logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਮ੍ੜੁਤਸਞ੍ਜੀਵਨ ਕਵਚਮ - Mrutasanjeevana Kavacham

Mrutasanjeevana Kavacham


ਏਵਮਾਰਾਧ੍ਯ ਗੌਰੀਸ਼ਂ ਦੇਵਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੇਸ਼੍ਵਰਮ || 
ਮ੍ੜੁਤਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਵਚਂ ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ਸਦਾ ||੧|| 

 

ਸਾਰਾਤ੍ਸਾਰਤਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਸ਼ੁਭਮ || 
ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਯ ਕਵਚਂ ਮ੍ੜੁਤਸਞ੍ਜੀਵਨਾਭਿਧਮ ||੨|| 

 

ਸਮਾਹਿਤਮਨਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰ੍ੜੁਣੁਸ਼੍ਵ ਕਵਚਂ ਸ਼ੁਭਮ || 
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਤੱਦਿਵ੍ਯਕਵਚਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਕੁਰੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੩|| 

 

ਵਰਾਭਯਕਰੋ ਯਜ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਦੇਵਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ || 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਂ ਮਾਂ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੪|| 

 

ਦਧਾਨਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਭਯਾਂ ਤ੍ਰਿਮੁਖਃ ਸ਼ਡ੍ਭੁਜਃ ਪ੍ਰਭੁਃ || 
ਸਦਾਸ਼ਿਵੋऽਗ੍ਨਿਰੂਪੀ ਮਾਮਾਗ੍ਨੇੱਯਾਂ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੫|| 

 

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜੋਪੇਤੋ ਦਣ੍ਡਾਭਯਕਰੋ ਵਿਭੁਃ || 
ਯਮਰੂਪੀ ਮਹਾਦੇਵੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ੍ਯਾਂ ਸਦਾऽਵਤੁ ||੬|| 

 

ਖਡ੍ਗਾਭਯਕਰੋ ਧੀਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ੋਗਣਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ || 
ਰਕ੍ਸ਼ੋਰੂਪੀ ਮਹੇਸ਼ੋ ਮਾਂ ਨੈਰ੍ੜੁਤ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ਵਦਾऽਵਤੁ ||੭|| 

 

ਪਾਸ਼ਾਭਯਭੁਜਃ ਸਰ੍ਵਰਤ੍ਨਾਕਰਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ || 
ਵਰੁਣਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਸ਼੍ਚਿਮੇ ਮਾਂ ਸਦਾऽਵਤੁ ||੮|| 

 

ਗਦਾਭਯਕਰਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ਸਰ੍ਵਦਾਗਤਿਃ || 
ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਾ ਮਾਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੯|| 

 

ਸ਼ਙ੍ਖਾਭਯਕਰਸ੍ਥੋ ਮਾਂ ਨਾਯਕਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ || 
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨ੍ਤਰਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ||੧੦|| 

 

ਸ਼ੂਲਾਭਯਕਰਃ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਮਧਿਨਾਯਕਃ || 
ਈਸ਼ਾਨਾਤ੍ਮਾ ਤਥੈਸ਼ਾਨ੍ਯਾਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ||੧੧|| 

 

ਊਰ੍ਧ੍ਵਭਾਗੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾऽਧਃ ਸਦਾऽਵਤੁ || 
ਸ਼ਿਰੋ ਮੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪਾਤੁ ਲਲਾਟਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਃ ||੧੨|| 

 

ਭ੍ਰੁਮਧ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੋ ਲੋਚਨੇऽਵਤੁ || 
ਭ੍ਰੁਯੁਗ੍ਮਂ ਗਿਰਿਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਕਰ੍ਣੌ ਪਾਤੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ||੧੩|| 

 

ਨਾਸਿਕਾਂ ਮੇ ਮਹਾਦੇਵ ਓਸ਼੍ਠੌ ਪਾਤੁ ਵ੍ੜੁਸ਼ਧ੍ਵਜਃ || 
ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਮੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਨ੍ਤਾਨ੍ਮੇ ਗਿਰਿਸ਼ੋऽਵਤੁ ||੧੪|| 

 

ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਮੁਖਂ ਪਾਤੁ ਕਣ੍ਠਂ ਮੇ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਃ || 
ਪਿਨਾਕੀ ਮਤ੍ਕਰੌ ਪਾਤੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਹ੍ੜੁਦਯਂ ਮਮ ||੧੫|| 

 

ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਸ੍ਤਨੌ ਪਾਤੁ ਉਦਰਂ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਃ || 
ਨਾਭਿਂ ਪਾਤੁ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੌ ਮੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤਿਃ ||੧੬|| 

 

ਕਟਿਦ੍ਵਯਂ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਮੇ ਪ੍ੜੁਸ਼੍ਠਂ ਮੇ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਃ ||
ਗੁਹ੍ਯਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਮਮੋਰੂ ਪਾਤੁ ਭੈਰਵਃ ||੧੭|| 

 

ਜਾਨੁਨੀ ਮੇ ਜਗੱਧਰ੍ਤਾ ਜਙ੍ਘੇ ਮੇ ਜਗਦਮ੍ਬਿਕਾ || 
ਪਾਦੌ ਮੇ ਸਤਤਂ ਪਾਤੁ ਲੋਕਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ||੧੮|| 

 

ਗਿਰੀਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਮੇ ਭਾਰ੍ਯਾਂ ਭਵਃ ਪਾਤੁ ਸੁਤਾਨ੍ਮਮ || 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਮਮਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਚਿੱਤਂ ਮੇ ਗਣਨਾਯਕਃ ||੧੯|| 

 

ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਂ ਮੇ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਕਾਲਕਾਲਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ || 
ਏਤੱਤੇ ਕਵਚਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਦੇਵਤਾਨਾਂ ਚ ਦੁਰ੍ਲਭਮ ||੨੦|| 

 

ਮ੍ੜੁਤਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮਹਾਦੇਵੇਨ ਕੀਰ੍ਤਿਤਮ || 
ਸਹਸ੍ਰਾਵਰ੍ਤਨਂ ਚਾਸ੍ਯ ਪੁਰਸ਼੍ਚਰਣਮੀਰਿਤਮ ||੨੧|| 

 

ਯਃ ਪਠੇੱਛ੍ੜੁਣੁਯਾੰਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਤ੍ਸੁਸਮਾਹਿਤਃ || 
ਸ ਕਾਲਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਂ ਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਸਦਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਸਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ||੨੨|| 

 

ਹਸ੍ਤੇਨ ਵਾ ਯਦਾ ਸ੍ਪ੍ੜੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਮ੍ੜੁਤਂ ਸਞ੍ਜੀਵਯਤ੍ਯਸੌ || 
ਆਧਯੋ ਵ੍ਯਾਧਯਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨ ਭਵਨ੍ਤਿ ਕਦਾਚਨ ||੨੩|| 

 

ਕਾਲਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਮਪਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮਸੌ ਜਯਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ||
ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਲਭਤੇ ਮਾਨਵੋੱਤਮਃ ||੨੪|| 

 

ਯੁੱਧਾਰਮ੍ਭੇ ਪਠਿਤ੍ਵੇਦਮਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਤਿਵਾਰਕਮ || 
ਯੁੱਧਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਿਤਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਃ ਸਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵੈਰ੍ਨ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਤੇ ||੨੫|| 

 

ਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਿ ਚਾਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਤਸ੍ਯ ਵੈ || 
ਵਿਜਯਂ ਲਭਤੇ ਦੇਵਯੁੱਧਮਧ੍ਯੇऽਪਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੨੬|| 

 

ਪ੍ਰਾਤਰੁੱਥਾਯ ਸਤਤਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਕਵਚਂ ਸ਼ੁਭਮ || 
ਅਕ੍ਸ਼ੱਯਂ ਲਭਤੇ ਸੌਖ੍ਯਮਿਹ ਲੋਕੇ ਪਰਤ੍ਰ ਚ ||੨੭|| 

 

ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਰੋਗਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ || 
ਅਜਰਾਮਰਣੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਦਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਵਾਰ੍ਸ਼ਿਕਃ ||੨੮|| 

 

ਵਿਚਰਤ੍ਯਖਿਲਾਂੱਲੋਕਾਨ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਭੋਗਾਂਸ਼੍ਚ ਦੁਰ੍ਲਭਾਨ || 
ਤਸ੍ਮਾਦਿਦਂ ਮਹਾਗੋਪ੍ਯਂ ਕਵਚਂ ਸਮੁਦਾਹ੍ੜੁਤਮ ||੨੯|| 

 

ਮ੍ੜੁਤਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਨਾਮ੍ਨਾ ਦੈਵਤੈਰਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ ||੩੦|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਸਿਸ਼੍ਠਪ੍ਰਣੀਤਂ ਮ੍ੜੁਤਸਞ੍ਜੀਵਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content