logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത വിരചിതാ ആത്മാര്പ്പനസ്തുതിഃ - shrimadappayya dikshita virachita atmarppanastutih

ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത വിരചിതാ
ആത്മാര്പ്പനസ്തുതിഃ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത വിരചിതാ

ആത്മാര്പ്പനസ്തുതിഃ 

കസ്തേ ബോദ്ധും പ്രഭവതി പരം ദേവദേവ പ്രഭാവം
യസ്മാദിത്ഥം വിവിധരചനാ സൃഷ്ടിരേഷാ ബഭൂവ |
ഭക്തിഗ്രാഹ്യസ്ത്വമസി തദപി ത്വാമഹം ഭക്തിമാത്രാത്
സ്തോതും വാഞ്ഛാമ്യതിമഹദിദം സാഹസം മേ സഹസ്വ || ൧ ||

ക്ഷിത്യാദിനാമവയവവതാം നിശ്ചിതം ജന്മ താവത്
തന്നാസ്ത്യേവ ക്വചന കലിതം കര്ത്രധിഷ്ടാനഹീനമ് |
നാധിഷ്ടാതും പ്രഭവതി ജഡോ നാപ്യനീശശ്ച ഭാവഃ
തസ്മാദാദ്യസ്ത്വമസി ജഗതാം നാഥ ജാനേ വിധാതാ || ൨ ||

ഇന്ദ്രം മിത്രം വരുണമനിലം പദ്മജം വിഷ്ണുമീശം
പ്രാഹുസ്തേ തേ പരമശിവ തേ മായയാ മോഹിതാസ്ത്വാമ് |
ഏതൈഃ സാര്ധം സകലമപി യച്ഛക്തിലേശേ സമാപ്തം
സ ത്വം ദേവഃ ശ്രുതിഷു വിദിതഃ ശമ്ഭുരിത്യാദിദേവഃ || ൩ ||

ആനന്ദാബ്ധേഃ കിമപി ച ഘനീഭാവമാസ്ഥായ രൂപം
ശക്ത്യാ സാര്ധം പരമമുമയാ ശാശ്വതം ഭോഗമിച്ഛന് |
അധ്വാതീതേ ശുചിദിവസകൃത്കോതിദീപ്രേ കപര്ദിന്
ആദ്യേ സ്ഥാനേ വിഹരസി സദാ സേവ്യമാനോ ഗണേശൈഃ || ൪ ||

ത്വം വേദാന്തൈര്വിവിധമഹിമാ ഗീയസേ വിശ്വനേതഃ
ത്വം വിപ്രാദ്യൈര്വരദ നിഖിലൈരിജ്യസേ കര്മഭിഃ സ്വൈഃ |
ത്വം ദൃഷ്ടാനുശ്രവികവിഷയാനന്ദമാത്രാവിതൃഷ്ണൈഃ
അന്തര്ഗ്രന്ഥിപ്രവിലയകൃതേ ചിന്തയസേ യോഗിബൃന്ദൈഃ || ൫ ||

ധ്യായന്തസ്ത്വാം കതിചന ഭവം ദുസ്തരം നിസ്തരന്തി
ത്വത്പാദാബ്ജം വിധിവദിതരേ നിത്യമാരാധയന്തഃ |
അന്യേ വര്ണാശ്രമവിധിരതാഃ പാലയന്തരസ്ത്വദാജ്ഞാം
സര്വമ് ഹിത്വാ ഭവജലനിധാവേഷ മജ്ജാമി ഘോരേ || ൬ ||

ഉത്പദ്യാപി സ്മരഹര മഹത്യുത്തമാനാം കുലേഽസ്മിന്
ആസ്വാദ്യ ത്വന്മഹിമജലധേരപ്യഹം ശീകരാണൂന് |
ത്വത്പാദാര്ചാവിമുഖഹൃദയശ്ചാപലാദിന്ദ്രിയാണാം
വ്യഗ്രസ്തുച്ഛേഷ്വഹഹ ജനനം വ്യര്ഥയാമ്യേഷ പാപഃ || ൭ ||

അര്കദ്രോണപ്രഭൃതികുസുമൈരര്ചനം തേ വിധേയം
പ്രാപ്തം തേന സ്മരഹര ഫലം മോക്ഷസാമ്രാജ്യലക്ഷ്മീഃ |
ഏതജ്ജാനന്നപി ശിവ ശിവ വ്യര്ഥയന്കാലമാത്മന്
ആത്മദ്രോഹീ കരണവിവസോ ഭൂയസാഽധഃ പതാമി || ൮ ||

കിം വാ കുര്വേ വിഷമവിഷയസ്വൈരിണാ വൈരിണാഹം
ബദ്ധഃ സ്വാമിന് വപുഷി ഹൃദയഗ്രന്ഥിനാ സാര്ധമസ്മിന് |
ഉക്ഷ്ണാ ദര്പജ്വരഭരജുഷാ സാകമേകത്ര ബദ്ധഃ
ശ്രാമ്യന്വത്സഃ സ്മരഹര യുഗേ ധാവതാ കിം കരോതു || ൯ ||

നാഹം രോദ്ധും കരണനിചയം ദുര്നയം പാരയാമി
സ്മാരം സ്മാരം ജനിപഥരുജം നാഥ സീദാമി ഭീത്യാ |
കിം വാ കുര്വേ കിമുചിതമിഹ ക്വാദ്യ ഗച്ഛാമി ഹന്ത
ത്വത്പാദാബ്ജപ്രപദനമൃതേ നൈവ പശ്യാമ്യുപായമ് || ൧൦ ||

ഉല്ലങ്ഘ്യാജ്ഞാമുഡുപതികലാചൂഡ തേ വിശ്വവന്ദ്യ
ത്യക്താചാരഃ പശുവദധുനാ മുക്തലജ്ജശ്ചരാമി |
ഏവം നാനാവിധഭവതതിപ്രാപ്തദീര്ഘാപരാധഃ
ക്ലേശാമ്ഭോധിം കഥമഹമൃതേ ത്വത്പ്രസദാത്തരേയമ് || ൧൧ ||

ക്ഷാമ്യസ്യേവ ത്വമിഹ കരുണാസാഗരഃ കൃത്സ്നമാഗഃ 
സംസാരോത്ഥം ഗിരിശ സഭയപ്രാര്ഥനാദൈന്യമാത്രാത് |
യദ്യപ്യേവം പ്രതികലമഹം വ്യക്തമാഗഃസഹസ്രം
കുര്വന് മൂര്ഖഃ കഥമിവ തഥാ നിസ്ത്രപഃ പ്രാര്ഥയേയ || ൧൨ ||

സര്വം ക്ഷേപ്തും പ്രഭവതി ജനഃ സംസൃതിപ്രാപ്തമാഗഃ
ചേതഃ ശ്വാസപ്രശമസമയേ ത്വത്പാദാബ്ജേ നിധായ |
തസ്മിന്കാലേ യദി മമ മനോ നാഥ ദോഷത്രയാര്തം
പ്രജ്ഞാഹീനം പുരഹര ഭവേത്തത്കഥം മേ ഘടേത || ൧൩ ||

പ്രാണോത്ക്രാന്തിവ്യതികരദലത്സന്ധിബന്ധേ ശരീരേ
പ്രേമാവേശപ്രസരദമിതാക്രന്ദിതേ ബന്ധുവര്ഗേ |
അന്തഃ പ്രജ്ഞാമപി ശിവ ഭജന്നന്തരായൈരനന്തൈഃ
ആവിദ്ധോഽഹം ത്വയി കഥമിമാമര്പയിഷ്യാമി ബുദ്ധിമ് || ൧൪ ||

അദ്യൈവ ത്വത്പദനലിനയോരര്പയാമ്യന്തരാത്മന്
ആത്മാനം മേ സഹ പരികരൈരദ്രികന്യാധിനാഥ |
നാഹം ബോദ്ധും തവ ശിവ പദം നക്രിയാ യോഗചര്യാഃ
കര്തും ശന്ക്നോമ്യനിതരഗതിഃ കേവലം ത്വാം പ്രപദ്യേ || ൧൫ ||

യഃ സ്രഷ്ടാരം നിഖിലജഗതാം നിര്മമേ പൂര്വമീശഃ
തസ്മൈ വേദാനദിത സകലന്യച്ച സാകം പുരാണൈഃ |
തം ത്വാമാദ്യം ഗുരുമഹമസാവാത്ബുദ്ധിപ്രകാശം
സംസാരാര്തഃ ശരണമധുനാ പാര്വതീശം പ്രപദ്യേ || ൧൬ ||

ബ്രഹ്മാദീന് യഃ സ്മരഹര പശൂന്മോഹപാശേന ബദ്ധ്വാ
സര്വാനേകശ്ചിദിചിദധികഃ കാരയിത്വാഽഽത്മകൃത്യമ് |
യശ്ചൈതേഷു സ്വപദശരണാന്വിദ്യയാ മോചയിത്വാ
സാന്ദ്രാനന്ദം ഗമയതി പരം ധാമ തം ത്വാമ് പ്രപദ്യേ || ൧൭ ||

ഭക്താഗ്ര്യാണാം കഥമപി പരൈയൗചികിത്സ്യാമമര്ത്യൈഃ 
സംസാരാഖ്യാം ശമയതി രുജം സ്വാത്മബോധൗഷധേന |
തം സര്വാധീശ്വര ഭവമഹാദിര്ഘതീവ്രാമയേന
ക്ലിഷ്ടോഽഹം ത്വാം വരദ ശരണം യാമി സംസാരവൈദ്യമ് || ൧൮ ||

ധ്യാതോ യത്നാദ്വിജിതകരണൈര്യോഗിഭിര്യോ വിമുക്ത്യൈ (വിമൃഗ്യഃ)
തേഭ്യഃ പ്രാണോത്ക്രമണസമയേ സംനിധായാത്മനൈവ |
തദ്വ്യാചഷ്ടേ ഭവഭയഹരം താരകം ബ്രഹ്മ ദേവഃ
തം സേവേഽഹം ഗിരിശ സതതം ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരും ത്വാമ് || ൧൯ ||

ദാസോഽസ്മീതി ത്വയീ ശിവ മയാ നിത്യസിദ്ധം നിവേദ്യം
ജാനാസ്യേതത്വമപി യദഹം നിര്ഗതിഃ സംഭ്രമാമി |
നാസ്ത്യേവാന്യന്മമ കിമപി തേ നാഥ വിജ്ഞാപനീയം 
കാരുണ്യാന്മേ ശരണവരണം ദീനവൃത്തേര്ഗൃഹാണ || ൨൦ ||

ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രപ്രഭൃതിഭിരപി സ്വേപ്സിതപ്രാര്ഥനായ
സ്വാമിന്നഗ്രേ ചിരമവസരസ്തോഷയദ്ഭിഃ പ്രതീക്ഷ്യഃ |
ദ്രാഗേവ ത്വാം യദിഹ ശരണം പ്രാര്ഥയേ കീടകല്പഃ
തദ്വിശ്വാധീശ്വര തവ കൃപാമേവ വിശ്വസ്യ ദീനേ || ൨൧ ||

കര്മജ്ഞാനപ്രചയമഖിലം ദുഷ്കരം നായ പശ്യന്
പാപാസക്തം ഹൃദയമപി ചാപാരയന്സന്നിരോദ്ധുമ് |
സംസാരാഖ്യേ പുരഹര മഹത്യന്ധകൂപേ വിഷീദന്
ഹസ്താലമ്ബം പ്രപദനമിദം പ്രാപ്യതേ നിര്ഭയോഽസ്മി || ൨൨ ||

ത്വാമേവൈകം ഹതജനിയഥേ പാന്ഥമസ്മിന്പ്രപഞ്ചേ
മത്വാ ജന്മപ്രചയജലധേഃ ബിഭ്യതഃ പാരശൂന്യാത് |
യത്തേ ധന്യാഃ സുരവര മുഖം ദക്ഷിണം സംശ്രയന്തി
ക്ലിഷ്ടമ് ഘോരം ചിരമിഹ ഭവേ തേന പാഹി നിത്യമ് || ൨൩ ||

ഏകോഽസി ത്വം ജനിമതാമീശ്വരോ ബന്ധമുക്ത്യോഃ
ക്ലേശാങ്ഗാരാവലിഷു ലുഠതഃ കാ ഗതിസ്ത്വാം വിനാ മേ |
തസ്മാദസ്മിന്നിഹ പശുപതേ ഘോരജന്മപ്രവാഹേ
ഖിന്നം ദൈന്യാകരമതിഭയം മാമ് ഭജസ്വ പ്രപന്നമ് || ൨൪ ||

യോ ദേവാനാം പ്രഥമമശുഭദ്രാവകോ ഭക്തിഭാജാം
പൂര്വം വിശ്വാധിക ശതധൃതിം ജായമാനം മഹര്ഷിഃ |
ദൃഷ്ട്യാപശ്യത്സകലജഗതീസൃഷ്ടിസാമര്ഥ്യദാത്ര്യാ
സ ത്വം ഗ്രന്ഥിപ്രവിലയകൃഥേ വിദ്യയാ യോജയാസ്മാന് || ൨൫ ||

യദ്യാകാശം ശുഭദ മനുജാശ്ചര്മവദ്വേഷ്ടയേയുഃ
ദുഃഖസ്യാന്തം തദപി പുരുഷസ്ത്വാമവിജ്ഞായ നൈതി |
വിജ്ഞാനം ച ത്വയി ശിവ ഋതേ ത്വത്പ്രസാദാന്ന ലഭ്യം
തദ്ദുഃഖാര്തഃ കമിഹ ശരണം യാമി ദേവം ത്വദന്യമ് || ൨൬ ||

കിം ഗൂഢാര്ഥൈരകൃതകവചോഗുഭ്ഫനൈഃ കിം പുരാണൈഃ
തന്ത്രാദ്യൈര്വാ പുരുഷമതിഭിര്ദുര്നിരൂപ്യൈകമത്യൈഃ |
കിം വാ ശാസ്ത്രൈരഫലകലഹോല്ലാസമാത്രപ്രധാനൈഃ
വിദ്യാ വിദ്യേശ്വര കൃതധിയാം കേവലം ത്വത്പ്രസാദാത് || ൨൭ ||

പാപിഷ്ടോഽഹം വിഷ്യചപലഃ സന്തതദ്രോഹശാലീ
കാര്പണ്യൈകസ്ഥിരനിവസതിഃ പുണ്യഗന്ധാനഭിജ്ഞഃ |
യദ്യപ്യേവം തദപി ശരണം ത്വത്പദാബ്ജം പ്രപന്നം
നൈനം ദീനം സ്മരഹര തവോപേക്ഷിതും നാഥ യുക്തമ് || ൨൮ ||

ആലോച്യൈവം യദി മയി ഭവാന് നാഥ ദോഷാനനന്താന് 
അസ്മത്പാദാശ്രയണപദവീം നാര്ഹതീതി ക്ഷിപേന്മാമ് |
അദ്യൈവേമം ശരണവിരഹാദ്വിദ്ധി ഭീത്യൈവ നഷ്ടം
ഗ്രാമോ ഗൃഹ്ണാത്യാഹിതതനയം കിം നു മാത്രാ നിരസ്തമ് || ൨൯ ||

ക്ഷന്തവ്യം വാ നിഖിലമപി മേ ഭൂതഭാവി വ്യലീകം 
ദുര്വ്യാപാരപ്രവണമഥവാ ശിക്ഷണീയം മനോ മേ |
ന ത്വേവാര്ത്യാ നിരതിശയയാ ത്വത്പദാബ്ജം പ്രപന്നം 
ത്വദ്വിന്യസ്താഖിലഭരമമും യുക്തമീശ പ്രഹാതുമ് || ൩൦ ||

സര്വജ്ഞസ്ത്വം നിരൂപധികൃപാസാഗരഃ പൂര്ണശക്തിഃ
കസ്മദേനം ന ഗണയസി മാമാപദബ്ധൗ നിമഗ്നമ് |
ഏകം പാപാത്മകമപി  രൂജാ സര്വതോഽന്യന്തദീനം
ജന്തും യദ്യുദ്ധരസി ശിവ കസ്താവതാതിപ്രസങ്ഗഃ || ൩൧ ||

അത്യന്താര്തിവ്യഥിതമഗതിം ദേവ മാമുദ്ധരേതി
ക്ഷുണ്ണോ മാര്ഗസ്ത്വ ശിവ പുരാ കേന വാഽനാഥനാഥ |
കാമാലമ്ബേ ബത തദധികാം പ്രാര്ഥനാരീതിമന്യാം 
ത്രായസ്വൈനം സപദി കൃപയാ വസ്തുതത്ത്വം വിചിന്ത്യ || ൩൨ ||

ഏതാവന്തം ഭ്രമണനിയയം പ്രാപിതോഽഹം വരാകഃ
ശ്രാന്തഃ സ്വാമിന്നഗതിരധുനാ മോചനീയസ്ത്വയാഹമ് |
കൃത്യാകൃത്യവ്യപഗതമതിര്ദീനശാഖാമൃഗോഽയം
സംതാഡ്യൈനം ദശനവിവൃത്തിം പശ്യതസ്തേ ഫലം കിമ് || ൩൩ |

മാതാ താതഃ സുത ഇതി സമാബധ്യ മാം മോഹപാശൈ-
രാപാത്യൈവം ഭവജലനിധൗ ഹാ കിമിശ ത്വയാഽഽപ്തമ് |
ഏതാവന്തം സമയമിയതീമാര്തിമാപാദിതേഽസ്മിന്
കല്യാണി തേ കിമിതി ന കൃപാ കാപി മേ ഭാഗ്യരേഖാ || ൩൪ ||

ഭുങ്ക്ഷേ ഗുപ്തം ബത സുഖനിധിം താത സാധാരണം ത്വം
ഭിക്ഷാവൃത്തിം പരമഭിനയന്മായയാ മാം വിഭജ്യ |
മര്യാദായാഃ സകലജഗതാം നായകഃ സ്ഥാപകസ്ത്വം
യുക്തം കിം തദ്വദ വിഭജനം യോജയസ്വാത്മനാ മാമ് || ൩൫ ||

ന ത്വാ ജന്മപ്രലയജലധേരുദ്ധരാമീതി ചേദ്ധിഃ
ആസ്താം തന്മേ ഭവതു ച ജനിര്യത്ര കുത്രാപി ജാതൗ |
ത്വദ്ഭക്താനാമനിതരസുഖൈഃ പാദധൂലീകിശോരൈഃ
ആരബ്ധം മേ ഭവതു ഭഗവന് ഭാവി സര്വം ശരീരമ് || ൩൬ ||

കീടാ നാഗാസ്തരവ ഇതി വാ കിം ന സന്തി സ്ഥലേഷു
ത്വത്പാദാമ്ഭോരുഹപരിമലോദ്വാഹിമന്ദാനിലേഷു |
തേഷ്വേകം വാ സൃജ പുനരിമം നാഥ ദീനാര്തിഹാരിന്
ആതോഷാന്മാം മൃഡ ഭവമഹാങ്ഗരനദ്യാം ലുഠന്തമ് || ൩൭ ||

കാലേ കണ്ഠസ്ഫുരദസുകലാലേശസത്താവലോക-
വ്യാഗ്രോദഗ്രവ്യസനരുദിതസ്നിഗ്ഘരുദ്ധോപകണ്ഠേ |
അന്തസ്തോദൈരവധി വിരഹിതാമാര്തിമാപദ്യമാനോ-
ഽപ്യങിഘ്രദ്വന്ദ്വേ തവ നിവിശതാമന്തരാത്മന്യമാത്മാ || ൩൮ ||

അന്തര്ബാഷ്പാകുലിതനയനാനന്തരങ്ഗാനപശ്യ-
ന്നഗ്രേ ഘോഷം രുദിതബഹുലം കാതരാണാമശൃണ്വന് |
അത്യുത്ക്രാന്തിശ്രമമഗണയന് അന്തകാലേ കപര്ദിന്
അങിഘ്രദ്വന്ദ്വേ തവനിവിശതാമന്തരാത്മന്മമാത്മാ || ൩൯ ||

ചാരുസ്മേരാനനസരസിജം ചന്ദ്രരേഖാവതംസം
ഫുല്ലമ്മല്ലീകുസുമകലികാദാമസൗഭാഗ്യചോരമ് |
അന്തഃപശ്യാമ്യചലസുതയാ രത്നപീഠേ നിഷണ്ണം
ലോകാതീതം ശുഭദ സതതം രൂപമപ്രാകൃതം തേ || ൪൦ ||

സ്വപ്നേ വാപി സ്വരസവികസദ്ദിവ്യപങ്കേരുഹാഭം
പശ്യേയം കിം തവ പശുപതേ പാദയുഗ്മം കദാചിത് |
ക്വാഹം പാപഃ ക്വ തവ ചരണാലോകഭാഗ്യം തഥാപി
പ്രത്യാശാം മേ ഘ്ടയതി പുനര്വിശ്രുതാ തേഽനുകമ്പാ || ൪൧ ||

ഭിക്ഷാവൃത്തിം ചര പിതൃവനേ ഭൂതസങ്ഘൈര്ഭ്രമേദം
വിജ്ഞാതം തേ ചരിതമഖിലം വിപ്രലിപ്സോഃ കപാലിന് |
ആവൈകുണ്ഠദ്രുഹിണമഖിലപ്രാണിനാമീശ്വരസ്ത്വം
നാഥ സ്വപ്നേഽപ്യഹമിഹ ന തേ പാദപദ്മം ത്യജാമി || ൪൨ ||


വിഹര പിതൃവനേ വാ വിശ്വപാരേ പുരേ വാ
രജതഗിരിതടേ വാ രത്നസാനുസ്ഥലേ വാ |
ദിശ ഭവദുപകണ്ഠം ദേഹി മേ ഭൃത്യഭാവം
പരമശിവ തവ ശ്രീപാദുകാവാഹകാനാം || ൪൪ ||

വിവിധമപി ഗുണൈഘം വേദയന്ത്യര്ഥവാദാഃ
പരിമിതവിഭവാനാം പാമരാണാം സുരാണാമ് |
തനുഹിമകരമൗലേ താവതാ തത്പരത്വേ
കതി കതി ജഗദീശാഃ കല്പിതാ നോ ഭവേയുഃ || ൪൫ ||

ബലമബലമമീഷാം ബല്ബജാനാം വിചിന്ത്യം
കഥമപി ശിവ കാലക്ഷേപമാത്രപ്രധാനൈഃ |
നിഖിലമപി രഹസ്യം നാഥ നിഷ്കൃഷ്യ സാക്ഷാത്
സരസിജഭവമുഖ്യൈഃ സാധിതം നഃ പ്രമാണമ് || ൪൬ ||

ന കിംചിന്മേനേഽതഃ സമഭിലഷണീയം ത്രിഭുവനേ
സുഖം വാ ദുഃഖം വാ മമ ഭവതു യദ്ഭാവി ഭഗവന് |
സമുന്മീലത്പാഥോരുഹകുഹരസൗഭാഗ്യമുഷിതേ
പദദ്വന്ദ്വേ ചേതഃ പരിചയമുപേയാന്മമ സദാ || ൪൭ ||

ഉദരഭരണമാത്രം സാധ്യമുദ്ദിശ്യ നീചേ-
ഷ്വസകൃദുംപനിഷന്ധാദാഹിതോച്ഛിഷ്ടഭാവാമ് |
അഹമിഹ നുതിഭങ്ഗീമര്പയിത്വോപഹാരം
തവ ചരണസരോജേ താതജാതോപരാധീ || ൪൮ ||

സര്വം സദാശിവ സഹസ്വ മമാപരാധം
മഗ്നം സമുദ്ധര മഹത്യമുമാപദാബ്ധൗ |
സര്വാത്മനാ തവ പദാമ്ബുജമേവ ദീനഃ
സ്താംമിന്നനന്യശരണഃ ശരണം ഗതോഽസ്മി || ൪൯ ||

ആത്മാര്പണസ്തുതിരിയം ഭഗവന്നിബദ്ധാ
യദ്യപ്യനന്യമനസാ ന മയാ തഥാഽപി |
വാചാഽപി കേവലമയം ശരണം വൃണീതേ
ദീനോ വരാക ഇതി രക്ഷ കൃപാനിധേ മാമ് || ൫൦ ||

Related Content

ਪੰਚਰਤ੍ਨਸ੍ਤੁਤਿ: - Paramashiva pancharatnastuti

ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത വിരചിതമ് നിഗ്രഹാഷ്ടകമ് - shrimadappayy

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Appaya Dikshita's Siddhanta-Lesa-Sangraha.

Atmarpana Stuti