logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠ ਅਸ਼੍ਟਕਮ - Srikanta Ashtakam

Srikanta Ashtakam


ਯਃ ਪਾਦਪਪਿਹਿਤਤਨੁਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮੇਣ | 
ਨੀਤਃ ਸੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੧|| 

 

ਯਃ ਕਾਲਂ ਜਿਤਗਰ੍ਵਂ ਕ੍ੱੜੁਤ੍ਵਾ ਕ੍ਸ਼ਣਤੋ ਮ੍ੜੁਕਣ੍ਡੁਮੁਨਿਸੂਨੁਮ | 
ਨਿਰ੍ਭਯਮਕਰੋਤ੍ਸੋऽਵ੍ਯੱਛ੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੨|| 

 

ਕੁਸ਼੍ਠਾਪਸ੍ਮਾਰਮੁਖਾ ਰੋਗਾ ਯਤ੍ਪਾਦਸੇਵਨਾਤ੍ਸਹਸਾ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਮਂ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ਸੋऽਵ੍ਯਾੱਛ੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੩|| 

 

ਯਦਵਿਦ੍ਯੈਵ ਜਗਦਿਦਮਖਿਲਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਤਿ ਸਤ੍ਯਵਤ੍ਪੂਰ੍ਵਮ | 
ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਸੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੪|| 

 

ਯਤਿਵ੍ੜੁਨ੍ਦਵਨ੍ਦ੍ਯਚਰਣਃ ਕਮਿਤਾ ਧਰਣੀਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾਯਾਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤੋ‍ऽਵ੍ਯਾੱਛ੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੫|| 

 

ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ੍ਯਰੂਪਂ ਧ੍ੜੁਤ੍ਵਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਨਕ੍ੜੁਤਦੀਕ੍ਸ਼ਃ | 
ਮੁਗ੍ਧੇਭ੍ਯੋऽਪਿ ਸ ਪਾਯਾੱਛ੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੬|| 

 

ਅਨ੍ਧੋऽਪਿ ਯਤ੍ਕਰੁਣਯਾ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ਭਵਤਿ ਸਤ੍ਵਰਂ ਲੋਕੇ | 
ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਃ ਸ ਪਾਯਾੱਛ੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੭|| 

 

ਕਪਿਲਾਤਟਾਦ੍ੜੁਤਗਤਿਃ ਕਪਿਲਾਦਿਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਪਦਪਦ੍ਮਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਪਾਯਾਤ੍ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਾਦਨਮ੍ਰਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ||੮|| 

 

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਸ਼੍ਟਕਮੇਤਤ੍ਪਠਤਿ ਜਨੋ ਯਃ ਕ੍ੱੜੁਤਾਦਰਃ ਸਤਤਮ | 
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਸਦਨਂ ਸ ਪ੍ਰਭਵੇੰਨੈਵਾਤ੍ਰ ਸਨ੍ਦੇਹਃ ||੯|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content