logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामवलिः - shri batuka bhairava ashtottara shatanamavali

Shri batuka bhairava ashtottara shatanamavali

श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामवलिः

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

shrI baTuka bhairava aShTottara shatanAmavaLi
श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामवलिः

ॐ अस्य श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनाम मन्त्रस्य बृहदारण्यक ऋषिः . 
अनुष्टुप.ह छन्दः . श्री बटुकभैरवो देवता . बं बीजम.ह . ह्रीं शक्तिः.
प्रणव कीलकम.ह . श्री बटुकभैरव प्रीत्यर्थम.ह एभिर्द्रव्यैः पृथक.ह 
नाम मन्त्रेण हवने विनियोगः.
तत्रादौ ह्रां बां इति करन्यासं हृदयादि न्यासं च कृत्वा ध्यात्वा 
गंधाक्शतैः संपुज्य हवनं कुर्य्यात.ह.

ॐ भैरवाय नमः.
ॐ भूतनाथाय नमः.
ॐ भूतात्मने नमः.
ॐ भूतभावनाय नमः.
ॐ क्शेत्रज्ञाय नमः.
ॐ क्शेत्रपालाय नमः.
ॐ क्शेत्रदाय नमः.
ॐ क्शत्रियाय नमः.
ॐ विरजि नमः.
ॐ श्मशान वासिने नमः.
ॐ मांसाशिने नमः.
ॐ खर्वराशिने नमः.
ॐ स्मरांतकाय नमः.
ॐ रक्तपाय नमः.
ॐ पानपाय नमः.
ॐ सिद्धाय नमः.
ॐ सिद्धिदाय नमः.
ॐ सिद्धिसेविताय नमः.
ॐ कंकालाय नमः.
ॐ कालाशमनाय नमः.
ॐ कलाकाष्ठाय नमः.
ॐ तनये नमः.
ॐ कवये नमः.
ॐ त्रिनेत्राय नमः.
ॐ बहुनेत्राय नमः.
ॐ पिंगललोचनाय नमः.
ॐ शूलपाणये नमः.
ॐ खङ्गपाणये नमः.
ॐ कपालिने नमः.
ॐ धूम्रलोचनाय नमः.
ॐ अभिरेव नमः.
ॐ भैरवीनाथाय नमः.
ॐ भूतपाय नमः.
ॐ योगिनीपतये नमः.
ॐ धनदाय नमः.
ॐ धनहारिणे नमः.
ॐ धनवते नमः.
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः.
ॐ नागहाराय नमः.
ॐ नागपाशाय नमः.
ॐ व्योमकेशाय नमः.
ॐ कपालभृते नमः.
ॐ कालाय नमः.
ॐ कपालमालिने नमः.
ॐ कमनीयाय नमः.
ॐ कलानिधये नमः.
ॐ त्रिलोचनाय नमः.
ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः.
ॐ त्रिशिखिने नमः.
ॐ त्रिलोकषाय नमः.
ॐ त्रिनेत्रयतनयाय नमः.
ॐ डिंभाय नमः
ॐ शान्ताय नमः.
ॐ शान्तजनप्रियाय नमः.
ॐ बटुकाय नमः.
ॐ बटुवेशाय नमः.
ॐ खट्वांगधारकाय नमः.
ॐ धनाध्यक्शाय नमः.
ॐ पशुपतये नमः.
ॐ भिक्शुकाय नमः.
ॐ परिचारकाय नमः.
ॐ धूर्ताय नमः.
ॐ दिगम्बराय नमः.
ॐ शूराय नमः.
ॐ हरिणे नमः.
ॐ पांडुलोचनाय नमः.
ॐ प्रशांताय नमः.
ॐ शांतिदाय नमः.
ॐ सिद्धाय नमः.
ॐ शंकरप्रियबांधवाय नमः.
ॐ अष्टभूतये नमः.
ॐ निधीशाय नमः.
ॐ ज्ञानचक्शुशे नमः.
ॐ तपोमयाय नमः.
ॐ अष्टाधाराय नमः.
ॐ षडाधाराय नमः.
ॐ सर्पयुक्ताय नमः.
ॐ शिखिसखाय नमः.
ॐ भूधराय नमः.
ॐ भुधराधीशाय नमः.
ॐ भूपतये नमः.
ॐ भूधरात्मजाय नमः.
ॐ कंकालधारिणे नमः.
ॐ मुण्दिने नमः.
ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः.
ॐ जृम्भणाय नमः.
ॐ मोहनाय नमः.
ॐ स्तंभिने नमः.
ॐ मरणाय नमः.
ॐ क्शोभणाय नमः.
ॐ शुद्धनीलांजनप्रख्याय नमः.
ॐ दैत्यघ्ने नमः.
ॐ मुण्डभूषिताय नमः.
ॐ बलिभुजं नमः.
ॐ बलिभुङ्नाथाय नमः.
ॐ बालाय नमः.
ॐ बालपराक्रमाय नमः.
ॐ सर्वापित्तारणाय नमः.
ॐ दुर्गाय नमः.
ॐ दुष्टभूतनिषेविताय नमः.
ॐ कामिने नमः.
ॐ कलानिधये नमः.
ॐ कांताय नमः.
ॐ कामिनीवशकृद्वशिने नमः.
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः.
ॐ वैद्याय नमः.
ॐ प्रभवे नमः.
ॐ विष्णवे नमः.

	.. इति श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामं समाप्तम.ह ..

Related Content

Kaalabhairava Ashtakam

Kalabhairavashtakam in English (Roman) Script

Kaalabhairavaashtakam-ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்

Nalam Thandhiram

Shree Batuka Bhairava Ashtottara Shata Namavali