logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shankaraashtakam

Shankaraashtakam


ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਜਟਾਗਣਭਾਰਂ ਗਰਲ਼ਾਹਾਰਂ ਸਮਸ੍ਤਸਂਹਾਰਮ || 
ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰਿਵਿਹਾਰਂ ਪਾਰਂ ਭਵਵਾਰਿਧੇਰਹਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੧|| 

 

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲੋੱਜ੍ਵਲਭਾਲਂ ਕਣ੍ਠਵ੍ਯਾਲਂ ਜਗੱਤ੍ਰਯੀਪਾਲਮ || 
ਕ੍ੜੁਤਨਰਮਸ੍ਤਕਮਲਂ ਕਾਲਂ ਕਾਲਸ੍ਯ ਕੋਮਲਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੨|| 

 

ਕੋਪੇਕ੍ਸ਼ਣਹਤਕਾਮਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਂ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਵਾਮਮ || 
ਸਂਸ੍ੜੁਤਿਸ਼ੋਕਵਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਕਣ੍ਠੇਨ ਕਾਰਣਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੩|| 

 

ਕਟਿਤਟਵਿਲਸਿਤਨਾਗਂ ਖਣ੍ਡਿਤਯਾਗਂ ਮਹਾਦ੍ਭੁਤਤ੍ਯਾਗਮ || 
ਵਿਗਤਵਿਸ਼ਯਰਸਰਾਗਂ ਭਾਗਂ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੁ ਬਿਭ੍ਰਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੪|| 

 

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਦਿਕਦਨੁਜਾਨ੍ਤਂ ਸਦੈਵ ਸਂਸ਼ਾਨ੍ਤਮ || 
ਲੀਲਾਵਿਜਿਤਕ੍ੜੁਤਾਨ੍ਤਂ ਭਾਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇਸ਼ੁ ਦੇਹਿਨਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੫|| 

 

ਸੁਰਸਰਿਦਾਪ੍ਲੁਤਕੇਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਕੁਲੇਸ਼ਂ ਹ੍ੜੁਦਾਲਯਾਵੇਸ਼ਮ || 
ਵਿਗਤਾਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਲੇਸ਼ਂ ਦੇਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਸਮ੍ਪਦਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੬|| 

 

ਕਰਤਲਕਲਿਤਪਿਨਾਕਂ ਵਿਗਤਜਰਾਕਂਸੁਕਰ੍ਮਣਾਂ ਪਾਕਮ || 
ਪਰਪਦਵੀਤਵਰਾਕਂ ਨਾਕਙ੍ਗਮਪੂਗਵਨ੍ਦਿਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੭|| 

 

ਭੂਤਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਕਾਯਂ ਦੁਸ੍ਤਰਮਾਯਂ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਪਾਯਮ || 
ਪ੍ਰਥਮਸਮੂਹਸਹਾਯਂ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ||੮|| 

 

ਯਸ੍ਤੁ ਪਦਾਸ਼੍ਟਕਮੇਤਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਨਿਤ੍ਯਮ || 
ਪਠਤਿ ਸਮਾਹਿਤਚੇਤਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ੈਵਮੇਵ ਪਦਮ ||੯|| 

 

ਇਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

shangkaraaShTakam

Shankaraashtakam

शङ्कराष्टकम - Shankara Ashtakam

शङ्कराष्टकम - Shankaraashtakam

शङ्कराष्टकम् - Shankara Ashtakam