logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰ ਸ਼ਤਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram


ਸ਼ਿਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਪਿਨਾਕੀ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਃ | 
ਵਾਮਦੇਵੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ||੧|| 

 

ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਸ਼੍ਚ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵੱਲਭਃ | 
ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟੋऽਮ੍ਬਿਕਾਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ||੨|| 

 

ਭਵਃ ਸ਼ਰ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਾਪ੍ਰਿਯਃ | 
ਉਗ੍ਰਃ ਕਪਾਲੀ ਕਾਮਾਰਿਰਨ੍ਧਕਾਸੁਰਸੂਦਨਃ ||੨|| 

 

ਗਙ੍ਗਾਧਰੋ ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਾਲਕਾਲਃ ਕ੍ੜੁਪਾਨਿਧਿਃ | 
ਭੀਮਃ ਪਰਸ਼ੁਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮ੍ੜੁਗਪਾਣਿਰ੍ਜਟਾਧਰਃ ||੪|| 

 

ਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਕਵਚੀ ਕਠੋਰਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ |
ਵ੍ੜੁਸ਼ਾਙ੍ਕੀ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਾਰੂਢੋ ਭਸ੍ਮੋੱਧੂਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ||੫|| 

 

ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਃ ਸ੍ਵਰਮਯਸ੍ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿਰਨੀਸ਼੍ਵਰਃ |
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ||੬|| 

 

ਹਵਿਰ੍ਯਜ੍ਞਮਯਃ ਸੋਮਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਗਣਨਾਥਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ||੭|| 

 

ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਾ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਗਿਰਿਸ਼ੋऽਨਘਃ |
ਭੁਜਙ੍ਗਭੂਸ਼ਣੋ ਭਰ੍ਗੋ ਗਿਰਿਧਨ੍ਵਾ ਗਿਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ||੮|| 

 

ਕ੍ੜੁੱਤਿਵਾਸਾਃ ਪੁਰਾਰਾਤਿਰ੍ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਃ | 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਨੁਰ੍ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ||੯|| 

 

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਮਹਾਸੇਨਜਨਕਸ਼੍ਚਾਰੁਵਿਕ੍ਰਮਃ | 
ਰੁਦ੍ਰੋ ਭੂਤਪਤਿਃ ਸ੍ਤਾਣੁਰਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ||੧੦|| 

 

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰਨੇਕਾਤ੍ਮਾ ਸਾਤ੍ਵਿਕਃ ਸ਼ੁੱਧਵਿਗ੍ਰਹਃ | 
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੂ ਰਜਃਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨਃ ||੧੧|| 

 

ਮ੍ੜੁਡਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵੋऽਵ੍ਯਯੋ ਹਰਿਃ | 
ਪੂਸ਼ਦਨ੍ਤਭਿਦਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਹਰੋ ਹਰਃ ||੧੨|| 

 

ਭਗਨੇਤ੍ਰਭਿਦਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ |
ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦੋऽਨਨ੍ਤਸ੍ਤਾਰਕਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ||੧੩|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲ਼ਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Romanized script

शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम - Shiva Ashtottara Shatanama St

शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् - Shiva Ashtottara Shatanama S

শিৱ অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম - Shiva Ashtottara Shatanama St

શિવ અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ - Shiva Ashtottara Shatanama St