logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ - Navavarnamala

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ

                  ||ਸ਼੍ਰੀ:||
   || ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਰਚਿਤਾ ||

ਓ.ਨ੍ਕਾਰੈਕਨਿਰੂਪ੍ਯ.ਨ ਪਣ੍ਕਜਭਵਨਾਦਿਭਾਵਿਤਪਦਾਬ੍ਜਮ |
ਕਿ.ਨ੍ਕਰਕੈਰਵਸ਼ਸ਼ਿਨ.ਨ ਸ਼.ਨ੍ਕਰਮੇਕ.ਨ ਕਲਯੇ|| ੧ ||

ਐਨ੍ਦ੍ਰ.ਨ ਪਦਮਪਿ ਮਨੁਤੇ ਨੈਵ ਵਰ.ਨ ਯਸ੍ਯ ਪਦਰਜ:ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਤ |
ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਸੁਖੋਦਧਿਮੇਕ.ਨ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲੋੱਤ.ਨ੍ਸਮੀਸ਼ਮਾਸੇਵੇ|| ੨ ||

ਨਾਗੇਸ਼ਕ੍ੜ੍‍ਇੱਤਿਵਸਨ.ਨ ਵਾਗੀਸ਼ਾਦ੍ਯੈਕਵਨ੍ਦਿਤਾਣ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਮ |
ਭੋਗੀਸ਼ਭੂਸ਼ਿਤਾਣ੍ਗ.ਨ ਭਾਗੀਕ੍ੜ੍‍ਇਤਸਰ੍ਵਮਣ੍ਗਲ.ਨ ਨੌਮਿ|| ੩ ||

ਨਗਰਾਜਸ਼ਿਖਰਵਾਸਿਨ.ਨ ਅਗਜਾਮੁਖਕੁਮੁਦਕੌਮੁਦੀਨਿਕਰਮ |
ਗਗਨਸ਼ਿਰੋਰੁਹਮੇਕ.ਨ ਨਿਗਮਸ਼ਿਰਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦਿਤਮਵਲ.ਨ੍ਬੇ|| ੪ ||

ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਲਸਦਾਨਨ.ਨ ਇਨ੍ਦੁਕਲੋੱਤ.ਨ੍ਸਮਮ੍ਬਿਕਾਸਚਿਵਮ |
ਕ.ਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਗੁਣ\-ਸੁਨ੍ਦਰਦਿਵ੍ਯਾਕ੍ੜ੍‍ਇਤਿ.ਨ ਸ਼ਿਵ.ਨ ਵਨ੍ਦੇ|| ੫ ||

ਮਸ੍ਤਕ ਨਮ ਕਮਲਾ.ਨ੍ਘ੍ਰਿ.ਨ ਸ.ਨ੍ਸ੍ਤੁਹਿ ਭੋ ਵਾਣਿ ਵਰਗੁਣੋਦਾਰਮ |
ਹਸ੍ਤਯੁਗਾਰ੍ਚਯ ਸ਼ਰ੍ਵ.ਨ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋ ਨਿਵਸਾਮਿ ਨਿਜਮਹਿਮ੍ਨ੍ਯਮੁਨਾ|| ੬ ||

ਕ੍ਲਿੰਨੇ਼ਅਣਮਤਿਕ੍ੜ੍‍ਇਪਯਾ ਸ.ੰਨੁਤਮਹਿਮਾਨਮਾਗਮਸ਼ਿਰੋਭਿ: |
ਤ.ਨ ਨੌਮਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼.ਨ ਪੰਨਗਵਰਭੂਸ਼ਣੋੱਜ੍ਵਲਕਰਾਬ੍ਜਮ|| ੭ ||

ਵਟਵਿਟਪਿਨਿਕਟਨਿਲਯ.ਨ ਕੁਟਿਲਜਟਾਘਟਿਤਹਿਮਕਰੋਦਾਰਮ |
ਕਟਿਲਸਿਤਕਰਟਿਕ੍ੜ੍‍ਇੱਤਿ.ਨ ਨਿਟਿਲਾਮ੍ਬਕਮੇਕਮਾਲ.ਨ੍ਬੇ||੮ ||

ਵਾਮਾਣ੍ਕਕਲਿਤਕਾਨ੍ਤ.ਨ ਕਾਮਾਨ੍ਤਕਮਾਦਿਦੈਵਤ.ਨ ਦਾਨ੍ਤਮ |
ਭੂਮਾਨਨ੍ਦਘਨ.ਨ ਤੱਧਾਮ ਕਿਮਪ੍ਯਨ੍ਤਰਾਨ੍ਤਰ.ਨ ਭਾਤਿ|| ੯ ||

ਯਦਪਾਣ੍ਗਿਤਾਤ੍ਪ੍ਰਬੋਧਾਤ੍ਪਦਮਲਭੇ.ਅਖਣ੍ਡਿਤਾਤ੍ਮਮਾਤ੍ਰਮਹਮ |
ਸਦਯ.ਨ ਸਾ.ਨ੍ਬਸ਼ਿਵ.ਨ ਤ.ਨ ਮਦਨਾਨ੍ਤਕਮਾਦਿਦੈਵਤ.ਨ ਨੌਮਿ|| ੧੦ ||

ਸੌਸ੍ਨਾਤਿਕਮਮ੍ੜ੍‍ਇਤਜਲੈ: ਸੁਸ੍ਮਿਤਵਦਨੇਨ੍ਦੁਸਮੁਦਿਤਦਿਗਨ੍ਤਮ |
ਸ.ਨ੍ਸ੍ਤੁਤਮਮਰਗਣੈਸ੍ਤ.ਨ ਨਿਸ੍ਤੁਲਮਹਿਮਾਨਮਾਨਤੋ.ਅਸ੍ਮਿ ਸ਼ਿਵਮ|| ੧੧ ||

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾਸ੍ਤੁਤਿਮੇਤਾਮਾਦਿਦੇਸ਼ਿਕੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ |
ਧਾਰਯਤ: ਸ੍ਯਾਦ੍ਭੁਕ੍ਤਿ: ਸਕਲਕਲਾਵਾਪ੍ਤਿਰਥ ਪਰਾ ਮੁਕ੍ਤਿ:|| ੧੨ ||


|| ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਰਚਿਤਾ ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ ਸ.ਨ੍ਪੂਰ੍ਣਾ||

Related Content

Navavarna Maala

नववर्णमाला - Navavarnamala

নৱৱর্ণমালা - Navavarnamaia

નવ વર્ણમાલા - Navavarnamala

నవవర్ణమాలా - Navavarna Mala