logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਗੌਰੀਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Gaurishvara Stutih

Gaurishvara Stutih


ਦਿਵ੍ਯਂ ਵਾਰਿ ਕਥਂ ਯਤਃ ਸੁਰਧੁਨੀ ਮੌਲੌ ਕਥਂ ਪਾਵਕੋ 
ਦਿਵ੍ਯਂ ਤੱਧਿ ਵਿਲੋਚਨਂ ਕਥਮਹਿਰ੍ਦਿਵ੍ਯਂ ਸ ਚਾਙ੍ਗੇ ਤਵ | 
ਤਸ੍ਮਾੱਦਯੂਤਵਿਧੌ ਤ੍ਵਯਾਦ੍ਯ ਮੁਸ਼ਿਤੋ ਹਾਰਃ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾ-
ਮਿੱਥਂ ਸ਼ੈਲਭੁਵਾ ਵਿਹਸ੍ਯ ਲਪਿਤਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼ਿਵਾਯਾਸ੍ਤੁ ਵਃ ||੧|| 

 

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਸ੍ਯ ਸਕ੍ੜੁੱਤਿਕਾਰ੍ਤਭਰਣੀ ਮੂਰ੍ਤਿਃਸਦਾ ਰੋਹਿਣੀ
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦਾ ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਯੁਤਾ ਚਿਤ੍ਰਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਨ੍ਵਿਤਾ | 
ਦਿਸ਼੍ਯਾਦਕ੍ਸ਼ਤਹਸ੍ਤਮੂਲਘਟਿਤਾਸ਼ਾਢਾ ਮਘਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤਾ 
ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਾਨ੍ਵਿਤਾ ਭਗਵਤੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਪਾਲੀਵ ਵਃ ||੨|| 

 

ਏਸ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਸੁਗਾਤ੍ਰਿ ਕਤਮਾ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਸ੍ਥਿਤਾ ਕਿਂ ਜਟਾ 
ਹਂਸਃ ਕਿਂ ਭਜਤੇ ਜਟਾਂ ਨਹਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਜਲਂ ਸੇਵਤੇ | 
ਮੁਗ੍ਧੇ ਭੂਤਿਰਿਯਂ ਕੁਤੋऽਤ੍ਰ ਸਲਿਲਂ ਭੂਤਿਸ੍ਤਰਙ੍ਗਾਯਤੇ 
ਏਵਂ ਯੋ ਵਿਨਿਗੂਹਤੇ ਤ੍ਰਿਪਥਗਾਂ ਪਾਯਾਤ੍ਸ ਵਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ||੩|| 

 

ਇਤਿ ਗੌਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ||

Related Content

Gaurishvara Stutih - Romanized script

கௌரீச்வர ஸ்துதி: - Gaurishvara Stutih

గౌరీశ్వర స్తుతిః - Gaurishvara Stutih

ಗೌರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ - Gaurishvara Stutih

ഗൗരീശ്വര സ്തുതിഃ - Gaurishvara Stutih