logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਲਹਰੀ - Vishveshvaralahari

Vishveshvaralahari

ਸਿੱਧਿਬੁੱਧਿਪਤਿਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਗਣਾਦੀਸ਼੍ਵਰਂ ਮੁਦਾ |
ਤਸ੍ਯ ਯੋ ਵਨ੍ਦਨਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ ਸ ਧੀਨਾਂ ਯੋਗਮਿਨ੍ਵਤਿ ||੧||

ਵਨ੍ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪਤਿਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਤਾ ਯਤ੍ਕ੍ੜੁਪਯਾ ਪੁਰੀ |
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਰ੍ਥਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਹੋਤਾਰਂ ਰਤ੍ਨਧਾਤਮਮ ||੨||

ਭਕ੍ਤਾਵਨਂ ਕਰੋਮੀਤਿ ਮਾ ਗਰ੍ਵਂ ਵਹ ਸ਼ਙ੍ਕਰ |
ਤੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਪੂਜਾਗ੍ਰਹਣਾੱਤਵੇਤਤ੍ਸਤ੍ਯਮਙ੍ਗਿਰਃ ||੩||

ਮੁਧਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਕਾਮਯਨ੍ਤੇ ਚਞ੍ਚਲਾਂ ਸਕਲਾ ਜਨਾਃ |
ਕਾਸ਼ੀਰੂਪਾਂ ਕਾਮਯੇऽਹਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਨਪਗਾਮਿਨੀਮ ||੪||

ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤੁ ਜਨਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਮਦਾਨ੍ਧਨ੍ੜੁਪਸੇਵਨਾਤ |
ਲਭੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਸੇਵਾਤੋ ਗਾਮਸ਼੍ਵਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਨਹਮ ||੫||

ਨ ਮਤ੍ਕੁਟੁਂਬਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਮਾਹੂਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਬੁਧਾਃ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਰਾਧਨਾਰ੍ਥਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਦੇਵੀਮੁਪਹ੍ਵਯੇ ||੬||

ਆਪਾਤਰਮਣੀਯੇਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਦਾਨ੍ਧਕਰੀ ਚਲਾ |
ਅਸਾਰਸਂਸ੍ੜੁਤੌ ਕਾਸ਼ੀਂ ਸਾ ਹਿ ਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ੜੁਤਾ ਸਤਾਮ ||੭||

ਕਾਸ਼ੀ ਗਙ੍ਗਾऽੰਨਪੂਰ੍ਣਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਦੇਵਤਾਃ |
ਅਵਨ੍ਤੁ ਬਾਲਮਜ੍ਞਂ ਮਾਮੁਸ਼ਤੀਰਿਵ ਮਾਤਰਃ ||੮||

ਸਦੈਵ ਦੁਃਖਕਾਰਿਣੀਂ ਨ ਸਂਸ੍ੜੁਤਿਂ ਹਿ ਕਾਮਯੇ
ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰਦਾਂ ਪਰਾਂ ਪੁਰੀਂ ਹਿ ਕਾਮਯੇ |
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਦੁਃਖਹਾਰਕਂ ਮਨੋਰਥਪ੍ਰਪੂਰਕਂ
ਸ਼ਿਵਂ ਸਦਾ ਮੁਦਾ ਭਜੇ ਮਹੇਰਣਾਯ ਚਕ੍ਸ਼ਸੇ ||੯||

ਸ੍ਵਸੇਵਕਸੁਤਾਦੀਨਾਂ ਪਾਲਨਂ ਕੁਰ੍ਵਤੇ ਨ੍ੜੁਪਾਃ |
ਪਾਸ੍ਯੇਵਾਸ੍ਮਾਂਸ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਗੀਰ੍ਵਾਣਃ ਪਾਹਿ ਨਃ ਸੁਤਾਨ ||੧੦||

ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯ ਕਾਸ਼ਿਕਾਂ ਪੁਰੀਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਂ ਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯ ਵੈ
ਗੁਰੋਰ੍ਮੁਖਾਰਵਿਨ੍ਦਤਃ ਸਦਾਦਿਰੂਪਮਦ੍ਵਯਮ |
ਵਿਚਾਰ੍ਯ ਰੂਪਮਾਤ੍ਮਨੋ ਨਿਸ਼ੇਧ੍ਯ ਨਸ਼੍ਵਰਂ ਜਡਂ
ਚਿਦਾਤ੍ਮਨਾ ਤਮੋਭਿਦਂ ਧਨੇਨ ਹਨ੍ਮਿ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਚਿਕਮ ||੧੧||

ਹੇ ਭਾਗੀਰਥਿ ਹੇ ਕਾਸ਼ਿ ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਤੇ ਸਦਾ |
ਕਲਯਾਮਿ ਸ੍ਤਵਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਮੇਸ਼ ਰਾਰਨ੍ਤੁ ਤੇ ਹ੍ੜੁਦਿ ||੧੨||

ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਸਦਾ ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਦੇਹ੍ਯਸ੍ਮਭ੍ਯਂ ਧਨਂ ਪਰਮ |
ਪੁਰਾ ਯੁੱਧੇਸ਼ੁ ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਂ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਤ੍ਵਾਂ ਧਨਞ੍ਜਯਮ ||੧੩||

ਅਵਿਨਾਸ਼ਿ ਪੁਰਾ ਦੱਤਂ ਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਦ੍ਰਵਿਣਂ ਤ੍ਵਯਾ |
ਕਾਸ਼ਿਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਗਙ੍ਗੇ ਤ੍ਵਾਮਥ ਤੇ ਸ੍ਤੁਮ੍ਨਮੀਮਹੇ ||੧੪||

ਸਂਸਾਰਦਾਵਵਹ੍ਨੌ ਮਾਂ ਪਤਿਤਂ ਦੁਃਖਿਤਂ ਤਵ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਪਾਹਿ ਗਙ੍ਗਾਦ੍ਯੈਰਾਗਤ੍ਯ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਿਃ ਸੁਤਮ ||੧੫||

ਕਾਸ਼ੀਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵਯਂ ਯਾਮ ਦਯਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਤੇ |
ਤਤ੍ਰੈਵ ਵਾਸਂ ਕੁਰ੍ਯਾਮ ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ੇ ਨ ਵਸਤਿਂ ਵਯਃ ||੧੬||

ਹੇ ਸਰਸ੍ਵਤਿ ਹੇ ਗਙ੍ਗੇ ਹੇ ਕਾਲਿਨ੍ਦਿ ਸਦਾ ਵਯਮ |
ਭਜਾਮਾਮ੍ੜੁਤਰੂਪਂ ਤਂ ਯੋ ਵਃ ਸ਼ਿਵਤਮੋ ਰਸਃ ||੧੭||

ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੇਦਮੇਵ ਤ੍ਵਾਂ ਯਾਚਾਮ ਸਤਤਂ ਵਯਮ |
ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਕਾਸ਼੍ਯਾਮਧ੍ਵਰੇ ਤ੍ਵਾਂ ਹਵਿਸ਼੍ਮਨ੍ਤੋ ਜਰਾਮਹੇ ||੧੮||

ਸਰ੍ਵਾਸੁ ਸੋਮਸਂਸ੍ਥਾਸੁ ਕਾਸ਼੍ਯਾਮਿਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ |
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸੋਮਂ ਚੋਦਾਮਿ ਪੀਤਯੇ ||੧੯||

ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਰੌਦ੍ਰੇਸ਼ੁ ਚਾਨ੍ਯੇਸ਼ੁ ਯਜਾਮ ਤ੍ਵਾਂ ਮਖੇਸ਼ੁ ਵੈ |
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇਵੈਸ੍ਤ੍ਵਂ ਰਾਰਨ੍ਧਿ ਸਵਮੇਸ਼ੁ ਨਃ || ੨੦||

ਮਾਂ ਮੋਹਾਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਬਾਧਨ੍ਤੇ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਯੋਜਨਮ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਤਤੋ ਮੇ ਤ੍ਵਾਂ ਵਰੁਤ੍ਰੀਂ ਧਿਸ਼ਣਾਂ ਵਹ ||੨੧||

ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਭਸ੍ਮਧਾਰੀ ਤ੍ਵਾਂ ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਸ੍ਤੌਮੀਸ਼ ਸਂਸ੍ਤਵੈਃ |
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਾਂਬੁਜਭ੍ੜੁਙ੍ਗਂ ਮਾਂ ਨ ਸ੍ਤੋਤਾਰਂ ਨਿਦੇਕਰਃ ||੨੨||

ਵਿਹਾਯ ਚਞ੍ਚਲਂ ਵਧੂਸੁਤਾਦਿਕਂ ਹਿ ਦੁਃਖਦਂ
ਤ੍ਵਦੀਯਕਾਮਸਂਯੁਤਾ ਭਵੇਮ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰੀ |
ਸ੍ਵਸੇਵਕਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕ੍ੜੁਸ਼੍ਟਸਂਵਿਦਰ੍ਪਕ
ਭਵੈਵ ਦੇਵ ਸਨ੍ਤਤਂ ਹ੍ਯੁਤਤ੍ਵਮਸ੍ਮਯੁਰ੍ਵਸੋ ||੨੩||

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਗਙ੍ਗਾਯਾਂ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਾਂ ਰਮ੍ਯਵਸ੍ਤੁਭਿਃ |
ਪੂਜਯਾਮ ਵਯਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕੁਸ਼ਿਕਾਸੋ ਅਵਸ੍ਯਵਃ ||੨੪||

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਨਿਤ੍ਯਮਸ੍ਮਭ੍ਯਂ ਭਯਮੁਤ੍ਪਾਦਯਨ੍ਤਿ ਯੇ |
ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਿਧਾਯੋਪਮਰ੍ਦਂ ਤਤੋ ਨੋ ਅਭਯਂ ਕ੍ੜੁਧਿ ||੨੫||

ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨਾਂ ਸ੍ਵਭਾਵੋऽਯਂ ਬਾਧ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਜੀਵਕਾਃ |
ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਂਪਯਾ ਸ਼ਂਭੋ ਸਰ੍ਵਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਬਰ੍ਹਯ ||੨੬||

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਸਦਾ ਭੀਤਃ ਸਂਸਾਰਰ੍ਣਵੱਜਨਾਤ |
ਮਾਂ ਪਾਲਯ ਸਦੇਤਿ ਤ੍ਵਾਂ ਪੁਰੁਹੂਤਮੁਪਬ੍ਰੁਵੇ ||੨੭||

ਇਦਂ ਵਿਮ੍ੜੁਸ਼੍ਯਨਸ਼੍ਵਰਂ ਜਡਂ ਸਦੈਵ ਦੁਃਖਦਂ
ਸਮਰ੍ਚਿਤੁਂ ਸ਼ਿਵਂ ਗਤਾਃ ਪਰਾਃ ਪੁਰੀਂ ਯਤੋ ਦ੍ਵਿਜਾਃ |
ਤਤੋऽਭਿਗਮ੍ਯ ਤਾਂ ਪੁਰੀਂ ਸਮਰ੍ਚ੍ਯ ਵਸ੍ਤੁਭਿਃ ਪਰੈਃ
ਸ਼ਿਵਂ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਤਮਿਲ੍ਯਖਿਤ੍ਵ ਈਮਹੇ ||੨੮||

ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਵਯਂ ਸਦੈਵ ਤ੍ਵਾਂ ਯਜਾਮ ਸਕਲੈਰ੍ਮਖੈਃ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਤ੍ਵਂ ਸਮਗ੍ਰੈਰ੍ਦੇਵੈਰਾਸਤ੍ਸਿ ਬਰ੍ਹਿਸ਼ਿ ||੨੯||

ਯਕ੍ਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਧਨਮਖੇਸ਼ੁ ਤੇ |
ਦੇਹਿ ਵ੍ਯਯਾਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਹ੍ਯਸ੍ਮਭ੍ਯਮਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਕ੍ੜੁਤਃ ||੩੦||

ਮਤ੍ਪੂਰ੍ਵਜਾ ਮਹਾਸ਼ੈਵਾ ਭਸ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਧਾਰਿਣਃ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਸੁਰੇਸ਼ੁ ਤ੍ਵਾਮਦ੍ਵਸ਼ਮਿਵ ਯੇਮਿਰੇ ||੩੧||

ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਵਿਧਾਯ ਯੇऽਰ੍ਚਨਂ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਤਤ੍ਪਰਾ ਯਦਾ |
ਤਾਨ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਗਿਰੇ ਦ੍ਰੁਤਂ ਯੂਥੇਨ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਣਿਰੇਜਤਿ ||੩੨||

ਤ੍ਵਾਂ ਪੂਜਯਾਮੀਸ਼ ਸੁਰਂ ਮਾਨਸੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯਵਸ੍ਤੁਭਿਃ |
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇਵੈਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸੋਮ ਰਾਰਨ੍ਧਿ ਨੋ ਹ੍ੜੁਦਿ ||੩੩||

ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਵਸਿ ਸਦ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਜਨੇ ਯਦਾ |
ਤਤੋऽਹਂ ਕ੍ਲੇਸ਼ਵਾਨ ਕੁਰ੍ਵੇ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ||੩੪||

ਵਾਮਦੇਵੇਤਿ ਮਨੂ ਰਮ੍ਯਤਾਂ ਯਸ੍ਯ ਸਞ੍ਜਗੌ |
ਈਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਕਿਯਤੇ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ||੩੫||

ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ ਯੋऽਸ੍ਤੀਸ਼ ਵਰਦਃ ਕਰਃ |
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਵਰਦਾਨੇਨ ਸ ਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ||੩੬||

ਦੁਸ਼੍ਟਭੀਤਸ੍ਯ ਮੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕਰਸ੍ਤੇऽਭਯਦਾਯਕਃ |
ਮਹੇਸ਼ਾਭਯਦਾਨੇ ਸ੍ਯਾਦੁਤ ਸਵ੍ਯਃ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੋ ||੩੭||

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਯਪਦਪਦ੍ਮਸੇਵਕਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਾਦਿਪਦਨਿਃਸ੍ਪ੍ੜੁਹਃ ਸਦਾ |
ਜਨੋऽਸ੍ਤਿ ਯਃ ਸਤਤਦੁਰ੍ਗਤਃ ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ੜੁਣਕ੍ਸ਼ਿ ਵਸੁਨਾ ਭਵੀਯਸਾ ||੩੮||

ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮੇ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਸਾਧਨਮ |
ਨਿਸ਼੍ਚਯੇਨ ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਤ੍ਵਾਮਵਸ੍ਯੁਰਾਚਕੇ ||੩੯||

ਰੋਗੈਰ੍ਦੁਃਖੈਰ੍ਵੈਰਿਗਣੈਸ਼੍ਚ ਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਤ੍ਵੱਦਾਸਤ੍ਵਾੱਛਙ੍ਕਰ ਤਤ੍ਸਹਸ੍ਵ |
ਰਮ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਰੋਸ਼ਕਰਂ ਵਚੋ ਵਾ ਯਤ੍ਕਿਞ੍ਚਾਹਂ ਤ੍ਵਾਯੁਰਿਦਂ ਵਦਾਮਿ ||੪੦||

ਧ੍ਯਾਯਾਮ ਵਸ੍ਤੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਯਾਚਾਮ ਧਾਮ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ |
ਕੁਰ੍ਯਾਮ ਕਰ੍ਮ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਵੋਚੇਮ ਸ਼ਨ੍ਤਮਂ ਹ੍ੜੁਦੇ ||੪੧||

ਮਾਤਾ ਤਾਤਃ ਸ੍ਵਾਦਿਸ਼੍ਠਂ ਚ ਪੌਸ਼੍ਟਿਕਂ ਮਨ੍ਵਾਤੇ ਵਾਕ੍ਯਂ ਬਾਲਸ੍ਯ ਕੁਤ੍ਸਿਤਮ |
ਯਦ੍ਵੱਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯਂ ਮੇऽਸ੍ਤੁ ਸ਼ਂਭਵੇ ਸ੍ਵਾਦੋਃ ਸ੍ਵਾਦੀਯੋ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਬਨ੍ਧਨਮ ||੪੨||

ਸ਼ਿਵਂ ਸੁਗਨ੍ਧਿਸਂਯੁਤਂ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨਮ |
ਸੁਦੀਨਭਕ੍ਤਪਾਲਕਂ ਤ੍ਰਿਯਮ੍ਬਕਂ ਯਜਾਮਹੇ ||੪੩||

ਦੇਵ ਦੇਵ ਗਿਰਿਜਾਵੱਲਭ ਤ੍ਵਂ ਪਾਹਿ ਪਾਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਮਹੇਸ਼ |
ਯਦ੍ਵਦਾਮਿ ਸਤਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵਾਕ੍ਯਂ ਤੱਜੁਸ਼ਸ੍ਵ ਕ੍ੜੁਧਿ ਮਾ ਦੇਵਵਨ੍ਤਮ ||੪੪||

ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਦਾ ਨਿਸ਼੍ਫਲਕਾਰ੍ਯਭਾਰਂ ਧ੍ੜੂਤ੍ਵਾ ਸਦਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਨਾਮਸਾਰਮ |
ਹੇ ਜੀਵ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਕਨਾਸ਼ਕਾਰਂ ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਸੌਮਨਸਾਯ ਰੁਦ੍ਰਮ ||੪੫||

ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਕਾਸ਼੍ਯਾਂ ਨਿਰ੍ਮਲਗਙ੍ਗਾਤੋਯੇ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਂਪੂਜ੍ਯ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵੈ |
ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਾਪਹਰੈਸ੍ਤੁ ਦੇਵ ਭਦ੍ਰਂ ਕਰ੍ਣੇਭਿਃ ਸ਼੍ੜੁਣੁਯਾਮ ਦੇਵਾਃ ||੪੬||

ਵਾਰਾਣਸ੍ਯਾਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸੁਰਾਢ੍ਯਂ ਸਂਪੂਜ੍ਯੇਸ਼ਂ ਵਸੁਭਿਃ ਸੁਕਾਨ੍ਤੈਃ |
ਅਗ੍ਰੇ ਨ੍ੜੁਤ੍ਯਨ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਰੂਪਂ ਭਦ੍ਰਂ ਪਸ਼੍ਯੇਮਾਕ੍ਸ਼ਭਿਰ੍ਯਜਤ੍ਰਾਃ ||੪੭||

ਇੱਛਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪੂਜਯਿਤੁਂ ਵਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਸਨ੍ਤਤਮ ||
ਪ੍ਰਯੱਛ ਨੋ ਧਨਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਯਸ਼ਸਂ ਵੀਰਵੱਤਮਮ ||੪੮||

ਕਾਸ਼੍ਯਾਮੁਸ਼ਿਤ੍ਵਾ ਗਙ੍ਗਾਯਾਂ ਸ੍ਰਾਤ੍ਵਾ ਸਂਪੂਜ੍ਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ |
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਤੱਚਰਣੌ ਨਿਤ੍ਯਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਨਾਸ਼ਯਾਮ੍ਯਹਮ ||੪੯||

ਅਸਤ੍ਪਦਂ ਸ੍ਵਹਰ੍ਸ਼ਦਂ ਨ ਚਾਨ੍ਯਹਰ੍ਸ਼ਦਾਯਕਂ
ਸਦਾ ਮੁਦਾ ਪ੍ਰਸੂਰ੍ਯਥਾ ਸ਼੍ੜੁਣੋਤਿ ਭਾਸ਼ਿਤਂ ਸ਼ਿਸ਼ੋਃ |
ਸ਼ਿਵਾਪਗਾਸ਼ਿਵਾਬਲਾਸ਼ਿਵਾਲਯਾਸਮਨ੍ਵਿਤ-
ਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ਿਵੇਸ਼ ਨਃ ਸੁਰੈਰ੍ਗਿਰਮੁਪਸ਼੍ਰੁਤਿਂ ਚਰ ||੫੦||

ਸਗਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜਾ ਗਙ੍ਗੇ ਮਤਾਃ ਸਨ੍ਤਾਰਿਤਾਸ੍ਤ੍ਵਯਾ |
ਅਗਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜਾ ਤਸ੍ਮਾਤ ਕਿਂ ਨ ਤਾਰਯਸਿ ਧ੍ਰੁਵਮ ||੫੧||

ਪ੍ਰਾਯਿਕੋऽਯਂ ਪ੍ਰਵਾਦੋऽਸ੍ਤੁ ਤਰਨ੍ਤਿ ਤਵ ਸੰਨਿਧੌ |
ਤਾਰਕਂ ਨਾਮ ਤੇ ਗਙ੍ਗੇ ਸੰਨਿਧੇਃ ਕਿਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮ |੫੨||

ਮੀਨੈਰਾਯਤਲੋਚਨੇ ਵਸੁਮੁਖੀਵਾਬ੍ਜੇਨ ਰੋਮਾਵਲੀਯੁਕ੍ਤੋ
ਰਾਜਵਤੀਵ ਪਦ੍ਮਮੁਕੁਲੈਃ ਸ਼ੈਵਾਲਵੱਲ੍ਯਾ ਯੁਤੈਃ |
ਉਦ੍ਭਾਸ੍ਵੱਜਘਨੇਨ ਵਾਲਪੁਲਿਨੈਰੁਦ੍ਯਦ੍ਭੁਜੇਵੋਰ੍ਮਿਭਿਰ-
ਗਰ੍ਤੇਨੋੱਜ੍ਵਲਨਾਭਿਕੇਵ ਵਿਲਸਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ਪਰਂ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ||੫੩||

ਸ਼੍ੜੁਙ੍ਗਾਰਿਤਾਂ ਜਲਚਰੈਃ ਸ਼ਿਵਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਗ-
ਸਙ੍ਗਾਂ ਸਦਾਪਹ੍ੜੁਤਵਿਸ਼੍ਵਧਵਾਨ੍ਤਰਙ੍ਗਾਮ
ਭ੍ੜੁਙ੍ਗਾਕੁਲਾਂਬੁਜਗਲਨ੍ਮਕਰਨ੍ਦਤੁਨ੍ਦ-
ਭ੍ੜੁਙ੍ਗਾਵਲੀਵਿਲਸਿਤਾਂ ਕਲਯੇऽਥ ਗਙ੍ਗਾਮ ||੫੪||  

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋऽਸਿ ਧਨਾਧਿਪਪ੍ਰਿਯਸਖਾ ਕਿਂ ਚਾੰਨਪੂਰ੍ਣਾਪਤਿਰ-
ਜਾਮਾਤਾ ਧਰਣੀਮ੍ੜੁਤੋ ਨਿਰੁਪਮਾਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਯੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਯਮ |
ਚਤ੍ਵਾਰ੍ਯੇਵ ਤਥਾਪਿ ਦਾਸ੍ਯਸਿ ਫਲਾਨ੍ਯਾਤ੍ਮਾਸ਼੍ਰਯਾਨ੍ਤੇ ਚਿਰਂ
ਤੇਭ੍ਯੋऽਤੋ ਬਤ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਲਬ੍ਧਾਵਤਾਰਸ੍ਤਵ ||੫੫||

ਦੋਸ਼ਾਕਰਂ ਵਹਸਿ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਕਲਙ੍ਕਵਨ੍ਤਂ ਕਣ੍ਠੇ ਦ੍ਵਿਜਿਹ੍ਵਮਤਿਵਕਗਤਿਂ ਸੁਘੋਰਮ |
ਪਾਪੀਤ੍ਯਯਂ ਮਯਿ ਕੁਤੋ ਨ ਕ੍ੜੁਪਾਂ ਕਰੋਸ਼ਿ ਯੁਕ੍ਤੈਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਮੱਦਸ਼੍ਟਿਰਤੋ ਮਹੇਸ਼ |੫੬||

ਅਸ੍ਤਿ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਮੁਡੁਰਾਜਕਲਾ ਮਮੇਤਿ  
ਗਰ੍ਵਾਯਤੇ ਹ੍ਯਤਿਤਰਾਂ ਬਤ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ |
ਤ੍ਵਦ੍ਵਾਸਿਨੋ ਜਨਨਕਾਸ਼ਿਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਚੂਡਾ-
ਭਾਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਤਿ ਜਨਾਃ ਕਿਯਨ੍ਤਃ ||੫੭||

ਕਾਮਂ ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ ਨਸ਼੍ਵਰੇऽਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਯੇ ਵਾਮਂ ਪਦਂ ਮਾ ਵਿਸ਼
ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਚਾਤ੍ਮਨ ਆਚਰ ਤ੍ਵਮਦਯਂ ਕਾਮਂ ਸ੍ਮਰਸ੍ਵਾਨ੍ਤਕਮ |
ਭੀਮਂ ਦਣ੍ਡਧਰਸ੍ਯ ਯੋਤਿਹ੍ੜੁਦਯਾਰਾਮਂ ਸ਼ਿਰਪ੍ਰੋੱਲਸ-
ਤ੍ਸੋਮਂ ਭਾਵਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮਨਿਸ਼ਂ ਸੋਮਂ ਸਖੇ ਮਾਨਸੇ ||੫੮||

ਸਂਪੂਜ੍ਯ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਵਰਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਂ ਯੋ
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤੁਤਿਲਹਰੀਂ ਸਦਾ ਪਠੇਦ੍ਵੈ |
ਕੈਲਾਸੇ ਸ਼ਿਵਪਦਕਞ੍ਜਰਾਜਹਂਸ
ਆਕਲ੍ਪਂ ਸ ਹਿ ਨਿਵਸੇੱਛਿਵਸ੍ਵਰੂਪਃ ||੫੯||

ਅਨੇਨ ਪ੍ਰੀਯਤਾਂ ਦੇਵੋ ਭਗਵਾਨ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪਤਿਃ |
ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਃ ਪੂਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮਸ੍ਮਾਕਂ ਕੁਲਦੈਵਤਮ ||੬੦||

ਇਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਲਹਰੀ ਰਚਿਤਾ ਖਣ੍ਡਯਜ੍ਵਨਾ |
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਤੁਸ਼੍ਟਿਦਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਸਤਾਂ ਹ੍ੜੁਦਯੇ ਸਤਾਮ ||੬੧||

ਨਾਮ੍ਨਾ ਗੁਣੈਸ਼੍ਚਾਪਿ ਸ਼ਿਵੈਵ ਮਾਤਾ ਤਾਤਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ਬਕਯਜ੍ਵਨਾਮਾ |
ਮੱਲਾਰਿਦੇਵਃ ਕੁਲਦੈਵਤਂ ਮੇ ਸ਼੍ਰੀਕੌਸ਼ਿਕਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਕੁਲੇ ਚ ਜਨ੍ਮ ||੬੨||

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਤ੍ਮਜਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਤਨੂਜਖਣ੍ਡਰਾਜਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਵਿਰਚਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਲਹਰੀ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ ||

Related Content

श्री शिवानन्द लहरी - shivaananda lahari

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Sadashiva Pancharatnam

shivaananda lahari