ਵਾਞ੍ਛਿਤਂ ਵੋ ਵਿਧੱਤਾਮ ||੨੧|| 

ਆਨਨ੍ਦਾਯੇਨ੍ਦੁਕਾਨ੍ਤੋਪਲਰਚਿਤਸਮੁਦ੍ਗਾਯਿਤੇ ਯੇ ਮੁਨੀਨਾਂ 
ਚਿੱਤਾਦਰ੍ਸ਼ਂ ਨਿਧਾਤੁਂ ਵਿਦਧਤਿ ਚਰਣੇ ਤਾਣ੍ਡਵਾਕੁਞ੍ਚਨਾਨਿ | 
ਕਾਞ੍ਚੀਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਮੂਰ੍ਧ੍ਨਾ ਪ੍ਰਤਿਮੁਹੁਰੁਪਧਾਨਾਯਮਾਨੇ ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਤੇ
ਕਾਨ੍ਤੇ ਸ੍ਤਾਮਨ੍ਤਕਾਰੇਰ੍ਦ੍ਯੁਤਿਵਿਜਿਤਸੁਧਾਭਾਨੁਨੀ ਜਾਨੁਨੀ ਵਃ ||੨੨|| 

ਮਞ੍ਜੀਰੀਭੂਤਭੋਗਿਪ੍ਰਵਰਗਣਫਣਾਮਣ੍ਡਲਾਨ੍ਤਰ੍ਨਿਤਾਨ੍ਤ-
ਵ੍ਯਾਦੀਰ੍ਘਾਨਰ੍ਘਰਤ੍ਨਦ੍ਯੁਤਿਕਿਸਲਯਿਤੇ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨੇ ਦ੍ਯੁਸਦ੍ਭਿਃ | 
ਬਿਭ੍ਰਤ੍ਯੌ ਵਿਮ੍ਰਮਂ ਵਃ ਸ੍ਫਟਿਕਮਣਿਬ੍ੜੁਹੱਦਣ੍ਡਵਦ੍ਭਾਸਿਤੇ ਯੇ 
ਜਙ੍ਘੇ ਸ਼ਙ੍ਖੇਨ੍ਦੁਸ਼ੁਭ੍ਰੇ ਭ੍ੜੁਸ਼ਮਿਹ ਭਵਤਾਂ ਮਾਨਸੇ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇਃ ||੨੩|| 

ਅਸ੍ਤੋਕਸ੍ਤੋਮਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੈਰਪਚਿਤਿਮਮਲਾਂ ਭੂਰਿਭਾਵੋਪਹਾਰੈਃ 
ਕੁਰ੍ਵਦ੍ਭਿਃ ਸਰ੍ਵਦੋੱਚੈਃ ਸਤਤਮਭਿਵ੍ੜੁਤੌ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿੱਦੇਵਲਾਦ੍ਯੈਃ | 
ਸਮ੍ਯਕ੍ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਮਾਨਾਵਿਹ ਹ੍ੜੁਦਿ ਸਰਸੀਵਾਨਿਸ਼ਂ ਯੁਸ਼੍ਮਦੀਯੇ 
ਸ਼ਰ੍ਵਸ੍ਯ ਕ੍ਰੀਡਤਾਂ  ਤੌ ਪ੍ਰਪਦਵਰਬ੍ੜੁਹਤ੍ਕੱਛਪਾਵੱਛਭਾਸੌ ||੨੪||

ਯਾਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯੈਕਾਂਸ਼ਪਾਤਾਦਿਤਿਬਹਲਗਲਦ੍ਰਕ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਣੁੰਨ-
ਪ੍ਰਾਣਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੋਸ਼ਯਨ੍ਪ੍ਰਾਙ ਨਿਜਮਚਲਵਰਂ ਚਾਲਯਨ੍ਤਂ ਦਸ਼ਾਸ੍ਯਮ | 
ਪਾਦਾਙ੍ਗੁਲ੍ਯੋ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ਦ੍ਰੁਤਮਯੁਗਦਸ਼ਃ ਕਲ੍ਮਸ਼ਪ੍ਲੋਸ਼ਕਲ੍ਯਾਃ 
ਕਲ੍ਯਾਣਂ ਫੁੱਲਮਾਲ੍ਯਪ੍ਰਕਰਵਿਲਸਿਤਾ ਵਃ ਪ੍ਰਣੱਧਾਹਿਵੱਲ੍ਯਃ ||੨੫|| 

ਪ੍ਰਹ੍ਵਪ੍ਰਾਚੀਨਬਰ੍ਹਿਃਪ੍ਰਮੁਖਸੁਰਵਰਪ੍ਰਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮੌਲਿਸਕ੍ਤ-
ਜ੍ਯਾਯੋਰਤ੍ਨੋਤ੍ਕਰੋਸ੍ਤ੍ਰੈਰਵਿਰਤਮਮਲਾ ਭੂਰਿਨੀਰਾਜਿਤਾ ਯਾ | 
ਪ੍ਰੋਦਗ੍ਰਾਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦੇਯਾੱਤਤਿਰਿਵ ਰੁਚਿਰਾ ਤਾਰਕਾਣਾਂ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ 
ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਸ੍ਯ ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਰੁਹਵਿਲਸਿਤਾ ਸਾ ਨਖਾਲੀਃ ਸੁਖਂ ਵਃ ||੨੬||  

ਸਤ੍ਯਾਃ ਸਤ੍ਯਾਨਨੇਨ੍ਦਾਵਪਿ ਸਵਿਧਗਤੇ ਯੇ ਵਿਕਾਸਂ ਦਧਾਤੇ 
ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਸ੍ਵਾਂ ਤੇ ਲਭਨ੍ਤੇ ਸ਼੍ਰਿਯਮਿਹ ਸਰਸੀਵਾਮਰਾ ਯੇ ਦਧਾਨਾਃ| 
ਲੋਲਂ ਲੋਲਮ੍ਬਕਾਨਾਂ ਕੁਲਮਿਵ ਸੁਧਿਯਾਂ ਸੇਵਤੇ ਯੇ ਸਦਾ ਸ੍ਤਾਂ 
ਭੂਤ੍ਯੈ ਭੂਤ੍ਯੈਣਪਾਣੇਰ੍ਵਿਮਲਤਰਰੁਚਸ੍ਤੇ ਪਦਾਮ੍ਭੋਰੁਹੇ ਵਃ ||੨੭|| 

ਯੇਸ਼ਾਂ ਰਾਗਾਦਿਦੋਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਤਮਤਿ ਯਤਯੋ ਯਾਨ੍ਤਿ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਦਾ-
ਦ੍ਯੇ ਵਾ ਨਮ੍ਰਾਤ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਦ੍ਯੁਸਦ੍ੜੁਸ਼ਿਪਰਿਸ਼ਨ੍ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਸ਼ੇਸ਼ਾਯਮਾਣਾਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਸ੍ਯਾਰੁਣੋਦ੍ਯੱਚਰਣਸਰਸਿਜਪ੍ਰੋੱਥਿਤਾਸ੍ਤੇ ਭਵਾਖ੍ਯਾਤ-
ਪਾਰਾਵਾਰਾੱਚਿਰਂ ਵੋ ਦੁਰਿਤਹਤਿਕ੍ੜੁਤਸ੍ਤਾਰਯੇਯੁਃ ਪਰਾਗਾਃ ||੨੮|| 

ਭੂਮ੍ਨਾ ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤਸੀਮ੍ਨਾ ਭੁਵਨਮਨੁਸ੍ੜੁਤਂ ਯਤ੍ਪਰਂ ਧਾਮ ਧਾਮ੍ਨਾਂ 
ਸਾਮ੍ਨਾਮਾਮ੍ਨਾਯਤੱਤ੍ਵਂ ਯਦਪਿ ਚ ਪਰਮਂ ਯਦ੍ਗੁਣਾਤੀਤਮਾਦ੍ਯਮ | 
ਯੱਚਾਂਹੋਹੰਨਿਰੀਹਂ ਗਗਨਮਿਤਿ ਮੁਹੁਃ ਪ੍ਰਾਹੁਰੁੱਚੈਰ੍ਮਹਾਨ੍ਤੋ 
ਮਾਹੇਸ਼ਂ ਤਨ੍ਮਹੋ ਮੇ ਮਹਿਤਮਹਰਹਰ੍ਮੋਹਰੋਹਂ ਨਿਹਨ੍ਤੁ ||੨੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ 
ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਕ੍ੜੁਤਮ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਾਦਿਪਾਦਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram