logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradosha Stotram

Pradosha Stotramਜਯ ਦੇਵ ਜਗੰਨਾਥ ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ | 
ਜਯ ਸਰ੍ਵਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਜਯ ਸਰ੍ਵਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤ ||੧|| 

 

ਜਯ ਸਰ੍ਵਗੁਣਾਤੀਤ ਜਯ ਸਰ੍ਵਵਰਪ੍ਰਦ || 
ਜਯ ਨਿਤ੍ਯ ਨਿਰਾਧਾਰ ਜਯ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਵ੍ਯਯ ||੨|| 

 

ਜਯ ਵਿਸ਼੍ਵੈਕਵਨ੍ਦ੍ਯੇਸ਼ ਜਯ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣ | 
ਜਯ ਗੌਰੀਪਤੇ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਜਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਸ਼ੇਖਰ ||੩|| 

 

ਜਯ ਕੋਠ੍ਯਰ੍ਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ ਜਯਾਨਨ੍ਤਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯ | 
ਜਯ ਭਦ੍ਰ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ ਜਯਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਨਿਰਞ੍ਜਨ ||੪|| 

 

ਜਯ ਨਾਥ  ਕ੍ੜੁਪਾਸਿਨ੍ਧੋ ਜਯ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨ | 
ਜਯ ਦੁਸ੍ਤਰਸਂਸਾਰਸਾਗਰੋੱਤਾਰਣ ਪ੍ਰਭੋ ||੫|| 

 

ਪ੍ਰਸੀਦ ਮੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਤਸ੍ਯ ਖਿਦ੍ਯਤਃ | 
ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਂ ਕ੍ੜੁਤ੍ਵਾ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ||੬|| 

 

ਮਹਾਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਮਗ੍ਨਸ੍ਯ ਮਹਾਪਾਪਹਤਸ੍ਯ ਚ || 
ਮਹਾਸ਼ੋਕਨਿਵਿਸ਼੍ਟਸ੍ਯ ਮਹਾਰੋਗਾਤੁਰਸ੍ਯ ਚ ||੭|| 

 

ੜੁਣਭਾਰਪਰੀਤਸ੍ਯ ਦਹ੍ਯਮਾਨਸ੍ਯ ਕਰ੍ਮਭਿਃ || 
ਗ੍ਰਹੈਃਪ੍ਰਪੀਡ੍ਯਮਾਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸੀਦ ਮਮ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ||੮|| 

 

ਦਰਿਦ੍ਰਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇੱਦੇਵਂ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ || 
ਅਰ੍ਥਾਢ੍ਯੋ ਵਾऽਥ ਰਾਜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇੱਦੇਵਮੀਸ਼੍ਵਰਮ ||੯|| 

 

ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁਃ ਸਦਾਰੋਗ੍ਯਂ ਕੋਸ਼ਵ੍ੜੁੱਧਿਰ੍ਬਲੋੰਨਤਿਃ || 
ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਮਾਨਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਸਾਦਾੱਤਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ||੧੦|| 

 

ਸ਼ਤ੍ਰਵਃ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯਾਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਸੀਦਨ੍ਤੁ ਮਮ ਪ੍ਰਜਾਃ || 
ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤੁ ਦਸ੍ਯਵੋ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਜਨਾਃ ਸਨ੍ਤੁ ਨਿਰਾਪਦਃ ||੧੧|| 

 

ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਮਾਰਿਸਨ੍ਤਾਪਾਃ ਸ਼ਮਂ ਯਾਨ੍ਤੁ ਮਹੀਤਲੇ || 
ਸਰ੍ਵਸਸ੍ਯਸਮ੍ੜੁੱਧਿਸ਼੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍ਸੁਖਮਯਾ ਦਿਸ਼ਃ ||੧੨|| 

 

ਏਵਮਾਰਾਧਯੇੱਦੇਵਂ ਪੂਜਾਨ੍ਤੇ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ || 
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ਭੋਜਯੇਤ ਪਸ਼੍ਚਾੱਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਸ਼੍ਚ ਪੂਜਯੇਤ ||੧੩||

 

ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਕਰੀ ਸਰ੍ਵਰੋਗਨਿਵਾਰਣੀ | 
ਸ਼ਿਵਪੂਜਾ ਮਯਾऽऽਖ੍ਯਾਤਾ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾ ||੧੪||

 

ਇਤਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

Kalkikrutam Shiva Stotram

Pradosha Stotram in Romanized script

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम  - Kalkikrutam Shiva Stotram

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्  - Kalkikrutam Shiva Stotram

प्रदोष स्तोत्रम - Pradosha Stotram