logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਮਾਨਸ ਪੂਜਾ - Shivamanasa Puja

Shivamanasa Puja


ੴ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਪ੍ਰਵਣਧੀਵ੍ੜੁਤ੍ਯਾ ਹ੍ੜੁਦ੍ਗ੍ੜੁਹਾਨ੍ਤਃਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਮ | 
ਮਣ੍ਡਪਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋऽਯਂ ਪੂਜਾਰ੍ਥਂ ਤਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ||੧|| 

 

ਗੁਰੁਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਃ ਸ੍ਥਿਤਿਰਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਿਃ |
ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸਨ੍ਤ੍ਯਾਗਃ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸ੍ਤਵ ਪੂਜਨੇ ||੨|| 

 

ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵੇਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ਪੀਠਪੂਜਨਮ | 
ਧ੍ਯਾਨਧ੍ਯਾਤ੍ੜੁਧ੍ਯੇਯਬਾਧੋ ਧ੍ਯਾਨਮਾਨਨ੍ਦਕਾਰਣਮ ||੩|| 

 

ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਪ੍ਰਮਾਰ੍ਜਨਂ ਚਿੱਤਾੰਨਿਰ੍ਮਾਲ੍ਯਸ੍ਯ ਵਿਸਰ੍ਜਨਮ | 
ਅਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਤ੍ਯਖਣ੍ਡਾ ਯਾ ਵ੍ੜੁੱਤਿਰ੍ਧਾਰਾਭਿਸ਼ੇਚਨਮ ||੪|| 

 

ਪ੍ੜੁਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਕਤਾ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤਵ ਗਨ੍ਧਸਮਰ੍ਪਣਮ | 
ਬੋਧੋਪਸ਼ਮਵੈਰਾਗ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਦਲ਼ਂ ਬਿਲ੍ਵਮਰ੍ਪਯੇ ||੫||| 

 

ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਕਤਾਬੋਧਃ ਕੁਸੁਮਾਰ੍ਪਣਮੀਸ਼੍ਵਰ | 
ਜਗਦਾਕਾਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਾਭਮਿਤਿ ਪਦ੍ਮਂ ਸਮਰ੍ਪਯੇ ||੬|| 

 

ਵਾਯੁਤੇਜੋਮਯਤ੍ਵਂ ਤੇ ਧੂਪਦੀਪਾਵਨੁੱਤਮੌ | 
ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਾਸਂਭਵਬੋਧੇਨ ਨਿਜਾਨਨ੍ਦੇਨ ਤ੍ੜੁਪ੍ਤਤਾ ||੭|| 

 

ਸਰ੍ਵਤਃ ਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਂ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਵਿਨਿਵੇਦਯੇ | 
ਜਲਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਬੁੱਧਿਸ੍ਤੁ ਪੀਯੂਸ਼ਂ ਤੇऽਰ੍ਪਯੇ ਪਿਬ ||੮|| 

 

ਕਰ੍ਤਵ੍ਯੇਸ਼ਵਪ੍ਰਸਕ੍ਤਿਸ੍ਤੁ ਹਸ੍ਤਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ਼ਨਂ ਤਵ ||੯|| 

 

ਦੁਰ੍ਵਾਸਨਾਪਰਿਤ੍ਯਾਗਸ੍ਤਾਂਬੂਲਸ੍ਯ ਸਮਰ੍ਪਣਮ | 
ਵਾਚਾਂ ਵਿਸਰ੍ਜਨਂ ਦੇਵ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਂਮਤਾ ||੧੦|| 

 

ਫਲਾਭਿਸਨ੍ਧਿਰਾਹਿਤ੍ਯਂ ਫਲਾਰ੍ਪਣਮਨੁੱਤਮਮ | 
ਅਹਮੇਵ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਚਿਦਾਨਨ੍ਦਲਕ੍ਸ਼ਣਮ ||੧੧|| 

 

ਏਵਂ ਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਵਾਕ੍ਯਂ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਤਵ | 
ਨਾਮਰੂਪਾਣਿ ਨ ਤ੍ਵੱਤੋ ਭਿੰਨਾਨੀਤਿ ਮਤਿਸ੍ਤੁ ਯਾ ||੧੨|| 

 

ਤਵ ਪੁਸ਼੍ਪਾਞ੍ਜਲਿਃ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰੋਤ੍ਕੀਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਪਕਃ | 
ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਬੁੱਧਿਸ੍ਤੁ ਮਹਾਨੀਰਾਜਨਂ ਤਵ ||੧੩|| 

 

ਪ੍ਰਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਤਸ੍ਤੇ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਬੁੱਧਿਃ ਸ੍ਮ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵ |
ਤ੍ਵਮੇਵਾਹਮਿਤਿ ਸ੍ਥਿਤ੍ਯਾ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਣਤਿਸ੍ਤਵ ||੧੪|| 

 

ਸ਼ੁੱਧਸੱਤ੍ਵਸ੍ਯਾਭਿਵ੍ੜੁੱਧਿਸ਼੍ਛਤ੍ਰਂ ਤਾਪਾਪਨੋਦਨਮ | 
ਰਜਸ੍ਤਮਸ੍ਤਿਰਸ੍ਕਾਰਸ਼੍ਚਾਮਰਾਨ੍ਦੋਲ਼ਨੇ ਤਵ ||੧੫|| 

 

ਨਿਜਾਨਨ੍ਦਪਰਾਘੂਰ੍ਣਦੋਲ਼ਨਾਨ੍ਦੋਲ਼ਨੇ ਵਸ | 
ਧਨ੍ਯੋऽਹਂ ਕ੍ੜੁਤਕ੍ੜੁਤ੍ਯੋऽਹਮਿਤਿ ਗਾਨਂ ਤਵ ਪ੍ਰਿਯਮ ||੧੬|| 

 

ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਮਹਾਤ੍ੜੁਪ੍ਤ੍ਯਾ ਨਰ੍ਤਨਂ ਤੇ ਮੁਦੇ ਸ਼ਿਵ | 
ਨਾਨਾਵਿਧੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦਜਾਲੈਰ੍ਜ੍ੜੁਂਭਣਂ ਵਾਦ੍ਯਮੁੱਤਮਮ ||੧੭|| 

 

ਸ਼ਬ੍ਦਾਤਿਗਤ੍ਵਬੁੱਧਿਸ੍ਤੁ ਕਲ੍ਯਾਣਮਿਤਿ ਡਿਣ੍ਡਿਮਃ |
ਵੇਗਵੱਤਰਗਨ੍ਤਾऽਸੌ ਮਨੋऽਸ਼੍ਵਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਿਤਃ ||੧੮|| 

 

ਅਹਮ੍ਭਾਵਮਹਾਮੱਤਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਭੂਰਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ | 
ਤਤ੍ਰ ਦੇਹਾਦ੍ਯਨਾਰੋਪਨਿਸ਼੍ਠਾ ਦ੍ੜੁਢਤਰੋऽਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ||੧੯|| 

 

ਅਦ੍ਵੈਤਬੋਧਦੁਰ੍ਗੋऽਯਂ ਯਤ੍ਰ ਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਨ ਕਸ਼੍ਚਨ | 
ਜਨਤਾਰਾਮਵਿਸ੍ਤਾਰੋ ਰਮਸ੍ਵਾਤ੍ਰ ਯਥਾਸੁਖਮ ||੨੦|| 

 

ਕਲ੍ਪਨਾਸਂਪਰਿਤ੍ਯਾਗੋ ਮਹਾਰਾਜ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯੇ | 
ਭੋਕ੍ਤ੍ੜੁਤ੍ਵਾਧ੍ਯਾਸਰਾਹਿਤ੍ਯਂ ਵਰਂ ਦੇਹਿ ਸਹਸ੍ਰਧਾ ||੨੧|| 

 

ਅਖਣ੍ਡਾ ਤਵ ਪੂਜੇਯਂ ਸਦਾ ਭਵਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ | 
ਆਤ੍ਮਤ੍ਵਾੱਤਵ ਮੇ ਸਰ੍ਵਪੂਜੈਵਾਸ੍ਤਿ ਨ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ||੨੨|| 

 

ਇਮਾਂ ਪੂਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਯਤ੍ਰਕੁਤ੍ਰਚਿਤ | 
ਸਦ੍ਯਃ ਸ਼ਿਵਮਯੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਮੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚਰਤਿ ਭੂਤਲੇ ||੨੩|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦਸਰਸ੍ਵਤੀਵਿਰਚਿਤਾ ਸ਼ਿਵਮਾਨਸਪੂਜਾ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ||

Related Content

Shiva Maanasa Pooja

Shivamanasa Puja - Romanized script

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

শিৱমানস পূজা - Shivamanasa Puja