logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Amogha shivakavacha

amogha shivakavacha

 

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਰੁਸ਼਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼਼੍ਟੁਪ੍ ਛੰਦਃ,
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵਰੁਦ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ,
ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ,
ਰੰ ਕੀਲਕਮ੍,
ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਬੀਜਮ੍,
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸ਼ਿਵਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਅਥ ਨ੍ਯਾਸਃ ।

ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਹ੍ਰਾਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਈਸ਼ਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਅੰਗੁਸ਼਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਨੰ ਰਿੰ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਪ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਮੰ ਰੁੰ ਅਨਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਅਘੋਰਾਤ੍ਮਨੇ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਸ਼ਿੰ ਰੈਂ ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਵਾਮਦੇਵਾਤ੍ਮਨੇ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਵਾਂ ਰੌਂ ਅਲੁਪ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਤ੍ਮਨੇ ਕਨਿਸ਼਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਯੰ ਰਃ ਅਨਾਦਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਕਰਤਲਕਰਪ੍ਰੁਸ਼਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਹ੍ਰੁਦਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ।

ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਹ੍ਰਾਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਈਸ਼ਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਹ੍ਰੁਦਯਾਯ ਨਮਃ  ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਨੰ ਰਿੰ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਪ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਮੰ ਰੁੰ ਅਨਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਅਘੋਰਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼ਿਕਾਯੈ ਵਸ਼਼ਟ੍ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਸ਼ਿੰ ਰੈਂ ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਵਾਮਦੇਵਾਤ੍ਮਨੇ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਵਾਂ ਰੌਂ ਅਲੁਪ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼਼ਟ੍ ।
ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਜ੍ਵਲੱਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ੴ ਯੰ ਰਃ ਅਨਾਦਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਮ੍ਨੇ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਵਜ੍ਰਦੰਸ਼਼੍ਟ੍ਰੰ ਤ੍ਰਿਨਯਨੰ ਕਾਲਕਣ੍ਠਮਰਿੰਦਮਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਕਰਮਤ੍ਯੁਗ੍ਰੰ ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼ੰਭੁਮੁਮਾਪਤਿਮ੍ ॥1॥

ਅਥਾਪਰੰ ਸਰ੍ਵਪੁਰਾਣਗੁਹ੍ਯੰ ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼਼ਪਾਪੌਘਹਰੰ ਪਵਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਜਯਪ੍ਰਦੰ ਸਰ੍ਵਵਿਪਤ੍ਪ੍ਰਮੋਚਨੰ ਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼ੈਵੰ ਕਵਚੰ ਹਿਤਾਯ ਤੇ ॥2॥

ਰੁਸ਼਼ਭ ਉਵਾਚ ॥

ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵੰ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯੇ ਸ਼ਿਵਮਯੰ ਵਰ੍ਮ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼਼ਾਕਰੰ ਨ੍ਰੁਣਾਮ੍ ॥3॥

ਸ਼ੁਚੌ ਦੇਸ਼ੇ ਸਮਾਸੀਨੋ ਯਥਾਵਤ੍ਕਲ੍ਪਿਤਾਸਨਃ ।
ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਜਿਤਪ੍ਰਾਣਃ ਚਿਨ੍ਤਯੇੱਛਿਵਮਵ੍ਯਯਮ੍ ॥4॥

ਹ੍ਰੁਤ੍ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਨ੍ਤਰਸੰਨਿਵਿਸ਼਼੍ਟੰ ਸ੍ਵਤੇਜਸਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਨਭੋ(ਅ)ਵਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਅਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯੰ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਮਨਨ੍ਤਮਾਦ੍ਯੰ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਰਾਨਨ੍ਦਮਯੰ ਮਹੇਸ਼ਮ੍ ॥5॥

ਧ੍ਯਾਨਾਵਧੂਤਾਖਿਲਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਸ਼੍ਚਿਰੰ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਨਿਮਗ੍ਨਚੇਤਾਃ ।
ਸ਼਼ਡਕ੍ਸ਼਼ਰਨ੍ਯਾਸਸਮਾਹਿਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੈਵੇਨ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਕਵਚੇਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ ॥6॥

ਮਾਂ ਪਾਤੁ ਦੇਵੋ(ਅ)ਖਿਲਦੇਵਤਾਤ੍ਮਾ ਸੰਸਾਰਕੂਪੇ ਪਤਿਤੰ ਗਭੀਰੇ ।
ਤੰਨਾਮ ਦਿਵ੍ਯੰ ਵਰਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਲੰ ਧੁਨੋਤੁ ਮੇ ਸਰ੍ਵਮਘੰ ਹ੍ਰੁਦਿਸ੍ਥਮ੍ ॥ 7॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਾਨਨ੍ਦ ਘਨਸ਼੍ਚਿਦਾਤ੍ਮਾ ।
ਅਣੋਰਣੀਯਾਨੁਰੁਸ਼ਕ੍ਤਿਰੇਕਃ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਭਯਾਦਸ਼ੇਸ਼਼ਾਤ੍ ॥8॥

ਯੋ ਭੂਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਬਿਭਰ੍ਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵੰ ਪਾਯਾਤ੍ਸ ਭੂਮੇਰ੍ਗਿਰਿਸ਼ੋ(ਅ)ਸ਼਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਃ ।
ਯੋ(ਅ)ਪਾਂਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਨ੍ਰੁਣਾਂ ਕਰੋਤਿ ਸਞ੍ਜੀਵਨੰ ਸੋ(ਅ)ਵਤੁ ਮਾਂ ਜਲੇਭ੍ਯਃ ॥9॥

ਕਲ੍ਪਾਵਸਾਨੇ ਭੁਵਨਾਨਿ ਦਗ੍ਧ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਯੋ ਨ੍ਰੁਤ੍ਯਤਿ ਭੂਰਿਲੀਲਃ ।
ਸ ਕਾਲਰੁਦ੍ਰੋ(ਅ)ਵਤੁ ਮਾਂ ਦਵਾਗ੍ਨੇਰ੍ਵਾਤ੍ਯਾਦਿਭੀਤੇਰਖਿਲਾੱਚ ਤਾਪਾਤ੍ ॥10॥

ਪ੍ਰਦੀਪ੍ਤਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਕਨਕਾਵਭਾਸੋ ਵਿਦ੍ਯਾਵਰਾਭੀਤਿਕੁਠਾਰ ਪਾਣਿਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਸ੍ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਂ ਸ੍ਥਿਤੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਮਾਮਜਸ੍ਰਮ੍ ॥11॥

ਕੁਠਾਰਖੇਟਾਂਕੁਸ਼ਪਾਸ਼ਸ਼ੂਲਕਪਾਲਢੱਕਾਕ੍ਸ਼਼ ਗੁਣਾਨ੍ਦਧਾਨਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਮੁਖੋ ਨੀਲਰੁਚਿਸ੍ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਃ ਪਾਯਾਦਘੋਰੋ ਦਿਸ਼ਿ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਸ੍ਯਾਮ੍ ॥12॥

ਕੁਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁ ਸ਼ੰਖਸ੍ਫਟਿਕਾਵਭਾਸੋ ਵੇਦਾਕ੍ਸ਼਼ਮਾਲਾਵਰਦਾਭਯਾਙ੍ਗਃ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰ ਉਰੁ ਪ੍ਰਭਾਵਃ ਸਦ੍ਯੋ(ਅ)ਧਿਜਾਤੋ(ਅ)ਵਤੁ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਚ੍ਯਾਮ੍ ॥13॥

ਵਰਾਕ੍ਸ਼਼ਮਾਲਾ(ਅ)ਭਯਟਙ੍ਕਹਸ੍ਤਃ ਸਰੋਜਕਿਞ੍ਜਲ੍ਕਸਮਾਨਵਰ੍ਣਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਸ਼੍ਚਾਰੁਚਤੁਰ੍ਮੁਖੋ ਮਾਂ ਪਾਯਾਦੁਦੀਚ੍ਯਾਂ ਦਿਸ਼ਿ ਵਾਮਦੇਵਃ ॥14॥

ਵੇਦਾਭਯੇਸ਼਼੍ਟਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪਾਸ਼ਢਙ੍ਕ ਕਪਾਲਢੱਕਾਕ੍ਸ਼਼੍ਰਰਸ਼ੂਲਪਾਣਿਃ ।
ਸਿਤਦ੍ਯੁਤਿਃ ਪੰਚਮੁਖੋ(ਅ)ਵਤਾਨ੍ਮਾਮੀਸ਼ਾਨ ਊਰ੍ਧ੍ਵਮ੍ ਪਰਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਃ ॥15॥

ਮੂਰ੍ਧਾਨਮਵ੍ਯਾਨ੍ਮਮ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਰ੍ਭਾਲੰ ਮਮਾਵ੍ਯਾਦਥ ਭਾਲਨੇਤ੍ਰਃ ।
ਨੇਤ੍ਰੇ ਮਮਾਵ੍ਯਾੱਜਗਨੇਤ੍ਰਹਾਰੀ ਨਾਸਾਂ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਃ ॥16॥

ਪਾਯਾੱਛ੍ਰੁਤੀ ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਗੀਤਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕਪੋਲਮਵ੍ਯਾਤ੍ਸਤਤੰ ਕਪਾਲੀ ।
ਵਕ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਪੰਚਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਵੇਦਜਿਹ੍ਵਃ ॥17॥

ਕਣ੍ਠੰ ਗਿਰੀਸ਼ੋ(ਅ)ਵਤੁ ਨੀਲਕਣ੍ਠਃ ਪਾਣਿਦ੍ਵਯੰ ਪਾਤੁ ਪਿਨਾਕਪਾਣਿਃ ।
ਦੋਰ੍ਮੂਲਮਵ੍ਯਾਨ੍ਮਮ ਧਰ੍ਮਬਾਹੁਰ੍ਵਕ੍ਸ਼਼ਃਸ੍ਥਲੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਮਖਾਨ੍ਤਕੋ(ਅ)ਵ੍ਯਾਤ੍ ॥18॥

ਮਮੋਦਰੰ ਪਾਤੁ ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਧਨ੍ਵਾ ਮਧ੍ਯੰ ਮਮਾਵ੍ਯਾਨ੍ਮਦਨਾਨ੍ਤਕਾਰੀ ।
ਹੇਰੰਭਤਾਤੋ ਮਮ ਪਾਤੁ ਨਾਭਿੰ ਪਾਯਾਤ੍ਕਟਿੰ ਧੂਰ੍ਜਟਿਰੀਸ਼੍ਵਰੋ ਮੇ ॥ 19॥

ਊਰੁਦ੍ਵਯੰ ਪਾਤੁ ਕੁਬੇਰਮਿਤ੍ਰੋ ਜਾਨੁਦ੍ਵਯੰ ਮੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਜੰਘਾਯੁਗੰ ਪੁਙ੍ਗਵਕੇਤੁਰਵ੍ਯਾਤ੍ ਪਾਦੌ ਮਮਾਵ੍ਯਾਤ੍ ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਃ ॥20॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਦਿਨਾਦਿਯਾਮੇ ਮਾਂ ਮਧ੍ਯਯਾਮੇ(ਅ)ਵਤੁ ਵਾਮਦੇਵਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ਪਾਤੁ ਤ੍ਰੁਤੀਯਯਾਮੇ ਵ੍ਰੁਸ਼਼ਧ੍ਵਜਃ ਪਾਤੁ ਦਿਨਾਨ੍ਤ੍ਯਯਾਮੇ ॥21॥

ਪਾਯਾੰਨਿਸ਼ਾਦੌ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰੋ ਮਾਂ ਗੰਗਾਧਰੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਮਾਂ ਨਿਸ਼ੀਥੇ ।
ਗੌਰੀਪਤਿਃ ਪਾਤੁ ਨਿਸ਼ਾਵਸਾਨੇ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਸਰ੍ਵਕਾਲਮ੍ ॥ 22॥

ਅਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਮਾਂ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਬਹਿਃ ਸ੍ਥਿਤੰ ਮਾਮ੍ ।
ਤਦਨ੍ਤਰੇ ਪਾਤੁ ਪਤਿਃ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਮਾਂ ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ ॥23॥

ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਮਵ੍ਯਾਦ੍ਭੁਵਨੈਕਨਾਥਃ ਪਾਯਾਤ੍ਵ੍ਰਜਨ੍ਤੰ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਨਾਥਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤ ਵੇਦ੍ਯੋ(ਅ)ਵਤੁ ਮਾਂ ਨਿਸ਼਼ੱਣੰ ਮਾਮਵ੍ਯਯਃ ਪਾਤੁ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਯਾਨਮ੍ ॥24॥

ਮਾਰ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਨੀਲਕਣ੍ਠਃ ਸ਼ੈਲਾਦਿਦੁਰ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਪੁਰਤ੍ਰਯਾਰਿਃ ।
ਅਰਣ੍ਯਵਾਸਾਦਿਮਹਾਪ੍ਰਵਾਸੇ ਪਾਯਾਨ੍ਮ੍ਰੁਗਵ੍ਯਾਧ ਉਦਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥25॥

ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਕਾਲੋਗ੍ਰ ਪਟੁਪ੍ਰਕੋਪਸ੍ਫੁਟਾੱਟਹਾਸੋੱਚਲਿਤਾਣ੍ਡਕੋਸ਼ਃ ।
ਘੋਰਾਰਿਸੇਨਾਰ੍ਣਵਦੁਰ੍ਨਿਵਾਰ ਮਹਾਭਯਾਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ ਵੀਰਭਦ੍ਰਃ ॥26॥

ਪਤ੍ਯਸ਼੍ਵਮਾਤਙ੍ਗਘਟਾਵਰੂਥਸਹਸ੍ਰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਾਯੁਤ ਕੋਟਿਭੀਸ਼਼ਣਮ੍ ।
ਅਕ੍ਸ਼਼ੌਹਿਣੀਨਾਂ ਸ਼ਤਮਾਤਤਾਯਿਨਾਂ ਛਿਨ੍ਦ੍ਯਾਨ੍ਮ੍ਰੁਡੋ ਘੋਰਕੁਠਾਰਧਾਰਯਾ ॥27॥

ਨਿਹਨ੍ਤੁ ਦਸ੍ਯੂਨ੍ਪ੍ਰਲਯਾਨਲਾਰ੍ਚਿਰ੍ਜ੍ਵਲੱਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਸ੍ਯ ।
ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਸਿੰਹਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ਰੁਕਾਦਿਹਿੰਸ੍ਰਾਨ੍ ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸਯਤ੍ਵੀਸ਼ਧਨੁਃ ਪਿਨਾਕਃ ॥28॥

ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨ ਦੁਃਸ਼ਕੁਨ ਦੁਰ੍ਗਤਿ ਦੌਰ੍ਮਨਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼਼ ਦੁਰ੍ਵ੍ਯਸਨ ਦੁਃਸਹ ਦੁਰ੍ਯਸ਼ਾਂਸਿ।
ਉਤ੍ਪਾਤ ਤਾਪ ਵਿਸ਼਼ਭੀਤਿਮਸਦ੍ਗ੍ਰਹਾਰ੍ਤਿਮ੍ਵ੍ਯਾਧੀਂਸ਼੍ਚ ਨਾਸ਼ਯਤੁ ਮੇ ਜਗਤਾਮਧੀਸ਼ਃ ॥29॥

ੴ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ਸਕਲਤੱਤ੍ਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ
ਸਰ੍ਵਯਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਸ਼਼੍ਠਿਤਾਯ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਸਰ੍ਵਤੱਤ੍ਵਵਿਦੂਰਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਵਤਾਰਿਣੇ
ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ਪਾਰ੍ਵਤੀਮਨੋਹਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾਯ ਭਸ੍ਮੋੱਧੂਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ
ਮਹਾਮਣਿਮੁਕੁਟਧਾਰਣਾਯ ਮਾਣਿਕ੍ਯਭੂਸ਼਼ਣਾਯ ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਲ਼ਯਕਾਲਰੌਦ੍ਰਾਵਤਾਰਾਯ
ਦਕ੍ਸ਼਼ਾਧ੍ਵਰਧ੍ਵੰਸਕਾਯ ਮਹਾਕਾਲਮੇਦਨਾਯ ਮੂਲਾਧਾਰੈਕਨਿਲਯਾਯ ਤੱਤ੍ਵਾਤੀਤਾਯ
ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਯ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਧਿਦੇਵਾਯ ਸ਼਼ਡਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਵੇਦਾਨ੍ਤਸਾਰਾਯ
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਸਾਧਨਾਯਾਨਨ੍ਤਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਾਯਾਨਨ੍ਤ ਵਾਸੁਕਿ ਤਕ੍ਸ਼਼ਕ ਕਾਰ੍ਕੋਟਕ
ਸ਼ੰਖ ਕੁਲਿਕ ਪਦ੍ਮ ਮਹਾਪਦ੍ਮੇਤ੍ਯਸ਼਼੍ਟ ਮਹਾਨਾਗਕੁਲਭੂਸ਼਼ਣਾਯ ਪ੍ਰਣਵਸ੍ਵਰੂਪਾਯ
ਚਿਦਾਕਾਸ਼ਾਯਾਕਾਸ਼ਾਦਿਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਗ੍ਰਹਨਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ਰਮਾਲਿਨੇ ਸਕਲਾਯ ਕਲ਼ਙ੍ਕਰਹਿਤਾਯ
ਸਕਲਲੋਕੈਕਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸਕਲਲੋਕੈਕਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸਕਲਲੋਕੈਕ ਸੰਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸਕਲਲੋਕੈਕਗੁਰਵੇ
ਸਕਲਲੋਕੈਕਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਣੇ ਸਕਲਨਿਗਮਗੁਹ੍ਯਾਯ ਸਕਲਵੇਦਾਨ੍ਤਪਾਰਗਾਯ ਸਕਲਲੋਕੈਕਵਰਪ੍ਰਦਾਯ
ਸਕਲਲੋਕੈਕਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰਾਯ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਨਿਜਾਵਾਸਾਯ ਨਿਰਾਭਾਸਾਯ
ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਨਿਰ੍ਲੋਭਾਯ ਨਿਰ੍ਮਦਾਯ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਯ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਾਯ
ਨਿਸ਼਼੍ਕਲ਼ਙ੍ਕਾਯ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਨਿਸ਼਼੍ਕਾਮਾਯ ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾਯ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾਯ ਨਿਸ਼਼੍ਕਾਰਣਾਯ
ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾਯ ਨਿਸ਼਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਯ ਨਿਃਸੰਗਾਯ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ ਨੀਰਾਗਾਯ ਨਿਸ਼਼੍ਕ੍ਰੋਧਾਯ
ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਨਿਸ਼਼੍ਪਾਪਾਯ ਨਿਰ੍ਭਯਾਯ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ਨਿਰ੍ਭੇਦਾਯ ਨਿਸ਼਼੍ਕ੍ਰਿਯਾਯ ਨਿਸ੍ਤੁਲਾਯ ਨਿਃਸੰਸ਼ਯਾਯ
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਿਰੁਪਮਵਿਭਵਾਯ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁੱਧਬੁੱਧਪਰਿਪੂਰ੍ਣਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਦ੍ਵਯਾਯ ਪਰਮਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯ
ਤੇਜੋਰੂਪਾਯ ਤੇਜੋਮਯਾਯ ਜਯ ਜਯ ਰੁਦ੍ਰ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰ ਮਹਾਭਦ੍ਰਾਵਤਾਰ ਮਹਾਭੈਰਵ ਕਾਲਭੈਰਵ
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਭੈਰਵ ਕਪਾਲਮਾਲਾਧਰ ਖਟ੍ਵਾਂਗ ਖਡ੍ਗ ਚਰ੍ਮ ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ ਡਮਰੁਕ ਸ਼ੂਲ ਚਾਪ
ਬਾਣ ਗਦਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਭਿਣ੍ਡਿਪਾਲ ਤੋਮਰ ਮੁਸਲ ਮੁਦ੍ਗਰ ਪਾਸ਼ ਪਰਿਘ ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡਿ ਸ਼ਤਘ੍ਨਿ ਚਕ੍ਰਾਯੁਧ
ਭੀਸ਼਼ਣਕਰ ਸਹਸ੍ਰਮੁਖ ਦੰਸ਼਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲ਼ਵਦਨ ਵਿਕਟਾੱਟਹਾਸ ਵਿਸ੍ਫਾਰਿਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲ
ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਕੁਣ੍ਡਲ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਹਾਰ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਵਲਯ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਰ੍ਮਧਰ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਤ੍ਰ੍ਯੰਬਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕ
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼਼ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਵ੍ਰੁਸ਼਼ਭਵਾਹਨ ਵਿਸ਼਼ਵਿਭੂਸ਼਼ਣ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖ ਰਕ੍ਸ਼਼
ਰਕ੍ਸ਼਼ ਮਾਂ ਜ੍ਵਲ ਜ੍ਵਲ ਮਹਾਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਮਪਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਭਯੰ ਨਾਸ਼ਯ ਨਾਸ਼ਯ  ਚੋਰਭਯਮੁਤ੍ਸਾਦਯੋਤ੍ਸਾਦਯ
ਵਿਸ਼਼ਸਰ੍ਪਭਯੰ ਸ਼ਮਯ ਸ਼ਮਯ ਚੋਰਾਨ੍ਮਾਰਯ ਮਾਰਯ ਮਮ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨੁੱਚਾਟਯੋੱਚਾਟਯ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੇਨ
ਵਿਦਾਰਯ ਵਿਦਾਰਯ ਕੁਠਾਰੇਣ ਭਿਨ੍ਧਿ ਭਿਨ੍ਧਿ ਖਡ੍ਗੇਨ ਛਿਨ੍ਧਿ ਛਿਨ੍ਧਿ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੇਨ ਵਿਪੋਥਯ ਵਿਪੋਥਯ
ਸੁਸਲੇਨ ਨਿਸ਼਼੍ਪੇਸ਼਼ਯ ਨਿਸ਼਼੍ਪੇਸ਼਼ਯ ਬਾਣੈਃ ਸਨ੍ਤਾਡਯ ਸਨ੍ਤਾਡਯ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂਸਿ ਭੀਸ਼਼ਯ ਭੀਸ਼਼ਯ
ਸ਼ੇਸ਼਼ਭੂਤਾਨਿ ਵਿਦ੍ਰਾਵਯ ਵਿਦ੍ਰਾਵਯ ਕੂਸ਼਼੍ਮਾਣ੍ਡ ਵੇਤਾਲ਼ ਮਾਰੀਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼਼ਸਗਣਾਨ੍ ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸਯ
ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸਯ ਮਮਾਭਯੰ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਵਿਤ੍ਰਸ੍ਤੰ ਮਾਮਾਸ਼੍ਵਾਸਯਾਸ਼੍ਵਾਸਯ ਨਰਕਮਹਾਭਯਾਨ੍ਮਾਮੁੱਧਾਰਯੋੱਧਾਰਯ
ਅਮ੍ਰੁਤਕਟਾਕ੍ਸ਼਼ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਣੇਨ ਮਾਮ੍ ਸਞ੍ਜੀਵਯ ਸਞ੍ਜੀਵਯ ਕ੍ਸ਼਼ੁਤ੍ਰੁਡ੍ਭ੍ਯਾਂ ਮਾਮਾਪ੍ਯਾਯਯਾਪ੍ਯਾਯਯ ਦੁਃਖਾਤੁਰੰ
ਮਾਮਾਨਨ੍ਦਯਾਨਨ੍ਦਯ ਸ਼ਿਵਕਵਚੇਨ ਮਾਮਾੱਛਾਦਯਾੱਛਾਦਯ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਤ੍ਰ੍ਯੰਬਕ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ।

ਰੁਸ਼਼ਭ ਉਵਾਚ ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ਕਵਚੰ ਸ਼ੈਵੰ ਵਰਦੰ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁਤੰ ਮਯਾ ।
ਸਰ੍ਵਬਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਮਨੰ ਰਹਸ੍ਯੰ ਸਰ੍ਵਦੇਹਿਨਾਮ੍ ॥ 30॥

ਯਃ ਸਦਾ ਧਾਰਯੇਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ਸ਼ੈਵੰ ਕਵਚਮੁੱਤਮਮ੍।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਜਾਯਤੇ ਕ੍ਵਾਪਿ ਭਯੰ ਸ਼ੰਭੋਰਨੁਗ੍ਰਹਾਤ੍ ॥31॥

ਕ੍ਸ਼਼ੀਣਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮ੍ਰੂਤ੍ਯੁਰ੍ਵਾ ਮਹਾਰੋਗਹਤੋ(ਅ)ਪਿ ਵਾ ।
ਸਦ੍ਯਃ ਸੁਖਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁਸ਼੍ਚ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ 32॥

ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰਸ਼ਮਨੰ ਸੌਮੰਗਲ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਯੋ ਧੱਤੇ ਕਵਚੰ ਸ਼ੈਵੰ ਸ ਦੇਵੈਰਪਿ ਪੂਜ੍ਯਤੇ ॥ 33॥

ਮਹਾਪਾਤਕਸੰਘਾਤੈਰ੍ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਚੋਪਪਾਤਕੈਃ ।
ਦੇਹਾਨ੍ਤੇ ਮੁਕ੍ਤਿਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਿਵਵਰ੍ਮਾਨੁਭਾਵਤਃ ॥34॥

ਤ੍ਵਮਪਿ ਸ਼੍ਰੱਧਯਾ ਵਤ੍ਸ ਸ਼ੈਵੰ ਕਵਚਸੁੱਤਮਮ੍ ।
ਧਾਰਯਸ੍ਵ ਮਯਾ ਦੱਤੰ ਸਦ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਹ੍ਯਵਾਪ੍ਸ੍ਯਸਿ ॥ 35॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਰੁਸ਼਼ਭੋ ਯੋਗੀ ਤਸ੍ਮੈ ਪਾਰ੍ਥਿਵਸੂਨਵੇ ।
ਦਦੌ ਸ਼ੰਖੰ ਮਹਾਰਾਵੰ ਖਡ੍ਗੰ ਚਾਰਿਨਿਸ਼਼ੂਦਨਮ੍ ॥36॥

ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਭਸ੍ਮ ਸੰਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ਤਦਙ੍ਗੰ ਪਰਿਤੋ(ਅ)ਸ੍ਪ੍ਰੁਸ਼ਤ੍ ।
ਗਜਾਨਾਂ ਸ਼਼ਟ੍ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਤ੍ਰਿਗੁਣਸ੍ਯ ਬਲੰ ਦਦੌ ॥37॥

ਭਸ੍ਮਪ੍ਰਭਾਵਾਤ੍ਸੰਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਬਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ ਧ੍ਰੁਤਿ ਸ੍ਮ੍ਰੁਤਿਃ ।
ਸ ਰਾਜਪੁਤ੍ਰਃ ਸ਼ੁਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਰਦਰ੍ਕ ਇਵ ਸ਼੍ਰਿਯਾ॥38॥

ਤਮਾਹ ਪ੍ਰਾਞ੍ਜਲਿੰ ਭੂਯਃ ਸ ਯੋਗੀ ਨ੍ਰੁਪਨਨ੍ਦਨਮ੍ ।
ਏਸ਼਼ ਖਡ੍ਗੋ ਮਯਾ ਦੱਤਸ੍ਤਪੋਮਨ੍ਤ੍ਰਾਨੁਭਾਵਿਤਃ ॥39॥

ਸ਼ਿਤਧਾਰਮਿਮੰ ਖਡ੍ਗੰ ਯਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਯਸੇ ਸ੍ਫੁਟਮ੍ ।
ਸ ਸਦ੍ਯੋ ਮ੍ਰਿਯਤੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਰਪਿ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥40॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼ੰਖਸ੍ਯ ਨਿਰ੍ਹ੍ਰਾਦੰ ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਣ੍ਵਨ੍ਤਿ ਤਵਾਹਿਤਾਃ ।
ਤੇ ਮੂਰ੍ੱਛਿਤਾਃ ਪਤਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਨ੍ਯਸ੍ਤਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾ ਵਿਚੇਤਨਾਃ ॥41॥

ਖਡ੍ਗਸ਼ਙ੍ਖਾਵਿਮੌ ਦਿਵ੍ਯੌ ਪਰਮਨ੍ਯੌ ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੌ ।
ਆਤ੍ਮਸੈਨ੍ਯ ਸ੍ਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸ਼ੌਰ੍ਯਤੇਜੋਵਿਵਰ੍ਧਨੌ ॥42॥

ਏਤਯੋਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਸ਼ੈਵੇਨ ਕਵਚੇਨ ਚ ।
ਦ੍ਵਿਸ਼਼ਟ੍ਸਹਸ੍ਰਨਾਗਾਨਾਂ ਬਲੇਨ ਮਹਤਾਪਿ ਚ ॥ 43॥

ਭਸ੍ਮ ਧਾਰਣਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਾੱਛਤ੍ਰੁਸੈਨ੍ਯੰ ਵਿਜੇਸ਼਼੍ਯਸਿ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਿੰਹਾਸਨੰ ਪਿਤ੍ਰ੍ਯੰ ਗੋਪ੍ਤਾਸਿ ਪ੍ਰੁਥਿਵੀਮਿਮਾਮ੍ ॥44॥

ਇਤਿ ਭਦ੍ਰਾਯੁਸ਼਼ੰ ਸਮ੍ਯਗਨੁਸ਼ਾਸ੍ਯ ਸਮਾਤ੍ਰੁਕਮ੍ ।
ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸੰਪੂਜਿਤਃ ਸੋ(ਅ)ਥ ਯੋਗੀ ਸ੍ਵੈਰਗਤਿਰ੍ਯਯੌ ॥45॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮੋੱਤਰਖਣ੍ਡੇ ਸ਼ਿਵਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Related Content

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram

ਬਾਣਲਿਣ੍ਗ ਕਵਚਮ - Banalingakavacham

ਇਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Kalki kritam shivastotra

ਉਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - upamanyukrutam-shivastotram