logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਲੋਚਨ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Shivalochana Stutih

Shivalochana Stutih


ਜਯਤਿ ਲਲਾਟਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲੇਃ ਪਕ੍ਸ਼੍ਮਲਃ ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਣਤੌ | 
ਧਨੁਸ਼ਿ ਸ੍ਮਰੇਣ ਨਿਹਿਤਃ ਸਕਣ੍ਟਕਃ ਕੇਤਕੇਪੁਰਿਵ ||੧|| 

 

ਸਾਨਨ੍ਦਾ ਗਣਗਾਯਕੇ ਸਪੁਲਕਾ ਗੌਰੀਮੁਖਾਮ੍ਭੋਰੁਹੇ 
ਸਕ੍ਰੋਧਾ ਕੁਸੁਮਾਯੁਧੇ ਸਕਰੁਣਾ ਪਾਦਾਨਤੇ ਵਜ੍ਰਿਣਿ | 
ਸਸ੍ਮੇਰਾ ਗਿਰਿਜਾਸਖੀਸ਼ੁ ਸਨਯਾ ਸ਼ੈਲਾਧਿਨਾਥੇ ਵਹਨ
ਭੂਮੀਨ੍ਦ੍ਰ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ਸ਼ਰ੍ਮ ਵਿਪੁਲਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੱਛਟਾਃ ||੨|| 

 

ਏਕਂ ਧ੍ਯਾਨਨਿਮੀਲਨਾਨ੍ਮੁਕੁਲਿਤਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਪੁਨਃ 
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜਸ੍ਤਨਤਟੇ ਸ਼੍ਰ੍ੜੁਙ੍ਗਾਰਭਾਰਾਲਸਮ | 
ਅਨ੍ਯੱਦੂਰਵਿਕ੍ੜੁਸ਼੍ਟਚਾਪਮਦਨਕ੍ਰੋਧਾਨਲੋੱਦੀਪਿਤਂ 
ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਭਿੰਨਰਸਂ ਸਮਾਧਿਸਮਯੇ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਂ ਪਾਤੁ ਵਃ ||੩|| 

 

ਪਕ੍ਸ਼੍ਮਾਲੀਪਿਙ੍ਗਲਿਮ੍ਨਃ ਕਣ ਇਵ ਤਡਿਤਾਂ ਯਸ੍ਯ ਕ੍ੜੁਤ੍ਸ੍ਨਃ 
ਸਮੂਹੋ ਯਸ੍ਮਿਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮੀਸ਼ਦ੍ਵਿਘਟਿਤਮੁਕੁਲੇ ਕਾਲਯਜ੍ਵਾ ਜੁਹਾਵ | 
ਅਰ੍ਚਿਰ੍ਨਿਸ਼੍ਟਪ੍ਤਚੂਡਾਸ਼ਸ਼ਿਗਣਿਤਸੁਧਾਘੋਰਝਾਙ੍ਕਾਰਕੋਣਂ 
ਤਾਰ੍ਤੀਯਂ ਯਤ੍ਪੁਰਾਰੇਸ੍ਤਦਵਤੁ ਮਦਨਪ੍ਲੋਸ਼ਣਂ ਲੋਚਨਂ ਵਃ ||੪|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼ਿਵਲੋਚਨਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ ||

Related Content

Shivalochana Stutih - transliteration script

शिवलॊचन स्तुतिः - Shivalochana Stutih

शिवलॊचन स्तुतिः - Shivalochana Stutih

শিৱলোচন স্তুতিঃ - Shivalochana Stutih

શિવલોચન સ્તુતિઃ - Shivalochana Stutih