logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

श्रीदूर्वेश स्तोत्रम - Shri Doorvesha Stotram

Shri Doorvesha Stotram

गणनाथषण्मुखयुक्तो गिरिजासंश्लेषतुष्टहृदयाञ्जः 
दूर्वाभिख्यपुरस्थान लोकान परिपातु भक्तिविनययुतान ॥१॥ 

विद्यानाथ विनीतिभक्तिसहितान लोकान कृपावारिधे 
दूर्वाभिख्यपुरस्थितान करुणया पाहीभवक्त्रं यथा । 
विद्यायुःसुखयुक्तिशक्तिभिरलं युक्तान विधायानिशं 
शान्त्याद्यैरपि दिव्यमुक्तिपदवीसन्दर्शकैः शङ्कर ॥२॥ 

इति श्रीदूर्वेशस्तोत्रं संपूर्णम ॥
 

Related Content

अभयङ्करं शिवरक्षास्तोत्रम - Abhayankaram Shivarakshaastotra

जन्म सागरोत्तारण स्तोत्रम - Janma Saagarottaarana Stotram

निर्वाण दसकं - Nirvana Dasakam

प्रदोष स्तोत्राष्टकम - Pradhosha Stotrashtakam

शिव नामावलि अष्टकम - Shiva Naamavali Ashtakam