logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

രാവണകൃതം ശിവതാണ്ഡവ സ്തോത്രം - Ravanakrutam Shivatandava Stotram

Ravanakrutam Shivatandava Stotram


ശിവായ നമഃ || 

രാവണകൃതം ശിവതാണ്ഡവ സ്തോത്രം |

ജടാടവീ ഗലജ്ജല പ്രവാഹപാവിത സ്ഥലേ 
ഗലേ വലംബ്യ ലംബിതാം ഭുജങ്ഗ തുങ്ഗ മാലികാം |
ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമഡ് ഡമന്നി ~നാദവഡ് ഡമര്വയം
ചകാര ചണ്ടതാണ്ഡവം തനോതു ന: ശിവ: ശിവം ||൧||

ജടാകടാഹ സംഭ്രമ ഭ്രമന്നിലിംപ നിര്ഝരീ 
വിലോലവീചി വല്ലരീ വിരാജമാനമൂര്ദ്ധനി | 
ധഗദ്ധഗദ് ധഗജ്ജ്വല ലലാട പട്ട പാവകേ 
കിശോര ചന്ദ്രശേഖരേ രതിഃ പ്രതിക്ഷണം മമ ||൨|| 

ധരാധരേന്ദ്ര നന്ദിനീ വിലാസബന്ധു ബന്ധുര 
സ്ഫുരത് ദിഗന്തസന്തതി പ്രമോദമാനമാനസേ | 
കൃപാ കടാക്ഷ ധോരണീ നിരുദ്ധ ദുര്ധരാപദി 
ക്വചിത് ചിദംബരേ മനോ വിനോദമേതു വസ്തുനി ||൩|| 

ജടാഭുജങ്ഗ പിങ്ഗല സ്ഫുരത്ഫണാമണിപ്രഭാ 
കദംബ കുങ്കുമ ദ്രവപ്രലിപ്ത ദിഗ്വധൂമുഖേ |
മദാന്ധ സിന്ധുര സ്ഫുരത്ത്വഗുത്തരീയ മേദുരേ 
മനോ വിനോദമദ്ഭുതം ബിഭര്തു ഭൂതഭര്തരി || ൪||

സഹസ്ര ലോചന പ്രമൃത്യ ശേഷലേഖ ശേഖര 
പ്രസൂന ധൂലി ധോരണീ വിധുസരാങ്ഘ്രിപീഠഭൂഃ | 
ഭുജങ്ഗരാജമാലയാ നിബദ്ധജാടജൂടകഃ 
ശ്രിയൈ ചിരായ ജായതാം ചകോരബന്ധു ശേഖരഃ ||൫ || 

ലലാടചത്വര ജ്വലദ് ധനഞ്ജയസ്ഫുലിങ്ഗഭാനിപീത 
പഞ്ചസായകം നമന്നിലിംപനായകം 
സുധാമയൂഖലേഖയാ വിരാജമാനശേഖരം മഹാകപാലി സംപദേ 
ശിരോ ജടാലമസ്തു നഃ ||൬|| 

കരാള ഭാല പട്ടികാ ധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വല- 
ദ്ധനഞ്ജയാധരീകൃത പ്രചണ്ഡ പഞ്ചസായകേ | 
ധരാധരേന്ദ്ര നന്ദിനീ കുചാഗ്ര ചിത്ര പത്രക 
പ്രകല്പനൈക ശില്പിനി ത്രിലോചനേ മതിര്മമ || ൭|| 

നവീനമേഘമണ്ഡലീ നിരുദ്ധ ദുര്ധരസ്ഫുരത് 
കുഹൂനിശീഥിനീതമഃ പ്രബന്ധ ബന്ധുകന്ധരഃ 
നിലിംപനിര്ഝരീ ധര-സ്തനോതു കൃത്തിസിന്ധുരഃ 
കലാനിധാനബന്ധുരഃ ശ്രിയം ജഗദ്ധുരന്ധരഃ ||൮|| 

പ്രഫുല്ലനീല പങ്കജ പ്രപഞ്ച കാലിമച്ഛടാ- 
വിഡംബി കണ്ഠ കന്ധരാ രുചിപ്രബദ്ധ കന്ധരം | 
സ്വരച്ഛിദം പുരച്ഛിദം ഭവച്ഛിദം മഖച്ഛിദം 
ഗജച്ഛിദാന്ധകച്ഛിദം തമന്തകച്ഛിദം ഭജേ || ൯ || 

അഗര്വ സര്വമങ്ഗലാ കലാകദംബമഞ്ജരീ 
രസപ്രവാഹ മാധുരീ വിജൠംഭണാമധുവ്രതം | 
സ്മരാന്തകം പുരാന്തകം ഭവാന്തകം മഖാന്തകം 
ഗജാന്തകാന്ധകാന്തകം തമന്തകാന്തകം ഭജേ ||൧൦|| 

ജയത്വദഭ്രബിഭ്രമ ഭ്രമദ്ഭുജങ്ഗമസ്ഫുരദ് 
ധഗദ്ധഗാദ്വിനിര്ഗമത്കരാള ഭാലഹവ്യവാട് | 
ധിമിദ്ധിമിദ്ധിമിധ്വനന്മൃദങ്ഗ തുങ്ഗമങ്ഗള 
ധ്വനി ക്രമ പ്രവര്തിത പ്രചണ്ഡ താണ്ഡവഃ ശിവഃ || ൧൧|| 

ദൃഷദ്വിചിത്ര തല്പയോര്ഭുജങ്ഗ മൗക്തികസ്രജോ-
ര്ഗരിഷ്ഠരത്നലോഷ്ഠയോഃ സുഹൃദ്വിപക്ഷ പക്ഷയോഃ | 
തൃണാരവിന്ദചക്ഷുഷോഃ പ്രജാമഹീ മഹേന്ദ്രയോഃ 
സമപ്രവര്തയന്മനഃ കദാ സദാശിവം ഭജേ || ൧൨|| 

കദാ നിലിംപ നിര്ഝരീ നികുഞ്ജകോടരേ വസന്-
വിമുക്തദുര്മതിഃ സദാ ശിരഃ സ്ഥമഞ്ജലിം വഹന് | 
വിമുക്തലോലലോചനാ ലലാമഭാലലഗ്നകഃ 
ശിവേതി മന്ത്രമുഖരന് കദാ സുഖീ ഭവാമ്യഹം || ൧൩|| 

ഇമം ഹി നിത്യമേവ മുക്തമുത്തമോത്തമം സ്തവം 
പഠന്സ്മരന്ബ്രുവന്നരോ വിശുദ്ധിമേതി സന്തതം | 
ഹരേ ഗുരൗ സ ഭക്തിമാശു യാതി നാന്യഥാ ഗതിം 
വിമോഹനം ഹി ദേഹിനാം തു ശങ്കരസ്യ ചിന്തനം || ൧൪||

പൂജാവസാനസമയേ ദശവക്ത്രഗീതം 
യഃ ശംഭുപൂജനമിദം പഠതി പ്രദോഷേ| 
തസ്യ സ്ഥിരാം രഥഗജേന്ദ്രതുരങ്ഗയുക്താം 
ലക്ഷ്മീം സദൈവ സുമുഖീം പ്രദദാതി ശംഭുഃ || ൧൫|| 


ഇതി ശ്രീരാവണവിരചിതം ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം സംപൂര്ണം || 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram