logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

शिव स्तवः - Shiva Stavah

shiva stavaH


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

SHIVASTUTI. It is known that many centuries ago India had trade and cultural links with the far eastern nations. We could see evidences of this fact even today in these countries. There are Hindu temples. Hindu festivals are celebrated. People know our puranas and epics like Ramayana and Mahabharata. The temples there contain inscriptions that contain hymns on Hindu gods and goddesses.

A hymn on Shiva found in Bali, an island near Java is given below along with some other verses on Shiva.

ÍzÉuÉxiÉuÉÈ

AÉãÇ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ zÉuÉÉïrÉ SåuÉSåuÉÉrÉ uÉæ lÉqÉÈ |

ÂSìÉrÉ pÉÑuÉlÉåzÉÉrÉ ÍzÉuÉÃmÉÉrÉ uÉæ lÉqÉÈ || 1||

 

iuÉÇ ÍzÉuÉxiuÉÇ qÉWûÉSåuÉ DµÉUÈ mÉUqÉåµÉUÈ |

oÉë¼É ÌuÉwhÉÑ¶É ÂSì¶É mÉÑÂwÉÈ mÉëM×üÌiÉ\-xiÉjÉÉ || 2||

 

iuÉÇ MüÉsÉxiuÉÇ rÉqÉÉå qÉ×irÉÑ\-uÉïÂhÉxiuÉÇ MÑüoÉåUMüÈ |

ClSìÈ xÉÔrÉïÈ zÉzÉɃ¡û¶É aÉëWû\-lÉzɧÉ\-iÉÉUMüÈ || 3||

 

mÉ×ÍjÉuÉÏ xÉÍsÉsÉÇ iuÉÇ ÌWû iuÉqÉÎalÉ\-uÉÉïrÉÑUåuÉ cÉ |

AÉMüÉzÉÇ iuÉÇ mÉUÇ zÉÔlrÉÇ xÉMüsÉÇ ÌlÉwMüsÉÇ iÉjÉÉ || 4||

 

AzÉÑÍcÉuÉÉï zÉÑÍcÉuÉÉïÌmÉ xÉuÉïMüÉqÉaÉiÉÉåÌmÉ uÉÉ |

ÍcÉliÉrÉå¬åuÉqÉÏzÉÉlÉÇ xÉ oÉɽÉprÉliÉUÈ zÉÑÍcÉÈ || 5||

 

lÉqÉxiÉå SåuÉSåuÉåzÉ iuÉimÉëxÉÉSɲSÉqrÉWûqÉ |

uÉÉYrÉå WûÏlÉå.AÌiÉËU£åü uÉÉ qÉÉÇ zÉqÉxuÉ xÉÑUÉå¨ÉqÉ || 6||

 

lÉqÉxiÉå SåuÉSåuÉåzÉ DzÉÉlÉ uÉUSÉcrÉÑiÉ |

qÉqÉ ÍxÉ먂 pÉÔrÉ¶É (ÍxÉÎ®È xÉSÉ pÉÔrÉÉiÉ) xÉuÉïMüÉrÉåïwÉÑ zÉÇMüU || 7||

 

oÉë¼É ÌuÉwhÉÑUϵÉU¶É qÉWûÉSåuÉ lÉqÉÉå.AxiÉÑ iÉå |

xÉuÉïMüÉrÉïÇ mÉëÍxÉkrÉiÉÉÇ zÉqÉÉlÉÑaÉëWûMüÉUhÉ || 8||

 

       || zÉÑpÉqÉ ||

 

The following slokas are also from stone inscriptions.

lÉqÉÈ zÉoSaÉÑhÉÉrÉÉxiÉÑ urÉiÉÏiÉåÎlSìrÉuÉiqÉïlÉå |

ÌuɵÉiÉÉå urÉzlÉÑuÉÉlÉÉrÉ urÉÉåqÉÃmÉÉrÉ zÉqpÉuÉå || 1||

 

ElqÉlÉÉ rÉÉ xÉiÉÏ MüÉliÉÉ ÌlÉiÉÉliÉ\-ÍzÉuÉxÉ…¡ûiÉÉ |

eÉaÉήiÉÉrÉ cÉÉzÉÉxiÉÑ xÉÉ zÉÌ£ü\-UcÉsÉÉiqÉeÉÉ || 2||

 

eÉrÉiÉÏlSÒ UÌuÉ urÉÉåqÉ uÉÉruÉÉiqÉ zqÉÉ eÉsÉÉlÉsÉæÈ |

iÉlÉÉåÌiÉ iÉlÉÑÍpÉÈ zÉqpÉÑrÉÉåï.A¹ÍpÉUÎZÉsÉÇ eÉaÉiÉ || 3||

 

Line one of this verse is missing

rÉqÉÉliÉUÇ erÉÉåÌiÉÂmÉÉxÉiÉå oÉÑkÉÉÈ ÌlɨÉUÇ oÉë¼mÉSÇ ÎeÉaÉÏwÉuÉÈ || 1||

 

iÉmÉz´ÉÑiÉåerÉÉÌuÉkÉrÉÉå rÉSmÉïhÉÉ\(iÉ\) pÉuÉlirÉÌlÉSåïzrÉTüsÉÉlÉÑoÉÎlkÉlÉÈ |

MåüuÉsÉÇ iÉiTüsÉrÉÉåaÉxÉÇÌaÉlÉÉqÉxÉÇÌaÉlÉÉÇ MüqÉïTüsÉirÉeÉÉqÉÌmÉ || 2||

 

ÌlÉxÉaÉïÍxÉ®æUÍhÉqÉÉÌSÍpÉaÉÑïhÉæÂmÉåiÉqÉÇaÉÏM×üiÉzÉÌ£üÌuÉxiÉUDÈ (UqÉ)|

ÍkÉrÉÉqÉiÉÏiÉÇ uÉcÉxÉÉqÉaÉÉåcÉUqÉlÉÉxmÉSÇ rÉxrÉ mÉSÇ ÌuÉSÒoÉÑïkÉÉÈ || 3||

 

                 || AÉãÇ iÉixÉiÉ ||

 

Related Content

শিৱ স্তৱঃ - shiva stavah

Shiva stavah-சிவஸ் தவ

Shivastavah

ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵ - Shiva stavah

શિવ સ્તવઃ - Shiva Stavah