logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

श्री शिव नीरान्जनम - Shri Shiva Neeraanjanam

shrI shiva nIrAnjanam


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

´ÉÏ ÍzÉuÉ lÉÏUÉÇeÉlÉqÉ

 

WûËUÈ AÉFÇ lÉqÉÉå.AiuÉlÉliÉÉrÉ xÉWûxÉëqÉÔiÉïrÉå xÉWûxÉëmÉÉSÉͤÉÍzÉUÉåÂuÉÉWûuÉå .

xÉWûxÉëlÉÉqlÉå mÉÑÂwÉÉrÉ zÉɵÉiÉå xÉWûxÉëMüÉåÌOûrÉÑaÉkÉÉËUhÉå lÉqÉÈ .. 1..

 

AÉFÇ eÉrÉ aÉ…¡ûÉkÉU WûU ÍzÉuÉ\, eÉrÉ ÌaÉËUeÉÉkÉÏzÉ ÍzÉuÉ\, eÉrÉ

aÉÉæUÏlÉÉjÉ .

iuÉÇ qÉÉÇ mÉÉsÉrÉ ÌlÉirÉÇ\, iuÉÇ qÉÉÇ mÉÉsÉrÉ zÉqpÉÉå\, M×ümÉrÉÉ eÉaÉSÏzÉ .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 2..

 

MæüsÉÉxÉå ÌaÉËUÍzÉZÉUå MüsmÉSìÓqÉÌuÉÌmÉlÉå\, ÍzÉuÉ MüsmÉSìÓqÉÌuÉÌmÉlÉå

aÉÑgeÉÌiÉ qÉkÉÑMüU mÉÑgeÉå\, aÉÑgeÉÌiÉ qÉkÉÑMüUmÉÑgeÉå aÉWûlÉå .

MüÉåÌMüsÉÈ MÔüeÉÌiÉ ZÉåsÉÌiÉ\, WÇûxÉÉuÉÍsÉsÉÍsÉiÉÉ UcÉrÉÌiÉ

MüsÉÉMüsÉÉmÉÇ UcÉrÉÌiÉ\, MüsÉÉMüsÉÉmÉÇ lÉ×irÉÌiÉ qÉÑSxÉÌWûiÉÉ .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 3..

 

iÉÎxqÉ.hssÉÍsÉiÉxÉÑSåzÉå zÉÉsÉÉqÉÍhÉUÍcÉiÉÉ\, ÍzÉuÉ zÉÉsÉÉqÉÌmÉUÍcÉiÉÉ\,

iÉlqÉkrÉå WûUÌlÉMüOåû iÉlqÉkrÉå WûUÌlÉMüOåû\, aÉÉæUÏ qÉÑSxÉÌWûiÉÉ .

¢üÏQûÉÇ UcÉrÉÌiÉ pÉÔwÉÉÇ UÎgeÉiÉÌlÉeÉqÉÏzÉqÉ\, ÍzÉuÉ UÎgeÉiÉÌlÉeÉqÉÏzÉÇ

ClSìÉÌSMüxÉÑUxÉåÌuÉiÉ oÉë¼ÉÌSMüxÉÑUxÉåÌuÉiÉ\, mÉëhÉqÉÌiÉ iÉå zÉÏwÉïqÉ.Wû\,

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 4..

 

ÌuÉoÉÑkÉuÉkÉÔoÉïWÒû lÉ×irÉÌiÉ WØûSrÉå qÉÑSxÉÌWûiÉÉ\, ÍzÉuÉ WØûSrÉå qÉÑSxÉÌWûiÉÉ\,

ÌMü³ÉUaÉÉlÉÇ MÑüÂiÉå ÌMü³ÉUaÉÉlÉÇ MÑüÂiÉå\, xÉmiÉxuÉU xÉÌWûiÉÉ .

ÍkÉlÉMüiÉ jÉæ jÉæ ÍkÉlÉMüiÉ qÉ×S…¡Çû uÉÉSrÉiÉå\, ÍzÉuÉ

qÉ×S…¡Çû uÉÉSrÉiÉå\,

YuÉhÉYuÉmÉsÉÍsÉiÉÉ uÉåhÉÑÇ qÉkÉÑUÇ lÉÉSrÉiÉå .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 5..

 

MühÉ MühÉ-cÉUhÉå UcÉrÉÌiÉ lÉÔmÉÑUqÉÑeuÉÍsÉiÉÇ\, ÍzÉuÉlÉÔmÉÑUqÉÑeuÉÍsÉiÉÇ\.

cÉ¢üÉMüÉUÇ pÉëqÉrÉÌiÉ cÉ¢üÉMüÉUÇ pÉëqÉrÉÌiÉ\, MÑüÂiÉå iÉÉÇ ÍkÉMüiÉÉqÉ.Wû .

iÉÉÇ iÉÉÇ sÉÑmÉ\-cÉÑmÉ iÉÉsÉÇ lÉÉSrÉiÉå\, ÍzÉuÉ iÉÉsÉÇ lÉÉSrÉiÉå\,

A…¡Óû¸É…¡ÓûÍsÉlÉÉSÇ A…¡Óû¸É…¡ÓûÍsÉlÉÉSÇ sÉÉxrÉMüiÉÉÇ MÑüÂiÉå .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 6..

 

MümÉÑïU±ÑÌiÉaÉÉæUÇ mÉgcÉÉlÉlÉxÉÌWûiÉqÉ\, ÍzÉuÉ mÉgcÉÉlÉlÉxÉÌWûiÉÇ\,

ÌuÉlÉrÉlÉ zÉzÉkÉUqÉÉæsÉå\, ÌuÉlÉrÉlÉ ÌuÉwÉkÉUqÉÉæsÉå MühPûrÉÑiÉqÉ.Wû .

xÉÑlSUeÉOûÉMüsÉÉmÉÇ mÉÉuÉMürÉÑiÉ TüÉsÉqÉ\, ÍzÉuÉ mÉÉuÉMüzÉÍzÉTüÉsÉÇ\,

QûqÉÂ̧ÉzÉÔsÉÌmÉlÉÉMÇü QûqÉÂ̧ÉzÉÔsÉÌmÉlÉÉMÇü MüUkÉ×iÉlÉ×MümÉÉsÉqÉ.Wû .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 7..

 

„¡ûlÉlÉÉSÇ M×üiuÉÉ fÉssÉËU lÉÉSrÉiÉå\, ÍzÉuÉ fÉssÉËU lÉÉSrÉiÉå\,

lÉÏUÉeÉrÉiÉå oÉë¼É\, lÉÏUÉeÉrÉiÉå ÌuÉwhÉÑuÉåïS\-GcÉÇ mÉPûiÉå .

CÌiÉ qÉ×SÒcÉUhÉxÉUÉåeÉÇ WØûÌS MüqÉsÉå kÉ×iuÉÉ\, ÍzÉuÉ WØûÌS MüqÉsÉå kÉ×iuÉÉ

AuÉsÉÉåMürÉÌiÉ qÉWåûzÉÇ\, ÍzÉuÉsÉÉåMürÉÌiÉ xÉÑUåzÉÇ\, DzÉÇ AÍpÉlÉiuÉÉ .

AÉFÇ WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 8..

 

ÂhQæû UcÉrÉÌiÉ qÉÉsÉÉÇ mɳÉaÉqÉÑmÉuÉÏiÉÇ\, ÍzÉuÉ mɳÉaÉqÉÑmÉuÉÏiÉÇ\,

uÉÉqÉÌuÉpÉÉaÉå ÌaÉËUeÉÉ\, uÉÉqÉÌuÉpÉÉaÉå aÉÉæUÏ\, ÃmÉÇ AÌiÉsÉÍsÉiÉqÉ.Wû .

xÉÑlSUxÉMüsÉzÉUÏUå M×üiÉpÉxqÉÉpÉUhÉÇ\, ÍzÉuÉ M×üiÉ pÉxqÉÉpÉUhÉqÉ.Wû\,

CÌiÉ uÉ×wÉpÉkuÉeÉÃmÉÇ\, WûU\-ÍzÉuÉ\-zɃ¡ûU\-ÃmÉÇ iÉÉmɧÉrÉWûUhÉqÉ.Wû .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 9..

 

krÉÉlÉÇ AÉUÌiÉxÉqÉrÉå WØûSrÉå CÌiÉ M×üiuÉÉ\, ÍzÉuÉ WØûSrÉå CÌiÉ M×üiuÉÉ\,

UÉqÉÇ Ì§ÉeÉOûÉlÉÉjÉÇ\, zÉqpÉÑÇ ÌuÉeÉOûÉlÉÉjÉÇ DzÉÇ AÍpÉlÉiuÉÉ .

…¡ûÏiÉqÉåuÉÇ mÉëÌiÉÌSlÉmÉPûlÉÇ rÉÈ MÑüÂiÉå\, ÍzÉuÉ mÉPûlÉÇ rÉÈ MÑüÂiÉå\,

ÍzÉuÉxÉÉrÉÑerÉÇ aÉccWûÌiÉ\, WûUxÉÉrÉÑerÉÇ aÉccWûÌiÉ\, pÉYirÉÉ rÉÈ zÉ×hÉÑiÉå .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 10..

 

AÉFÇ eÉrÉ aÉ…¡ûÉkÉU WûU ÍzÉuÉ\, eÉrÉ ÌaÉËUeÉÉkÉÏzÉ ÍzÉuÉ\, eÉrÉ

aÉÉæUÏlÉÉjÉ .

iuÉÇ qÉÉÇ mÉÉsÉrÉ ÌlÉirÉÇ iuÉÇ qÉÉÇ mÉÉsÉrÉ zÉqpÉÉå M×ümÉrÉÉ eÉaÉSÏzÉ .

AÉFÇ WûU WûU WûU qÉWûÉSåuÉ .. 11..

 

Related Content

ശ്രീ ശിവ നീരാംജനമ് - shri shiva niranjanam

Shri Shiva Niranjanam-ஸ்ரீஷிவ நீராஞ்ஜனம்

Sri Shiva Neeranjanam

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম - shrI shiva niranjanam

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਨੀਰਾ.ਨ੍ਜਨਮ - Shri shiva niranjanam