logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸਨ੍ਤਤਿ ਪ੍ਰਦਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਅਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

 

ਏਕਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵਾਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸਮਸ੍ਤਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨੇਹ ਨਾਨਾਸ੍ਤਿ ਕਿਞ੍ਚਿਤ | 
ਏਕੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਨ ਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਵਤਸ੍ਥੇ ਤਸ੍ਮਾਦੇਕਂ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਮਹੇਸ਼ਮ ||੧|| 

ਏਕਃ ਕਰ੍ਤਾ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਸ਼ਂਭੋ ਨਾਨਾਰੂਪੇਸ਼ਵੇਕਰੂਪੋऽਪ੍ਯਰੂਪਃ | 
ਯਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਪੂਰ੍ਣ ਏਕੋऽਪ੍ਯਨੇਕਸ੍ਤਸ੍ਮਾੰਨਾਨ੍ਯਂ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੨|| 

ਰੱਜੌ ਸਰ੍ਪਃ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾਯਾਂ ਚ ਰੌਪ੍ਯਂ ਪਯਃ ਪੂਰਸ੍ਤਨ੍ਮ੍ੜੁਗਾਖ੍ਯੇ ਮਰੀਚੌ | 
ਯਦ੍ਵੱਤਦ੍ਵਦ੍ਵਿਸ਼ਵਗੇਵ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋ ਯਸ੍ਮਿਨ ਜ੍ਞਾਤੇ ਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਮਹੇਸ਼ਮ ||੩|| 

ਤੋਯੇ ਸ਼ੈਤ੍ਯਂ ਦਾਹਕਤ੍ਵਂ ਚ ਵਹ੍ਨੌ ਤਾਪੋ ਭਾਨੌ ਸ਼ੀਤਭਾਨੌ ਪ੍ਰਸਾਦਃ | 
ਪੁਸ਼੍ਪੇ ਗਨ੍ਧੋ ਦੁਗ੍ਧਮਧ੍ਯੇ ਚ ਸਰ੍ਪਿਰ੍ਯੱਤੱਛਂਭੋ ਤ੍ਵਂ ਤਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੪|| 

ਸ਼ਬ੍ਦਂ ਗ੍ੜੁਹ੍ਣਾਸ੍ਯਸ਼੍ਰਵਾਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਜਿਘ੍ਰੇਰਘ੍ਰਾਣਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵ੍ਯਙ੍ਘ੍ਰਿਰਾਯਾਸਿ ਦੂਰਾਤ | 
ਵ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪਸ਼੍ਯੇਸ੍ਤ੍ਵਂ ਰਸਜ੍ਞੋऽਨ੍ਯਜਿਹ੍ਵਃ ਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਮ੍ਯਗ੍ਵੇੱਤ੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੫|| 

ਨੋ ਵੇਦਸ੍ਤ੍ਵਾਮੀਸ਼ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਵਿਵੇਦ ਨੋ ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਨੋ ਵਿਧਾਤਾऽਖਿਲਸ੍ਯ || 
ਨੋ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਾ ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਦੇਵਾ ਭਕ੍ਤੋ ਵੇਦ ਤ੍ਵਾਮਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੬|| 

ਨੋ ਤੇ ਗੋਤ੍ਰਂ ਨੇਸ਼ ਜਨ੍ਮਾਪਿ ਨਾਖ੍ਯਾ ਨੋ ਤ੍ਵਾ ਰੂਪਂ ਨੈਵ ਸ਼ੀਲਂ ਨ ਦੇਸ਼ਃ | 
ਇੱਥਂਭੂਤੋऽਪੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨ ਪੂਰਯੇਸ੍ਤਦ੍ਭਜੇ ਤ੍ਵਾਮ ||੭|| 

ਤ੍ਵੱਤਃ ਸਰ੍ਵਂ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਸਰ੍ਵਂ ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਤ੍ਵਂ ਗੌਰੀਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਨਗ੍ਨੋऽਤਿਸ਼ਾਨ੍ਤਃ| 
ਤ੍ਵਂ ਵੈ ਸ਼ੁੱਧਸ੍ਤ੍ਵਂ ਯੁਵਾ ਤ੍ਵਂ ਚ ਬਾਲਸ੍ਤਤ੍ਵਂ ਯਤ੍ਕਿਂ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਤੋऽਸ੍ਮਿ |੮||

ਸ੍ਤੁਤ੍ਵੇਤਿ ਵਿਪ੍ਰੋ ਨਿਪਪਾਤ ਭੂਮੌ ਸ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ਯਾਵਦਤੀਵ ਹ੍ੜੁਸ਼੍ਟਃ | 
ਤਾਵਤ੍ਸ ਤਾਲੋऽਖਿਲਵ੍ੜੁੱਧਵ੍ੜੁੱਧਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਭੂਦੇਵ ਵਰਂ ਵ੍ੜੁਣੀਹਿ ||੯|| 

ਤਤ ਉੱਥਾਯ ਹ੍ੜੁਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਮੁਨਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਰਃ ਕ੍ੜੁਤੀ | 
ਪ੍ਰਤ੍ਯਬ੍ਰਵੀਤ੍ਕਿਮਜ੍ਞਾਤਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਯ ਤਵ ਪ੍ਰਭੋ ||੧੦|| 

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਭਗਵਾਨ ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਦੋ ਭਗਵਾਨ | 
ਯਾਚ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਯੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਮੀਸ਼ੋ ਦੈਨ੍ਯਕਾਰਿਣੀਮ ||੧੧|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਚਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦੇਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਰਸ੍ਯ ਹ | 
ਸ਼ੁਚੇਃ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤਸ੍ਯਾਥ ਸ਼ੁਚਿ ਸ੍ਮਿਤ੍ਵਾऽਬ੍ਰਵੀੱਛਿਸ਼ੁਃ ||੧੨|| 

ਬਾਲ ਉਵਾਚ|| 

ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ੁਚੇ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਮਤ੍ਯਾਂ ਯੋऽਭਿਲਾਸ਼ਃ ਕ੍ੜੁਤੋ ਹ੍ੜੁਦਿ | 
ਅਚਿਰੇਣੈਵ ਕਾਲੇਨ ਸ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਮ ||੧੩|| 

ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਮੇਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਮਤ੍ਯਾਂ ਮਹਾਮਤੇ | 
ਖ੍ਯਾਤੋ ਗ੍ੜੁਹਪਤਿਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸਰ੍ਵਾਮਰਪ੍ਰਿਯਃ ||੧੪|| 

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਨ੍ਮਯੇਰਿਤਮ | 
ਅਬ੍ਦਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਪਠਨਾਤ੍ਕਾਮਦਂ ਸ਼ਿਵਸੰਨਿਧੌ ||੧੫|| 

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਠਨਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਧਨਪ੍ਰਦਮ | 
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਰਂ ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਾਪੱਤ੍ਯਰਿਨਾਸ਼ਨਮ ||੧੬|| 

ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਸਂਪੱਤਿਕਾਰਕਂ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ | 
ਪ੍ਰਾਤਰੁੱਥਾਯ ਸੁਸ੍ਨਾਤੋ ਲਿਙ੍ਗਮਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ਸ਼ਾਂਭਵਮ ||੧੭|| 

ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਜਪੰਨਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਪੁਤ੍ਰਃ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ ਭਵੇਤ | 
ਵੈਸ਼ਾਖੇ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇ ਮਾਘੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨਿਯਮੈਰ੍ਯੁਤਃ ||੧੮|| 

ਯਃ ਪਠੇਤ ਸ੍ਨਾਨਸਮਯੇ ਸ ਲਭੇਤ੍ਸਕਲਂ ਫਲਮ | 
ਕਾਰ੍ਤਿਕਸ੍ਯ ਤੁ ਮਾਸਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦਹਮਵ੍ਯਯਃ ||੧੯|| 

ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਮੇਸ਼ਃਯਾਮਿ ਯਾਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਪਠਿਸ਼੍ਯਤਿ | 
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਨ ਦੇਯਂ ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ ||੨੦|| 

ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਮਹਾਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪ੍ਰਸੂਤਿਕ੍ੜੁਤ | 
ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾ ਵਾ ਪੁਰੁਸ਼ੇਣਾਪਿ ਨਿਯਮਾੱਲਿਙ੍ਗਸੰਨਿਧੌ ||੨੧|| 

ਅਬ੍ਦਂ ਜਪ੍ਤਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪੁਤ੍ਰਦਂ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ | 
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਬਾਲਃ ਸੋऽਪਿ ਵਿਪ੍ਰੋ ਗ੍ੜੁਹਂ ਯਯੌ ||੨੨|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਕਾਸ਼ੀਖਣ੍ਡੇ ਸਨ੍ਤਤਿਪ੍ਰਦਮਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

सन्तति प्रदम अभिलाष अष्टक स्तोत्रम - Santhathi Pradama Abhil

सन्तति प्रदम् अभिलाष अष्टक स्तोत्रम् - Santhathi Pradama Abh

সন্ততি প্রদম অভিলাষ অষ্টক স্তোত্রম - Santhathi Pradama Abhil

ਅਭਯਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Abhayankaram Shivarakshaastotra