logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shivashtakam

Shivashtakam


ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼਼੍ਟਕਮ੍

ਪ੍ਰਭੁੰ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥੰ ਵਿਭੁੰ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੰ ਜਗੰਨਾਥਨਾਥੰ ਸਦਾਨਨ੍ਦਭਾਜਮ੍ ।
ਭਵਦ੍ਭਵ੍ਯਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੰ ਭੂਤਨਾਥੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥1॥

ਗਲੇ ਰੁਣ੍ਡਮਾਲੰ ਤਨੌ ਸਰ੍ਪਜਾਲੰ ਮਹਾਕਾਲਕਾਲੰ ਗਣੇਸ਼ਾਧਿਪਾਲਮ੍ ।
ਜਟਾਜੂਟਗਙ੍ਗੋੱਤਰਙ੍ਗੈਰ੍ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥2॥

ਮੁਦਾਮਾਕਰੰ ਮਣ੍ਡਨੰ ਮਣ੍ਡਯਨ੍ਤੰ ਮਹਾਮਣ੍ਡਲੰ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼਼ਾਧਰੰ  ਤਮ੍ ।
ਅਨਾਦਿੰ ਹ੍ਯਪਾਰੰ ਮਹਾਮੋਹਮਾਰੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥3॥

ਤਟਾਧੋਨਿਵਾਸੰ ਮਹਾੱਟਾੱਟਹਾਸੰ ਮਹਾਪਾਪਨਾਸ਼ੰ ਸਦਾ ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਗਿਰੀਸ਼ੰ ਗਣੇਸ਼ੰ ਸੁਰੇਸ਼ੰ ਮਹੇਸ਼ੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥4।

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾਤ੍ਮਜਾਸਙ੍ਗ੍ਰੁਹੀਤਾਰ੍ਧਦੇਹੰ ਗਿਰੌ ਸੰਸ੍ਥਿਤੰ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸੰਨਿਗੇਹਮ੍ ।
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਭਿਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥5॥

ਕਪਾਲੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੰ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਦਧਾਨੰ ਪਦਾਂਭੋਜਨਮ੍ਰਾਯ ਕਾਮੰ ਦਦਾਨਮ੍ ।
ਬਲੀਵਰ੍ਦਯਾਨੰ ਸੁਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥6॥

ਸ਼ਰੱਚਨ੍ਦ੍ਰਗਾਤ੍ਰੰ ਗੁਣਾਨਨ੍ਦਪਾਤ੍ਰੰ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਧਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਮਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਅਪਰ੍ਣਾਕਲ਼ਤ੍ਰੰ ਚਰਿਤ੍ਰੰ ਵਿਚਿਤ੍ਰੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥7॥

ਹਰੰ ਸਰ੍ਪਹਾਰੰ ਚਿਤਾਭੂਵਿਹਾਰੰ ਭਵੰ ਵੇਦਸਾਰੰ ਸਦਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਵਸਨ੍ਤੰ ਮਨੋਜੰ ਦਹਨ੍ਤੰ ਸ਼ਿਵੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਸ਼ੰਭੁਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ॥8॥

ਸ੍ਤਵੰ ਯਃ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਨਰਃ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇਃ ਪਠੇਤ੍ਸਰ੍ਵਦਾ ਭਰ੍ਗਭਾਵਾਨੁਰਕ੍ਤਃ ।
ਸ ਪੁਤ੍ਰੰ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯਮਿਤ੍ਰੰ ਕਲ਼ਤ੍ਰੰ ਵਿਚਿਤ੍ਰੈਃ ਸਮਾਰਾਦ੍ਯ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ॥9॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਸ਼਼੍ਟਕੰ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Related Content

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram

ਸ਼ਿਵਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Amogha shivakavacha

ਇਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Kalki kritam shivastotra

ਪੰਚਰਤ੍ਨਸ੍ਤੁਤਿ: - Paramashiva pancharatnastuti