logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸਾਮ੍ਬ ਦਸ਼ਕਮ - Samba Dashakam

Samba Dashakam


ਸਾਮ੍ਬੋ ਨਃ ਕੁਲਦੈਵਤਂ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਸਾਮ੍ਬ ਤ੍ਵਦੀਯਾ ਵਯਂ 
ਸਾਮ੍ਬਂ ਸ੍ਤੌਮਿ ਸੁਰਾਸੁਰੋਰਗਗਣਾਃ ਸਾਮ੍ਬੇਨ ਸਨ੍ਤਾਰਿਤਾਃ | 
ਸਾਮ੍ਬਾਯਾਸ੍ਤੁ ਨਮੋ ਮਯਾ ਵਿਰਚਿਤਂ ਸਾਮ੍ਬਾਤ ਪਰਂ ਨੋ ਭਜੇ 
ਸਾਮ੍ਬਸ੍ਯਾਨੁਚਰੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਂ ਮਮ ਰਤਿਃ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੧|| 

 

ਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਪੁਰਞ੍ਜਯਂ ਸੁਰਗਣਾ ਜੇਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਸ੍ਵਯਂ 
ਯਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਭਗਵਨ ਵਯਂ ਤੁ ਪਸ਼ਵੋऽਸ੍ਮਾਕਂ ਤ੍ਵਮੇਵੇਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਸ੍ਵਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨਨਿਯੋਜਿਤਾਃ ਸੁਮਨਸਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਬਭੂਵੁਸ੍ਤਤ-
ਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੨|| 

 

ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਯਸ੍ਯ ਰਤੋ ਰਥਾਙ੍ਗਯੁਗਲ਼ਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਬਿਮ੍ਬਦ੍ਵਯਂ 
ਕੋਦਣ੍ਡਃ ਕਨਕਾਚਲੋ ਹਰਿਰਭੂਦ੍ਬਾਣੋ ਵਿਧਿਃ ਸਾਰਥਿਃ | 
ਤੂਣੀਰੋਜਲਧਿਰ੍ਹਯਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਚਯੋ ਮੌਰ੍ਵੀ ਭੁਜਙ੍ਗਾਧਿਪ-
ਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੩|| 

 

ਯੇਨਾਪਾਦਿਤਮਙ੍ਗਜਾਙ੍ਗਭਸਿਤਂ ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਰਾਗੈਃ ਸਮਂ 
ਯੇਨ ਸ੍ਵੀਕ੍ੜੁਤਮਬ੍ਜਸਂਭਵਸ਼ਿਰਃ ਸੌਵਰ੍ਣਪਾਤ੍ਰੈਃ ਸਮਮ | 
ਯੇਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ੜੁਤਮਚ੍ਯੁਤਸ੍ਯ ਨਯਨਂ ਪੂਜਾਰਵਿਨ੍ਦੈਃ ਸਮਂ 
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੪|| 

 

ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਦਧਿਕਂ ਨ ਦੈਵਤਮਿਤਿ ਪ੍ਰੋੱਚਾਰ੍ਯ ਹਸ੍ਤਾਵੁਭਾ-
ਵੁੱਧਤ੍ਯਾਥ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਸਂਨਿਧਿਗਤੋ ਵ੍ਯਾਸੋ ਮੁਨੀਨਾਂ ਵਰਃ | 
ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਤਪਾਣਿਰਾਨਤਿਕ੍ੜੁਤਾ ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣਾਭਵ-
ੱਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੫|| 

 

ਆਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚਿਕੁਰਾਯਤੇ ਦਸ਼ਦਿਸ਼ਾਭੋਗੋ ਦੁਕੂਲਾਯਤੇ 
ਸ਼ੀਤਂਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਸਵਾਯਤੇ ਸ੍ਥਿਰਤਰਾਨਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯਤੇ | 
ਵੇਦਾਨ੍ਤੋ ਨਿਲਯਾਯਤੇ ਸੁਵਿਨਯੋ ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਵਭਾਵਾਯਤੇ 
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ || ||੬|| 

 

ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਯਸ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਨਿਯਮਾਦਮ੍ਭੋਰੁਹਾਣ੍ਯਰ੍ਚਯਨ-
ਨੇਕੋਨੋਪਚਿਤੇਪੁ ਨੇਤ੍ਰਕਮਲਂ ਨੈਜਂ ਪਦਾਬ੍ਜਦ੍ਵਯੇ | 
ਸਂਪੂਜ੍ਯਾਸੁਰਸਂਹਤਿਂ ਵਿਦਲਯਂਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਾਲੋऽਭਵ- 
ੱਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੭|| 

 

ਸੌਰਿਂ ਸਤ੍ਯਗਿਰਂ ਵਰਾਹਵਪੁਸ਼ਂ ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਾਦਰ੍ਸ਼ਨੇ 
ਚਕ੍ਰਂ ਯੋ ਦਯਯਾ ਸਮ੍ਸ੍ਤਜਗਤਾਂ ਨਾਥਂ ਸ਼ਿਰੋਦਰ੍ਸ਼ਨੇ | 
ਮਿਥ੍ਯਾਵਾਚਮਪੂਜ੍ਯਮੇਵ ਸਤਤਂ ਹਂਸਸ੍ਵਰੂਪਂ ਵਿਧਿਮ
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੮|| 

 

ਯਸ੍ਯਾਸਨ ਧਰਣੀਜਲਾਗ੍ਨਿਪਵਨਵ੍ਯੋਮਾਰ੍ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਯੋ 
ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਸ੍ਤਨਵੋऽਸ਼੍ਟਧਾ ਪਰਿਣਤਾ ਨਾਨ੍ਯੱਤਤੋ ਵਰ੍ਤਤੇ | 
ਓਙ੍ਕਾਰਾਰ੍ਥਵਿਵੇਚਨੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਿਯਂ ਚਾਚਸ਼੍ਟ ਤੁਰ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਂ 
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੯||

 

ਵਿਸ਼੍ਣੁਬ੍ਰਹ੍ਮਸੁਰਾਧਿਪਪ੍ਰਭ੍ੜੁਤਯਃ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਦੇਵਾ ਯਦਾ 
ਸਂਭੂਤਾੱਜਲਧੇਰ੍ਵਿਸ਼ਾਤ੍ਪਰਿਭਵਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਦਾ ਸਤ੍ਵਰਮ | 
ਤਾਨਾਰ੍ਤਾੱਛਰਣਾਗਤਾਨਿਤਿ ਸੁਰਾਨ ਯੋऽਰਕ੍ਸ਼ਦਰ੍ਧਕ੍ਸ਼ਣਾ-
ੱਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਸੁਖੇਨ ਰਮਤਾਂ ਸਾਮ੍ਬੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ||੧੦|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ 
ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਭਗਵਤਃ ਕ੍ੱੜੁਤੌ ਸਾਮ੍ਬਦਸ਼ਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content