logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

नववर्णमाला - Navavarnamala

navavarNamAlA


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

               lÉuÉuÉhÉïqÉÉsÉÉ

 

                  ||´ÉÏÈ||

   || ´ÉÏ xÉSÉÍzÉuÉoÉë¼ålSìÌuÉUÍcÉiÉÉ ||

 

AÉåÇMüÉUæMüÌlÉÃmrÉÇ mɃ¡ûeÉpÉuÉlÉÉÌSpÉÉÌuÉiÉmÉSÉoeÉqÉ |

ÌMÇüMüUMæüUuÉzÉÍzÉlÉÇ zÉÇMüUqÉåMÇü MüsÉrÉå|| 1 ||

 

LålSìÇ mÉSqÉÌmÉ qÉlÉÑiÉå lÉæuÉ uÉUÇ rÉxrÉ mÉSUeÉÈxmÉzÉÉïiÉ |

xÉÉlSìxÉÑZÉÉåSÍkÉqÉåMÇü cÉlSìMüsÉÉå¨ÉÇxÉqÉÏzÉqÉÉxÉåuÉå|| 2 ||

 

lÉÉaÉåzÉM×ų̈ÉuÉxÉlÉÇ uÉÉaÉÏzÉɱæMüuÉÎlSiÉÉÎXçbÉërÉÑaÉqÉ |

pÉÉåaÉÏzÉpÉÔÌwÉiÉÉ…¡Çû pÉÉaÉÏM×üiÉxÉuÉïqÉ…¡ûsÉÇ lÉÉæÍqÉ|| 3 ||

 

lÉaÉUÉeÉÍzÉZÉUuÉÉÍxÉlÉÇ AaÉeÉÉqÉÑZÉMÑüqÉÑSMüÉæqÉÑSÏÌlÉMüUqÉ |

aÉaÉlÉÍzÉUÉåÂWûqÉåMÇü ÌlÉaÉqÉÍzÉUxiÉl§ÉÌuÉÌSiÉqÉuÉsÉÇoÉå|| 4 ||

 

qÉlSÎxqÉiÉsÉxÉSÉlÉlÉÇ ClSÒMüsÉÉå¨ÉÇxÉqÉÎqoÉMüÉxÉÍcÉuÉqÉ |

MÇüSmÉïMüÉåÌOûzÉiÉaÉÑhÉ\-xÉÑlSUÌSurÉÉM×üÌiÉÇ ÍzÉuÉÇ uÉlSå|| 5 ||

 

qÉxiÉMü lÉqÉ MüqÉsÉÉÇÍbÉëÇ xÉÇxiÉÑÌWû pÉÉå uÉÉÍhÉ uÉUaÉÑhÉÉåSÉUqÉ |

WûxiÉrÉÑaÉÉcÉïrÉ zÉuÉïÇ xuÉxjÉÉå ÌlÉuÉxÉÉÍqÉ ÌlÉeÉqÉÌWûqlrÉqÉÑlÉÉ|| 6 ||

 

ÎYsɳÉåzÉhÉqÉÌiÉM×ümÉrÉÉ xÉÇlÉÑiÉqÉÌWûqÉÉlÉqÉÉaÉqÉÍzÉUÉåÍpÉÈ |

iÉÇ lÉÉæÍqÉ mÉÉuÉïiÉÏzÉÇ mɳÉaÉuÉUpÉÔwÉhÉÉåeeuÉsÉMüUÉoeÉqÉ|| 7 ||

 

uÉOûÌuÉOûÌmÉÌlÉMüOûÌlÉsÉrÉÇ MÑüÌOûsÉeÉOûÉbÉÌOûiÉÌWûqÉMüUÉåSÉUqÉ |

MüÌOûsÉÍxÉiÉMüUÌOûM×ų̈ÉÇ ÌlÉÌOûsÉÉqoÉMüqÉåMüqÉÉsÉÇoÉå||9 ||

 

uÉÉqÉɃ¡ûMüÍsÉiÉMüÉliÉÇ MüÉqÉÉliÉMüqÉÉÌSSæuÉiÉÇ SÉliÉqÉ |

pÉÔqÉÉlÉlSbÉlÉÇ iÉ®ÉqÉ ÌMüqÉmrÉliÉUÉliÉUÇ pÉÉÌiÉ|| 10 ||

 

rÉSmÉÉÌ…¡ûiÉÉimÉëoÉÉåkÉÉimÉSqÉsÉpÉå.AZÉÎhQûiÉÉiqÉqÉɧÉqÉWûqÉ |

xÉSrÉÇ xÉÉÇoÉÍzÉuÉÇ iÉÇ qÉSlÉÉliÉMüqÉÉÌSSæuÉiÉÇ lÉÉæÍqÉ|| 11 ||

 

xÉÉæxlÉÉÌiÉMüqÉqÉ×iÉeÉsÉæÈ xÉÑÎxqÉiÉuÉSlÉålSÒxÉqÉÑÌSiÉÌSaÉliÉqÉ |

xÉÇxiÉÑiÉqÉqÉUaÉhÉæxiÉÇ ÌlÉxiÉÑsÉqÉÌWûqÉÉlÉqÉÉlÉiÉÉå.AÎxqÉ ÍzÉuÉqÉ|| 12 ||

 

lÉuÉuÉhÉïqÉÉsÉÉxiÉÑÌiÉqÉåiÉÉqÉÉÌSSåÍzÉMåülSìxrÉ |

kÉÉUrÉiÉÈ xrÉÉ°ÒÌ£üÈ xÉMüsÉMüsÉÉuÉÉÎmiÉUjÉ mÉUÉ qÉÑÌ£üÈ|| 13 ||

 

|| CÌiÉ ´ÉÏ xÉSÉÍzÉuÉoÉë¼ålSìÌuÉUÍcÉiÉÉ lÉuÉuÉhÉïqÉÉsÉÉ xÉÇmÉÔhÉÉï||

 

Related Content

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ - Navavarnamala

Navavarna Maala

Navavarnamala-நவ வர்ணமாலா

নৱৱর্ণমালা - Navavarnamaia

નવ વર્ણમાલા - Navavarnamala