logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸੁਵਰ੍ਣਮਾਲਾਸ੍ਤੁਤਿਃ - Suvarnamaalaa Stutih

Suvarnamaalaa Stutih

ਅਥ ਕਥਮਪਿ ਮਦ੍ਰਸਨਾਂ ਤ੍ਵਦ੍ਗੁਣਲੇਸ਼ੈਰ੍ਵਿਸ਼ੋਧਯਾਮਿ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ ||੧||

ਆਖਣ੍ਡਲਮਦਖਣ੍ਡਨਪਣ੍ਡਿਤ ਤਣ੍ਡੁਪ੍ਰਿਯ ਚਣ੍ਡੀਸ਼ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ || ੨||

ਇਭਚਰ੍ਮਾਂਬਰ ਸ਼ਂਬਰਰਿਪੁਵਪੁਰਪਹਰਣੋੱਜਵਲਨਯਨ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੩||

ਈਸ਼ ਗਿਰੀਸ਼ ਨਰੇਸ਼ ਪਰੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਬਿਲੇਸ਼ਯਭੂਸ਼ਣ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੪||

ਉਮਯਾ ਦਿਵ੍ਯਸੁਮਙ੍ਗਲ਼ਵਿਗ੍ਰਹਯਾਲਿਙ੍ਗਿਤਵਾਮਾਙ੍ਗ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੫||

ਊਰੀਕੁਰੁ ਮਾਮਜ੍ਞਮਨਾਥਂ ਦੂਰੀਕੁਰੁ ਮੇ ਦੁਰਿਤਂ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੬||

ੜੁਸ਼ਿਵਰਮਾਨਸਹਂਸ ਚਰਾਚਰਜਨਨਸ੍ਥਿਤਿਕਾਰਣ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੭||

ੜੁਕ੍ਸ਼ਾਧੀਸ਼ਕਿਰੀਟ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਾਰੂਢ ਵਿਧ੍ੜੁਤਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੮||

ਲ੍ੜੁਵਰ੍ਣਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਮਵ੍ੜੁਨ੍ਤਸੁਕੁਸੁਮਮਿਵਾਙ੍ਘ੍ਰੌ  ਤਵਾਰ੍ਪਯਾਮਿ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੯||

ਏਕਂ ਸਦਿਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਾ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਦਸੀਤ੍ਯੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ਮ੍ੜੁਡ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੦||

ਐਕ੍ਯਂ ਨਿਜਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਵਿਤਰਸਿ ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰੋऽਤ੍ਰ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੧੧||

ਓਮਿਤਿ ਤਵ ਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਮਾਯਾऽਸ੍ਮਾਕਂ ਮ੍ੜੁਡੋਪਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੨||

ਔਦਾਸ੍ਯਂ ਸ੍ਫੁਟਯਤਿ ਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਦਿਗਮ੍ਬਰਤਾ ਚ ਤਵੈਵ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੩||

ਅਨ੍ਤਃ ਕਰਣਵਿਸ਼ੁੱਧਿਂ ਭਕ੍ਤਿਂ ਚ ਤ੍ਵਯਿ ਸਤੀਂ ਪ੍ਰਦੇਹਿ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੪||

ਅਸ੍ਤੋਪਾਧਿਸਮਸ੍ਤਵ੍ਯਸ੍ਤੈ ਰੂਪੈਰ੍ਜਗਨ੍ਮਯੋऽਸਿ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੫||

ਕਰੁਣਾਵਰੁਣਾਲਯ ਮਯਿ ਦਾਸ ਉਦਾਸਸ੍ਤਵੋਚਿਤੋ ਨ ਹਿ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੬||

ਖਲਸਹਵਾਸਂ ਵਿਘਟਯ ਸਤਾਮੇਵ ਸਙ੍ਗਮਨਿਸ਼ਂ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੧੭||

ਗਰਲ਼ਂ ਜਗਦੁਪਕ੍ੜੁਤਯੇ ਗਿਲਿਤਂ ਭਵਤਾ ਸਮੋऽਸ੍ਤਿ ਕੋऽਤ੍ਰ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੧੮||

ਘਨਸਾਰਗੌਰਗਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਚੁਰਜਟਾਜੂਟਬੱਧਗਙ੍ਗ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੧੯||

ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਰੀਰੇਸ਼ਵਖਣ੍ਡਿਤਾ ਯਾ  ਵਿਭਾਤਿ ਸਾ ਤ੍ਵਯਿ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੨੦||

ਚਪਲਂ ਮਮ ਹ੍ੜੁਦਯਕਪਿਂ ਵਿਸ਼ਯਦੁਚਰਂ ਦ੍ੜੁਢਂ ਬਧਾਨ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੨੧||

ਛਾਯਾ  ਸ੍ਥਾਣੋਰਪਿ ਤਵ ਤਾਪਂ ਨਮਤਾਂ ਹਰਤ੍ਯਹੋ ਸ਼ਿਵ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੨੨||

ਜਯ ਕੈਲਾਸਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਥਗਣਾਧੀਸ਼ ਭੂਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੨੩||

ਝਣੁਤਕਝਙ੍ਕਿਣੁਝਣੁਤਤ੍ਕਿਟਤਕਸ਼ਬ੍ਦੈਰ੍ਨਟਸਿ ਮਹਾਨਟ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੨੪||

ਜ੍ਞਾਨਂ ਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪਾਵ੍ੜੁਤਿਰਹਿਤਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਗੁਰੁਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੨੫||

ਟਙ੍ਕਾਰਸ੍ਤਵ ਧਨੁਸ਼ੋ  ਦਲਯਤਿ ਹ੍ੱੜੁਦਯਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਾਮਸ਼ਨਿਰਿਵ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੨੬||

ਠਾਕ੍ੜੁਤਿਰਿਵ ਤਵ ਮਾਯਾ ਬਹਿਰਨ੍ਤਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ਖਲੁ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੨੭||

ਡਂਬਰਮਂਬੁਰੁਹਾਮਪਿ ਦਲਯਤ੍ਯਨਘਂ ਤ੍ਵਦਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਲ਼ਂ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੨੮||

ਢੱਕਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਸ਼ੂਲਦ੍ਰੁਹਿਣਕਰੋਟੀਸਮੁੱਲਸਤ੍ਕਰ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੨੯||

ਣਾਕਾਰਗਰ੍ਭਿਣੀ ਚੇੱਛੁਭਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਣਗਤਿਰ੍ਨ੍ੜੁਣਾਮਿਹ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੦||

ਤਵ ਮਨ੍ਵਤਿਸਞ੍ਜਪਤਃ ਸਦ੍ਯਸ੍ਤਰਤਿ ਨਰੋ ਹਿ ਭਵਾਬ੍ਧਿਂ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੩੧

ਥੂਤ੍ਕਾਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮੁਖੇ ਭੂਯਾੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾਸ੍ਤਿ ਯਸ੍ਯ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੨||

ਦਯਨੀਯਸ਼੍ਚ ਦਯਾਲ਼ੁਃ ਕੋऽਸ੍ਤਿ ਮਦਨ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਦਨ੍ਯ ਇਹ ਵਦ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੩੩||

ਧਰ੍ਮਸ੍ਥਾਪਨਦਕ੍ਸ਼ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਗੁਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੩੪||

ਨਨੁ ਤਾਡੀਤੋऽਸਿ ਧਨੁਸ਼ਾ ਲੁਬ੍ਧਧਿਯਾ ਤ੍ਵਂ ਪੁਰਾ ਨਰੇਣ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੫||

ਪਰਿਮਾਤੁਂ ਤਵ ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਨਾਲਮਜਸ੍ਤਤ੍ਪਰਾਤ੍ਪਰੋऽਸਿ ਵਿਭੋ|
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੬||

ਫਲਮਿਹ ਨ੍ੜੁਤਯਾ ਜਨੁਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਸੇਵਾ ਸਨਾਤਨੇਸ਼ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੭||

ਬਲਮਾਰੋਗ੍ਯਂ ਚਾਯੁਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਗੁਣਰੁਚਿਤਾਂ ਚਿਰਂ ਪ੍ਰਦੇਹਿ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੮||

ਭਗਵਨ ਭਰ੍ਗ ਭਯਾਪਹ ਭੂਤਪਤੇ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਗ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੩੯||

ਮਹਿਮਾ ਤਵ ਨਹਿ ਮਾਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ੁ ਹਿਮਾਨੀਧਰਾਤ੍ਮਜਾਧਵ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੦||

ਯਮਨਿਯਮਾਦਿਭਿਰਙ੍ਗੈਰ੍ਯਮਿਨੋ ਹ੍ੜੁਦਯੇ ਭਜਨ੍ਤਿ ਸ ਤ੍ਵਂ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੧||

ਰੱਜਾਵਹਿਰਿਵ ਸ਼ੁਕ੍ਤੌ ਰਜਤਮਿਵ ਤ੍ਵਯਿ ਜਗਨ੍ਤਿ ਭਾਨ੍ਤਿ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੨||

ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਭਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾੱਚਕ੍ਰਂ ਵਿਧੁਰਵਤਿ ਲੋਕਮਖਿਲਂ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੩||  

ਵਸੁਧਾਤੱਧਰਤੱਛਯਰਥਮੌਰ੍ਵੀਸ਼ਰਪਰਾਕ੍ੜੁਤਾਸੁਰ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੪||  

ਸ਼ਰ੍ਵ ਦੇਵ ਸਰ੍ਵੋੱਤਮ ਸਰ੍ਵਦ ਦੁਰ੍ਵ੍ੜੁੱਤਗਰ੍ਵਹਰਣ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੫||

ਸ਼ਡ੍ਰਿਪੁਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਸ਼ਡ੍ਵਿਕਾਰਹਰ ਸਨ੍ਮੁਖ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਜਨਕ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੬||

ਸਤ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਮਨਨ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਤ੍ਯੇਤੱਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਿਤ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੭||

ਹਾਹਾਹੂਹੂਮੁਖਸੁਰਗਾਯਕਗੀਤਪਦਾਨਵਦ੍ਯ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੮||

ਲ਼ਾਦਿਰ੍ਨ ਹਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ੍ਤਦਨ੍ਤਮਿਹ ਮਙ੍ਗਲ਼ਂ ਸਦਾऽਸ੍ਤੁ ਵਿਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  || ੪੯||

ਕ੍ਸ਼ਣਮਿਵ ਦਿਵਸਾੰਨੇਸ਼੍ਯਤਿ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਸੇਵਾਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਸੁਕਃ ਸ਼ਿਵ ਭੋ |
ਸਾਂਬ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਤਵ ਚਰਣਯੁਗਮ  ||੫੦||

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਭਗਵਤਃ ਕ੍ੜੁਤੌ ਸੁਵਰ੍ਣਮਾਲਾਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ||

Related Content

Suvarnamaalaa Stutih

Suvarnamala Stuti

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamaalaa Stutih

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamaalaa Stutih

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamala Stutih