logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശിവാപരാധ ക്ഷമാപന സ്തോത്രം - Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram

Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ശിവാപരാധ ക്ഷമാപന സ്തോത്രം

ആദൗ കര്മപ്രസംഗാത് കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൗ സ്ഥിതം മാം 
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ ക്കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ | 
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൧|| 

ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകാന്മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ 
നോ ശക്തശ്ചേന്ദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാ ജന്തവോ മാം തുദന്തി | 
നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദന പരവശഃ ശംകരം ന സ്മരാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൨|| 

പ്രൗഢോഽഹം യൗവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പംചഭിര്മര്മസന്ധൗ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോഽവിവേകഃ സുതധനയുവതിസ്വാദുസൗഖ്യേ നിഷണ്ണഃ | 
ശൈവീ ചിന്താവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗര്വാധിരൂഢം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൩|| 

വാര്ധക്യേ ചേന്ദ്രിയാണാം വിഗതഗതിമതിശ്ചാധിദൈവാദി താപൈഃ 
പാപൈര് രോഗൈര്വിയോഗൈ_സ്ത്വനവ സിതവപുഃ പ്രൗഢിഹീനം ച ദീനം |
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈര്ഭ്രമതി മമ മനോ ധൂര്ജടേര്ധ്യാനശൂന്യം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൪|| 

നോ ശക്യം സ്മാര്തകര്മ പ്രതിപദഗഹനപ്രത്യവായാകുലാഖ്യം 
ശ്രൗതേ വാര്താ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാര്ഗേ സുസാരേ | 
ജ്ഞാതോ ധര്മോ വിചാരൈഃ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൫|| 

സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൗ നാഹൃതം ഗാംഗതോയം 
പൂജാര്ഥം വാ കദാചിത് ബഹുതര ഗഹനാത് ഖണ്ഡബില്വീദലാനി | 
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗന്ധപുഷ്പൈസ്ത്വദര്ഥം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൬|| 

ദുഗ്ധൈര്മധ്വാജ്യ യുക്തൈര്ദധിസിതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം 
നോ ലിപ്തം ചന്ദനാദ്യൈഃ കനക വിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ | 
ധൂപൈഃ കര്പൂരദീപൈര്വിവിധരസയുതൈര്നൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൭|| 

ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ 
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യൈര്ഹുതവഹവദനേ നാര്പിതം ബീജമന്ത്രൈഃ | 
നോ തപ്തം ഗാംഗതീരേ വ്രതജപനിയമൈ രുദ്രജാപ്യൈര്ന വേദൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശ്ംഭോ ||൮|| 

സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുണ്ഡലേ സൂക്ഷ്മമാര്ഗേ
ശാന്തേ സ്വാന്തേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ജ്യോതിരൂപേഽപരാഖ്യേ | 
ലിംഗജ്ഞേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശംകരം ന സ്മരാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൯|| 

നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാന്ധകാരോ 
നാസാഗ്രേ ന്യസ്ത ദൃഷ്ടിര്വിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത് | 
ഉന്മന്യാഽവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശംകരം ന സ്മരാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൧൦|| 

ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശംകരേ 
സര്പൈര്ഭൂഷിത കണ്ഠകര്ണവിവരേ നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ | 
ദന്തിത്വക്കൃതസുന്ദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ 
മോക്ഷാര്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമഖിലാമന്യൈസ്തു കിം കര്മഭിഃ  || ൧൧|| 

കിം വാഽനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം 
കിം വാ പുത്രകളത്ര-മിത്രപശുഭിര്ദേഹേന ഗേഹേന കിം 
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭങ്ഗുരം സപദിരേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ 
സ്വാത്മാര്ഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ ഭജ ശ്രീപാര്വതീവല്ലഭം || ൧൨|| 

ആയുര്നശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൗവനം 
പ്രാത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനര്ന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ 
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം 
തസ്മാന്മാം ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ || ൧൩|| 

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ 
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധം | 
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്ക്ഷമസ്വ 
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ|| ൧൪|| 

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ശിവാപരാധക്ഷമാപനസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram