logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Ishvara Prarthana Stotram

Ishvara Prarthana Stotram


ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਈਸ਼੍ਵਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਮੋਹਾਦਿਪੀਡਿਤਃ | 
ਅਨਾਥਂ ਪਤਿਤਂ ਦੀਨਂ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ || ੧|| 

ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਜਗਤਾਂ ਸ੍ਵਾਮਿਨ ਵਸ਼੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਂ ਤਵਾਸ੍ਤਿ ਚ | 
ਅਹਮਜ੍ਞੋ ਵਿਮੂਢੋऽਸ੍ਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ||੨|| 

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਤ੍ਵਂ ਚ ਤਥਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਚ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਤਵ ਤੱਤ੍ਵਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ||੩|| 

ਤ੍ਵਂ ਪਿਤਾ ਤ੍ਵਂ ਚ ਮੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਵਂ ਬਨ੍ਧੁਃ ਕਰੁਣਾਨਿਧੇ | 
ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨਾ ਨਹਿ ਚਾਨ੍ਯੋऽਸ੍ਤਿ ਮਮ ਦੁਃਖਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ||੪|| 

ਅਨ੍ਤਕਾਲੇ ਤ੍ਵਮੇਵਾਸਿ ਮਮ ਦੁਃਖ ਵਿਨਾਸ਼ਕਃ | 
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵੈ ਸ਼ਰਣੋऽਹਂ ਤੇ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਹੇ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ||੫|| 

ਪਿਤਾਪੁਤ੍ਰਾਦਯਃ ਸਰ੍ਵੇ ਸਂਸਾਰੇ ਸੁਖਭਾਗਿਨਃ | 
ਵਿਪੱਤੌ ਪਰਿਜਾਤਾਯਾਂ ਕੋऽਪਿ ਵਾਰ੍ਤਾਮ ਨ ਪ੍ੜੁੱਛਤਿ ||੬|| 

ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਾਦਿਭਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਲੋਭਮੋਹਾਦਿਕੈਰਪਿ | 
ਤਾਨ੍ਵਿਨਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਵੈਰੀਨ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ||੭|| 

ਅਨੇਕੇ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਃ ਪੂਰ੍ਵਂ ਭਵਤਾ ਦੁਃਖਪੀਡਿਤਾਃ | 
ਕ੍ਵ ਗਤਾ ਤੇ ਦਯਾ ਚਾਦ੍ਯ  ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਹੇ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ||੮|| 

ਨ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨਾ ਕਸ਼੍ਚਿਦਸ੍ਤਿ ਸਂਸਾਰੇ ਮਮ ਰਕ੍ਸ਼ਕਃ | 
ਸ਼ਰਣਂ  ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪੰਨੋऽਹਂ ਤ੍ਰਾਹਿ ਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ||੯||

ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮ | 
ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਯੇਸ਼ਃ ਸਂਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ||੧੦|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਂ ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram