logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

Shiva Stuti (EaIiSavastuit)

This page is in Marathi font. You would need Shivaji series font to view this in Marathi.

EaIiSavastuit

EaIgaNaoSaaya nama: |

kOlaasaraNaa iSava cand`maaOLI |	fNaInd` maaqaa maukuTIM JaLaLI ||
karuNyaisaMQaU Bavadu:KharI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 1 ||

rvaIndu davaanala pUNa- BaaLIM|	svatoja nao~IM itimaraOGa jaaLI ||
ba`*maaMDQaISaa madnaantkarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 2 ||

jaTa ivaBaUtI ]iT candnaacaI |	kpalamaalaa ip`t gaaOtmaacaI ||
pMcaananaa ivaEvainavaantkarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 3 ||

vaOragyayaaogaI iSavaSaUlapaNaI |	sada samaaQaI inajabaaoQavaaNaI
]maainavaasaa i~purantkarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 4 ||

]dar mao$ pit SaOlajaocaa |	EaIivaEvanaaqa mhNatI sauraMcaa
dyaainaQaI jaao gajacama-QaarI	 |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 5 ||

ba`*maaid vandI Amaraidnaaqa |	BaujaMgamaalaa Qair  saaomakant ||
gaMgaa iSarIM daoYa  maha ivadarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 6 ||

kp-UrgaaOrI igairjaa ivarajao	|	hLahLoM kMz inaLaca saajao ||
dairV`du:KoM smarNaoM inavaarI	 |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 7 ||

smaSaana@rIDa kirtaM sauKavao |	tao dovacaUDamaiNa kaoNa Aaho ||
]dasamaUtI- jaTaBasmaQaarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 8 ||

BaUtaidnaaqa Air Antkacaa |	tao svaaima maaJaa Qvaja SaaMBavaacaa||
rajaa mahoSa bahubaahuQaarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 9 ||

nandI hracaa hr naindkoSa |	EaIivaEvanaaqa mhNatI sauroSa||
sadaiSava vyaapk tapharI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 10 ||

Bayaanak BaIma iva@raL nagna |	laIlaaivanaaodoM kir kama Bagna ||
tao rud`  ivaEvamBar dxa maarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 11 ||

[cCa hracaI jaga hoM ivaSaaL |	paLI rica tao kir ba`*magaaoL ||
]maapit BaOrva ivaGnaharI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 12 ||

BaagaIrqaI tIr sada piva~ |	jaoqaoM Asao tark ba`*mamaM~ ||
ivaEvaoSa  ivaEvamBar i~nao~QaarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 13 ||

p`yaagavaoNaI sakLa hracyaa |	padarivandIM vahatI hrIcyaa ||
mandaiknaI maMgala maaoxakarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 14 ||

kIit- hracaI stuit  baaolavaonaa |	kOvalyadataM manaujaaM kLonaa ||
ekaga`naaqa ivaYa AMigakarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 15 ||

savaa-ntrIM vyaapk jaao inayanta |	tao p`aNailaMgaajavaLI mahnta ||
AMkI ]maa to igarI$pQaarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 16 ||

sada tpsvaI Asao kamaQaonaU |	sada satoja SaiSa kaoiTBaanaU ||
gaaOrIptI jaao sada BasmaQaarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 17 ||

kp-urgaaOra  smarlyaa ivasaaMvaa |	icanta hrI jaao BajakaM sadOvaa
Aint svaiht saUcanaa ivacaarI |	tujavaINa SaMBaao maja kaoNa tarI || 18 ||

ivaramakaLIM ivakL SarIr |	]dasa ica

This page is courtesy of Sri. Shridhar Alurkar

Please send your corrections

Related Content

Marathi Devotional stotra

Srishivastuti Kadambam - Romanized script

असितकृतं शिवस्तोत्रम - Asitakrutam Shivastotram

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम - Kalkikrutam Shivastotram

चन्द्रचूडालाष्टकम - Chandrachoodaalaa Ashtakam