logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

अमोघ शिवकवच - Amogha Shivakavacha

amogha shivakavacha


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

AjÉ AqÉÉåbÉ ÍzÉuÉMüuÉcÉ

 

|| GwrÉÉÌSlrÉÉxÉÈ ||

 

AÉFÇ oÉë¼GwÉrÉå lÉqÉÈ ÍzÉUÍxÉ .

AlÉѹÒmÉ NûlSxÉå lÉqÉÈ\, qÉÑZÉå .

´ÉÏxÉSÉÍzÉuÉÂSìSåuÉiÉÉrÉ lÉqÉÈ WØûÌS .

¾ûÏÇ zÉ£ürÉå lÉqÉÈ mÉÉSrÉÉåÈ .

uÉÇ MüÐsÉMüÉrÉ lÉqÉÈ lÉÉpÉÉæ.

´ÉÏ ¾ûÏÇ YsÉÏÍqÉÌiÉ oÉÏeÉÉrÉ lÉqÉÈ aÉѽå.

ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÉrÉ lÉqÉÈ\, xÉuÉÉï…¡åû .

 

|| AjÉ MüUlrÉÉxÉÈ ||

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ ¾ûÏÇ UÉÇ

xÉuÉïzÉÌ£ükÉÉlqÉå DzÉÉlÉÉiqÉlÉå A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ lÉÇ UÏÇ

ÌlÉirÉiÉ×ÎmiÉkÉÉqÉå iÉimÉÑÂwÉÉiqÉlÉå iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ xuÉÉWûÉ.

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ qÉÇ ÃÇ

AlÉÉÌSzÉÌ£ükÉÉlqÉå AbÉÉåUÉiqÉlÉå qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ uÉwÉOû .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ ÍzÉÇ UæÇ

xuÉiÉl§ÉzÉÌ£ükÉÉlqÉå uÉÉqÉSåuÉÉiqÉlÉå AlÉÉÍpÉMüÉprÉÉÇ WÒûqÉ .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ uÉÉ UÉæÇ

AsÉÑmiÉzÉÌ£ükÉÉlqÉå xɱÉåeÉÉiÉÉiqÉlÉå MüÌlɸMüÉprÉÉÇ uÉÉæwÉOû .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ rÉÇ UÈ

AlÉÉÌSzÉÌ£ükÉÉlqÉå xÉuÉÉïiqÉlÉå MüUiÉsÉMüUmÉ׸ÉprÉÉÇ TüOû .

 

 

.. WØûSrÉɱ…¡ûlrÉÉxÉÈ ..

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ ¾ûÏÇ UÉÇ

xÉuÉïzÉÌ£ükÉÉlqÉå DzÉÉlÉÉiqÉlÉå WØûSrÉÉrÉ lÉqÉÈ .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ lÉÇ UÏÇ

ÌlÉirÉiÉ×ÎmiÉkÉÉlqÉå iÉimÉÑÂwÉÉiqÉlÉå ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ qÉÇ ÃÇ

AlÉÉÌSzÉÌ£ükÉÉlqÉå AbÉÉåUÉiqÉlÉå ÍzÉZÉÉrÉ uÉwÉOû .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ ÍzÉÇ UæÇ

xuÉiÉl§ÉzÉÌ£ükÉÉlqÉå uÉÉqÉSåuÉÉiqÉlÉå MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉ .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ uÉÉÇ UÉæÇ

AsÉÑmiÉzÉÌ£ükÉÉlqÉå xɱÉåeÉÉiÉÉiqÉlÉå lÉå§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOû .

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå euÉsÉeeuÉÉsÉÉqÉÍsÉlÉå AÉFÇ rÉÇ UÈ

AlÉÉÌSzÉÌ£ükÉÉlqÉå xÉuÉÉïiqÉlÉå Ax§ÉÉrÉ TüOû  .

 

 

AjÉ krÉÉlÉqÉ

uÉeÉëSÇ·íÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÇ MüÉsÉMühPûqÉËUÇSqÉqÉ .

xÉWûxÉëMüUqÉmrÉÑaÉëÇ uÉlSå zÉqpÉÑqÉÑqÉÉmÉÌiÉqÉ .

 

 

|| MüuÉcÉ||

 

lÉqÉxM×üirÉ qÉWûÉSåuÉÇ ÌuɵÉurÉÉÌmÉlÉqÉϵÉUqÉ .

uÉzrÉå ÍzÉuÉqÉrÉÇ uÉqÉï xÉuÉïUzÉÉMüUÇ lÉ×hÉÉqÉ .. 1..

 

zÉÑcÉÉæ SåzÉå xÉqÉÉxÉÏlÉÉå rÉjÉÉuÉiMüÎsmÉiÉÉxÉlÉÈ .

ÎeÉiÉåÎlSìrÉÉå ÎeÉiÉmÉëÉhÉͶÉliÉrÉåÎcNûuÉqÉurÉqÉ .. 2..

 

WûimÉÑhQûUÏMüÉliÉUxÉÇÌlÉÌuÉ¹Ç xuÉiÉåeÉxÉÉ urÉÉmiÉlÉpÉÉå.AuÉMüÉzÉqÉ .

AiÉÏÎlSìrÉÇ xÉÔzqÉqÉlÉliÉqÉÉ±Ç krÉÉrÉåiÉ mÉUÉlÉlSqÉrÉÇ qÉWåûzÉqÉ .. 3..

 

krÉÉlÉÉuÉkÉÔiÉÉÎZÉsÉMüqÉïoÉlkÉͶÉUÇ ÍcÉSÉlSÌlÉqÉalÉcÉåiÉÉÈ .

wÉQûzÉUlrÉÉxÉxÉqÉÉÌWûiÉÉiqÉÉ  zÉæuÉålÉ MÑürÉÉïiÉ MüuÉcÉålÉ UzÉÉqÉ .. 4..

 

qÉÉÇ mÉÉiÉÑ SåuÉÉå.AÎZÉsÉSåuÉiÉÉiqÉÉ xÉÇxÉÉUMÔümÉå mÉÌiÉiÉÇ aÉpÉÏUå .

iɳÉÉqÉ ÌSurÉÇ uÉUqÉl§ÉqÉÔsÉÇ kÉÑlÉÉåiÉÑ qÉå xÉuÉïqÉbÉÇ WØûÌSxjÉqÉ .. 5..

 

xÉuÉï§É qÉÉÇ UzÉiÉÑ ÌuɵÉqÉÔÌiÉïerÉÉåïÌiÉqrÉÉïlÉlSbÉlÉͶÉSÉiqÉÉ .

AhÉÉåUhÉÏrÉÉlÉÑÂzÉÌ£üUåMüÈ xÉ DµÉUÈ mÉÉiÉÑ pÉrÉÉSzÉåwÉÉiÉ .. 6..

 

rÉÉå pÉÔxuÉÃmÉåhÉ ÌoÉpÉÌiÉï ÌuɵÉÇ mÉÉrÉÉiÉ xÉ pÉÔqÉåÌaÉïËUzÉÉå.A¹qÉÔÌiÉïÈ .

rÉÉå.AmÉÉÇ xuÉÃmÉåhÉ lÉ×hÉÉÇ MüUÉåÌiÉ xÉÇeÉÏuÉlÉÇ xÉÉå.AuÉiÉÑ qÉÉÇ eÉsÉåprÉÈ .. 7..

 

MüsmÉÉuÉxÉÉlÉå pÉÑuÉlÉÉÌlÉ SakuÉÉ xÉuÉÉïÍhÉ rÉÉå lÉ×irÉÌiÉ pÉÔËUsÉÏsÉÈ .

xÉ MüÉsÉÂSìÉå.AuÉiÉÑ qÉÉÇ SuÉÉalÉåuÉÉïirÉÉÌSpÉÏiÉåUÎZÉsÉÉŠ iÉÉmÉÉiÉ .. 8..

 

mÉëSÏmiÉÌuɱÑiMülÉMüÉuÉpÉÉxÉÉå ÌuɱÉuÉUÉpÉÏÌiÉMÑüPûÉUmÉÉÍhÉÈ .

cÉiÉÑqÉÑïZÉxiÉimÉÑÂwÉÎx§ÉlÉå§ÉÈ mÉëÉcrÉÉÇ ÎxjÉiÉÇ UzÉiÉÑ qÉÉqÉeÉx§ÉqÉ .. 9..

 

MÑüPûÉUuÉåSɃ¡ÓûzÉmÉÉzÉzÉÔsÉMümÉÉsÉRû‚üÉzÉaÉÑhÉÉlÉ SkÉÉlÉÈ .

cÉiÉÑqÉÑïZÉÉå lÉÏsÉÂÍcÉÎx§ÉlÉå§ÉÈ mÉÉrÉÉSbÉÉåUÉå ÌSÍzÉ SÍzÉhÉxrÉÉqÉ .. 10..

 

MÑüSåÇlSÒzÉ„¡ûxTüÌOûMüÉuÉpÉÉxÉÉå uÉåSÉzÉqÉÉsÉÉuÉUSÉpÉrÉɃ¡ûÈ .

§rÉzɶÉiÉÑuÉïY§É EÂmÉëpÉÉuÉÈ xɱÉå.AÍkÉeÉÉiÉÉå.AuÉiÉÑ qÉÉÇ mÉëiÉÏcÉÉqÉ .. 11..

 

uÉUÉzÉqÉÉsÉÉpÉrÉOûƒ¡ûWûxiÉÈ xÉUÉåeÉÌMügeÉsMüxÉqÉÉlÉuÉhÉïÈ .

̧ÉsÉÉåcÉlɶÉÉÂcÉiÉÑqÉÑïZÉÉå qÉÉÇ mÉÉrÉÉSÒÌScrÉÉÇ ÌSÍzÉ uÉÉqÉSåuÉÈ .. 12..

 

uÉåSÉpÉrÉå¹Éƒ¡ÓûzÉmÉÉzÉOûƒ¡û MümÉÉsÉRû‚üÉzÉzÉÔsÉmÉÉÍhÉÈ .

ÍxÉiɱÑÌiÉÈ mÉgcÉqÉÑZÉÉå.AuÉiÉÉlqÉÉ qÉÏzÉÉlÉ FkuÉïÇ mÉUqÉmÉëMüÉzÉÈ .. 13..

 

qÉÔkSÉïlÉqÉurÉÉlqÉqÉ cÉÇSìqÉÉæÍsÉpÉÉïsÉÇ qÉqÉÉurÉÉSjÉ pÉÉsÉlÉå§ÉÈ .

lÉå§Éå qÉqÉÉurÉÉS pÉaÉlÉå§ÉWûÉUÏ lÉÉxÉÉÇ xÉSÉ UzÉiÉÑA ÌuɵÉlÉÉjÉÈ .. 14..

 

mÉÉrÉÉcNÒûiÉÏ qÉå ´ÉÑÌiÉaÉÏiÉMüÐÌiÉïÈ MümÉÉåsÉqÉurÉÉiÉ xÉiÉiÉÇ MümÉÉsÉÏ .

uÉY§ÉÇ xÉSÉ UzÉiÉÑ mÉgcÉuÉY§ÉÉå ÎeÉÀûÉÇ xÉSÉ UzÉiÉÑ uÉåSÎeÉuWûÈ .. 15..

 

MühPÇû ÌaÉUÏzÉÉå.AuÉiÉÑ lÉÏsÉMühPûÈ mÉÍhɲrÉÇ mÉÉiÉÑ ÌmÉlÉÉMümÉÉÍhÉÈ .

SÉåqÉÔïsÉqÉurÉÉlqÉqÉ kÉqÉïoÉÉWÒûuÉïzÉÈxjÉsÉÇ SzÉqÉZÉÉliÉMüÉå.AurÉÉiÉ .. 16..

 

qÉqÉÉåSUÇ mÉÉiÉÑ ÌaÉUÏlSìkÉluÉÉ qÉkrÉÇ qÉqÉÉurÉÉlqÉSlÉÉliÉMüÉUÏ.

WåûUqoÉiÉÉiÉÉå qÉqÉ mÉÉiÉÑ lÉÉÍpÉÇ mÉÉrÉÉiÉ MüOûÏ kÉÔeÉïÌOûUϵÉUÉå qÉå .. 17..

 

F²rÉÇ mÉÉiÉÑ MÑüoÉåUÍqɧÉÉå eÉÉlÉѲrÉÇ qÉå eÉaÉSϵÉUÉå.AurÉÉiÉ .

eɆ¡ûÉrÉÑaÉÇ mÉÑ…¡ûuÉMåüiÉÑUurÉÉiÉ mÉÉSÉæ qÉqÉÉurÉÉiÉ xÉÑUuÉl±mÉÉSÈ .. 18..

 

qÉWåûµÉUÈ mÉÉiÉÑ ÌSlÉÉÌSrÉÉqÉå qÉÉÇ qÉkrÉrÉÉqÉå.AuÉiÉÑ uÉÉqÉSåuÉÈ .

̧ÉrÉqoÉMüÈ mÉÉiÉÑ iÉ×iÉÏrÉrÉÉqÉå uÉ×wÉkuÉeÉÈ mÉÉiÉÑ ÌSlÉÉlirÉrÉÉqÉå .. 19..

 

mÉÉrÉÉͳÉzÉÉSÉæ zÉÍzÉzÉåZÉUÉå qÉÉÇ aÉ…¡ûÉkÉUÉå UzÉiÉÑ qÉÉÇ ÌlÉzÉÏjÉå .

aÉÉæUÏmÉÌiÉÈ mÉÉiÉÑ ÌlÉzÉÉuÉÇxÉÉlÉå qÉ×irÉÑgeÉrÉÉå UzÉiÉÑ xÉuÉïMüÉsÉqÉ .. 20..

 

AliÉÈÎxjÉiÉÇ UzÉiÉÑ zɃ¡ûUÉå qÉÉÇ xjÉÉhÉÑÈ xÉSÉ mÉÉiÉÑ oÉÌWûÈÎxjÉiÉÇ qÉÉqÉ .

iÉSliÉUå mÉÉiÉÑ mÉÌiÉÈ mÉzÉÔlÉÉÇ xÉSÉÍzÉuÉÉå UzÉiÉÑ qÉÉÇ xÉqÉliÉÉiÉ .. 21..

 

ÌiɸliÉqÉurÉÉpSÒuÉMæüMülÉÉjÉÈ mÉÉrÉÉiÉ uÉëeÉliÉÇ mÉëqÉjÉÍkÉlÉÉjÉÈ .

uÉåSÉliÉuÉå±Éå.AuÉiÉÑ qÉÉÇ ÌlÉwÉhhÉÇ qÉÉqÉurÉrÉÈ mÉÉiÉÑ ÍzÉuÉÈ zÉrÉÉlÉqÉ .. 22..

 

qÉÉaÉåïwÉÑ qÉÉÇ UzÉiÉÑ lÉÏsÉMühPûÈ zÉæsÉÉÌSSÒaÉåïwÉÑ mÉÑU§ÉrÉÉËUÈ .

AUhrÉuÉÉxÉÉÌSqÉWûÉmÉëuÉÉxÉå mÉÉrÉÉlqÉ×aÉurÉÉkÉ ESÉUzÉÌ£üÈ .. 23..

 

MüsmÉÉliÉMüÉOûÉåmÉmÉOÒûmÉëMüÉåmÉÈ xTÑüOûɏûWûÉxÉÉåŠÍsÉiÉÉhQûMüÉåzÉÈ .

bÉÉåUÉËUxÉålÉÉhÉïuÉSÒÌlÉïuÉÉU qÉWûÉpÉrÉÉS UzÉiÉÑ uÉÏUpÉSìÈ .. 24..

 

mɨrɵÉqÉÉiÉ…¡ûbÉOûÉuÉÃjÉ xÉWûxÉësÉzÉÉrÉÑiÉMüÉåÌOûpÉÏwÉhÉqÉ .

AzÉÉæÌWûhÉÏlÉÉÇ zÉiÉqÉÉiÉiÉÉÌrÉlÉÉÇ ÍNûl±ÉlqÉ×QûÉå bÉÉåUMÑüPûÉUkÉÉUrÉÉ .. 25..

 

ÌlÉWûliÉÑ SxrÉÔlÉ mÉësÉrÉÉlÉsÉÉÍcÉïeuÉïsÉiÉ Ì§ÉzÉÔsÉÇ Ì§ÉmÉÑUÉliÉMüxrÉ .

zÉÉSÕïsÉÍxÉÇWûzÉïuÉ×MüÉÌSÌWÇûx§ÉÉlÉ xÉǧÉÉxÉrÉiuÉÏzÉkÉlÉÑÈ ÌmÉlÉÉMüqÉ .. 26..

 

SÒÈxuÉmlÉSÒzzÉMÑülÉSÒaÉïÌiÉSÉæqÉïlÉxrÉ

SÒÍpÉïzÉSÒurÉïxÉlÉSÒxxÉWûSÒrÉïzÉÉÇÍxÉ .

EimÉÉiÉiÉÉmÉÌuÉwÉpÉÏÌiÉqÉxÉS aÉëWûÉÌiÉïurÉÉkÉÏǶÉ

lÉÉzÉrÉiÉÑ qÉå eÉaÉiÉÉqÉkÉÏzÉÈ .. 27..

 

 

AÉFÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå xÉSÉÍzÉuÉÉrÉ xÉMüsÉiɨuÉÉiqÉMüÉrÉ

xÉMüsÉiÉiuÉÌuÉWûÉUÉrÉ xÉMüsÉsÉÉåMæüMüMü§Éå xÉMüsÉsÉÉåMæüMüpɧÉå

xÉMüsÉsÉÉåMüMæüMüWû§Éå xÉMüsÉsÉÉåMüMæüMüaÉÑUuÉå xÉMüsÉsÉÉåMæüMüxÉÉÍzÉhÉå

xÉMüsÉÌlÉaÉqÉaÉѽÉrÉ xÉMüsÉuÉUmÉëSÉrÉ xÉMüsÉSÒËUiÉĘ́ÉïpÉgeÉlÉÉrÉ

xÉMüsÉeÉaÉSpÉrÉÇMüÉUÉrÉ xÉMüsÉsÉÉåMæüMüzɃ¡ûUÉrÉ

zÉzÉɃ¡ûzÉåZÉUÉrÉ zÉɵÉiÉ ÌlÉeÉÉpÉÉxÉÉrÉ ÌlÉaÉÑïhÉÉrÉ

ÌlÉÂmÉqÉÉrÉ lÉÏÃmÉÉrÉ ÌlÉUÉpÉÉxÉÉrÉ ÌlÉUÉqÉÉrÉ ÌlÉwmÉëmÉgeÉÉrÉ

ÌlÉwMüsɃ¡ûÉrÉ Ìlɲïl²ÉrÉ ÌlÉxxÉ…¡ûÉrÉ ÌlÉqÉïsÉÉrÉ ÌlÉaÉïqÉÉrÉ

ÌlÉirÉÃmÉÌuÉpÉuÉÉrÉ ÌlÉÂmÉqÉÌuÉpÉuÉÉrÉ ÌlÉUÉkÉÉUÉrÉ

ÌlÉirÉzÉÑkSmÉËUmÉÔhÉïxÉΊSÉlÉlSɲrÉÉrÉ

mÉUqÉzÉÉliÉmÉëMüÉzÉiÉåeÉÉåÂmÉÉrÉ  eÉrÉ eÉrÉ qÉWûÉÂSì qÉWûÉUÉæSì

pÉSìÉuÉiÉÉU SÒÈZÉSÉuÉSÉUhÉ qÉWûÉpÉæUuÉ MüÉsÉpÉæUuÉ

MüsmÉÉliÉpÉæUuÉ MümÉÉsÉqÉÉsÉÉkÉU

ZÉOèuÉÉ…¡ûZÉ…¡ûcÉqÉïmÉÉzÉɃ¡ÓûzÉQûqÉÂzÉÔsÉcÉÉmÉoÉÉhÉaÉSÉzÉÌ£üÍpÉÎlSmÉÉsÉ

iÉÉåqÉUqÉÑxÉsÉqÉѪUmÉ̏ûzÉmÉUzÉÑmÉËUbÉpÉÑzÉÑhQûÏziÉblÉÏcÉ¢ü

AÉÌSA ArÉÑkÉ pÉÏwÉhÉMüU xÉWûxÉëqÉÑZÉ SÇ·íÉMüUÉsÉ

ÌuÉMüOûɏûWûÉxÉÌuÉxTüÉËUiÉoÉë¼ÉhQûqÉhQûsÉlÉÉaÉålSìMÑühQûsÉ

lÉÉaÉålSìWûÉU lÉÉaÉålSìuÉsÉrÉ lÉÉaÉålSìcÉqÉïkÉU qÉ×irÉÑgeÉrÉ

§rÉqoÉMü ̧ÉmÉÑUÉliÉMü ÌuÉÃmÉÉzÉ ÌuɵÉåµÉU ÌuɵÉÂmÉ

uÉ×wÉpÉuÉÉWûlÉ ÌuÉwÉpÉÔwÉhÉ ÌuɵÉiÉÉåqÉÑZÉ xÉuÉïiÉÉå UzÉ UzÉ qÉÉÇ

euÉsÉ euÉsÉ qÉWûÉqÉ×irÉÑpÉrÉqÉmÉqÉ×irÉÑpÉrÉÇ lÉÉzÉrÉ lÉÉzÉrÉ

ÌuÉwÉxÉmÉïpÉrÉÇ zÉqÉrÉ zÉqÉrÉ cÉÉåUpÉrÉÇ qÉÉUrÉ qÉÉUrÉ qÉqÉ

zɧÉÔlÉÑŠÉOûrÉÉåŠÉOûrÉ zÉÔsÉålÉ ÌuÉSÉUÉrÉ ÌuÉSÉUÉrÉ ZÉ…¡åûlÉ

ÍNûÎlkÉ ÍNûÎlkÉ ZÉOèuÉÉ…¡åûlÉ ÌuÉmÉÉåjÉrÉ ÌuÉmÉÉåjÉrÉ qÉÑxÉsÉålÉ ÌlÉwmÉåwÉrÉ

ÌlÉwmÉåwÉrÉ oÉÉhÉæ xÉÇiÉÉQûrÉ xÉÇiÉÉQûrÉ UzÉÉÇÍxÉ pÉÏwÉrÉ pÉÏwÉrÉ

pÉÔiÉÉÌlÉ ÌuÉSìÉuÉrÉ ÌuÉSìÉuÉrÉ

MÔüwqÉÉhQûuÉåiÉÉsÉqÉÉUÏaÉhÉoÉë¼UÉzÉxÉÉlÉ xÉǧÉÉxÉrÉ xÉǧÉÉxÉrÉ

qÉÉqÉpÉrÉÇ MÑü MÑü ÌuɧÉxiÉÇ qÉÉqÉɵÉÉxÉrÉɵÉÉxÉrÉ

lÉUMüpÉrÉÉlqÉÉqÉÑkSÉUÉrÉÉåkSÉUrÉ xÉÇeÉÏuÉrÉ xÉÇeÉÏuÉrÉ zÉѨÉ×QèprÉÉÇ

qÉÉqÉÉmrÉÉrÉrÉÉmrÉÉrÉrÉ SÒÈZÉÉiÉÑUÇ qÉÉqÉÉlÉlSrÉÉlÉlSrÉ

µÉMüuÉcÉålÉ qÉÉqÉÉcNûÉSrÉÉcNûÉSrÉ §rÉqoÉMü xÉSÉÍzÉuÉ

lÉqÉxiÉå lÉqÉxiÉå lÉqÉxiÉå .

 

CÌiÉ ´ÉÏxMüÉlSå qÉWûÉmÉÑUÉhÉå LMüÉzÉÏÌiÉxÉÉWûxÉërÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉå

oÉë¼Éå¨ÉUZÉhQåû AqÉÉåbÉÍzÉuÉMüuÉcÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉ .

 

 

Related Content

शिव कवचम - shiva kavacham.h

Amogha Shivakavacha

Amogha shivakavacha- அமோக ஷிவகவசம்

Shiva Kavacham.h

Shivakavacha Stotram