logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਜਯਵਾਦ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shivajayavaada Stotram

Shivajayavaada Stotram

ਜਯ ਜਯ ਗਿਰਿਜਾਲਙ੍ਕ੍ੜੁਤਵਿਗ੍ਰਹ, ਜਯ ਜਯ ਵਿਨਤਾਖਿਲਦਿਕ੍ਪਾਲ |
ਜਯ ਜਯ ਸਰ੍ਵਵਿਪੱਤਿਵਿਨਾਸ਼ਨ, ਜਯ ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਦੀਨਦਯਾਲ਼ ||੧||

ਜਯ ਜਯ ਸਕਲਸੁਰਾਸੁਰਸੇਵਿਤ, ਜਯ ਜਯ ਵਾਂਛਿਤਦਾਨਵਿਤਨ੍ਦ੍ਰ |
ਜਯ ਜਯ ਲੋਕਾਲੋਕਧੁਰਨ੍ਧਰ ਜਯ ਜਯ ਨਾਗੇਸ਼੍ਵਰ ਧ੍ੜੁਤਚਨ੍ਦ੍ਰ ||੨||

ਜਯ ਜਯ ਹਿਮਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨ ਜਯ ਜਯ ਕਰੁਣਾਕਲ੍ਪਿਤਲਿਙ੍ਗ |
ਜਯ ਜਯ ਸਂਸ੍ੜੁਤਿਰਚਨਾਸ਼ਿਲ੍ਪਿਨ ਜਯ ਜਯ ਭਕ੍ਤਹ੍ੜੁਦਂਬੁਜਭ੍ੜੁਙ੍ਗ ||੩||

ਜਯ ਜਯ ਭੋਗਿਫਣਾਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤ, ਜਯ ਜਯ ਭੂਤਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਦੇਹ |
ਜਯ ਜਯ ਪਿਤ੍ੜੁਵਨਕੇਲਿਪਰਾਯਣ, ਜਯ ਜਯ ਗੌਰੀਵਿਭ੍ਰਮਗੇਹ ||੪||

ਜਯ ਜਯ ਗਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਲੁਲਿਤਜਟ, ਜਯ ਜਯ ਮਙ੍ਗਲ਼ਪੂਰਸਮੁਦ੍ਰ |
ਜਯ ਜਯ ਬੋਧਵਿਜ੍ੜੁਂਭਣਕਾਰਣ , ਜਯ ਜਯ ਮਾਨਸਪੂਰ੍ਤਿਵਿਨਿਦ੍ਰ ||੫||

ਜਯ ਜਯ ਦਯਾਤਰਙ੍ਗਿਤਲੋਚਨ, ਜਯ ਜਯ ਚਿਤ੍ਰਚਰਿਤ੍ਰਪਵਿਤ੍ਰ |
ਜਯ ਜਯ ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਕਾਸ਼ਕ, ਜਯ ਜਯ ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਤਾਪਧਵਿਤ੍ਰ ||੬||

ਜਯ ਜਯ ਤਨ੍ਤ੍ਰਨਿਰੂਪਣਤਤ੍ਪਰ, ਜਯ ਜਯ ਯੋਗਵਿਕਸ੍ਵਰਧਾਮ |
ਜਯ ਜਯ ਮਦਨਮਹਾਭਟਭਞ੍ਜਨ, ਜਯ ਜਯ ਪੂਰਿਤਪੂਜਕਕਾਮ ||੭||

ਜਯ ਜਯ ਗਙ੍ਗਾਧਰ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ, ਜਯ ਜਯ ਪਤਿਤਪਵਿਤ੍ਰਵਿਧਾਨ |
ਜਯ ਜਯ ਬਂਬਂਨਾਦ ਕ੍ੜੁਪਾਕਰ, ਜਯ ਜਯ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸੌਖ੍ਯਨਿਧਾਨ ||੮||

ਯ ਇਮਂ ਸ਼ਿਵਜਯਵਾਦਮੁਦਾਰਂ ਪਠਤਿ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਧਾਮ੍ਨਿ |
ਤਸ੍ਯ ਸਦਾਸ਼ਿਵਸ਼ਾਸਨਯੋਗਾਨ੍ਮਾਦ੍ਯਤਿ ਸਂਪੰਨਾਮ੍ਨਿ ||੯||

ਇਤਿ ਸ਼ਿਵਜਯਵਾਦਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

shivajayavaada stotram

शिवजयवाद स्तोत्रम - Shivajayavaada Stotram

शिवजयवाद स्तोत्रम् - Shivajayavaada Stotram

শিৱজযৱাদ স্তোত্রম - Shivajayavaada Stotram

શિવજયવાદ સ્તોત્રમ - Shivajayavaada Stotram