logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿ ਕਦਮ੍ਬਮ - Srishivastuti Kadambam

Srishivastuti Kadambam


ਆਹ੍ਲਾਦਜਨਕਸ੍ਯਾਦ੍ਯ ਸਾੰਨਿਧ੍ਯਾੱਤਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ | 
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਤ੍ਵਮਾਪੇਦੇ ਜਾਨੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਲਸੱਜਟ ||੧||

 

ਕਾਲਕੂਟਂ ਨਿਗ੍ੜੁਹ੍ਯਾਦਾਵਰਕ੍ਸ਼ਃ ਸਕਲਂ ਜਗਤ | 
ਕੋ ਵਾऽਤ੍ਰ ਵਿਸ੍ਮਯਃ ਸ਼ਂਭੋ ਕਾਲਸ੍ਯੈਕਸ੍ਯ ਨਿਗ੍ਰਹੇ ||੨|| 

 

ਅਭਵਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸੂਚਯਿਤੁਂ ਲੋਕਾਨਾਮਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼ਃ | 
ਅਰ੍ਧੋ ਵੇਤ੍ਯਾਮ੍ਨਾਯਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਪਰੋ ਨਾਰ੍ਥਵਾਦ ਇਤਿ ||੩|| 

 

ਜਡਤਾਵਿਦਲਨਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਜਡਤਾਪਹ੍ੱੜੁਤਿਂ ਕਰੋਸ਼ਿ ਨੋ ਚੇਨ੍ਮੇ | 
ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਭਙ੍ਗੋ ਨ ਭਵੇੱਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਙ੍ਗ ਕਿਮੁ ਤੇਨ ||੪|| 

 

ਪਸ਼ੁਪਤਿਮਵ ਮਾਂ ਸ਼ਂਭੋ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰਸਿ ਗਿਰਿਸ਼ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਵਮ | 
ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪ੍ਯੇਵਂ ਬ੍ਰੁਤੇ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਾ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ੇਤਿ ||੫|| 

 

ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋਪਰਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੇ ਲੋਕੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਵਿਖ੍ਯਾਤਃ |
ਕਣ੍ਠੋਪਰ੍ਯਕਲ਼ਙ੍ਕਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਕੋऽਯਂ ਨਿਸ਼ਾਕਰੋ ਬ੍ਰੁਹਿ ||੬|| 

 

ਕਵਿਤ੍ਵਵਾਰਸ਼ਿਸ਼ਰੰਨਿਸ਼ੇਸ਼ਂ ਜਡਤ੍ਵਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭੇਦਸਿਂਹਮ | 
ਮ੍ੜੁਗਤ੍ਵਗਾਬੱਧਕਟਿਪ੍ਰਦੇਸ਼ਂ ਮਹੱਤ੍ਵਦਂ ਨੌਮਿ ਨਤਾਯ ਸ਼ਂਭੁਮ ||੭|| 

 

ਯਦਙ੍ਘ੍ਰਿਪਾਥੋਰੁਹਸੇਵਨੇਨ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਸਰ੍ਵੋੱਤਮਤਾਂ ਜਡੋऽਪਿ | 
ਤਮਮ੍ਬਿਕਾਮਾਨਸਪਦ੍ਮਹਂਸਮੁਪਾਸ਼੍ਰਯੇ ਸਤ੍ਵਰਚਿਤਸ਼ੁੱਧਯੇ ||੮|| 

 

ਬਹੂਨਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਮਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਜਾਤਂ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਵਿਤੀਰ੍ਯਾਸ਼ੁ ਗਰ੍ਵਾਯਸੇ ਤ੍ਵਮ | 
ਮਹੇਸ਼ਾਨ ਯਦ੍ਯਸ੍ਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਵਾਹੋ ਮਹਨ੍ਮਨ੍ਮਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਮਾਸ਼ੁ ਪ੍ਰਯੱਛ ||੯|| 

 

ਅਪਾਂ ਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਧਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਮਹੋ ਧਾਰਣਵਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਭੋ 
ਕਿਂ ਨਿਰ੍ਵੇਦਾੱਧਰਣਿਗਤਪੁਸ਼੍ਪਾਲਿਮਧੁਨਾ | 
ਰਸਾੱਧਤ੍ਸੇ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਸ਼ਧਰਕਿਰੀਟਾਗਤਨਯਾਸਹਾਯ 
ਪ੍ਰਬ੍ਰੂਹਿ ਪ੍ਰਣਤਜਨਕਾਰੁਣ੍ਯਭਰਿਤ ||੧੦|| 

 

ਬਹੋਃ ਕਾਲਾਤ੍ਕਿਂ ਵਾ ਸ਼ਿਰਸਿ ਕ੍ੜੁਤਵਾਸਂ ਤਵ ਵਿਧੁਂ 
ਵਿਯੋਗਂ ਕਿਂ ਪਤ੍ਯੁਰ੍ਭ੍ੜੁਸ਼ਮਸਹਮਾਨਾਃ ਸ੍ਵਯਮਹੋ | 
ਸਮਾਲਿਙ੍ਗਨ੍ਤ੍ਯੇਤਾਃ ਪਤਿਮਤਿਰਸਾਤ੍ਪੁਸ਼੍ਪਮਿਸ਼ਤਃ 
ਪ੍ਰਭੋ ਤਾਰਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਸਿ ਸੁਮਕਿਰੀਟਸ੍ਤ੍ਵਮਧੁਨਾ ||੧੧|| 

 

ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਹ੍ੜੁਦ੍ਰਥਾਨਾਂ ਨਿਜਨਿਜਪਦਵੀਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਃ 
ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਪਾਰਵਾਰਾਂਨਿਧਿਰਗਪਤਿਜਾਸਂਯੁਤਃ ਸਂਭ੍ਰਮੇਣ | 
ਆਰੁਹ੍ਯੈਕਂ ਹਿ ਬਾਹ੍ਯਂ ਰਥਮਿਹ ਨਿਖਿਲਾਂਸ਼੍ਚਾਲਯਨ੍ਕਿਂ ਪੁਰੋਕ੍ਤਾਨ੍ਗਰ੍ਵਂ 
ਪਕ੍ਸ਼ੀਸ਼ਵਾਯ੍ਵੋਰ੍ਹਰਤਿ ਕਰੁਣਯਾ ਸ਼ੀਘ੍ਰਨਮ੍ਰੇਸ਼੍ਟ੍ੜਦਾਯੀ ||੧੨|| 

 

ਮਤ੍ਪਾਪਾਨਾਂ ਬਹੂਨਾਂ ਪਰਿਮਿਤਿਰਧੁਨਾऽਧੀਸ਼ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਨੂਨਂ 
ਤ੍ਵਦ੍ਵਤ੍ਪਾਪੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪ੍ਰਦਮਿਹ ਭੁਵਨੇ ਨਾਸ੍ਤਿ ਦੈਵਂ ਚ ਸਦ੍ਯਃ | 
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮਤ੍ਪਾਪਰਾਸ਼ਿਂ ਦਹ ਦਹ ਤਰਸਾ ਦੇਹਿ ਸ਼ੁੱਧਾਂ ਚ ਬੁੱਧਿਂ 
ਸ੍ਰੋਤਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਵਤਂਸ ਪ੍ਰਣਤਭਯਹਰ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥਾਗਜਾਯਾਃ ||੧੩|| 

 

ਕਾਮਂ ਸਨ੍ਤੁ ਸੁਰਾਃ ਸ੍ਵਪਾਦਨਮਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਰ੍ਚਨਾਭਿਸ਼੍ਚਿਰਂ 
ਦੇਹਂ ਕਰ੍ਸ਼ਯਤੇ ਜਨਾਯ ਫਲਦਾਸ੍ਤਾੰਨਾਸ਼੍ਰਯੇ ਜਾਤ੍ਵਪਿ | 
ਯੋ ਜਾਤ੍ਵਪ੍ਯਵਸ਼ਾਤ੍ਸ੍ਵਨਾਮ ਵਦਤੇ ਲੋਕਾਯ ਸ਼ੀਘ੍ਰੇਸ਼੍ਟਦਃ 
ਸੋऽਵ੍ਯਾੱਧੇਤੁਵਿਹੀਨਪੂਰ੍ਣਕਰੁਣਃ ਕਾਨ੍ਤਾਯਿਤਾਰ੍ਧਃ ਸ਼ਿਵਃ ||੧੪|| 

 

ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਵਿਵੇਕਭੋਗਵਿਰਤੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਟ੍ਕਂ ਤਥਾ 
ਮੋਕ੍ਸ਼ੇੱਛਾਮਨਪਾਯਿਨੀਂ ਵਿਤਰ ਭੋ ਸ਼ਂਭੋ ਕ੍ੱੜੁਪਾਵਾਰਿਧੇ | 
ਵੇਦਾਨ੍ਤਸ਼੍ਰਵਣਂ ਤਦਰ੍ਥਮਨਨਂ ਧ੍ਯਾਨਂ ਚਿਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਃ 
ਸੱਚਿਦ੍ਰੂਪਤਨੋਰਖਣ੍ਡਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਨਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ||੧੫|| 

 

ਮੰਨੀਕਾਸ਼ਤਨੁਂ ਪ੍ਰਗ੍ੜੂਹ੍ਯ ਕਰੁਣਾਵਾਰਾਂਨਿਧੇ ਸਤ੍ਵਰਂ 
ਸ਼੍ਰ੍ੜੁਙ੍ਗਾਦ੍ਰੌ ਵਸ ਮੋਦਤਃ ਕਰੁਣਯਾ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਸਿਂਹਾਸਨੇ | 
ਕੁਰ੍ਵੱਲੋਕਤਤਿਂ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਨਿਰਤਾਂ ਸੌਖ੍ਯੈਰਸ਼ੇਸ਼ੈਰ੍ਵ੍ੜੁਤਾਮ- 
ਦ੍ਵੈਤਾਤ੍ਮਵਿਬੋਧਪੂਰ੍ਣਹ੍ੜੁਦਯਾਂ ਚਾਤਨ੍ਵਪਰ੍ਣਾਪਤੇ ||੧੬|| 

 

ਯਤ੍ਪਦਾਮ੍ਬੁਜਸਮਰ੍ਚਨਸਕ੍ਤਃ ਸਕ੍ਤਿਮਾਸ਼ੁ ਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਵਿਹਾਯ | 
ਸੱਚਿਦਾਤ੍ਮਨਿ ਵਿਲੀਨਮਨਸ੍ਕਾਃ ਸਂਭਵਨ੍ਤਿ ਤਮਹਂ ਸ਼ਿਵਮੀਡੇ ||੧੭|| 

 

ਰਜਨੀਵੱਲਭਚੂਡੋ ਰਜਨੀਚਰਸੇਵ੍ਯਪਦਪਦ੍ਮਃ | 
ਰਾਕਾਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਧਵਲ਼ੋ ਰਾਜਤਿ ਰਮਣੀਗ੍ੜੁਹੀਤਵਾਮਾਙ੍ਗਃ ||੧੮||

 

ਕਰਵਾਣੀਤਨੁਭਿਸ੍ਤੇ ਕਰਵਾਣੀਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸੰਨਤਿਂ ਮੋਦਾਤ | 
ਕਰਵਾਣੀਤਨੁਸ਼ੁੱਧ੍ਯੈ ਕਰਵਾਣੀਸ਼੍ਰੀਬਹੁਤ੍ਵਾਯ ||੧੯||

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵਕਦਮ੍ਬਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram