logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਮਹਿਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shivamahima Stotram

Shivamahima Stotram


ਮਹੇਸ਼ਾਨਨ੍ਤਾਦ੍ਯ ਤ੍ਰਿਗੁਣਰਹਿਤਾਮੇਯਵਿਮਲ 
ਸ੍ਵਰਾਕਾਰਾਪਾਰਾਮਿਤਗੁਣਗਣਾਕਾਰਿਨਿਵ੍ੜੁਤੇ | 
ਨਿਰਾਧਾਰਾਧਾਰਾਮਰਵਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮ 
ਪ੍ਰਭਾਪੂਰਾਕਾਰਾਵਰ ਪਰ ਨਮੋ ਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧|| 

 

ਨਮੋ ਵੇਦਾਵੇਦ੍ਯਾਖਿਲਜਗਦੁਪਾਦਾਨ ਨਿਯਤਂ 
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਸਾਮਾਨ੍ਤਾਨਵਧੁਤਿਨਿਜਾਕਾਰਵਿਰਤੇ | 
ਨਿਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇ ਵਾਚਃ ਸ਼ਿਵਭਜਨਮਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮਨਸਾ 
ਯਤੋऽਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਸਕ੍ੜੁਦਪਿ ਗੁਣਾਤੀਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨|| 

 

ਤ੍ਵਦਨ੍ਯਦ੍ਵਸ੍ਤ੍ਵੇਕਂ ਨਹਿ ਭਵ ਸਮਸ੍ਤਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇ 
ਵਿਭੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਨ ਚ ਪਰਮਮਸ੍ਤੀਸ਼ ਭਵਤਃ | 
ਧ੍ਰੁਵਂ ਮਾਯਾਤੀਤਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਸਤਤਂ ਨਾਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਯੋ ਨ ਤੇ 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ  ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਵਿਪਰ੍ਯੇਤਿ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩|| 

 

ਤ੍ਵਯੈਵੇਮਂ ਲੋਕਂ ਨਿਖਿਲਮਮਲਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਸਤਤਂ 
ਤਥੈਵਾਨ੍ਯਾਂ ਲੋਕਸ੍ਥਿਤਿਮਨਘ ਦੇਵੋੱਤਮ ਵਿਭੋ | 
ਤ੍ਵਯੈਵੈਤਤ੍ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟਂ ਜਗਦਖਿਲਮੀਸ਼ਾਨ ਭਗਵ-
ਨ੍ਵਿਲਾਸੋऽਯਂ ਕਸ਼੍ਚਿੱਤਵ ਸ਼ਿਵ ਨਮੋ ਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੪||

 

ਜਗਤ੍ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟੇਃ ਪੂਰ੍ਵਂ ਯਦਭਵਦੁਮਾਕਾਨ੍ਤ ਸਤਤਂ 
ਤ੍ਵਯਾ ਲੀਲਾਮਾਤ੍ਰਂ ਤਦਪਿ ਸਕਲਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਮਭੂਤ || 
ਤਦੇਵਾਗ੍ਰੇ ਭਾਲਪ੍ਰਕਟਨਯਨਾਦ੍ਭੁਤਕਰਾ-
ੱਜਗੱਦਗ੍ਧ੍ਵਾ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਸ੍ਯਜ ਹਰ ਨਮੋ ਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੫|| 

 

ਵਿਭੂਤੀਨਾਮਨ੍ਤੋ ਭਵ ਨ ਭਵਤੋ ਭੂਤਿਵਿਲਸ-
ੰਨਿਜਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਨ ਗੁਣਗਣਸੀਮਾਪ੍ਯਵਗਤਾ | 
ਅਤਦ੍ਵ੍ਯਾਵ੍ੜੁਤ੍ਯਾऽੱਧਾ ਤ੍ਵਯਿ ਸਕਲਵੇਦਾਸ਼੍ਚ ਚਕਿਤਾ 
ਭਵਨ੍ਤ੍ਯੇਵਾਸਾਮਪ੍ਰਕ੍ੜੁਤਿਕ ਨਮੋ ਧਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੬|| 

 

ਵਿਰਾਡ੍ੱਰੂਪਂ ਯੱਤੇ ਸਕਲਨਿਗਮਾਗੋਚਰਮਭੂ-
ੱਤਦੇਵੇਦਂ ਰੂਪਂ ਭਵਤਿ ਕਿਮਿਦਂ ਭਿੰਨਮਥਵਾ | 
ਨ ਜਾਨੇ ਦੇਵੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਚਰਣ 
ਤ੍ਵਮੋਙ੍ਕਾਰੋ ਵੇਦਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਹਿ ਨਮੋऽਘੋਰ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੭|| 

 

ਯਦਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਮੁਨਿਵਰਗਣਾ ਰੂਪਮਨਘਂ 
ਤਵੇਦਂ ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਸ੍ਵਮਨਸਿ ਸਦਾਸੰਨਵਿਹਤਾਃ | 
ਯਯੁਰ੍ਦਿਵ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਤਦਿਦਮਥਵਾ ਕਿਂ ਤੁ ਨ ਤਥਾ 
ਕਿਮੇਤੱਜਾਨੇऽਹਂ ਸ਼ਰਣਦ ਨਮਃ ਸ਼ਰ੍ਵ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੮|| 

 

ਤਥਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਜਗਦਥ ਚ ਸਂਰਕ੍ਸ਼੍ਯ ਬਹੁਧਾ 
ਤਤਃ ਸਂਹ੍ੜੂਤ੍ਯੈਤੰਨਿਵਸਤਿ ਤਦਾਧਾਰਮਥਵਾ | 
ਇਦਂ ਤੇ ਕਿਂ ਰੂਪਂ ਨਿਰੁਪਮ ਨ ਜਾਨੇ ਹਰ ਵਿਭੋ 
ਵਿਸਰ੍ਗਃ ਕੋ ਵਾ ਤੇ ਤਮਪਿ ਹਿ ਨਮੋ ਭਵ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੯|| 

 

ਤਵਾਨਨ੍ਤਾਨ੍ਯਾਹੁਃ ਸ਼ੁਚਿਪਰਮਰੂਪਾਣਿ ਨਿਗਮਾ-
ਸ੍ਤਦਨ੍ਤਰ੍ਭੂਤਂ ਸਤ੍ਸਦਸਦਨਿਰੁਕ੍ਤਂ ਪਦਮਪਿ | 
ਨਿਰੁਕ੍ਤਂ ਛਨ੍ਦੋਭਿਰ੍ਨਿਲਯਨਮਿਦਂ ਵਾਨਿਲਯਨਂ 
ਨ ਵਿਜ੍ਞਾਤਂ ਜ੍ਞਾਤਂ ਸਕ੍ੜੁਦਪਿ ਨਮੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੦|| 

 

ਤਵਾਭੂਤ੍ਸਤ੍ਯਂ ਚਾਨ੍ੜੁਤਮਪਿ ਚ ਸਤ੍ਯਂ ਕ੍ੜੁਤਮਭੂਦ੍ੜੁਤਂ 
ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਤਦਪਿ ਚ ਯਥਾ ਰੂਪਮਖਿਲਮ | 
ਯਤਃ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸ਼ਮਮਪਿ ਸਮਸ੍ਤਂ ਤਵ ਵਿਭੋ 
ਕ੍ੜੁਤਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਾਨ੍ੜੁਤਮਪਿ ਨਮੋ ਰੁਦ੍ਰ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੧|| 

 

ਤਵਾਮੇਯਂ ਮੇਯਂ ਯਦਪਿ ਤਦਮੇਯਂ ਵਿਰਚਿਤਂ 
ਨ ਵਾਮੇਯਂ ਮੇਯਂ ਰਚਿਤਮਪਿ ਮੇਯਂ ਵਿਰਚਿਤੁਮ | 
ਨ ਮੇਯਂ ਮੇਯਂ ਤੇ ਨ ਖਲੁ ਪਰਮੇਯਂ ਪਰਮਯਂ 
ਨ ਮੇਯਂ ਨ ਨਾਮੇਯਂ ਵਰਮਪਿ ਨਮੋ ਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੨|| 

 

ਤਵਾਹਾਰਂ ਹਾਰਂ ਵਿਦਿਤਮਵਿਹਾਰਂ ਵਿਰਹਸਂ 
ਨਵਾਹਾਰਂ ਹਾਰਂ ਹਰ ਹਰਸਿ ਹਾਰਂ ਨ ਹਰਸਿ | 
ਨ ਵਾਹਾਰਂ ਹਾਰਂ ਪਰਤਰਵਿਹਾਰਂ ਪਰਤਰਂ 
ਪਰਂ ਪਾਰਂ ਜਾਨੇ ਨਹਿ ਖਲੁ ਨਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੩|| 

 

ਯਦੇਤੱਤੱਤ੍ਵਂ ਤੇ ਸਕਲਮਪਿ ਤੱਤ੍ਵੇਨ ਵਿਦਿਤਮ
ਨ ਤੇ ਤੱਤ੍ਵਂ ਤੱਤ੍ਵਂ ਵਿਦਿਤਮਪਿ ਤੱਤ੍ਵੇਨ ਵਿਦਿਤਮ | 
ਨ ਚੈਤੱਤੱਤ੍ਵਂ ਚੇੰਨਿਯਤਮਪਿ  ਤੱਤ੍ਵਂ ਕਿਮੁ ਭਵੇ 
ਨ ਤੇ ਤੱਤ੍ਵਂ ਤੱਤ੍ਵਂ ਤਦਪਿ ਚ ਨਮੋ ਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੪|| 

 

ਇਦਂ ਰੂਪਂ ਰੂਪਂ ਸਦਸਦਮਲਂ ਰੂਪਮਪਿ ਚੇ-
ੰਨ ਜਾਨੇ ਰੂਪਂ ਤੇ ਤਰਤਮਵਿਭਿੰਨਂ ਪਰਤਰਮ | 
ਯਤੋ ਨਾਨ੍ਯਦ੍ਰੂਪਂ ਨਿਯਤਮਪਿ ਵੇਦੈਰ੍ਨਿਗਦਿਤਂ 
ਨ ਜਾਨੇ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੫|| 

 

ਂਅਹਦ੍ਭੂਤਂ ਭੂਤਂ ਯਦਪਿ ਨ ਚ ਭੂਤਂ ਤਵ ਵਿਭੋ 
ਸਦਾ ਭੂਤਂ ਭੂਤਂ ਕਿਮੁ ਨ ਭਵਤੋ ਭੂਤਵਿਸ਼ਯੇ | 
ਯਦਾਭੂਤਂ ਭੂਤਂ ਭਵਤਿ ਹਿ ਨ ਭਵ੍ਯਂ ਭਗਵਤੋ 
ਭਵਾਭੂਤਂ ਭਾਵ੍ਯਂ ਭਵਤਿ ਨ ਨਮੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੬|| 

 

ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ ਭੂਤਾ ਸਤਤਮਪਿ ਭੂਤਾਤ੍ਮਕਤਯਾ 
ਨ ਤੇ ਭੂਤਾ ਭੂਤਾਸ੍ਤਵ ਯਦਪਿ ਭੂਤਾ ਵਿਭੁਤਯਾ | 
ਯਤੋ ਭੂਤਾ ਭੂਤਾਸ੍ਤਵ ਤੁ ਨ ਹਿ ਭੂਤਾਤ੍ਮਕਤਯਾ 
ਨ ਵਾ ਭੂਤਾ ਭੂਤਾਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਨਮੋ ਭੂਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੭||

 

ਨ ਤੇ ਮਾਯਾਮਾਯਾ ਸਤਤਮਪਿ ਮਾਯਾਮਯਤਯਾ 
ਧ੍ਰੁਵਂ ਮਾਯਾਮਾਯਾ ਤ੍ਵਯਿ ਵਰ ਨ ਮਾਯਾਮਯਮਪਿ | 
ਯਦਾ ਮਾਯਾਮਾਯਾ ਤ੍ਵਯਿ ਨ ਖਲੁ ਮਾਯਾਮਯਤਯਾ 
ਨ ਮਾਯਾਮਾਯਾ ਵਾ ਪਰਮਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਮਃ ||੧੮|| 

 

ਯਤਨ੍ਤਃ ਸਂਵੇਦ੍ਯਂ ਵਿਦਿਤਮਪਿ ਵੇਦੈਰ੍ਨ ਵਿਦਿਤਂ 
ਨ ਵੇਦ੍ਯਂ ਵੇਦ੍ਯਂ ਚੇੰਨਿਯਤਮਪਿ ਵੇਦ੍ਯਂ ਨ ਵਿਦਿਤਮ | 
ਤਦੇਵੇਦਂ ਵੇਦ੍ਯਂ ਵਿਦਿਤਮਪਿ ਵੇਦਾਨ੍ਤਨਿਕਰੈਃ 
ਕਰਾਵੇਦ੍ਯਂ ਵੇਦ੍ਯਂ ਜਿਤਮਿਤਿ ਨਮੋऽਤਰ੍ਕ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੧੯|| 

 

ਸ਼ਿਵਂ ਸੇਵ੍ਯਂ ਭਾਵਂ ਸ਼ਿਵਮਤਿਸ਼ਿਵਾਕਾਰਮਸ਼ਿਵਂ 
ਨ ਸਤ੍ਯਂ ਸ਼ੈਵਂ ਤੱਛਿਵਮਿਤਿ ਸ਼ਿਵਂ ਸੇਵ੍ਯਮਨਿਸ਼ਮ | 
ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਮਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਪਰਮਤੱਤ੍ਵਂ ਸ਼ਿਵਮਯਂ 
ਨ ਜਾਨੇ ਰੂਪਤ੍ਵਂ ਸ਼ਿਵਮਿਤਿ ਨਮੋ ਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੦|| 

 

ਯਦਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤੱਤ੍ਵਂ ਸਕਲਮਪਿ ਸਂਸਾਰਪਤਿਤਂ 
ਜਗੱਜਨ੍ਮਾਵ੍ੜੁੱਤਿਂ ਦਹਤਿ ਸਤਤਂ ਦੁਃਖਨਿਲਯਮ | 
ਯਦੇਤੱਜ੍ਞਾਤ੍ਵੈਵਾਵਹਤਿ ਚ ਨਿਵ੍ੜੁੱਤਿਂ ਪਰਤਰਾਂ 
ਨ ਜਾਨੇ ਤੱਤੱਤ੍ਵਂ ਪਰਮਿਤਿ ਨਮੋ ਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੧|| 

 

ਨ ਵੇਦਂ ਯਦ੍ਰੂਪਂ ਨਿਗਮਵਿਸ਼ਯਂ ਮਙ੍ਗਲ਼ਕਰਂ 
ਨ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਂ ਕੇਨਾਪਿ ਧ੍ਰੁਵਮਿਤਿ ਵਿਜਾਨੇ ਸ਼ਿਵ ਵਿਭੋ | 
ਤਤਸ਼੍ਚਿੱਤੇ ਸ਼ਂਭੋ ਨਹਿ ਮਮ ਵਿਸ਼ਾਦੋ‍ऽਘਵਿਕ੍ੜੂੱਤਿਃ 
ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੱਲਬ੍ਧੇऽਸ੍ਮਿੰਨ ਕਿਮਪਿ ਨਮਃ ਪੂਰ੍ਣ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੨|| 

 

ਤਵਾਕਰ੍ਣ੍ਯਾਗੂਢਂ ਯਦਪਿ ਪਰਤੱਤ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਰਂ 
ਤਦੇਵਾਤੀਤਂ ਸੰਨਯਨਪਦਵੀਂ ਨਾਤ੍ਰ ਤਨੁਤੇ | 
ਕਦਾਚਿਤ੍ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ਵਾ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਕਤਿਧਾ ਚੇਤਸਿ ਤਵ 
ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਰੂਪਂ ਭਵ੍ਯਂ ਭਵਹਰ ਪਰਾਵੇਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੩||

 

ਤ੍ਵਮਿਨ੍ਦੁਰ੍ਭਾਨੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹੁਤਭੁਗਸਿ ਵਾਯੁਸ਼੍ਚ ਸਲਿਲਂ 
ਤ੍ਵਮੇਵਾਕਾਸ਼ੋऽਸਿ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਰਸਿ ਤਥਾऽऽਤ੍ਮਾऽਸਿ ਭਗਵਨ | 
ਤਤਃ ਸਰ੍ਵਾਕਾਰਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਭਵਤੋ ਭਿੰਨਮਨਘਾੰਨ 
ਤਤ੍ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੪|| 

 

ਵਿਧੁਂ ਧਤ੍ਸੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਮ੍ੜੁਦੁਕਣ੍ਠੋऽਪਿ ਗਰਲ਼ਂ 
ਨਵਂ ਨਾਗਾਹਾਰਂ ਭਸਿਤਮਮਲਂ ਭਾਸੁਰਤਨੁਮ | 
ਕਰੇ ਸ਼ੂਲਂ ਭਾਲੇ ਜ੍ਵਲਨਮਨਿਸ਼ਂ ਤਤ੍ਕਿਮਿਤਿ ਤੇ 
ਨ ਤੱਤ੍ਵਂ ਜਾਨੇऽਹਂ ਭਵਹਰ ਨਮਃ ਕੁਰ੍ਪ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੫|| 

 

ਤਵਾਪਾਙ੍ਗਃ ਸ਼ੁੱਧੋ ਯਦਿ ਭਵਤਿ ਭਵ੍ਯੇ ਸ਼ੁਭਕਰਃ 
ਕਦਾਚਿੱਤ੍ਕਸ੍ਮਿਂਸ਼੍ਚਿੱਲਧੁਤਰਨਰੇ ਵਿਪ੍ਰਭਵਤਿ | 
ਸ ਏਵੈਤਾੱਲੋਕਾਨ ਰਚਯਿਤੁਮਲਂ ਸਾਪਿ ਚ ਮਹਾਨ-
ਕ੍ੜੁਪਾਧਾਰੋऽਯਂ ਸੁਕਯਤਿ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੬|| 

 

ਭਵਨ੍ਤਂ ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਮਿਤਰਗੀਰ੍ਵਾਣਸਦ੍ੜੁਸ਼ਂ 
ਪ੍ਰਮਾਦਾਦ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ਯਦਿ ਯਦਪਿ ਚਿੱਤੇऽਪਿ ਮਨੁਤੇ | 
ਸ ਦੁਃਖਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾऽਨ੍ਤੇ ਨਰਕਮਪਿ ਯਾਤਿ ਧ੍ਰੁਵਮਿਦਂ 
ਧ੍ਰੁਵਂ ਦੇਵਾਰਾਧ੍ਯਾਮਿਤਗੁਣ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੭|| 

 

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯੇ  ਮ੍ੜੁਦੁਲਤਰਸਿਂਹਾਸਨਵਰੇ 
ਭਵਾਨੀਮਾਰੂਢਾਮਸਕ੍ੜੁਦਪਿ ਸਂਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਭਵਤਾ | 
ਕ੍ੜੁਤਂ ਸਮ੍ਯਙ੍ਨਾਠ੍ਯਂ ਪ੍ਰਥਿਤਮਿਤਿ ਵੇਦੋऽਪਿ ਭਵਤਿ 
ਪ੍ਰਭਾਵਃ ਕੋ ਵਾऽਯਂ ਤਵ ਹਰ ਨਮੋ ਦੀਪ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੮|| 

 

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸਞ੍ਚਾਰਃ ਕਿਮੁ ਸ਼ਿਵ ਨ ਤੇ ਕ੍ਵਾਪਿ ਗਮਨਂ
ਯਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯਾਖਿਲਮਪਿ ਸਦਾ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਭਵਾਨ | 
ਵਿਭੁਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ੁੱਧਂ ਸ਼ਿਵਮੁਪਹਤਂ ਵ੍ਯਾਪਕਮਿਤਿ 
ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਵਕ੍ਤਿ ਤ੍ਵਯਮਪਿ ਨਮਃ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੨੯|| 

 

ਧਨੁਰ੍ਮੇਰੁਃ ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਧਨੁਵਰਗੁਣੋ ਯਾਨਮਵਨਿ-
ਸ੍ਤਵੈਵੇਦਂ ਚਕ੍ਰਂ ਨਿਗਮਨਿਕਰਾ ਵਾਜਿਨਿਕਰਾਃ | 
ਪੁਰੋਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਯਨ੍ਤਾ ਵਿਧਿਰਿਪੁਹਰਿਸ਼੍ਚੇਤਿ ਨਿਗਮਃ 
ਕਿਮੇਵਂ ਤ੍ਵਨ੍ਵੇਸ਼੍ਯੋ ਨਿਗਦਤਿ ਨਮਃ ਪੂਰ੍ਣ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੦|| 

 

ਮ੍ੜੁਦੁਃ ਸੱਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵੇਤਦ੍ਭਵਮਨਘਯੁਕ੍ਤਂ ਚ ਰਜਸਾ 
ਤਮੋਯੁਕ੍ਤਂ ਸ਼ੁੱਧਂ ਹਰਮਪਿ ਸ਼ਿਵਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਮਿਤਿ | 
ਵਦਤ੍ਯੇਕੋ ਵੇਦਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਤਦੁਪਾਸ੍ਯਂ ਧ੍ਰੁਵਮਿਦਂ 
ਤ੍ਵਮੋਙ੍ਕਰਾਕਾਰੋ ਧ੍ਰੁਵਮਿਤਿ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੧|| 

 

ਜਗਤ੍ਸੁਪ੍ਤਿਂ ਬੋਧਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਭਵਤੋ ਨਿਰ੍ਗਤਮਪਿ 
ਪ੍ਰਵ੍ੜੁੱਤਿਂ ਵ੍ਯਾਪਰਂ ਪੁਨਰਪਿ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਂ ਚ ਸਕਲਮ | 
ਤ੍ਵਦਨ੍ਯਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਸ਼ਰਣਂ ਨੇਤਿ ਨਿਗਮੋ 
ਵਦਤ੍ਯੱਧਾ ਸਰ੍ਵਃ ਸ਼ਿਵ ਇਤਿ ਨਮਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੨|| 

 

ਤ੍ਵਮੇਵਾਲੋਕਾਨਾਮਧਿਪਤਿਰੁਮਾਨਾਥ ਜਗਤਾਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਂ ਜਲਨਿਧਿਰਿਵਾਨਨ੍ਤਪਯਸਾਮ | 
ਤ੍ਵਦਨ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਵਾਣਂ ਤਟ ਇਤਿ ਚ ਨਿਰ੍ਵਾਣਯਤਿਰਪ੍ਯਤਃ 
ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਹਿ ਨਮੋ ਨਿਤ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੩|| 

 

ਤਵੈਵਾਂਸ਼ੋ ਭਾਨੁਸ੍ਤਪਤਿ ਵਿਧੁਰਪ੍ਯੇਤਿ ਪਵਨਃ 
ਪਵਤ੍ਯੇਸ਼ੋऽਗ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਜ੍ਵਲਤਿ ਸਲਿਲਂ ਚ ਪ੍ਰਵਹਤਿ |
ਤਵਾਜ੍ਞਾਕਾਰਿਤ੍ਵਂ ਸਕਲਸੁਰਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਸਤਤਮ 
ਤ੍ਵਮੇਕ: ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਂ ਵਹਸਿ ਹਿ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੪|| 

 

ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੋऽਯਂ ਸੋਮਃ ਸਕਲਭੁਵਨੈਕਪ੍ਰਭੁਰਯਂ 
ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਹਰ ਨਿਯਨ੍ਤਾਸਿ ਨ ਪਰਃ |
ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ੁੱਧਾ ਮਾਯਾਰਹਿਤ ਇਤਿ ਵੇਦੋऽਪਿ ਵਦਤਿ 
ਸ੍ਵਯਂ ਤਾਮਾਸ਼ਾਸ੍ਯ ਤ੍ਰਯਹਰ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੫|| 

 

ਨਮੋ ਰੁਦ੍ਰਾਨਨ੍ਤਾਮਰਵਰ ਨਮਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਵਿਭੋ 
ਨਮੋ ਗੌਰੀਨਾਥ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਮਲ | 
ਨਮਃ ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਨਘ ਮਹਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਨਿਲਯ 
ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਪਾਪਾਰੇ ਜਯ ਜਯ ਨਮਃ ਸੇਵ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਤੇ || ੩੬|| 

 

ਮਹਾਦੇਵਾਮੇਯਾਨਘਗੁਣਗਣਪ੍ਰਾਮਵਸਤ-
ੰਨਮੋ ਭੂਯੋ ਭੂਯਃ ਪੁਨਰਪਿ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪੁਨਰਪਿ | 
ਪੁਰਾਰਾਤੇ ਸ਼ਂਭੋ ਪੁਨਰਪਿ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਿਭੋ 
ਨਮੋ ਭੂਯੋ ਭੂਯਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਨਮੋऽਨਨ੍ਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ||੩੭||

 

ਕਦਾਚਿਦ੍ਗਣ੍ਯਨ੍ਤੇ ਨਿਬਿਡਨਿਯਤਵ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਕਣਿਕਾਃ 
ਕਦਾਚਿੱਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਣ੍ਯਪਿ ਸਿਕਤਲੇਸ਼ਂ ਕੁਸ਼ਲਿਨਾ | 
ਅਨਨ੍ਤੈਰਾਕਲ੍ਪਂ ਸ਼ਿਵ ਗੁਣਗਣਸ਼੍ਚਾਰੁਰਸਨੈ-
ਰ੍ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਤੇ ਨੂਨਂ ਗਣਯਿਤੁਮੁਸ਼ਿਤ੍ਵਾऽਪਿ ਸਤਤਮ ||੩੮|| 

 

ਮਯਾ ਵਿਜ੍ਞਾਯੈਸ਼ਾऽਨਿਸ਼ਮਪਿ ਕ੍ੜੁਤਾ ਜੇਤੁਮਨਸਾ 
ਸਕਾਮੇਨਾਮੇਯਾ ਸਤਤਮਪਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧਾਃ | 
ਤ੍ਵਯੈਤੇ ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯਾਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਵਚਸਾ 
ਕ੍ੜੁਤੈਰ੍ਨੈਤੈਰ੍ਨੂਨਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕ੍ੜੁਪਾਸਾਗਰ ਵਿਭੋ ||੩੯|| 

 

ਪ੍ਰਮਾਦਾਦ੍ਯੇ ਕੇਚਿਦ੍ਵਿਤਤਮਪਰਾਧਾ ਵਿਧਿਹਤਾਃ 
ਕ੍ੱੜੁਤਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਤੇऽਪਿ ਪ੍ਰਸ਼ਮਮੁਪਯਾਨ੍ਤੁ ਸ੍ਫੁਟਤਰਮ | 
ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਮ੍ਭੋ ਸ਼ਿਵਸ਼ਿਵ ਮਹੇਸ਼ੇਤਿ ਚ ਜਪਨ 
ਕ੍ਵਚਿੱਲਿਙ੍ਗਾਕਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਹਰ ਵਸਾਮਿ ਸ੍ਥਿਰਤਰਮ ||੪੦|| 

 

ਇਤਿ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਚ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਃ | 
ਨਿਰ੍ਵਿੰਣੋ ਨ੍ਯਵਸੰਨੂਨਂ ਕ੍ੜੁਤਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟਃ ਸ੍ਥਿਰਮ ||੪੧|| 

 

ਤਦਾ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਂ ਰੂਪਮਾਦਾਯੋਵਾਚ ਸਰ੍ਵਗਃ |
ਭੀਸ਼ਯੰਨਖਿਲਾਨ੍ਭੂਤਾਨ ਘਨਗਮ੍ਭੀਰਯਾ ਗਿਰਾ ||੪੨|| 

 

ਮਦੀਯਂ ਰੂਪਮਮਲਂ ਕਥਂ ਜ੍ਞੇਯਂ ਭਵਾਦ੍ੜੁਸ਼ੈਃ | 
ਯੱਤੁ ਵੇਦੈਰਵਿਜ੍ਞਾਤਮਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾऽਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਸ਼ਿਵਃ ||੪੩||

 

ਤਤਃ ਪੁਨਰ੍ਵਿਧਿਸ੍ਤਤ੍ਰ ਤਪਸ੍ਤਪ੍ਤੁਂ ਸਮਾਰਭਤ | 
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਸ਼ਿਵਤੱਤ੍ਵਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥਮਤਿਯਤ੍ਨਤਃ ||੪੪|| 

 

ਤਾਦ੍ੜੁਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਮੇ ਵਾੱਛਾ ਪੂਜਾਯਿਤ੍ਵਾ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ |
ਨਾਨ੍ਯੋ ਮਯਾऽਰ੍ਚ੍ਯੋ ਦੇਵੇਸ਼ੁ ਵਿਨਾ ਸ਼ਂਭੁਂ ਸਨਾਤਨਮ || ੪੫|| 

 

ਤ੍ਵਯਾਪਿ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰਂ ਲਿਙ੍ਗਂ ਪੂਜਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ |
ਵਿਹਾਯੈਵਾਨ੍ਯਦੇਵਾਨਾਂ ਪੂਜਨਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੪੬|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਿਵਮਹਿਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्

Shiva Mahimna Stotra

Shivamahima Stotram - Romanized script

The Greatness Of Siva