logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shri shonadrinathashtakam

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ

ਸ਼ਿਵਾਯ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਯ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ . 
ਸੋਮਾਯ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੧..

ਦਿਕ੍ਪਾਲਨਾਥਾਯ ਵਿਭਾਵਨਾਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਚੂਡਾਯ ਸਨਾਤਨਾਯ .
ਸਂਸਾਰਦੁ:ਖਾਰ੍ਣਵਤਾਰਣਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੨..

ਜਗੰਨਿਵਾਸਾਯ ਜਗੱਧਿਤਾਯ ਸੇਨਾਨਿਨਾਥਾਯ ਜਯਪ੍ਰਦਾਯ . 
ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਪੁਣ੍ਯਾਯ ਪੁਰਾਤਨਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੩..

ਵਾਗੀਸ਼ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਉਮਾਰ੍ਧਦੇਹਾਯ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ .
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਲੋਚਨਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੪..

ਰਥਾਧਿਰੂਢਾਯ ਰਸਾਧਰਾਯ ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਯੁਕ੍ਤਾਯ ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤਾਯ . 
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਚਕ੍ਰਾਯ ਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੫..

ਵਿਰਿੰਚਿਸਾਰਥ੍ਯਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਚਾਪਾਯ ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯ . 
ਫਾਲਾਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਫਣੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੬..

ਗੋਵਿਨ੍ਦਬਾਣਾਯ ਗੁਣਤ੍ਰਯਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਨਾਥਾਯ ਵ੍ੱੜਿਸ਼ਧ੍ਵਜਾਯ .
ਪੁਰਸ੍ਯ ਵਿਧ੍ਵਂਸਨਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੭..

ਜਰਾਦਿਵਰ੍ਜ੍ਯਾਯ ਜਟਾਧਰਾਯ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਾਯ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯ .
ਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਪਾਪੌਘਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਯ ਨਮ:ਸ਼ਿਵਾਯ .. ੮..

ਸ੍ਤੁਤਿਂ ਸ਼ੋਣਾਚਲੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪਠਤਾਂ ਸਰ੍ਵਸਿੱਧਿਦਮ .
ਸਰ੍ਵਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਂ ਪੁਂਸਾਂ ਸੇਵਨ੍ਤਾਂ ਸਰ੍ਵਤੋ ਜਨਾ: .. ੯.. 

 .. ਸ਼ੁਭਮਸ੍ਤੁ..

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

ਅੱਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - Attalasundarashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

ಶ್ರೀ ಶೋಣಾದ್ರಿನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ - sri shonadrinathashtakam

Attalasundarashtakam