logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਪਞ੍ਚਦੇਵਤਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Panchadevata Stotram

Panchadevata Stotram


ਗਣੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਸੂਰ੍ਯੇਸ਼ਦੁਰ੍ਗਾਖ੍ਯਂ ਦੇਵਪਞ੍ਚਕਮ || 
ਵਨ੍ਦੇ ਵਿਸ਼ੁੱਧਮਨਸਾ ਜਨਸਾਯੁਜ੍ਯਦਾਯਕਮ ||੧|| 

 

ਏਕਰੂਪਾਨ ਭਿੰਨਮੂਰ੍ਤੀਨ ਪਞ੍ਚਦੇਵਾੰਨਮਸ੍ਕ੍ੜੁਤਾਨ || 
ਵਨ੍ਦੇ ਵਿਸ਼ੁੱਧਭਾਵੇਨੇਸ਼ਾਮ੍ਬੇਨੈਕਰਦਾਚ੍ਯੁਤਾਨ ||੨|| 

 

ਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨੋ ਦੇਵਾੰਨਮਸ੍ਕਾਰ੍ਯਾਨ੍ਮਹੌਜਸਃ || 
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਮ੍ਭੁਸ਼ਿਵਾਸੂਰ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਖ੍ਯਾੰਨਮਾਮ੍ਯਹਮ ||੩|| 

 

ਏਕਾਤ੍ਮਨੋ ਭਿੰਨਰੂਪਾਨ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਾਨ || 
ਸ਼ਿਵਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਸੂਰ੍ਯਹੇਰਮ੍ਬਾਨ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ ||੪|| 

 

ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਾਨੇਕਰੂਪਾੰਨਾਨਾਰੂਪਾੰਨਮਸ੍ਕ੍ੜੁਤਾਨ || 
ਸ਼ਿਵਾਸ਼ਙ੍ਕਰਹੇਰਮ੍ਬਵਿਸ਼੍ਣੁਸੂਰ੍ਯਾੰਨਮਾਮ੍ਯਹਮ ||੫|| 

 

ਨਿਤ੍ਯਾਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਦਾਯਿਨੋ ਦੀਨਪਾਲਕਾਨ || 
ਸ਼ਿਵਾਚ੍ਯੁਤਗਣੇਸ਼ੇਨ ਦੁਰ੍ਗਾਖ੍ਯਾਨ ਨੌਮ੍ਯਹਂ ਸੁਰਾਨ ||੬|| 

 

ਕਮਨੀਯਤਨੂਨ੍ਦੇਵਾਨ ਸੇਵਾਵਸ਼੍ਯਾਨ ਕ੍ੱੜੁਪਾਵਤਃ || 
ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਣ ਸ਼ਿਵਾਵਿਸ਼੍ਣੁਗਣੇਸ਼ਾਖ੍ਯਾੰਨਮਾਮ੍ਯਹਮ ||੭|| 

 

ਸੂਰ੍ਯਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਸ਼ਂਭੁਵਿਘ੍ਨਰਾਜਾਭਿਧਾਨ੍ਸੁਰਾਨ || 
ਏਕਰੂਪਾਨ ਸਦਾ ਵਨ੍ਦੇ ਸੁਖਸਨ੍ਦੋਹਸਿੱਧਯੇ ||੮|| 

 

ਹਰੌ ਹਰੇ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਕਰੇ ਗਣੇਸ਼ੇ ਸ਼ਕ੍ਤੌ ਨ ਭੇਦੋ ਜਗਦਾਦਿਹੇਤੁਸ਼ੁ ||
ਅਧਃ ਪਤਨ੍ਤ੍ਯੇਸ਼ੁ ਭਿਦਾਂ ਦਧਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾਨ੍ਤ ਏਵਂਯਤਯੋऽਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਰਮਾਃ ||੯|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਰਮਵਿਰਚਿਤਂ ਪਞ੍ਚਦੇਵਤਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content