logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਸੁਵਰ੍ਣਮਾਲਾ ਸ੍ਤਵਃ - Srishiva Suvarnamala Stavah

Srishiva Suvarnamala Stavah


ਅਨੇਕਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਜਨਨੀਨਾਯਕਪ੍ਰਭੋ | 
ਅਨੇਕਪ੍ਰਮੁਖਸ੍ਕਨ੍ਦਪਰਿਸੇਵਿਤ ਪਾਹਿ ਮਾਮ ||੧|| 

 

ਆਕਾਰਾਪਾਰਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਯਾਃ ਸਤੀਪਤੇ | 
ਆਸ਼ਾਭਿਪੂਰਕਾਨਮ੍ਰਵਿਤਤੇਃ ਪਾਹਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ||੨|| 

 

ਇਭਾਸ਼੍ਵਮੁਖਸਂਪੱਤਿਦਾਨਦਕ੍ਸ਼ਕ੍ੜੁਪਾਲਵ | 
ਇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਾਲੇਯਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾਃ ਪਾਹਿ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਾਮ ||੩|| 

 

ਈਹਾਸ਼ੂਨ੍ਯਜਨਾਵਾਪ੍ਯ ਨਤਾਨਨ੍ਦਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮਃ | 
ਈਸ਼ਾਨ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਮਿਨ੍ਦੁਚੂਡ ਸਦਾऽਵ ਮਾਮ ||੪|| 

 

ਉਰਗਾਧਿਪਸਂਰਾਜਤ੍ਪਦਪਙ੍ਕੇਰੁਹਦ੍ਵਯ | 
ਉਡੁਰਾਜਕ੍ੜੁਤੋੱਤਂਸ ਗਿਰਿਜਾਸਖ ਮਾਮਵ ||੫|| 

 

ਊਰੀਕ੍ੜੁਤਵਿਨਮ੍ਰੇਸ਼੍ਟਪੂਗਸਂਪੂਰਣਵ੍ਰਤ | 
ਅਖਿਲਾਮਰਕੋਟੀਰਨਿਘ੍ੜੁਸ਼੍ਟਪਦ ਪਾਹਿ ਮਾਮ ||੬|| 

 

ੜੁੱਧਿਦਾਮ੍ਭੋਜਵਾਸਾਯਾਃ ਕਾਮਮਾਸ਼ੁ ਨਮੱਤਤੇਃ | 
ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟ ਸ਼ਰ੍ਵ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੭||

 

ੜੁਸ੍ਵਰਾਖ੍ਯੇਯਰੂਪਾਯ ਭੂਤਿਦਾਯਾਦਰਾੱਦੁਤਮ | 
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖੇਭਾਸ੍ਯਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਮੌਲਯੇ ||੮|| 

 

ਲ੍ੜੁਕਾਰਾਖ੍ਯਾਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ਦ੍ਰੁਹਿਣਾਦ੍ਯਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਯੇ | 
ਅਪਾਰਕਰੁਣਾਜਨ੍ਮਭੂਮਯੇ ਸ਼ਂਭਵੇ ਨਮਃ ||੯|| 

 

ਲ੍ੜੂਸ੍ਵਰੂਪ ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ ਲਾਕਿਨ੍ਯਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤ | 
ਲਾਵਣ੍ਯਾਕਰ ਕਾਰੁਣਯਵਾਰਿਧੇ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਭੋ ||੧੦||

 

ਏਣਾਙ੍ਕਚੂਡ ਕਾਣਾਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪ੍ਰਦਾਯਕ | 
ਸ਼ੋਣਾਧਰ ਨਮਸ੍ਯਾਮਿ ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਰੁਹਦ੍ਵਯਮ ||੧੧|| 

 

ਐਹਿਕਾਮੁਸ਼੍ਮਿਕੇ ਪੁਂਸਾਂ ਸੁਲਭੇ ਯਤ੍ਪਦਾਰ੍ਚਨਾਤ | 
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਵਿਲਸਨ੍ਮੌਲਿਂ ਨਮਾਮਿ ਤਮੁਮਾਪਤਿਮ ||੧੨|| 

 

ਓਮਿਤ੍ਯਾਖ੍ਯਾਂ ਯਸ੍ਯਵੇਦਾ ਵੇਦਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਜਗੁਰ੍ਮੁਹੁਃ | 
ਓਙ੍ਕਾਰਜਪਤੁਸ਼੍ਟਂ  ਤਂ ਨੌਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਸ਼ੇਖਰਮ ||੧੩|| 

 

ਔਦਾਸੀਨ੍ਯਂ ਸਮਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕੁਰ੍ਵਤਾਮ | 
ਸੁਲਭਂ ਜਗਦੀਸ਼ਾਨਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਤਿਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ||੧੪|| 

 

ਅਙ੍ਗਸ਼ੋਭਾਪਰਾਭੂਤਕੋਟਿਰਾਕਾਨਿਸ਼ਾਕਰਮ | 
ਅਨ੍ਧਕਾਨ੍ਤਕਕਾਮਾਦਿਗਰ੍ਵਹਾਰਿਣਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ||੧੫|| 

 

ਅਸ਼੍ਚ ਉਸ਼੍ਚ ਮਕਾਰਸ਼੍ਚ ਯੰਨਾਮਾਵਯਵਾਕ੍ਸ਼ਰਾਃ | 
ਅਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੁਭਦਾਤਾਰਂ ਤਂ ਨੌਮਿ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਮ ||੧੬|| 

 

ਕਵਿਤਾ ਵ੍ੜੁਣੁਤੇ ਰਤੀਸ਼ਤੁਲ੍ਯਂ ਪਤਿਮਾਸ੍ਥਾਸਹਿਤੇਵ ਮਾਨਿਨੀ | 
ਤਰਸਾ ਪੁਰੁਸ਼ਂ ਯਦਙ੍ਘ੍ਰਿਨਮ੍ਰਂ ਤਮਹਂ ਨੌਮਿ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਬਾਲਚੂਡਮ ||੧੭|| 

 

ਖਣ੍ਡੇਨ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਕਿਰੀਟਗੇਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨਂ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਾਧਿਰੂਢ | 
ਖਵਾਯੁਤੇਜੋऽਮ੍ਬੁਧਰਾਦਿਰੂਪਂ ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਤਾਸਮੇਤਮ ||੧੮|| 

 

ਗਦ੍ਯਾਨਿ ਪਦ੍ਯਾਨਿ ਚ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮੇਵ ਮੂਕਸ੍ਯ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਦਪਿ ਨਿਃਸਰਨ੍ਤਿ | 
ਯਦੀਯਕਾਰੁਣ੍ਯਲਵਾੱਤਮੀਸ਼ਂ ਨਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਕਭਾਸਿਮੌਲਿਮ ||੧੯|| 

 

ਘਟੋਦ੍ਭਵਾਦ੍ਯਾ ਮੁਨਯੋ ਯਦਙ੍ਘ੍ਰਿਸਮਰ੍ਚਨਾਤੋ ਮਹਤੀਂ ਪ੍ਰਪੰਨਾਃ | 
ਸਿੱਧਿਂ ਤਮਾਨਮ੍ਰਜਨੇਸ਼੍ਟਦਾਨਨਿਬੱਧਦੀਕ੍ਸ਼ਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਸ਼ਂਭੁਮ ||੨੦|| 

 

ਙਕਾਰਵਾਚ੍ਯਾਯ ਨਮੱਜਨੌਘਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਨਪ੍ਰਵਣਾਯ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮ | 
ਵਟਾਗਮੂਲੈਕਨਿਕੇਤਨਾਯ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ||੨੧|| 

 

ਚਯੇਨ ਭਾਸਾਂ ਵਪੁਸ਼ਸ਼੍ਚਕੋਰਬਨ੍ਧੁਂ ਜਯਨ੍ਤਂ ਜਿਤਪੁਸ਼੍ਪਚਾਪਮ | 
ਪ੍ਰਾਲੇਯਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਤਾਮਨੋऽਬ੍ਜ ਭਾਨੁਂ ਭਜੇ ਕਞ੍ਚਨ ਦੇਵਵਰ੍ਯਮ ||੨੨|| 

 

ਛਤ੍ਰਂ ਚ ਵਾਲਵ੍ਯਜਨੇ ਮਨੋਜ੍ਞੇ ਸਮੁਦ੍ਰਕਾਞ੍ਚੀਂ ਪ੍ੜੁਥਿਵੀਂ ਚ ਲੋਕਾਃ | 
ਜਵਾਦ੍ਭਜਨ੍ਤੇऽਪ੍ਯਤਿਕਿਂਪਚਾਨਾ ਯਦਙ੍ਘ੍ਰਿਨਮ੍ਰਾਸ੍ਤਮੁਮੇਸ਼ਮੀਡੇ ||੨੩||

 

ਜਨ੍ਮਸ੍ਵਨੇਕੇਸ਼ੁ ਵਿਧਾਯ ਧਰ੍ਮਾਨ੍ਸ੍ਵਵਰ੍ਣਯੋਗ੍ਯਾਨ੍ਮਨੁਜੋऽਤਿਭਕ੍ਤ੍ਯਾ | 
ਜਿਜ੍ਞਾਸਤੇ ਯਤ੍ਪਦਮਾਦਰੇਣ ਤਂ ਨੌਮਿ ਸੱਚਿਤ੍ਸੁਖਰੂਪਮੀਸ਼ਮ ||੨੪|| 

 

ਝਰੀਂ ਦਧਾਨਂ ਦਿਵਿਸ਼ੱਤਟਿਨ੍ਯਾ ਝਟਿਤ੍ਯਯੋਗ੍ਯਾਨਪਿ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਣਾਨ | 
ਪੁਨਾਨਮਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਲਸਤ੍ਕਿਰੀਟਂ ਯੁਵਾਨਮੀਸ਼ਂ ਕਲਯਾਮਿ ਚਿੱਤੇ ||੨੫|| 

 

ਞਕਾਰਰੂਪਾਯ ਰਵੀਨ੍ਦੁਵਹ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਾਨਾਵਿਧਰੂਪਧਰ੍ਤ੍ਰੇ | 
ਲੋਕਾਵਨਾਯਾਤਿਮਨੋਹਰਾਯ ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਯਾਪਤਯੇ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ||੨੬|| 

 

ਟਵਰ੍ਣਵਾਚ੍ਯਾਯ ਤਡਿਤ੍ਪ੍ਰਭਾਯ ਯਮਾਦਿਯੋਗਾਙ੍ਗਵਿਦਰ੍ਚਿਤਾਯ | 
ਸ਼ਮਾਦਿਸਂਪਤ੍ਸਹਿਤਪ੍ਯਪਾਦਪਦ੍ਮਾਯ ਗੌਰੀਪਤਯੇ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ||੨੭||

 

ਠਪੁਕ੍ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਾਯ ਹਰਾਯ ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ਾਘਹਰ੍ਤ੍ਰੇ | 
ਸ਼੍ਰੀਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ਯਮਿਪ੍ਰਵੀਰਧ੍ਯੇਯਾਯ ਕੁਰ੍ਮਃ ਪ੍ਰਣਾਤਿਂ ਪ੍ਰਮੋਦਾਤ ||੨੮|| 

 

ਡਾਮਰਪ੍ਰਮੁਖਦੁਃਖਸਮੂਹਧ੍ਵਂਸਦਕ੍ਸ਼ਚਰਣਸ੍ਮਰਣਸ੍ਯ | 
ਸ਼ੈਲਜਾਹ੍ੜੁਦਯਪਙ੍ਕਜਭਾਨੋਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਚਰਣੌ ਪ੍ਰਣਤੋऽਸ੍ਮਿ ||੨੯|| 

 

ਢੱਕਾਖ੍ਯਵਾਦ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਪ੍ਰਾਢਾਯ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ਼ਰਪ੍ਰਭੇਦੇ | 
ਸ਼ਿਵਾਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਲਸੱਜਟਾਯ ਕੁਰ੍ਮਃ ਪ੍ਰਮੋਦਾਤ੍ਪ੍ਰਣਤੇਃ ਸਹਸ੍ਰਮ ||੩੦|| 

 

ਣਾਨ੍ਤਦਾਦਿਹਰਿਦੁਤ੍ਸੁਖਮੂਰ੍ਤੇ ਨਾਕਨਾਥਪਰਿਸੇਵਿਤਪਾਦ | 
ਵਾਸਲੋਲ ਵਟਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਤਲੇ ਮਾਂ ਵਾਰਾਣਸ੍ਯਾਮਿਵ ਪਾਹਿ ਦਯਾਲ਼ੋ ||੩੧|| 

 

ਤਪ੍ਤਾਃ ਸਂਸ੍ੜੁਤਿਵਹ੍ਨਿਨਾ ਭੁਵਿ ਨਰਾਃ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸੱਦੇਸ਼ਿਕਂ 
ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਯਾੱਛ੍ਰਤਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਾਕ੍ਯਨਿਚਯਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਰ੍ਥਯੁਕ੍ਤਂ ਮੁਹੁਃ | 
ਯੁਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਵਿਰੁਦ੍ਵਯਾ ਤਦਨੁਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਰ੍ਥਮਾਦ੍ਯੋਦਿਤਂ 
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾऽਜਸ੍ਰਮਵਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਯਮਹਂ ਤਂ ਨੌਮਿ ਗੌਰੀਪਤਿਮ ||੩੨|| 

 

ਥਾਯੈਯੇਤਿ ਸਮਸ੍ਤਦੇਵਵਨਿਤਾ ਨ੍ੜੁਤ੍ਯਂ ਯਦਗ੍ਰੇऽਨ੍ਵਹਂ 
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ਬੁਜਸਂਭਵਪ੍ਰਭ੍ੜੁਤਯਃ ਸ੍ਤੁਨ੍ਵਨ੍ਤਿ ਵੇਦੈਸ਼੍ਚ ਯਮ | 
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀਸ਼ਰਮਾਧਵਾਦਿਸੁਰਾ ਯਸ੍ਯਾਰ੍ਚਨਾਂ ਕੁਰ੍ਵਤੇ 
ਕਲ੍ਪਾਗਪ੍ਰਭਵੈਃ ਸੁਮੈਸ੍ਤਮਨਿਸ਼ਂ ਨੌਮ੍ਯਾਦਿਜਾਵੱਲਭਮ ||੩੩|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸੁਵਰ੍ਣਮਾਲਾਸ੍ਤਵਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਃ ||

Related Content

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् - Vishvanathanagari Stotram

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah