logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਕਾਸ਼ਿਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਦਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Sri Kashivishveshvaraadi Stotram

Sri Kashivishveshvaraadi Stotram


ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਯ ਦੇਵਵਨ੍ਦ੍ਯਪਦਾਯ ਤੇ || 
ਕਾਸ਼ੀਸ਼ੇਸ਼ਾਵਤਾਰੇ ਮੇ ਦੇਵਦੇਵ ਹ੍ਯੁਪਾਦਿਸ਼ ||੧|| 

 

ਮਾਯਾਧੀਸ਼ਂ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਕਾਰਣਮ || 
ਵਨ੍ਦੇ ਤਂ ਮਾਧਵਂ ਦੇਵਂ ਯਃ ਕਾਸ਼ੀਂ ਚਾਧਿਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ||੨|| 

 

ਵਨ੍ਦੇ ਤਂ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤਾਰਂ ਸਰ੍ਵਗੁਹ੍ਯਾਰ੍ਥਵੇਦਿਨਮ || 
ਗਣਦੇਵਂ ਢੁਣ੍ਢਿਰਾਜਂ ਤਂ ਮਹਾਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਵਿਘ੍ਨਹਮ ||੩|| 

 

ਭਾਰਂ ਵੋਢੁਂ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਯੋ ਯੋਗਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਉੱਤਮਮ || 
ਤਂ ਸਢੁਣ੍ਢਿਂ ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਂ ਵਨ੍ਦੇ ਗਙ੍ਗਾਤਟਸ੍ਥਿਤਮ ||੪|| 

 

ਭੈਰਵਂ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲ਼ਂ ਭਕ੍ਤਾਭਯਕਰਂ ਭਜੇ || 
ਦੁਸ਼੍ਟਦਣ੍ਡਸ਼ੂਲਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਧਰਂ ਵਾਮਾਧ੍ਵਚਾਰਿਣਮ || ੫|| 

 

ਸ਼੍ਰੀਕਾਸ਼ੀਂ ਪਾਪਸ਼ਮਨੀਂ ਦਮਨੀਂ ਦੁਸ਼੍ਟਚੇਤਸਃ || 
ਸ੍ਵਨਿਃਸ਼੍ਰੇਣਿਂ ਚਾਵਿਮੁਕ੍ਤਪੁਰੀਂ ਮਰ੍ਤ੍ਯਹਿਤਾਂ ਭਜੇ ||੬|| 

 

ਨਮਾਮਿ ਚਤੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਂ ਸਦਾऽਣਿਮ੍ਨਿ ਸ੍ਥਿਤਿਂ ਗੁਹਾਮ || 
ਸ਼੍ਰੀਗਙ੍ਗੇ ਭੈਰਵੀਂ ਦੂਰੀਕੁਰੁ ਕਲ੍ਯਾਣਿ ਯਾਤਨਾਮ ||੭|| 

 

ਭਵਾਨਿ ਰਕ੍ਸ਼ਾੰਨਪੂਰ੍ਣੇ ਸਦ੍ਵਰ੍ਣਿਤਗੁਣੇऽਮ੍ਬਿਕੇ || 
ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾਂਬੁਮਣਿਕਰ੍ਣਿਕਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਂ ਭਜੇ ||੮|| 

 

ਇਤਿ ਕਾਸ਼ੀਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਦਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram