logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਅਸ਼੍ਟਕਮ - Shivaraama Ashtakam

Shivaraama Ashtakam


ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਸਖੇ ਪ੍ਰਭੋ ਤ੍ਰਿਵਿਧਤਾਪਨਿਵਾਰਣ ਹੇ ਵਿਭੋ || 
ਅਜ ਜਨੇਸ਼੍ਵਰ ਯਾਦਵ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ ||੧|| 

 

ਕਮਲਲੋਚਨ ਰਾਮ ਦਯਾਨਿਧੇ ਹਰ ਗੁਰੋ ਗਜਰਕ੍ਸ਼ਕ ਗੋਪਤੇ || 
ਸ਼ਿਵਤਨੋ ਭਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ ||੨|| 

 

ਸ੍ਵਜਨਰਞ੍ਜਨ ਮਙ੍ਗਲ਼ਮਨ੍ਦਿਰਂ ਭਜਤਿ ਤਂ ਪੁਰੁਸ਼ਂ ਪਰਮਂ ਪਦਮ || 
ਭਵਤਿ ਤਸ੍ਯ ਸੁਖਂ ਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤਂ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ ||੩|| 

 

ਜਯ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਵੱਲਭ ਭੂਪਤੇ ਜਯ ਜਯਾਰ੍ਜਿਤਪੁਣ੍ਯਪਯੋਨਿਧੇ || 
ਜਯ ਕ੍ੜੁਪਾਮਯ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ ||੪|| 

 

ਭਵਵਿਭੋਚਨ ਮਾਧਵ ਮਾਪਤੇ ਸੁਕਵਿਮਾਨਸਹਂਸ ਸ਼ਿਵਾਰਤੇ || 
ਜਨਕਜਾਰਤ ਰਾਘਵ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ ||੫|| 

 

ਅਵਨਿਮਣ੍ਡਲਮਙ੍ਗਲ਼ ਮਾਪਤੇ ਜਲਦਸੁਨ੍ਦਰ ਰਾਮ ਰਮਾਪਤੇ || 
ਨਿਗਮਕੀਰ੍ਤਿਗੁਣਾਰ੍ਣਵ ਗੋਪਤੇ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ || ੬|| 

 

ਪਤਿਤਪਾਵਨਨਾਮਮਯੀ ਲਤਾ ਤਵ ਯਸ਼ੋ ਵਿਮਲਂ ਪਰਿਗੀਯਤੇ || 
ਤਦਪਿ ਮਾਧਵ ਮਾਂ ਕਿਮੁਪੇਕ੍ਸ਼ਸੇ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ || ੭|| 

 

ਅਮਰਤਾਪਰਦੇਵ ਰਮਾਪਤੇ ਵਿਜਯਤਸ੍ਤਵ ਨਾਮ ਧਨੋਪਮਾ || 
ਮਯਿ ਕਥਂ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵ ਜਾਯਤੇ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ || ੮|| 

 

ਹਨੁਮਤਃ ਪ੍ਰਿਯ ਚਾਪਕਰ ਪ੍ਰਭੋ ਸੁਰਸਰਿੱਧ੍ੜੁਤਸ਼ੇਖਰ ਹੇ ਗੁਰੋ || 
ਮਮ ਵਿਭੋ ਕਿਮੁ ਵਿਸ੍ਮਰਣਂ ਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ || ੯|| 

 

ਨਰਹਰੇਤਿ ਪਰਂ ਜਨਸੁਨ੍ਦਰਂ ਪਠਤਿ ਯਃ ਸ਼ਿਵਰਾਮਕ੍ੜੁਤਸ੍ਤਵਮ || 
ਵਿਸ਼ਤਿ ਰਾਮਰਮਾਚਰਣਾਂਬੁਜੇ ਸ਼ਿਵ ਹਰੇ ਵਿਜਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਵਰਮ ||੧੦|| 

 

ਪ੍ਰਾਤਰੁੱਥਾਯ ਯੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠੇਦੇਕਾਗ੍ਰਮਾਨਸਃ || 
ਵਿਜਯੋ ਜਾਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਾੰਨਿਧ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ ||੧੧|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||
 

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram