logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ -Medhadakshinamurtisahasranaamastotra and naamaavali

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ

          ਸ਼੍ਰਿਇ:

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰਿਇ ਮੇਧਾਦ਼ਇਣਾਮੁਉਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ੜ੍‍ਇਸ਼ਿ: | ਗਾਯਤ੍ਰਿਇ ਚ੍ਹਨ੍ਦ: | ਦ਼ਇਣਾਮੁਉਰ੍ਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾਆ |
ਓਂ ਬਿਇਜਮ | ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿ: | ਨਮ: ਕਿਇਲਕਮ |
ਮੇਧਾਦ਼ਇਣਾਮੁਉਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਦਸਿੱਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗ: |
ਹ੍ਰਾਮ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਅਣ੍ਗ ਨ੍ਯਾਸ: |

       ਧ੍ਯਾਨਮ |

ਸਿੱਧਿਤੋਯਨਿਧੇਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਰਤ੍ਨਗ੍ਰਿਇਵੇ ਮਨੋਰਮੇ |
ਕਦਮ੍ਬਵਨਿਕਾਮਧ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰਿਇਮਦ੍ਵਟਤਰੋਰਧ: || ੧||

ਆਸਿਇਨਮਾਦ੍ਯਂ ਪੁਰੁਸ਼ਮਾਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਵਰ੍ਜਿਤਮ |
ਸ਼ੁੱਧਸ੍ਫਟਿਕਗੋ਼ਇਇਰਸ਼ਰਤ੍ਪੁਉਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਮ || ੨||

ਦ਼ਇਣੇ ਚਾ਼ਅਮਾਲਾਂ ਚ ਵਹ੍ਨਿਂ ਵੈ ਵਾਮਹਸ੍ਤਕੇ |
ਜਟਾਮਣ੍ਡਲਸਂਲਗ੍ਨਸ਼ਿਇਤਾਮ੍ਸ਼ੁਕਰਮਣ੍ਡਿਤਮ || ੩||

ਨਾਗਹਾਰਧਰਂ ਚਾਰੁਕਣ੍ਕਣੈ: ਕਟਿਸੁਉਤ੍ਰਕੈ: |
ਵਿਰਾਜਮਾਨਵ੍ੜ੍‍ਇਸ਼ਭਂ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਵ੍ੜ੍‍ਇਤਮ || ੪||

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਮਹਾਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦੈ: ਕਲ੍ਪਕੈ: ਕਾਮਧੇਨੁਭਿ: |
ਚਤੁੱਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਵਿਦ੍ਯਾਮੁਉਰ੍ਤਿਭਿ: ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਸ੍ਤਕੈ: || ੫||

ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸਾਧੁਦ੍ਵਿਇਪਿਚਰ੍ਮਸਮਾਯੁਤਮ |
ਤਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟਦਲਪਦ੍ਮਸ੍ਯ ਕਰ੍ਣਿਕਾਯਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਨੇ || ੬||

ਵਿਇਰਾਸਨੇ ਸਮਾਸਿਇਨਂ ਲਮ੍ਬਦ਼ਅਪਦਾਂਬੁਜਮ |
ਘ੍ਯਾਨਮੁਦ੍ਰਾਂ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਚ ਵਰਾਭਿਇਤਿਧਰਂ ਹਰਮ || ੭||

ਪਾਦਮੁਉਲਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਮਹਾਪਸ੍ਮਾਰਵੈਭਵਮ |
ਰੁਦ੍ਰਾ਼ਅਮਾਲਾਭਰਣਭੁਉਸ਼ਿਤਂ ਭੁਉਤਿਭਾਸੁਰਮ || ੮||

ਗਜਚਰ੍ਮੋੱਤਰਿਇਯਂ ਚ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਮ |
ਸਿੱਧਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦੈਰ੍ਯੋਗਿਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦੈਰ੍ਮੁਨਿਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦੈਰ੍ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਮ || ੯||

ਆਰਾਧ੍ਯਮਾਨਵ੍ੜ੍‍ਇਸ਼ਭਂ ਅਗ੍ਨਿਇਨ੍ਦੁਰਵਿਲੋਚਨਮ |
ਪੁਉਰਯਨ੍ਤਂ ਕ੍ੜ੍‍ਇਪਾਦ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਪੁਮਰ੍ਥਾਨਾਸ਼੍ਰਿਤੇ ਜਨੇ || ੧੦||

ਏਵਂ ਵਿਭਾਵਯੇਦਿਇਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਕਲਾਨਿਧਿਮ || ੧੧||


ਲਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਪਝ੍ਣ੍ਚੋਪਚਾਰਾ: ||

ਦੇਵਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਦੇਸ਼ਿਕ: |
ਦ਼ਇਣਾਮੁਉਰ੍ਤਿਰਿਇਸ਼ਾਨੋ ਦਯਾਪੁਉਰਿਤਦਿਣ੍ਮੁਖ: || ੧||

ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰੋੱਤੁਣ੍ਗ-ਕਮਨਿਇਯਨਿਜਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: |
ਵਟਦ੍ਰੁਮਤਟਿਇਦਿਵ੍ਯਕਨਕਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤ: || ੨||

ਕਟਿਇਤਟਪਟਿਇਭੁਉਤਕਰਿਚਰ੍ਮੋੱਜ੍ਵਲਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: |
ਪਾਟਿਇਰਾਪਾਣ੍ਡੁਰਾਕਾਰਪਰਿਪੁਉਰ੍ਣਸੁਧਾਧਿਪ: |੩||

ਜਪਾਕੋਟਿਇਰਘਟਿਤਸੁਧਾਕਰਸੁਧਾਪ੍ਲੁਤ: |
ਪਸ਼੍ਯੱਲਲਾਟਸੁਭਗਸੁਨ੍ਦਰਭ੍ਰੁਉਵਿਲਾਸਵਾਨ || ੪||

ਕਟਾ਼ਅਸਰਣਿਇਨਿਰ੍ਯਤ੍ਕਰੁਣਾਪੁਉਰ੍ਣਲੋਚਨ: |
ਕਰ੍ਣਾਲੋਲਤਟਿਦ੍ਵਰ੍ਣਕੁਣ੍ਡਲੋੱਜ੍ਵਲਗਣ੍ਡਭੁਉ: || ੫||

ਤਿਲਪ੍ਰਸੁਉਨਸਂਕਾਸ਼ਨਾਸਿਕਾਪੁਟਭਾਸੁਰ: |
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਸ੍ਪੁਰਨ੍ਮੁਗ੍ਧਮਹਨਿਇਯਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜ: || ੬||

ਕੁਨ੍ਦਕੁਡ੍ਮਲਸਂਸ੍ਪਰ੍ਧਿਦਨ੍ਤਪਣ੍ਕ੍ਤਿਵਿਰਾਜਿਤ: |
ਸਿਨ੍ਦੁਉਰਾਰੁਣਸੁਸ੍ਨਿਗ੍ਧਕੋਮਲਾਧਰਪੱਲਵ: || ੭||

ਸ਼ਣ੍ਖਾਟੋਪਗਲੱਦਿਵ੍ਯਗਲ਼ਵੈਭਵਮਝ੍ਣ੍ਜੁਲ: |
ਕਰਕਨ੍ਦਲਿਤਘ੍ਯਾਨਮੁਦ੍ਰਾਰੁਦ੍ਰਾ਼ਅਮਾਲਿਕ: || ੮||

ਅਨ੍ਯਹਸ੍ਤਤਲਨ੍ਯਸ੍ਤਵਿਇਣਾਪੁਸ੍ਤੋੱਲਸਦ੍ਵਪੁ: |
ਵਿਸ਼ਾਲਰੁਚਿਰੋਰਸ੍ਕਵਲਿਮਤ੍ਪੱਲਵੋਦਰ: || ੯||

ਬ੍ੜ੍‍ਈਹਤ੍ਕਟਿਨਿਤਂਬਾਢ੍ਯ: ਪਿਇਵਰੋਰੁਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤ: |
ਜਣ੍ਘਾਵਿਜਿਤਤੁਉਣਿਇਰਸ੍ਤੁਣ੍ਗਗੁਲ੍ਫਯੁਗੋੱਜ੍ਵਲ: || ੧੦||

ਮ੍ੜ੍‍ਇਦੁਪਾਟਲਪਾਦਾਬ੍ਜਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਭਨਖਦਿਇਧਿਤਿ: |
ਅਪਸਵ੍ਯੋਰੁਵਿਨ੍ਯਸ੍ਤਸਵ੍ਯਪਾਦਸਰੋਰੁਹ: || ੧੧||

ਘੋਰਾਪਸ੍ਮਾਰਨਿ਼ਇਪ੍ਤਧਿਇਰਦ਼ਅਪਦਾਮ੍ਬੁਜ: |
ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯ: ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੁਉਸ਼ਿਤ: || ੧੨||

ਦਿਵ੍ਯਚਨ੍ਦਨਲਿਪ੍ਤਾਣ੍ਗਸ਼੍ਚਾਰੁਹਾਸਪਰਿਸ਼੍ਕ੍ੜ੍‍ਇਤ: |
ਕਰ੍ਪੁਉਰਧਵਲਾਕਾਰ: ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ਼ਤਸੁਨ੍ਦਰ: || ੧੩||

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨਿਇਪ੍ਰੇਮਨਿਧਿ: ਕਰੁਣਾਰਸਵਾਰਿਧਿ: |
ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦ:ਸ਼੍ਰਿਇਮਤ੍ਕਮਲਾਵੱਲਭਪ੍ਰਿਯ: || ੧੪||

ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਿਤਾਤ੍ਮਵਿਘ੍ਯਾਨ: ਕੈਵਲ੍ਯਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਲ: |
ਮਨ੍ਦਹਾਸਸਮਾਨੇਨ੍ਦੁ: ਚ੍ਹਿੰਨਾਘ੍ਯਾਨਤਮਸ੍ਤਤਿ: || ੧੫||

ਸਂਸਾਰਾਨਲਸਂਤਪ੍ਤਜਨਤਾਮ੍ੜ੍‍ਇਤਸਾਗਰ: |
ਗਂਭਿਇਰਹ੍ੜ੍‍ਇਦਯਾਮ੍ਭੋਜਨਭੋਮਣਿਨਿਭਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: || ੧੬||

ਨਿਸ਼ਾਕਰਕਰਾਕਾਰਵਸ਼ਿਇਕ੍ੜ੍‍ਇਤਜਗੱਤ੍ਰਯ: |
ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜਸ੍ਤਰੁਣਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹ: || ੧੭||

ਭੁਉਤਿਭੁਉਸ਼ਿਤਸਰ੍ਵਾਣ੍ਗੋ ਭੁਉਤਾਧਿਪਤਿਰਿਇਸ਼੍ਵਰ: |
ਵਦਨੇਨ੍ਦੁਸ੍ਮਿਤਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਨਿਲਿਇਨਤ੍ਰਿਪੁਰਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: || ੧੮||

ਤਾਪਤ੍ਰਯਤਮੋਭਾਨੁ: ਪਾਪਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲ: |
ਸਂਸਾਰਸਾਗਰੋੱਧਰ੍ਤਾ ਹਂਸਾਗ੍ਰ੍ਯੋਪਾਸ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹ: || ੧੯||

ਲਲਾਟਹੁਤਭੁਗ੍ਦਗ੍ਧਮਨੋਭਵਸ਼ੁਭਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: |
ਤੁੱਚ੍ਹਿਇਕ੍ੜ੍‍ਇਤਜਗੱਜਾਲਸ੍ਤੁਸ਼ਾਰਕਰਸ਼ਿਇਤਲ: || ੨੦||

ਅਸ੍ਤਂਗਤਸਮਸ੍ਤੇੱਚ੍ਹੋ ਨਿਸ੍ਤੁਲਾਨਨ੍ਦਮਨ੍ਥਰ: |
ਧਿਇਰੋਦਾੱਤਗੁਣਾਧਾਰ ਉਦਾਰਵਰਵੈਭਵ: || ੨੧||

ਅਪਾਰਕਰੁਣਾਮੁਉਰ੍ਤਿਰਘ੍ਯਾਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਭਾਸ੍ਕਰ: |
ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਹਂਸਾਗ੍ਰ੍ਯਭਵਾਮਯਭਿਸ਼ਕ੍ਤਮ: || ੨੨||

ਯੋਗਿਇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਉਜ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਯੋਗਪੱਟੋੱਲਸਤ੍ਕਟਿ: |
ਸ਼ੁੱਧਸ੍ਫਟਿਕਸਂਕਾਸ਼ੋ ਬੱਧਪੰਨਗਭੁਉਸ਼ਣ: || ੨੩||

ਨਾਨਾਮੁਨਿਸਮਾਕਿਇਰ੍ਣੋ ਨਾਸਾਗ੍ਰਨ੍ਯਸ੍ਤਲੋਚਨ: |
ਵੇਦਮੁਉਰ੍ਧੈਕਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਨਾਦਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣ: || ੨੪||

ਧਰਾਧਰੇਨ੍ਦੁਰਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਰਸਸਾਗਰ: |
ਦ੍ਵੈਤਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦਵਿਮੋਹਾਨ੍ਧ੍ਯਪਰਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਦ੍ੜ੍‍ਇਗਦ੍ਭੁਤ: || ੨੫||

ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂਜ੍ਯੋਤਿ: ਪੁਰਾਣ: ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ: |
ਪ੍ਰਪਝ੍ਣ੍ਚੋਪਸ਼ਮ: ਪ੍ਰਾਘ੍ਯ: ਪੁਣ੍ਯਕਿਇਰ੍ਤਿ: ਪੁਰਾਤਨ: || ੨੬||

ਸਰ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਸਨ੍ਮਾਤ੍ਰੱਸ੍ਵਾਤ੍ਮਬਨ੍ਧਹਰੋ ਹਰ: |
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰੇਮਨਿਜਾਹਾਸ: ਸਰ੍ਵਾਨੁਗ੍ਰਹਕ੍ੜ੍‍ਇਤ ਸ਼ਿਵ: || ੨੭||

ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਗੁਣਾਭਾਸ: ਸਰ੍ਵਭੁਉਤਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯ: |
ਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦਪੁਉਰ੍ਣਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵੇ ਮਹਿਮ੍ਨਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤ: || ੨੮||

ਸਰ੍ਵਭੁਉਤਾਨ੍ਤਰੱਸਾ਼ਇਇ ਸਰ੍ਵਘ੍ਯੱਸਰ੍ਵਕਾਮਦ: |
ਸਨਕਾਦਿਮਹਾਯੋਗਿਸਮਾਰਾਧਿਤਪਾਦੁਕ: || ੨੯||

ਆਦਿਦੇਵੋ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੁ: ਸ਼ਿ਼ਇਤਾਸੁਰਵਿਗ੍ਰਹ: |
ਯ਼ਅਕਿੰਨਰਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸ੍ਤੁਉਯਮਾਨਾਤ੍ਮਵੈਭਵ: || ੩੦||

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦੇਵਵਿਨੁਤੋ ਯੋਗਮਾਯਾਨਿਯੋਜਕ: |
ਸ਼ਿਵਯੋਗਿਇ ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦ: ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਸਮੁੱਧਰ: || ੩੧||

ਵੇਦਾਨ੍ਤਸਾਰਸਨ੍ਦੋਹ: ਸਰ੍ਵਸੱਤ੍ਵਾਵਲਮ੍ਬਨ: |
ਵਟਮੁਉਲਾਸ਼੍ਰਯੋ ਵਾਗ੍ਮਿਇ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਲਯਜਪ੍ਰਿਯ: || ੩੨||

ਸੁਸ਼ਿਇਲੋ ਵਾਝ੍ਣ੍ਚ੍ਹਿਤਾਰ੍ਥਘ੍ਯ: ਪ੍ਰਸੰਨਵਦਨੇ਼ਅਣ: ||
ਨ੍ੜ੍‍ਇੱਤਗਿਇਤਕਲਾਭਿਘ੍ਯ: ਕਰ੍ਮਵਿਤ ਕਰ੍ਮਮੋਚਕ: || ੩੩||

ਕਰ੍ਮਸਾ਼ਇਇ ਕਰ੍ਮਮਯ: ਕਰ੍ਮਣਾਂ ਚ ਫਲਪ੍ਰਦ: |
ਘ੍ਯਾਨਦਾਤਾ ਸਦਾਚਾਰ: ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਮੋਚਕ: || ੩੪||

ਅਨਾਥਨਾਥੋ ਭਗਵਾਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਮਰਪਾਦਪ: |
ਵਰਪ੍ਰਦ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਭੁਉਤਹਿਤੇ ਰਤ: || ੩੫||

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਸਨਾਸਿਇਨ ਆਦਿਕਰ੍ਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ: |
ਸੁਵਿਕ੍ਰਮ: ਸਰ੍ਵਗਤੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਜਨਵਤ੍ਸਲ: || ੩੬||

ਚਿਨ੍ਤਾਸ਼ੋਕਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕ: |
ਰਸ਼੍ਮਿਮਾਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਦੇਵਾਸੁਰਸੁਪੁਉਜਿਤ: || ੩੭||

ਮ੍ੜ੍‍ਇਤ੍ਯੁਝ੍ਣ੍ਜਯੋ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼: ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ੱਤੱਤ੍ਵਸਣ੍ਗ੍ਰਹ: |
ਅਘ੍ਯਾਤਸਮ੍ਭਵੋ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰਦ੍ਵਿਤਿਇਯੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰ: || ੩੮||

ਸਮਸ੍ਤਦੇਵਤਾਮੁਉਰ੍ਤਿ: ਸੋਮਸੁਉਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨ: |
ਸਰ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਨਿਪੁਣੋ ਧਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕ: || ੩੯||

ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕ: ਪਸ਼ੁਪਤਿ: ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕ: |
ਅਸ਼੍ਟਮੁਉਰ੍ਤਿਰ੍ਦਿਇਪ੍ਤਮੁਉਰ੍ਤਿ: ਨਾਮੋੱਚਾਰਣਮੁਕ੍ਤਿਦ: || ੪੦||

ਸਹਸ੍ਰਾਦਿਤ੍ਯਸਣ੍ਕਾਸ਼: ਸਦਾਸ਼ੋਡਸ਼ਵਾਰ੍ਸ਼ਿਕ: |
ਦਿਵ੍ਯਕੇਲਿਇਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਾਵ੍ੜ੍‍ਇਤ: || ੪੧||

ਅਨਰ੍ਘਰਤ੍ਨਸਂਪੁਉਰ੍ਣੋ ਮੱਲਿਕਾਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯ: |
ਤਪ੍ਤਚਾਮਿਇਕਰਾਕਾਰੋ ਜਿਤਦਾਵਾਨਲਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: || ੪੨||

ਨਿਰਝ੍ਣ੍ਜਨੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਜਾਵਾਸੋ ਨਿਰਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: |
ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਰ੍ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਜਗਦਿਇਸ਼ੋ ਜਗਤ੍ਪਤਿ: || ੪੩||

ਕਾਮਹਨ੍ਤਾ ਕਾਮਮੁਉਰ੍ਤਿ: ਕਲ੍ਯਾਣਵ੍ੜ੍‍ਇਸ਼ਵਾਹਨ: |
ਗਣ੍ਗਾਧਰੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਦਿਇਨਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕ: || ੪੪||

ਧੁਉਰ੍ਜਟਿ: ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੁ: ਸਦ੍ਗੁਣੋ ਗਿਰਿਜਾਸਖ: |
ਅਵ੍ਯਯੋ ਭੁਉਤਸੇਨੇਸ਼: ਪਾਪਘ੍ਨ: ਪੁਣ੍ਯਦਾਯਕ: || ੪੫||

ਉਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਦ੍ੜ੍‍ਇਢਪ੍ਰਘ੍ਯੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਨ: |
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਹਰੋ ਦੇਵਸ਼ਿਖਾਮਣਿ: || ੪੬||

ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਹਰ: ਸੋਮ: ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਮਤਿ: |
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਵੈਭਵੋ ਦੇਵ: ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕ: || ੪੭||

ਯਘ੍ਯੇਸ਼ੋ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼ੋ ਭਸ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾ਼ਅਲਾਝ੍ਣ੍ਚ੍ਹਨ: |
ਅਨਨ੍ਤਸ੍ਤਾਰਕ: ਸ੍ਥਾਣੁ: ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੋ ਹਰਿ: || ੪੮||

ਵਿਸ਼੍ਵਰੁਉਪੋ ਵਿਰੁਉਪਾ਼ਅ: ਪ੍ਰਭੁ: ਪਰਿਬ੍ੜ੍‍ਇਡੋ ਦ੍ੜ੍‍ਇਢ: |
ਭਵ੍ਯੋ ਜਿਤਾਰਿਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਗੋ ਮਹੋਦਾਰੋ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ਨ: || ੪੯||

ਸੁਕਿਇਰ੍ਤਿਰਾਦਿਪੁਰੁਸ਼ੋ ਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤ: |
ਪ੍ਰਮਾਣਭੁਉਤੋ ਦੁਰ੍ਘ੍ਯੇਯ: ਪੁਣ੍ਯ: ਪਰਪੁਰਝ੍ਣ੍ਜਯ: || ੫੦||

ਗੁਣਾਕਾਰੋ ਗੁਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ: ਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹ: |
ਸੁਖਦ: ਕਾਰਣਂ ਕਰ੍ਤਾ ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕ: || ੫੧||

ਅਨਿਰ੍ਵਿੰਣੋ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹਿਇ ਨਿਸ਼੍ਕਲਣ੍ਕ: ਕਲਣ੍ਕਹਾ |
ਪੁਰੁਸ਼: ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੋ ਯੋਗਿਇ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤ: ਸਨਾਤਨ: || ੫੨||

ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਾ ਸੁਉ਼ਮਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਤਮੋ.ਅਪਹ੍ੜ੍‍ਇਤ |
ਭੁਜਣ੍ਗਭੁਉਸ਼ਣੋ ਭਰ੍ਗਸ੍ਤਰੁਣ: ਕਰੁਣਾਲਯ: || ੫੩||

ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣੋਪੇਤੋ ਲੋਕਵਸ਼੍ਯਵਿਧਾਯਕ: |
ਯੋਗਪੱਟਧਰੋ ਮੁਕ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿ: || ੫੪||

ਗੁਰੁਰੁਉਪਧਰ: ਸ਼੍ਰਿਇਮਤ੍ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਾਗਰ: |
ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁ: ਸਰ੍ਵੇਸ਼: ਸਹਸ੍ਰਾਵਯਵਾਨ੍ਵਿਤ: || ੫੫||

ਸਹਸ੍ਰਮੁਉਰ੍ਧਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਹਸ੍ਰਾ਼ਅ: ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ |
ਨਿਰਾਭਾਸ: ਸੁਉ਼ਮਤਨੁਰ੍ਹ੍ੜ੍‍ਇਦਿ ਘ੍ਯਾਤ: ਪਰਾਤ੍ਪਰ: || ੫੬||

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਗ: ਸਰ੍ਵਸਾ਼ਇਇ ਨਿ:ਸਣ੍ਗੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵ: |
ਨਿਸ਼੍ਕਲ: ਸਕਲਾਧ੍ਯ਼ਅਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਯਸ੍ਤਮਸ: ਪਰ: || ੫੭||

ਘ੍ਯਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਸਂਪੰਨੋ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਮਯ: ਸ਼ਿਵ: |
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪੁਉਰ੍ਣੋ ਮਹਾਯੋਗਿਇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ: || ੫੮||

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤ: ਪੁਣ੍ਯਕਾਯੋ ਦੁਰਾਸਦ: |
ਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਪੁਉਰ੍ਣਸ੍ਤਪਸ੍ਵਿਜਨਸਂਵ੍ੜ੍‍ਇਤ: || ੫੯||

ਵਿਧਿਇਨ੍ਦ੍ਰਾਮਰਸਂਪੁਉਜ੍ਯੋ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੁੱਤਮ: |
ਨਿਰਕ੍ਸ਼ਰੋ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬ: ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮੋ ਵਿਕਰ੍ਤਨ: || ੬੦||

ਨਿਰਵਦ੍ਯੋ ਨਿਰਾਤਣ੍ਕੋ ਭਿਇਮੋ ਭਿਇਮਪਰਾਕ੍ਰਮ: |
ਵਿਇਰਭਦ੍ਰ: ਪੁਰਾਰਾਤਿਰ੍ਜਲਨ੍ਧਰਸ਼ਿਰੋਹਰ: || ੬੧||

ਅਨ੍ਧਕਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਭਗਨੇਤ੍ਰਭਿਦਦ੍ਭੁਤ: |
ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸੋ.ਅਧਰ੍ਮਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਘ੍ਯਾਨੈਕਮਨ੍ਥਰ: || ੬੨||

ਅਗ੍ਰੇਸਰਸ੍ਤਿਇਰ੍ਥਭੁਉਤ: ਸਿਤਭਸ੍ਮਾਵਕੁਣ੍ਠਨ: |
ਅਕੁਣ੍ਠਮੇਧਾ: ਸ਼੍ਰਿਇਕਣ੍ਠੋ ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਰਮਪ੍ਰਿਯ: || ੬੩||

ਲਲਾਟੋੱਜ੍ਵਲਨੇਤ੍ਰਾਬ੍ਜਸ੍ਤੁਸ਼ਾਰਕਰਸ਼ੇਖਰ: |
ਗਜਾਸੁਰਸ਼ਿਰਸ਼੍ਚ੍ਹੇੱਤਾ ਗਣ੍ਗੋਦ੍ਭਾਸਿਤਮੁਉਰ੍ਧਜ: || ੬੪||

ਕਲ੍ਯਾਣਾਚਲਕੋਦਣ੍ਡ: ਕਮਲਾਪਤਿਸਾਯਕ: |
ਵਾਰਾਂਸ਼ੇਵਧਿਤੁਉਣਿਇਰ:ਸਰੋਜਾਸਨਸਾਰਥਿ: || ੬੫||

ਤ੍ਰਯਿਇਤੁਰਣ੍ਗਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਵਾਸੁਕਿਜ੍ਯਾਵਿਰਾਜਿਤ: |
ਰਵਿਇਨ੍ਦੁਚਰਣਾਚਾਰਿਧਰਾਰਥਵਿਰਾਜਿਤ: || ੬੬||

ਤ੍ਰੱਯਨ੍ਤਪ੍ਰਗ੍ਰਹੋਦਾਰਚਾਰੁਘਣ੍ਟਾਰਵੋੱਜ੍ਵਲ: |
ਉੱਤਾਨਪਰ੍ਵਲੋਮਾਢ੍ਯੋ ਲਿਇਲਾਵਿਜਿਤਮਨ੍ਮਥ: || ੬੭||

ਜਾਤੁਪ੍ਰਪੰਨਜਨਤਾਜਿਇਵਨੋਪਾਯਨੋਤ੍ਸੁਕ: |
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨਸਮੁੱਧਰਣਪਣ੍ਡਿਤ: || ੬੮||

ਮਦਦ੍ਵਿਰਦਧਿੱਕਾਰਿਗਤਿਮਝ੍ਣ੍ਜੁਲਵੈਭਵ: |
ਮੱਤਕੋਕਿਲਮਾਧੁਰ੍ਯਰਸਨਿਰ੍ਭਰਗਿਇਰ੍ਗਣ: || ੬੯||

ਕੈਵਲ੍ਯੋਦਧਿਕੱਲੋਲਲਿਇਲਾਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤ: |
ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਾਸੁਦੇਵ: ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁ: ਪੁਰਾਤਨ: || ੭੦||

ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਰਦੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਹਰਿਰ੍ਨਾਰਾਯਣੋ.ਅਚ੍ਯੁਤ: |
ਅਘ੍ਯਾਨਵਨਦਾਵਾਗ੍ਨਿ: ਪ੍ਰਘ੍ਯਾਪ੍ਰਾਸਾਦਭੁਉਪਤਿ: || ੭੧||

ਸਰ੍ਪਭੁਉਸ਼ਿਤਸਰ੍ਵਾਣ੍ਗ: ਕਰ੍ਪੁਉਰੋੱਜ੍ਵਲਿਤਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: |
ਅਨਾਦਿਮਧ੍ਯਨਿਧਨੋ ਗਿਰਿਇਸ਼ੋ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿ: || ੭੨||

ਵਿਇਤਰਾਗੋ ਵਿਨਿਇਤਾਤ੍ਮਾ ਤਪਸ੍ਵਿਇ ਭੁਉਤਭਾਵਨ: |
ਦੇਵਾਸੁਰਗੁਰੁਧ੍ਯੇਯੋ ਦੇਵਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕ੍ੜ੍‍ਇਤ: || ੭੩||

ਦੇਵਾਦਿਦੇਵੋ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਰ੍ਦੇਵਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦ: |
ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੋ.ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਦੇਵਾਤ੍ਮਾ ਚਾਤ੍ਮਸਂਭਵ: || ੭੪||

ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਝ੍ਣ੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਕ: |
ਏਕਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਨਿਰਾਤਣ੍ਕੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਮੁਉਰ੍ਤਿਰਨਾਕੁਲ: || ੭੫||

ਨਿਰਵਦ੍ਯਪਦੋਪਾਧਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਰਾਸ਼ਿਰਨੁੱਤਮ: |
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦ: ਸੁਰਾਧ੍ਯ਼ਓ ਨਿ:ਸਂਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਝ੍ਣ੍ਜਨ: || ੭੬||

ਨਿਸ਼੍ਕਲਣ੍ਕੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਝ੍ਣ੍ਚੋ ਨਿਰਾਮਯ: |
ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੋ ਵਿਯਤ੍ਕੇਸ਼ੋ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਵਰਪ੍ਰਦ: || ੭੭||

ਭੈਰਵੋ ਭੈਰਵਿਇਨਾਥ: ਕਾਮਦ: ਕਮਲਾਸਨ: |
ਵੇਦਵੇਦ੍ਯ: ਸੁਰਾਨਨ੍ਦੋ ਲਸੱਜ੍ਯੋਤਿ: ਪ੍ਰਭਾਕਰ: || ੭੮||

ਚੁਉਡਾਮਣਿ: ਸੁਰਾਧਿਇਸ਼ੋ ਯਘ੍ਯਗੇਯੋ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯ: |
ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਇਤਿਮਾਨ ਸੁਉਤ੍ਰਿਇ ਸ਼੍ਰਿਇਹਾਲਾਹਲਸੁਨ੍ਦਰ: || ੭੯||

ਧਰ੍ਮਦ਼ਓ ਮਹਾਰਾਜ:ਕਿਰਿਇਟਿਇ ਵਨ੍ਦਿਤੋ ਗੁਹ: |
ਮਾਧਵੋ ਯਾਮਿਨਿਇਨਾਥ: ਸ਼ਮ੍ਬਰ: ਸ਼ਬਰਿਇਪ੍ਰਿਯ: || ੮੦||

ਸਣ੍ਗਿਇਤਵੇੱਤਾ ਲੋਕਘ੍ਯ: ਸ਼ਾਨ੍ਤ: ਕਲਸ਼ਸਂਭਵ: |
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਵਰਦੋ ਨਿਤ੍ਯ: ਸ਼ੁਉਲਿਇ ਗੁਰੁਵਰੋ ਹਰ: || ੮੧||

ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡ: ਪੁਣ੍ਡਰਿਇਕਾ਼ਓ ਲੋਕਨਾਯਕਵਿਕ੍ਰਮ: |
ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯਨਾਥ: ਪੁਰਨ੍ਦਰਵਰਪ੍ਰਦ: || ੮੨||

ਭਾਸ਼ਾਵਿਹਿਇਨੋ ਭਾਸ਼ਾਘ੍ਯੋ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਨ: |
ਕਿੰਨਰੇਸ਼ੋ ਬ੍ੜ੍‍ਇਹਦ੍ਭਾਨੁ: ਸ਼੍ਰਿਇਨਿਵਾਸ: ਕਪਾਲਭ੍ੜ੍‍ਇਤ || ੮੩||

ਵਿਜਯੋ ਭੁਉਤਭਾਵਘ੍ਯੋ ਭਿਇਮਸੇਨੋ ਦਿਵਾਕਰ: |
ਬਿਲ੍ਵਪ੍ਰਿਯੋ ਵਸਿਸ਼੍ਠੇਸ਼: ਸਰ੍ਵਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕ: || ੮੪||

ਓਸ਼ਧਿਇਸ਼ੋ ਵਾਮਦੇਵੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਨਿਇਲਲੋਹਿਤ: |
ਸ਼ਡਰ੍ਧਨਯਨ: ਸ਼੍ਰਿਇਮਨ੍ਮਹਾਦੇਵੋ ਵ੍ੜ੍‍ਇਸ਼ਧ੍ਵਜ: || ੮੫||

ਕਰ੍ਪੁਉਰਦਿਇਪਿਕਾਲੋਲ: ਕਰ੍ਪੁਉਰਰਸਚਰ੍ਚਿਤ: |
ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਮੁਉਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਯਾਗਰਾਜ: ਼ਅਪਾਕਰ: || ੮੬||

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹ: ਸੁਉ਼ਮ: ਸਿੱਧੇਸ਼: ਸ੍ਵਰ੍ਣਭੈਰਵ: |
ਦੇਵਰਾਜ: ਕ੍ੜ੍‍ਇਪਾਸਿਨ੍ਧੁਰਦ੍ਵਯੋ.ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮ: || ੮੭||

ਨਿਰ੍ਭੇਦੋ ਨਿਤ੍ਯਸਤ੍ਵਸ੍ਥੋ ਨਿਰ੍ਯੋਗ਼ਏਮ ਆਤ੍ਮਵਾਨ |
ਨਿਰਪਾਯੋ ਨਿਰਾਸਣ੍ਗੋ ਨਿ:ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਨਿਰੁਪਾਧਿਕ: || ੮੮||

ਭਵ: ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ: ਸ੍ਵਾਮਿਇ ਭਵਭਿਇਤਿਵਿਭਝ੍ਣ੍ਜਨ: |
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਤ੍ੜ੍‍ਇਣਕੁਉਟਾਗ੍ਨਿਰ੍ਦਾਰਿਤਾਸੁਰਸਨ੍ਤਤਿ: || ੮੯||

ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਮੁਦਿਤੋ.ਅਕੁਬ੍ਜੋ ਧਾਰ੍ਮਿਕੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ: |
ਅਭ੍ਯਾਸਾਤਿਸ਼ਯਘ੍ਯੇਯਸ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿ: ਕਲਾਧਰ: || ੯੦||

ਮਹਾਬਲੋ ਮਹਾਵਿਇਰ੍ਯੋ ਵਿਭੁ: ਸ਼੍ਰਿਇਸ਼: ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦ: |
ਸਿੱਧ: ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋ ਰਣਮਣ੍ਡਲਭੈਰਵ: || ੯੧||

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤੋ ਵਟਾਰਣ੍ਯਵਾਸਿਇ ਪੁਰੁਸ਼ਵੱਲਭ: |
ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਮਹਾਤ੍ਰਾਤਾ ਨਿਇਲਗ੍ਰਿਇਵੱਸੁਮਣ੍ਗਲ: || ੯੨||

ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹੁਸ੍ਤਿਇ਼ਣਾਂਸ਼ੁ: ਕਾਮੇਸ਼: ਸੋਮਵਿਗ੍ਰਹ: |
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਚ ਤਾਣ੍ਡਵੋ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਿਕ: || ੯੩||

ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯ: ਸੁਗਮ੍ਭਿਇਰੋ ਦੇਸ਼ਿਕੋ ਵੈਦਿਕੋੱਤਮ: |
ਪ੍ਰਸੰਨਦੇਵੋ ਵਾਗਿਇਸ਼ਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਤਿਮਿਰਭਾਸ੍ਕਰ: || ੯੪||

ਗੌਰਿਇਪਤਿਸ੍ਤੁਣ੍ਗਮੌਲਿਰ੍ਮਖਰਾਜੋ ਮਹਾਕਵਿ: |
ਸ਼੍ਰਿਇਧਰੱਸਰ੍ਵਸਿੱਧੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਦਯਾਨਿਧਿ: || ੯੫||

ਅਨ੍ਤਰ੍ਮੁਖੋ ਬਹਿਰ੍ਦ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਟਿ: ਸਿੱਧਵੇਸ਼ਮਨੋਹਰ: |
ਕ੍ੜ੍‍ਇੱਤਿਵਾਸਾ: ਕ੍ੜ੍‍ਇਪਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਿੱਧੋ ਮਤਿਪ੍ਰਦ: || ੯੬||

ਮਹੋਤ੍ਕ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਟ: ਪੁਣ੍ਯਕਰੋ ਜਗਤ੍ਸਾ਼ਇਇ ਸਦਾਸ਼ਿਵ: |
ਮਹਾਕ੍ਰਤੁਰ੍ਮਹਾਯਜ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਤਪੋਨਿਧਿ: || ੯੭||

ਚ੍ਹਨ੍ਦੋਮਯੋ ਮਹਾਘ੍ਯਾਨਿਇ ਸਰ੍ਵਘ੍ਯੋ ਦੇਵਵਨ੍ਦਿਤ: |
ਸਾਰ੍ਵਭੌਮੱਸਦਾਨਨ੍ਦ: ਕਰੁਣਾਮ੍ੜ੍‍ਇਤਵਾਰਿਧਿ: || ੯੮||

ਕਾਲਕਾਲ: ਕਲਿਧ੍ਵਂਸਿਇ ਜਰਾਮਰਣਨਾਸ਼ਕ: |
ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦੋ ਯੋਗਿਨਿਇਗਣਸੇਵਿਤ: || ੯੯||

ਚਣ੍ਡੀਈਸ਼: ਸ਼ੁਕਸਂਵੇਦ੍ਯ: ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕੋ ਦਿਵਸ੍ਪਤਿ: |
ਸ੍ਥਾਯਿਇ ਸਕਲਤੱਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਦਾਸੇਵਕਵਰ੍ਧਨ: || ੧੦੦||

ਰੋਹਿਤਾਸ਼੍ਵ: ਼ਅਮਾਰੁਉਪਿਇ ਤਪ੍ਤਚਾਮਿਇਕਰਪ੍ਰਭ: |
ਤ੍ਰਿਯਂਬਕੋ ਵਰਰੁਚਿਰ੍ਦੇਵਦੇਵਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਭੁਜ: || ੧੦੧|

ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਣ੍ਗੋ ਵਿਧਾਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਸਨ: |
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਾਮਿਇ ਰੋਹਿਤਾ਼ਅ: ਸ਼ਿਵੋੱਤਮ: || ੧੦੨||

ਨ਼ਅਤ੍ਰਮਾਲਾਭਰਣੋ ਮਘਵਾਨ ਅਘਨਾਸਨ: |
ਵਿਧਿਕਰ੍ਤਾ ਵਿਧਾਨਘ੍ਯ: ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰ: || ੧੦੩||

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿ: ਸੁਰਗੁਰੁਰ੍ਧ੍ਯੇਯੋ ਨਿਇਰਾਜਨਪ੍ਰਿਯ: |
ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼ੋ ਬਹੁਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯ: || ੧੦੪|||

ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦੋ ਦਯਾਰੁਉਪਿਇ ਸ਼ੈਲਜਾਸੁਮਨੋਹਰ: |
ਸੁਵਿਕ੍ਰਮ: ਸਰ੍ਵਗਤੋ ਹੇਤੁਸਾਧਨਵਰ੍ਜਿਤ: || ੧੦੫||

ਵ੍ੜ੍‍ਇਸ਼ਾਣ੍ਕੋ ਰਮਣਿਇਯਾਣ੍ਗ: ਸਦਣ੍ਘ੍ਰਿ: ਸਾਮਪਾਰਗ: |
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਰਸਵਾਰਿਧਿ: || ੧੦੬ ||

ਯਘ੍ਯੇਸ਼ੋ ਯਘ੍ਯਪੁਰੁਸ਼: ਸ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਾਰਣਮ |
ਪਰਹਂਸੈਕਜਿਘ੍ਯਾਸ੍ਯ: ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਵਰੁਉਪਵਾਨ || ੧੦੭||

ਮੁਨਿਮ੍ੜ੍‍ਇਗ੍ਯੋ ਦੇਵਮ੍ੜ੍‍ਇਗ੍ਯੋ ਮ੍ੜ੍‍ਇਗਹਸ੍ਤੋ ਮ੍ੜ੍‍ਇਗੇਸ਼੍ਵਰ: |
ਮ੍ੜ੍‍ਇਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਰ੍ਮਵਸਨੋ ਨਰਸਿਂਹਨਿਪਾਤਨ: || ੧੦੮||

ਮੁਨਿਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮੁਨਿਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤ: |
ਦੁਸ਼੍ਟਮ੍ੜ੍‍ਇਤ੍ਯੁਰਦੁਸ਼੍ਟੇਹੋ ਮ੍ੜ੍‍ਇਤ੍ਯੁਹਾ ਮ੍ੜ੍‍ਇਤ੍ਯੁਪੁਉਜਿਤ: || ੧੦੯||

ਅਵ੍ਯਕ੍ਤੋ.ਅਮ੍ਬੁਜਜਨ੍ਮਾਦਿਕੋਟਿਕੋਟਿਸੁਪੁਉਜਿਤ: |
ਲਿਣ੍ਗਮੁਉਰ੍ਤਿਰਲਿਣ੍ਗਾਤ੍ਮਾ ਲਿਣ੍ਗਾਤ੍ਮਾ ਲਿਣ੍ਗਵਿਗ੍ਰਹ: || ੧੧੦||

ਯਜੁਰ੍ਮੁਉਰ੍ਤਿ: ਸਾਮਮੁਉਰ੍ਤਿਰ੍ੜ੍‍ਇਣ੍ਮੁਉਰ੍ਤਿਰ੍ਮੁਉਰ੍ਤਿਵਰ੍ਜਿਤ: |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਗਜਚਰ੍ਮੈਕਚੇਲਾਝ੍ਣ੍ਚਿਤਕਟਿਇਤਟ: || ੧੧੧||

ਪਾਵਨਾਨ੍ਤੇਵਸਦ੍ਯੋਗਿਜਨਸਾਰ੍ਥਸੁਧਾਕਰ: |
ਅਨਨ੍ਤਸੋਮਸੁਉਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਪ੍ਰਤਿਮਪ੍ਰਭ: || ੧੧੨||

ਚਿਨ੍ਤਾਸ਼ੋਕਪ੍ਰਸ਼ਮਨ: ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦ: |
ਭਕ੍ਤਵਿਘ੍ਯਾਪ੍ਤਿਸਨ੍ਧਾਤਾ ਕਰ੍ਤਾ ਗਿਰਿਵਰਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: || ੧੧੩||

ਘ੍ਯਾਨਪ੍ਰਦੋ ਮਨੋਵਾਸ: ਼ਏਮ੍ਯੋ ਮੋਹਵਿਨਾਸ਼ਨ: |
ਸੁਰੋੱਤਮਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਭਾਨੁ: ਸਦਾਵੈਭਵਤਤ੍ਪਰ: || ੧੧੪||

ਸੁਹ੍ੜ੍‍ਇਦਗ੍ਰੇਸਰ: ਸਿੱਧਘ੍ਯਾਨਮੁਦ੍ਰੋ ਗਣਾਧਿਪ: |
ਆਗਮਸ਼੍ਚਰ੍ਮਵਸਨੋ ਵਾਝ੍ਣ੍ਚ੍ਹਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦ: || ੧੧੫||

ਅਨ੍ਤਰ੍ਹਿਤੋ.ਅਸਮਾਨਸ਼੍ਚ ਦੇਵਸਿਂਹਾਸਨਾਧਿਪ: |
ਵਿਵਾਦਹਨ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਕਾਲ: ਕਾਲਵਿਵਰ੍ਜਿਤ: || ੧੧੬||

ਵਿਸ਼੍ਵਾਤਿਇਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਾਰਣਮ |
ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯੋ ਯੋਗਨਿਸ਼੍ਠੋ ਯੋਗਾਤ੍ਮਾ ਯੋਗਵਿੱਤਮ: || ੧੧੭||

ਓਂਕਾਰਰੁਉਪੋ ਭਗਵਾਨ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਮਯ: ਸ਼ਿਵ: |
ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਾਦਿਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦ: || ੧੧੮||

ਸਹ੍ਯਾਚਲਗੁਹਾਵਾਸਿਇ ਸਾ਼ਆਨ੍ਮੋ਼ਅਰਸਾਮ੍ੜ੍‍ਇਤ: |
ਦ਼ਆਧ੍ਵਰਸਮੁੱਚ੍ਹੇੱਤਾ ਪ਼ਅਪਾਤਵਿਵਰ੍ਜਿਤ: || ੧੧੯||

ਓਂਕਾਰਵਾਚਕ: ਸ਼ਂਭੁ: ਸ਼ਂਕਰ: ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਿਇਤਲ: |
ਪਣ੍ਕਜਾਸਨਸਂਸੇਵ੍ਯ: ਕਿਂਕਰਾਮਰਵਤ੍ਸਲ: || ੧੨੦||

ਨਤਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਤੁਉਲਾਗ੍ਨਿ: ਕ੍ੜ੍‍ਇਤਕੌਤੁਕਮਣ੍ਗਲ: |
ਤ੍ਰਿਲੋਕਮੋਹਨ: ਸ਼੍ਰਿਇਮੱਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾਣ੍ਕਿਤਮਸ੍ਤਕ: || ੧੨੧||

ਕ੍ਰੌਝ੍ਣ੍ਚਾਰਿਜਨਕ: ਸ਼੍ਰਿਇਮਦ੍ਗਣਨਾਥਸੁਤਾਨ੍ਵਿਤ: |
ਅਦ੍ਭੁਤਾਨਨ੍ਤਵਰਦੋ.ਅਪਰਿੱਚ੍ਹਿਨਾਤ੍ਮਵੈਭਵ: || ੧੨੨||

ਇਸ਼੍ਟਾਪੁਉਰ੍ਤਪ੍ਰਿਯ: ਸ਼ਰ੍ਵ ਏਕਵਿਇਰ: ਪ੍ਰਿਯਂਵਦ: |
ਉਉਹਾਪੋਹਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਓਂਕਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪੁਉਜਿਤ: || ੧੨੩||

ਰੁਦ੍ਰਾ਼ਅਵ਼ਆ ਰੁਦ੍ਰਾ਼ਅਰੁਉਪੋ ਰੁਦ੍ਰਾ਼ਅਪ਼ਅਕ: |
ਭੁਜਗੇਨ੍ਦ੍ਰਲਸਤ੍ਕਣ੍ਠੋ ਭੁਜਣ੍ਗਾਭਰਣਪ੍ਰਿਯ: || ੧੨੪||

ਕਲ੍ਯਾਣਰੁਉਪ: ਕਲ੍ਯਾਣ: ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਸਂਸ਼੍ਰਯ: |
ਸੁਨ੍ਦਰਭ੍ਰੁਉ: ਸੁਨਯਨ: ਸੁਲਲਾਟ: ਸੁਕਨ੍ਧਰ: || ੧੨੫||

ਵਿਦ੍ਵੱਜਨਾਸ਼੍ਰਯੋ ਵਿਦ੍ਵੱਜਨਸ੍ਤਵ੍ਯਪਰਾਕ੍ਰਮ: |
ਵਿਨਿਇਤਵਤ੍ਸਲੋ ਨਿਇਤਿਸ੍ਵਰੁਉਪੋ ਨਿਇਤਿਸਂਸ਼੍ਰਯ: || ੧੨੬||

ਅਤਿਰਾਗਿਇ ਵਿਇਤਰਾਗਿਇ ਰਾਗਹੇਤੁਰ੍ਵਿਰਾਗਵਿਤ |
ਰਾਗਹਾ ਰਾਗਸ਼ਮਨੋ ਰਾਗਦੋ ਰਾਗਿਰਾਗਵਿਤ || ੧੨੭||

ਮਨੋਨ੍ਮਨੋ ਮਨੋਰੁਉਪੋ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨੋ ਬਲ: |
ਵਿਦ੍ਯਾਕਰੋ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦ: || ੧੨੮||

ਵਸਨ੍ਤਕ੍ੜ੍‍ਇਦ੍ਵਸਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਵਸਨ੍ਤੇਸ਼ੋ ਵਸਨ੍ਤਦ: |
ਪ੍ਰਾਵ੍ੜ੍‍ਇਟ੍ਕ੍ੜ੍‍ਇਤ ਪ੍ਰਾਵ੍ੜ੍‍ਇਡਾਕਾਰ: ਪ੍ਰਾਵ੍ੜ੍‍ਇਟ੍ਕਾਲਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕ: || ੧੨੯||

ਸ਼ਰੰਨਾਥੋ ਸ਼ਰਤ੍ਕਾਲਨਾਸ਼ਕ: ਸ਼ਰਦਾਸ਼੍ਰਯ: |
ਕੁਨ੍ਦਮਨ੍ਦਾਰਪੁਸ਼੍ਪੌਘਲਸਦ੍ਵਾਯੁਨਿਸ਼ੇਵਿਤ: || ੧੩੦||

ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਪ੍ਰਭਾਕੁਉਟਸਂਦਿਇਪਿਤਦਿਗਨ੍ਤਰ: |
ਦੇਵਾਸੁਰਗੁਰੁਸ੍ਤਵ੍ਯੋ ਦੇਵਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕ੍ੜ੍‍ਇਤ: || ੧੩੧||

ਵਾਮਾਣ੍ਗਭਾਗਵਿਲਸੱਚ੍ਹ੍ਯਾਮਲਾਵਿਇ਼ਅਣਪ੍ਰਿਯ: |
ਕਿਇਰ੍ਤ੍ਯਾਧਾਰ: ਕਿਇਰ੍ਤਿਕਰ: ਕਿਇਰ੍ਤਿਹੇਤੁਰਹੇਤੁਕ: || ੧੩੨||

ਸ਼ਰਣਾਗਤਦਿਇਨਾਰ੍ਤਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣ: |
ਮਹਾਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸਿਇਨੋ ਜਿਤਸਰ੍ਵਪਿਤਾਮਹ: || ੧੩੩||

ਮੁਕ੍ਤਾਦਾਮਪਰਿਇਤਾਣ੍ਗੋ ਨਾਨਾਗਾਨਵਿਸ਼ਾਰਦ: |
ਵਿਸ਼੍ਣੁਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾਣ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੈਕਨਾਯਕ: || ੧੩੪||

ਧਿਇਰੋਦਾੱਤੋ ਮਹਾਧਿਇਰੋ ਧੈਰ੍ਯਦੋ ਧੈਰ੍ਯਵਰ੍ਧਕ: |
ਵਿਘ੍ਯਾਨਮਯ ਆਨਨ੍ਦਮਯ: ਪ੍ਰਾਣਮਯੋ.ਅੰਨਦ: || ੧੩੫||

ਭਵਾਬ੍ਧਿਤਰਣੋਪਾਯ: ਕਵਿਰ੍ਦੁ:ਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨ: |
ਗੌਰਿਇਵਿਲਾਸਸਦਨ: ਪਿਸ਼ਚਾਨੁਚਰਾਵ੍ੜ੍‍ਇਤ: || ੧੩੬||

ਦ਼ਇਣਾਪ੍ਰੇਮਸਂਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਬਡਵਾਨਲ: |
ਅਦ੍ਭੁਤਾਨਨ੍ਤਸਂਗ੍ਰਾਮੋ ਡੱਕਾਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰ: || ੧੩੭||

ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਦ਼ਇਣਾਕਾਰ: ਪ੍ਰਤਿਇਚ੍ਯਾਤ੍ਮੋੱਤਰਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ: |
ਉਉਰ੍ਧ੍ਵਾਦ੍ਯਨ੍ਯਦਿਗਾਕਾਰੋ ਮਰ੍ਮਘ੍ਯ: ਸਰ੍ਵਸ਼ਿ਼ਅਕ: || ੧੩੮||

ਯੁਗਾਵਹੋ ਯੁਗਾਧਿਇਸ਼ੋ ਯੁਗਾਤ੍ਮਾ ਯੁਗਨਾਯਕ: |
ਜਣ੍ਗਮ: ਸ੍ਥਾਵਰਾਕਾਰ: ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਪ੍ਰਿਯ: || ੧੩੯||

ਹਸ੍ਤਰਾਜਤ੍ਪੁਣ੍ਡਰਿਇਕ: ਪੁਣ੍ਡਰਿਇਕਨਿਭੇ਼ਅਣ: |
ਲਿਇਲਾਵਿਡਂਬਿਤਵਪੁਰ੍ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਮਣ੍ਡਿਤ: || ੧੪੦||

ਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦਾਰਕਪ੍ਰਿਯਤਮੋ ਬ੍ੜ੍‍ਇਨ੍ਦਾਰਕਵਰਾਰ੍ਚਿਤ: |
ਨਾਨਾਵਿਧਾਨੇਕਰਤ੍ਨਲਸਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤ: || ੧੪੧||

ਨਿ:ਸਿਇਮਮਹਿਮਾ ਨਿਤ੍ਯਲਿਇਲਾਵਿਗ੍ਰਹਰੁਉਪਧ੍ੜ੍‍ਇਤ |
ਚਨ੍ਦਨਦ੍ਰਵਦਿਗ੍ਧਾਣ੍ਗਸ਼੍ਚਾਮ੍ਪੇਯਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤ: || ੧੪੨||

ਸਮਸ੍ਤਭਕ੍ਤਸੁਖਦ: ਪਰਮਾਣੁਰ੍ਮਹਾਹ੍ਰਦ: |
ਅਲੌਕਿਕੋ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼: ਕਪਿਲ: ਕਾਲਕਨ੍ਧਰ: || ੧੪੩||

ਕਰ੍ਪੁਉਰਗੌਰ: ਕੁਸ਼ਲ: ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧੋ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯ: |
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਿਭਵ: ਪੋਸ਼ਕ: ਸੁਸਮਾਹਿਤ: || ੧੪੪||

ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਨਾਥਿਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿ: ਸਰ੍ਵੋੱਤਮੋੱਤਮ: |
ਭੁਉਤਿਭਾਰਾਰ੍ਤਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਸ਼ਡੁਉਰ੍ਮਿਰਹਿਤੋ ਮ੍ੜ੍‍ਇਡ: || ੧੪੫||

ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪੇਸ਼੍ਵਰ: ਸਰ੍ਵਹ੍ੜ੍‍ਇਦਯਾਮ੍ਬੁਜਮਧ੍ਯਗ: |
ਸਹਸ੍ਰਦਲਪਦ੍ਮਸ੍ਥ: ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣੋਪਸ਼ੋਭਿਤ: || ੧੪੬||

ਪੁਣ੍ਯਮੁਉਰ੍ਤਿ: ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯ: ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕਿਇਰ੍ਤਨ: |
ਸੁਉਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗ: || ੧੪੭||

ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਧ੍ਯਾਨਨਿਗਲ: ਸ਼ਰਣਾਗਤਪਾਲਕ: |
ਸ਼੍ਵੇਤਾਤਪਤ੍ਰਰੁਚਿਰ: ਸ਼੍ਵੇਤਚਾਮਰਵਿਇਜਿਤ: || ੧੪੮||

ਸਰ੍ਵਾਵਯਵਸਂਪੁਉਰ੍ਣ: ਸਰ੍ਵਲ਼ਅਣਲ਼ਇਤ: |
ਸਰ੍ਵਮਣ੍ਗਲਮਾਣ੍ਗਲ੍ਯ: ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਕਾਰਣ: || ੧੪੯||

ਅਮੋਦੋ ਮੋਦਜਨਕ: ਸਰ੍ਪਰਾਜੋੱਤਰਿਇਯਕ: |
ਕਪਾਲਿਇ ਕੋਵਿਦ: ਸਿੱਧਕਾਨ੍ਤਿਸਂਵਲਿਤਾਨਨ: || ੧੫੦||

ਸਰ੍ਵਸਦ੍ਗੁਰੁਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਦਿਵ੍ਯਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤ: |
ਵਿਲਾਸਿਨਿਇਕ੍ੜ੍‍ਇਤੋੱਲਾਸ ਇੱਚ੍ਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤ: || ੧੫੧||

ਅਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸੁਖਦੋ ਨਨ੍ਦਨ: ਸ਼੍ਰਿਇਨਿਕੇਤਨ: |
ਅਮ੍ੜ੍‍ਇਤਾਬ੍ਧਿਕ੍ੜ੍‍ਇਤਾਵਾਸੋ ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਇਬੋ ਨਿਰਾਮਯ: || ੧੫੨||

ਅਨਪਾਯੋ.ਅਨਨ੍ਤਦ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਟਿਰਪ੍ਰਮੇਯੋ.ਅਜਰੋ.ਅਮਰ: |
ਤਮੋਮੋਹਪ੍ਰਤਿਹਤਿਰਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯੋ.ਅਮ੍ੜ੍‍ਇਤੋ.ਅ਼ਅਰ: || ੧੫੩||

ਅਮੋਘਬੁੱਧਿਰਾਧਾਰ ਆਧਾਰਾਧੇਯਵਰ੍ਜਿਤ: |
ਇਇਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਇਹਾਮੁਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤ: || ੧੫੪||

ੜ੍‍ਇਗ੍ਯਜੁ:ਸਾਮਨਯਨੋ ਬੁੱਧਿਸਿੱਧਿਸਮ੍ੜ੍‍ਇੱਧਿਦ: |
ਔਦਾਰ੍ਯਨਿਧਿਰਾਪੁਉਰ੍ਣ ਐਹਿਕਾਮੁਸ਼੍ਮਿਕਪ੍ਰਦ: || ੧੫੫||

ਸ਼ੁੱਧਸਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸਂਵਿੱਧਿਇ-ਸ੍ਵਰੁਉਪਸੁਖਵਿਗ੍ਰਹ: |
ਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਥਮਾਭਾਸੋ ਦ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਟਿਦ੍ੜ੍‍ਇਸ਼੍ਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤ: || ੧੫੬||

ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯੋ.ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੁਉਪ: ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨ: |
ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਰੁਉਪੋ ਵਿਮਲੋ ਨਿਤ੍ਯਰੁਉਪੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯ: || ੧੫੭||

ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁੱਧੋ ਨਿਤ੍ਯਬੁੱਧ: ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤੋ.ਅਪਰਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤ: |
ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਵਾਸਨਾਲਭ੍ਯੋ ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਸ

Related Content

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ: - Nandikeshvara ashtottaras

(कुछ) श्री दक्षिणामूर्ति स्तुति - Various hymns on Lord shr

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली - Mahakailasa ashtottara shat

നന്ദികേശ്വര അശ്ടോത്തരശതനാമാവലീ - Nandikeshvara Ashtottarash