logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

श्रीचन्त्रचेकर अष्टक स्तोत्रम् - Chandrashekara Ashtaka Stotram

श्रीचन्त्रचेकर अष्टक स्तोत्रम्

Chandrashekara Ashtaka Stotram


चिवाय नम: || श्रीचन्त्रचेकराष्टकस्तोत्रम् | चन्त्रचेकर चन्त्रचेकर चन्त्रचेकर पाहि माम् | चन्त्रचेकर चन्त्रचेकर चन्त्रचेकर रक्ष माम् ||१|| रत्ऩसाऩुचरासऩम् रजतात्रिच्रुङ्कनिकेतनम् सिञ्जिनीक्रुतपन्नकेच्वरमच्युताननसायकम् | क्षिप्रतक्तपुरत्रयम् त्रितिवालयैरपिवन्तितम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||२|| पञ्चपातपपुष्पकन्तपताम्पुजत्वयचोपितम् पाललोचऩजातपावकतक्तमऩ्मतविक्रहम् | पस्मतिक्तकलेपरम् पव नाचऩम् पवमव्ययम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||३|| मत्तवारणमुक्यचर्मक्रूतोत्तरीयमऩोहरम्   पङ्कजासनपत्मलोचऩपूजिताम्क्रिसरोरुहम् | तेवसिन्तुतरङ्कसीकर सिक्तचुप्रजटातरम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||४|| यक्षराजसकम् पकाक्षहरम् पुजङ्कविपूषणम् चैलराजसुतापरिष्क्रुतचारुवामकलेपरम् | क्ष्वेटनीलकलम् परच्वततारिणम् म्रुकतारिणम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||५|| कुण्टलीक्रुतकुण्टलेच्वर कुण्टलम् व्रुषवाहनम् नारतातिमुऩीच्वरस्तुतवैपवम् पुवऩेच्वरम् | अन्तकान्तकमाच्रितामरपातपम् चमऩान्तकम्   चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||६|| पेषजम् पवरोकिणामकिलापतामपहारिणम् तक्षयज्ञविनाचऩम् त्रिकुणात्मकम् त्रिविलोचऩम् | पुक्तिमुक्तिपलप्रतम् सकलाकसङ्कनिपर्हणम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||७|| पक्तवत्सलमर्चितम् नितिक्षयम् हरितम्परम् सर्वपूतपतिम् परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् | सोमवारितपूहुताचऩसोमपाऩिलकाक्रुतिम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||८|| विच्वस्रुष्टिवितायिऩम् पुऩरेव पालऩतत्परम् सम्हरन्तमपि प्रपञ्चमचेषलोकनिवासिऩम् | कीटयन्तमहर्निचम् कणनातयूतसमऩ्वितम् चन्त्रचेकरमाच्रये मम किम् करिष्यति वै यम: ||९|| म्रुत्युपीतम्रुकण्टुसूनुक्रुतस्तवम् चिवसन्नितौ यत्र कुत्र च य: पटेन्न हि तस्य म्रुत्युपयम् पवेत् | पूर्णमायुररोकतामकिलार्तसम्पतमातरात् चन्त्रचेकर एव तस्य तताति मुक्तिमयत्ऩत: ||१0|| इति श्रीचन्त्रचेकराष्टकस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ||


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

शिवसहस्रनामावलिः (महाभारत) - shiva sahasra naamaavaLi from

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

aparaadhabhanjanastotram

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

bhaktasharaNastotram