logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਹਰਿਹਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰ ਸ਼ਤਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Harihara Ashtottara Shatanama Stotram

Harihara Ashtottara Shatanama Stotram


ਗੋਵਿਨ੍ਦ ਮਾਧਵ ਮੁਕੁਨ੍ਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇ || 
ਦਾਮੋਦਰਾਚ੍ਯੁਤ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੧|| 

 

ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਨ੍ਧਕਰਿਪੋ ਹਰ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਵੈਕੁਣ੍ਠ ਕੈਟਭਰਿਪੋ ਕਮਠਾਬ੍ਜਪਾਣੇ|| 
ਭੁਤੇਸ਼ ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੋ ਮ੍ੜੁਡ ਚਣ੍ਡਿਕੇਸ਼ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੨ || 

 

ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਨ੍ੜੁਸਿਂਹ ਮਧੁਸੂਦਨ ਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ਗੌਰੀਪਤੇ ਗਿਰਿਸ਼ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡ || 
ਨਾਰਾਯਣਾਸੁਰਨਿਬਰ੍ਹਣ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣੇ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੩|| 

 

ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋਗ੍ਰ ਵਿਸ਼ਮੇਕ੍ਸ਼ਣ ਕਾਮਸ਼ਤ੍ਰੋ ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤ ਪੀਤਵਸਨਾਂਬੁਦ ਨੀਲ ਸ਼ੌਰੇ || 
ਈਸ਼ਾਨ ਕ੍ੜੁੱਤਿਵਸਨ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੈਕਨਾਥ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ  ||੪|| 

 

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤੇ ਮਧੁਰਿਪੋ ਪੁਰੁਸ਼ੋੱਤਮਾਦ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠ ਦਿਗ੍ਵਸਨ ਸ਼ਾਨ੍ਤ ਪਿਨਾਕਪਾਣੇ || 
ਆਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦ ਧਰਣੀਧਰ ਪਦ੍ਮਨਾਭ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ  ||੫|| 

 

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੂਦਨ ਦੇਵਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣੇ || 
ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋਰਗਾਭਰਣ ਬਾਲਮ੍ੜੁਗਾਙ੍ਕਮੌਲੇ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੬|| 

 

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵ ਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਰਾਵਣਾਰੇ ਭੂਤੇਸ਼ ਮਨ੍ਮਥਰਿਪੋ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਨਾਥ || 
ਚਾਣੂਰਮਰ੍ਦਨ ਹ੍ੜੁਸ਼ੀਕਪਤੇ ਮੁਰਾਰੇ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੭||

 

ਸ਼ੂਲਿਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਲਾਵਤਂਸ ਕਂਸਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨ ਸਨਾਤਨ ਕੇਸ਼ਿਨਾਸ਼ || 
ਭਰ੍ਗ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ ਭਵ ਭੂਤਪਤੇ ਪੁਰਾਰੇ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੮|| 

 

ਗੋਪੀਪਤੇ ਯਦੁਪਤੇ ਵਸੁਦੇਵਸੂਨੋ ਕਰ੍ਪੂਰਗੌਰ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਭਾਲਨੇਤ੍ਰ ||
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋੱਧਰਣ ਧਰ੍ਮਧੁਰੀਣ ਗੋਪ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ  ||੯|| 

 

ਸ੍ਥਾਣੋ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਪਿਨਾਕਧਰ ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਨਿਰੁੱਧ ਕਮਲਾਕਰ ਕਲ੍ਮਸ਼ਾਰੇ ||
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਤ੍ਰਿਪਥਗਾਰ੍ਦ੍ਰਜਟਾਕਲਾਪ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਭਟਾ ਯ ਇਤਿ ਸਨ੍ਤਤਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ||੧੦|| 

 

ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਾਧਿਕਸ਼ਤੇਨ ਸੁਚਾਰੁਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਨ੍ਦਰ੍ਭਿਤਾਂ ਲਲ਼ਿਤਰਤ੍ਨਕਦਂਬਕੇਨ || 
ਸੰਨਾਯਕਾਂ ਦ੍ੜੁਢਗੁਣਾਂ ਨਿਜਕਣ੍ਠਗਤਾਂ ਯਃ ਕੁਰ੍ਯਾਦਿਮਾਂ ਸ੍ਰਜਮਹੋ ਸ ਯਮਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯੇਤ ||੧੧|| 
ਗਣਾਵੂਚਤੁਃ || 

 

ਇੱਥਂ ਦ੍ਵਿਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਨਿਜਭ੍ੜੁਤ੍ਯਗਣਾਨ੍ਸਦੈਵ ਸਂਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਯੇਦਵਨਿਗਾਨ੍ਸ ਹਿ ਧਰ੍ਮਰਾਜਃ ||
ਅਨ੍ਯੇऽਪਿ ਯੇ ਹਰਿਹਰਾਙ੍ਕਧਰਾ ਧਰਾਯਾਂ ਤੇ ਦੂਰਤਃ ਪੁਨਰਹੋ ਪਰਿਵਰ੍ਜਨੀਯਾਃ ||੧੨|| 

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਉਵਾਚ || 

 

ਯੋ ਧਰ੍ਮਰਾਜਰਚਿਤਾਂ ਲਲ਼ਿਤਪ੍ਰਬਨ੍ਧਾਂ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿਂ ਸਕਲਕਲ੍ਮਸ਼ਬੀਜਹਨ੍ਤ੍ਰੀਮ || 
ਧੀਰੋऽਤ੍ਰ ਕੌਸ੍ਤੁਭਭ੍ੜੂਤਃ ਸ਼ਸ਼ਿਭੂਸ਼ਣਸ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਪੇਤ੍ਸ੍ਤਨਰਸਂ ਨ ਪਿਬੇਤ੍ਸ ਮਾਤੁਃ ||੧੩|| 

 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ੍ੜੁਣ੍ਵਨ੍ਕਥਾਂ ਰਮ੍ਯਾਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਰ੍ਮਾ ਪ੍ਰਿਯੇऽਨਘਾਮ || 
ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪੁਰਤੋ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਸਰਸੀਂ ਪੁਰੀਮ ||੧੪|| 

 

ਇਤਿ ਹਰਿਹਰਾਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ ||

 

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram