logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਭੇਦਭਙ੍ਗਾਭਿਧਾਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

 

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram


ਚਤੁਰ੍ਵਾਹਨਾਭ੍ਯਮ੍ਬੁਜਾਦ੍ਭੂਤਵਨ੍ਤਂ ਭਵਨ੍ਤਂ ਭਵੱਛੇਦਕਰ੍ਤਾਰਮੁਗ੍ਰਮ | 
ਮੁਖਾਨਾਂ ਚਤੁਸ਼੍ਕਂ ਦਧਾਨਂ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾਰਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੧|| 

 

ਉਮਾਙ੍ਕਸ਼੍ਰਿਤਂ ਸ੍ਵਂ ਕਰਂ ਚੋਤ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪਨ੍ਤਂ ਗਿਰੀਸ਼ੋੱਤਮਾਙ੍ਗਸ੍ਥਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਦਿਧੀਰ੍ਸ਼ੁਮ | 
ਮੁਹੁਰ੍ਗਰ੍ਜਿਤਂ ਸਸ੍ਮਿਤਂ ਸਰ੍ਵਪੂਜ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਿਘ੍ਨਹਰ੍ਤਾਰਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੨|| 

 

ਸੁਮੇਰੋਃ ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ਸਦੈਵਾਸ਼ੁ ਯਨ੍ਤਂ ਸਹਸ੍ਰੋਸ੍ਰਭਾਸਾ ਨਭੋ ਭਾਸਯਨ੍ਤਮ | 
ਜਗਦ੍ਭਦ੍ਰਹੇਤੋਰ੍ਧ੍ੜੁਤਾਨੇਕਰੂਪਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵ੍ਯਾਧਿਹਰ੍ਤਾਰਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੩|| 

 

ਰਮਾਜਾਨਕੀਰੁਕ੍ਮਿਣੀਜਾਮ੍ਬਵਤ੍ਯਾਦ੍ਯਨੇਕਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਾਮਭਾਗਮ | 
ਹ੍ੜੁਸ਼ੀਕੇਸ਼ਰਾਮਾਘਸ਼ਿਤ੍ਰ੍ਵਾਦਿਸਂਜ੍ਞਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸਰ੍ਵਦਾਤਾਰਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ || ੪|| 

 

ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰੂਪੇਣ ੜੁਕ੍ਥਾਨ੍ਯਵਨ੍ਤਂ ਕੁਬੇਰਾਲਕੇਸ਼ਾਦਿਨਾਮੌਘਵਨ੍ਤਮ | 
ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਾਨ੍ਵਯੋਤ੍ਪੱਤਿਭਾਜਂ ਵਿਰਾਜਂ ਸ਼ਿਵਂ ਦ੍ਰਵ੍ਯਦਾਤਾਰਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੫|| 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਾਰੁਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਾਨਂ ਸੁਧਾਨਂ ਸ੍ਵਭੂਸ੍ਵਾਪਪਰ੍ਯਙ੍ਕਤਾਂ ਸਨ੍ਦਧਾਨਮ | 
ਅਨਨ੍ਤਾਵਤਾਰੱਛਲੇਨਾਧਿਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਿਵਂ ਭੂਮਿਧਰ੍ਤਾਰਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੬|| 

 

ਅਨੇਕਕ੍ਰਿਯਾਰੂਪਨਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਰ੍ਨਿਜਂ ਦੇਵਤਾਪਞ੍ਚਕਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਮ | 
ਤਥੈਵਾਵਤਾਰਾਨ ਦਸ਼ਾਨ੍ਯਾਂਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇ ਨਟਂ ਵਾਖਿਲਂ ਦੈਵਤਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੀਡੇ ||੭|| 

 

ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਨੇਹ ਨਾਨੇਤਿ ਸ਼ਬ੍ਦਪ੍ਰਮਾਣੈਰ੍ਮੁਨਿਮ੍ਯਸ੍ਤਦਰ੍ਥਾਵਯਵੈਃ ਪੁਰਾਣੈਃ | 
ਨਿਜਾਮੇਕਤਾਂ ਦ੍ਯੋਤਯਨ੍ਤਾਂ ਸੁਧੀਮ੍ਯਃ ਸਦਾਸੱਚਿਦਾਤ੍ਮਾਨਮੀਸ਼ਾਨਮੀਡੇ ||੮|| 

 

ਅਜਸ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਰਾਧਨੇ ਦੱਤਚੇਤਾ ਮਹਾਤ੍ਮਾਚ੍ਯੁਤਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਾਨ੍ਤਃ ਪਰਿਵ੍ਰਾਟ | 
ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਦਿਦਂ ਭੇਦਭਙ੍ਗਾਭਿਧਾਨਂ ਮੁਦੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤਰ੍ਭਿਦਾਭਙ੍ਗਭਾਜਾਮ ||੯|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ਼੍ਰੀਮਦਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਰਮਵਿਰਚਿਤਂ ਭੇਦਭਙ੍ਗਾਭਿਧਾਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ || 

Related Content

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

भेदभङ्गाभिधानस्तोत्रम - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

भेदभङ्गाभिधानस्तोत्रम् - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রম - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

ભેદભઙ્ગાભિધાનસ્તોત્રમ - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram