logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Vishvanathanagari Stotram

 

Vishvanathanagari Stotram


ਯਤ੍ਰ ਦੇਵਪਤਿਨਾਪਿ ਦੇਹਿਨਾਂ ਮੁਕ੍ਤਿਰੇਵ ਭਵਤੀਤਿਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ | 
ਪੂਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਨਿਚਯੇਨ ਲਭ੍ਯਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀ ਗਰੀਯਸੀ ||੧|| 

 

ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਃ ਸੁਖਕਰੀ ਦਿਵੌਕਸਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਜਤਨਯਾऽਤਿਵੱਲਭਾ | 
ਢੁਣ੍ਡਿਭੈਰਵਵਿਦਾਰਿਤਵਿਧ੍ਨਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀ ਗਰੀਯਸੀ ||੨|| 

 

ਯਤ੍ਰ ਤੀਰ੍ਥਮਮਲਂ ਮਣਿਕਰ੍ਣਿਕਾ ਸਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ | 
ਯਾ ਸ਼ਿਵੇਨ ਰਚਿਤਾ ਨਿਜਾਯੁਧੈਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀ ਗਰੀਯਸੀ ||੩|| 

 

ਸਰ੍ਵਦਾ ਹ੍ਯਮਰਵ੍ੜੁਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਾ ਯਾ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖਵਾਰਿਤਵਿਘ੍ਨਾ | 
ਕਾਲਭੈਰਵਕ੍ੜੂਤੈਕਸ਼ਾਸਨਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀ ਗਰੀਯਸੀ ||੪|| 

 

ਯਤ੍ਰ ਮੁਕ੍ਤਿਰਖਿਲੈਸ੍ਤੁ ਜਨ੍ਤੁਭਿਰ੍ਲਭ੍ਯਤੇ ਸ੍ਮਰਣਮਾਤ੍ਰਤਃਸ਼ੁਭਾ || 
ਸਾਖਿਲਾਮਰਗਣ੍ਸ੍ਪ੍ੜੁਹਣੀਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀ ਗਰੀਯਸੀ || ੫|| 

 

ਉਰਗਂ ਤੁਰਗਂ ਖਗਂ ਮ੍ੜੁਗਂ ਵਾ ਕਰਿਣਂ ਕੇਸਰਿਣਂ ਖਰਂ ਨਰਂ ਵਾ | 
ਸਕ੍ੜੁਦਾਪ੍ਲੁਤ ਏਵ ਦੇਵਨਦ੍ਯਾਂ ਲਹਰੀ ਕਿਂ ਨ ਹਰਂ ਚਰੀਕਰੋਤਿ ||੬|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਨਗਰੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

ਇਤਿ ਬ੍ੜੂਹਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਾਕਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮੋ ਭਾਗਃ |

Related Content

ਇਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Kalki kritam shivastotra

കല്കി കൃതം ശിവസ്തോത്രമ് - kalki krutam shivastotra

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्

Daridryadahana Shivastotram