logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਮਹਾਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Mahadeva Ashtakam

 

Mahadeva Ashtakam


ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ੁੱਧਂ ਪ੍ਰਕਟਮਕਲ਼ਙ੍ਕਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਨੁਤਂ 
ਮਹੇਸ਼ਾਨਂ ਸ਼ਂਭੁਂ ਸਕਲਸੁਰਸਂਸੇਵ੍ਯਚਰਣਮ | 
ਗਿਰੀਸ਼ਂ ਗੌਰੀਸ਼ਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਮਜਂ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੧|| 

 

ਸਦਾ ਸੇਵ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤੈਰ੍ਹ੍ੜੁਦਿ ਵਸਨ੍ਤਂ ਗਿਰਿਸ਼ਯ-
ਮੁਮਾਕਾਨ੍ਤਂ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਕਰਘ੍ੜੁਤਪਿਨਾਕਂ ਭ੍ਰਮਹਰਮ | 
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਂ ਦਸ਼ਭੁਜਮਨਨ੍ਤਂ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਂ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੨||

 

ਚਿਤਾਭਸ੍ਮਾਲਿਪ੍ਤਂ ਭੁਜਗਮੁਕੁਟਂ ਵਿਸ਼੍ਵਸੁਖਦਂ 
ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਙ੍ਗਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਵਧਕਰ੍ਤਾਰਮਨਘਮ | 
ਕਰੋਟੀਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ਹ੍ਯੁਰਸਿ ਚ ਦਧਾਨਂ ਮ੍ੜੁਤਿਹਰਂ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੩|| 

 

ਸਦੋਤ੍ਸਾਹਂ ਗਙ੍ਗਾਧਰਮਚਲਮਾਨਨ੍ਦਕਰਣਂ 
ਪੁਰਾਰਾਤਿਂ ਭਾਤਂ ਰਤਿਪਤਿਹਰਂ ਦੀਪ੍ਤਵਦਨਮ | 
ਜਟਾਜੂਟੈਰ੍ਜੁਸ਼੍ਟਂ ਰਸਮੁਖਗਣੇਸ਼ਾਨਪਿਤਰਂ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੪|| 

 

ਵਸਨ੍ਤਂ ਕੈਲਾਸੇ ਸੁਰਮੁਨਿਸਭਾਯਾਂ ਹਿ ਨਿਤਰਾਂ 
ਬ੍ਰੁਵਾਣਂ ਸੱਧਰ੍ਮਂ ਨਿਖਿਲਮਨੁਜਾਨਨ੍ਦਜਨਕਮ | 
ਮਹੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਸਨਕਮੁਨਿਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਸਹਿਤਾ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੫|| 

 

ਸ਼ਿਵਾਂ ਸ੍ਵੇ ਵਾਮਾਙ੍ਗੇ ਗੁਹਗਣਪਤਿਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਭੁਜੇ 
ਗਲੇ ਕਾਲਂ ਵ੍ਯਾਲਂ ਜਲਧਿਗਰਲ਼ਂ ਕਣ੍ਠਵਿਵਰੇ | 
ਲਲਾਟੇ ਸ਼੍ਵੇਤੇਨ੍ਦੁਂ ਜਗਦਪਿ ਦਧਾਨਂ ਚ ਜਠਰੇ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੬||

 

ਸੁਰਾਣਾਂ ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਂ ਬਹੁਲਮਨੁਜਾਨਾਂ ਬਹੁਵਿਧਂ 
ਤਪਃਕੁਰ੍ਵਾਣਾਨਾਂ ਝਟਿਤਿ ਫਲਦਾਤਾਰਮਖਿਲਮ | 
ਸੁਰੇਸ਼ਂ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ਂ ਜਲਨਿਧਿਸੁਤਾਕਾਨ੍ਤਹ੍ੜੁਦਯਂ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੭|| 

 

ਵਸਾਨਂ ਵੈਯਾਘ੍ਰੀਂ ਮ੍ੜੁਦੁਲਲਲਿਤਾਂ ਕ੍ੜੁੱਤਿਮਜਰਾਂ 
ਵ੍ੜੁਸ਼ਾਰੂਢਂ ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟ੍ਯਾਦਿਸ਼ੁ ਕਮਲਜਾਦ੍ਯਾਤ੍ਮਵਪੁਸ਼ਮ | 
ਅਤਰ੍ਕ੍ਯਂ ਨਿਰ੍ਮਾਯਂ ਤਦਪਿ ਫਲਦਂ ਭਕ੍ਤਸੁਖਦਂ 
ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਣਤਜਨਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਮ ||੮|| 

 

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਦੁਰਿਤਦਲਨਂ ਧਾਨ੍ਯਧਨਦਂ ਹ੍ੜੁਦਿ 
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ਼ਂਭੁਂ ਤਦਨੁ ਰਘੁਨਾਥੇਨ ਰਚਿਤਮ | 
ਨਰਃ ਸਾਯਂਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠਤਿ ਨਿਯਤਂ ਤਸ੍ਯ ਵਿਪਦਃ 
ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਸਹਸਾ ਸੋऽਪਿ ਮੁਦਿਤਃ ||੯|| 

 

ਇਤਿ ਪਣ੍ਡਿਤਰਘੁਨਾਥਸ਼ਰ੍ਮਣਾ ਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ ||

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

Bilvaashtakam

Mahadeva Ashtakam

Sadashiva Ashtakam