logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

Punjabi PDF

 

  Punjabi PDF
 • ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਰਾਵਣਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਤਾਣ੍ਡਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਮਹਿਮ੍ਨਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਉਪਮਨ੍ਯੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਭੁਜਙ੍ਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ (ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰ ਵਿਰਚਿਤਾ) - PDF

 • ਵੇਦਸਾਰ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ (ਛਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯ ਵਿਰਚਿਤੋ) - PDF

 • ਅਪਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਹਰਂ ਮਹਾਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਅਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਮਾਨਸ ਪੂਜਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰ ਨਾਮਸ਼ਤਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਅਰ੍ਧਨਾਰੀ ਨਟੇਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਅਨਾਦਿ ਕਲ੍ਪੇਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਿਃ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਲਿਕੁਚਿਸੂਰਿਸੂਨੁ ਨਾਰਯਣ ਪਣ੍ਡਿਤਾਚਾਰ੍ਯ ਵਿਰਚਿਤਾ) - PDF

 • ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪਞ੍ਚਰਤ੍ਨਮ - PDF

 • ਪਸ਼ੁਪਤਿ ਅਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵ ਨਾਮਾਵਲਿ ਅਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 • ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 • ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਦਸਕਂ - PDF

 • ਅਭਯਙ੍ਕਰਂ ਸ਼ਿਵਰਕ੍ਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼੍ਰੀਕਾਸ਼ੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਪਾਦਾਦਿਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਾਦਿਪਾਦਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 • ਹਿਮਾਲਯਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 • ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਮਰਣਮ - PDF

 • ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯ ਦਹਨ ਸ਼ਿਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਅਸਿਤਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਕਲ੍ਕਿਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - PDF

 • ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਲਾਸ਼੍ਟਕਮ - PDF

 

 

Related Content